ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

  - Καθαρισμός σχολείων ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ???
Με το άρθρο 69 του ν. 4002/2011 ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2011-2012, αν το υπηρετούν στους δήμους προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού.

Ειδικότερα, στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α' 138) ορίζεται ότι από το διδακτικό έτος 2011-2012 οι εν λόγω συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, με ταυτόχρονη εγγραφή ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έως σήμερα δεν είχε εγγραφεί η ανωτέρω ειδική πίστωση για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης από τη σύναψη των συμβάσεων, και έτσι κρίθηκε αναγκαία η παράταση της δυνατότητας σύναψης των εν λόγω συμβάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενο από το Υπουργείο αυτό οργανισμό ή φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, για ένα ακόμη διδακτικό έτος (2011-2012), με ταυτόχρονη μετάθεση της έναρξης άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας από τους δήμους από το διδακτικό έτος 2012-2013 και εφεξής.

Με το άρθρο 69 του ν. 4002/2011 η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (Α' 138), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.ί. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2012 -2013 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2012-2013 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/90, όπως ισχύει ορίζονται τα εξής: «5α. Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να γίνεται και από καθαρίστριες που προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθεμιάς από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος.

β. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα.

δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου εδαφίου».


Επιστροφή Εκτύπωση

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 24 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932678

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by