Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμ

13 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1695
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Παππά, Α. Αραβαντινού
Τηλέφωνο: 210- 3744826, 825
Fax:210-3744824

Αριθμός Εγκυκλίου: 5

Θέμα: Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) – Έκδοση οδηγού απογραφής

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 266 του ν.3852/2010, στους δήμους που συστήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α’) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως εκ τούτου, όλοι οι δήμοι της Χώρας καθίστανται εφεξής υπόχρεοι τήρησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Κ.Λ.Σ.).

Η έως 28-2-2011 ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων δήμων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων (παρ.7 άρθρο 267 ν.3852/2010), αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο που πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιήσει κάθε υπόχρεος δήμος για να εφαρμόσει το Κ.Λ.Σ.(διπλογραφικό σύστημα).

Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη εκδοθεί η αριθ. 74445/27-12-2010 Υπουργική Απόφαση (κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου), με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απογραφής, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι έχει συνταχθεί σχετικός οδηγός απογραφής. Σκοπός της έκδοσης του οδηγού αυτού είναι η κωδικοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την διενέργεια της απογραφής έναρξης, η παροχή οδηγιών σε επί μέρους θέματα και γενικά η υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών των νέων Δήμων για να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (28/02/2011).
Ο ανωτέρω οδηγός επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που προκύπτουν από τη συνένωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους νέους Δήμους, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα μεταβατικού χαρακτήρα, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, που επηρεάζουν άμεσα την απογραφή.

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντάς τους ότι η ανωτέρω υπουργική απόφαση και ο οδηγός απογραφής έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: http://www.ypes.gr στη διαδρομή Υπουργείο/ Εγκύκλιοι και στο http://kallikratis.ypes.gr.

– Οδηγός Απογραφής ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ