ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

  επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων: 1) της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και 2) του άρθρου 53 του ιδίου νόμου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις υπό στοιχείο (1) διατάξεις :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων στην ανωτέρω διάταξη πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1.1 Έκταση εφαρμογής:

•Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται αποκλειστικά σε μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) οι οποίοι υπηρετούν σε ΚΕΠ τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό έως 5000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του 2011 και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίσταται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου έλλειψη προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια η ανωτέρω διάταξη δεν έχει εφαρμογή:

-σε συμβασιούχους μίσθωσης έργου ή συμβασιούχους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) οι οποίοι απασχολούνται σε ΚΕΠ, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & ΗΔ και με σκοπό την αποκλειστική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ

-στις περιπτώσεις των ΚΕΠ που αν και εμπίπτουν στο πληθυσμιακό κριτήριο των ανωτέρω διατάξεων, δεν υφίσταται έλλειψη προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες του Δήμου.

•Με την ανωτέρω διάταξη δεν θίγονται και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α) σύμφωνα με την οποία: «απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση και πριν από την πάροδο της πενταετίας, η διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων - μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.»

Κατά συνέπεια, η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 επιτρέπει την ανάθεση συναφών με τον κλάδο τους καθηκόντων, στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών, αλλά δεν επιτρέπει οποιουδήποτε είδους μετακίνηση υπαλλήλου του κλάδου αυτού σε άλλη υπηρεσία του οικείου Δήμου.

1.2 Ανατιθέμενα καθήκοντα:

•Είναι προφανές ότι στις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου υπάγεται και η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και επομένως, η ανάθεση στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών συναφών με τον κλάδο τους καθηκόντων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ στα οποία υπηρετούν και η οποία αποτελεί συνάρτηση της στελέχωσής τους και των διαδικασιών που διεκπεραιώνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι κύριο καθήκον των εργαζομένων στα ΚΕΠ και στην περίπτωση ανάθεσης σε αυτούς συναφών καθηκόντων, παραμένει η εξυπηρέτηση των πολιτών για τις πιστοποιημένες με ΚΥΑ διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ.

Προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ, μέσω της άσκησης των κύριων καθηκόντων των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών και αφετέρου η ανταπόκριση των υπαλλήλων αυτών στα συναφή με τον κλάδο τους καθήκοντα, θα πρέπει να εξετάζεται η τυχόν δυνατότητα να ασκούν τα ανατιθέμενα καθήκοντα εντός του χώρου του ΚΕΠ.

• Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο, τα καθήκοντα των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) προσδιορίζονται ιδίως από τις αρμοδιότητες των ΚΕΠ, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002, όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης προσδιορίζονται από τις διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΕΠ, όπως η λειτουργία των ΚΕΠ ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης και ως υπηρεσίες «μιας στάσης» για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3844/2010 και του Ν. 3853/2010 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικής πληροφόρησης, η χορήγηση εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων, η παραλαβή αιτημάτων των πολιτών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και η παρακολούθησή τους μέχρι τη διεκπεραίωσή τους από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό οι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) :

-ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

-Παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου και διαθέτουν για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων.

-Ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα Κ.Ε.Π. τα αναζητούν και τα παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

- Διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για την έκδοση της αιτούμενη διοικητικής πράξης υπηρεσία και τέλος παραδίδουν στον ενδιαφερόμενο τη διοικητική πράξη (βεβαίωση πιστοποιητικό άδεια κλπ που εξέδωσε ή καθύλην αρμόδια υπηρεσία.

Επιπλέον υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π) είναι αρμόδιοι για την επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, κινητών επισήμων (χαρτοσήμων) και υπεύθυνων δηλώσεων, χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS, βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου.

Επομένως στις περιπτώσεις των ΚΕΠ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 είναι επιτρεπτή, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, η ανάθεση στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών καθηκόντων κυρίως και κατ' αρχήν συναφών με τον κλάδο τους, δηλαδή καθηκόντων τα οποία σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πολιτών και όπως ενδεικτικά:

>η ενημέρωση πολιτών για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Δήμου, ή τη Δημόσια Διοίκηση,

>η παραλαβή αιτημάτων πολιτών και κατόπιν:

ο Είτε η άμεση διαβίβασή τους στις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη διεκπεραίωσή τους ή εφόσον απαιτείται, η διαβίβασή τους κατόπιν προπαρασκευαστικών ενεργειών, εφόσον αυτό απαιτείται για την έκδοση της αιτούμενης πράξης από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

ο είτε η διεκπεραίωσή τους με την άμεση παράδοση της διοικητικής πράξης στους ενδιαφερόμενους, εφόσον πρόκειται για διαδικασία που διεκπεραιώνεται άμεσα με την εκτύπωση του αιτούμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που εκδίδεται μηχανογραφικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέσω της χρήσης πληροφορικού συστήματος.

• Στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του εν λόγω νόμου δεν ορίζεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της ανάθεσης των συναφών με τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών καθηκόντων και επομένως η ανάθεση διαρκεί για εύλογο χρονικό διάστημα και με σκοπό την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Για τον προσδιορισμό του εύλογου χρόνου λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3584/2007 για την ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους των Δήμων.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με καταγγελίες των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα αρμόδια όργανα των Δήμων αναθέτουν καθήκοντα μη συναφή με τον κλάδο τους, εκτός του χώρου του ΚΕΠ (π.χ. υδρομέτρηση), ή προβαίνουν σε αναθέσεις καθηκόντων χωρίς να υφίσταται έλλειψη προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες κλπ, επισημαίνουμε ότι οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 όπως ανωτέρω αναλύθηκαν, πρέπει να τηρηθούν αυστηρά και απαρέγκλιτα. Για την διευκόλυνση του ελέγχου τήρησης των οδηγιών του Υπουργείου μας που αποκλειστικό σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακαλούμε να κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας οι αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Από τις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η υπηρεσιακή ανάγκη, τα ανατιθέμενα συναφή καθήκοντα, η διάρκεια της ανάθεσης και ο τόπος άσκησής τους.

Σε περίπτωση παρέκκλισης από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα προβεί στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

2. Όσον αφορά τις υπό στοιχείο (2) διατάξεις :

Με σκοπό τη διευκόλυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων της υγείας υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και συγκεκριμένα για όσους πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα, ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011, η δυνατότητα εκούσιας μετάταξης, μεταφοράς ή απόσπασής τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια σχέση εργασίας, σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο αιτών υπάλληλος.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 και του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και των οικείων Δήμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας


Επιστροφή Εκτύπωση

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 24 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932663

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by