«Περί ληξιαρχικών πράξεων».

12 Αυγούστου 2011
Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου (ν.3996/2011) – Τροποποίηση του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων».

alt

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 170 Α’ 05-08-2011 δημοσιεύτηκε ο Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα:

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 81 «Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Ε.Μ. Α.Ε.Σ.» του ανωτέρω νόμου στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α’ 143), προστίθεται περίπτωση θ’, ως εξής:

«θ. Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος, καθώς και τον φορέα ή τους φορείς συνταξιοδότησης, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος.»

Επίσης στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο θ’ ως εξής: «θ. Να ενημερώνει αμελλητί την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) σχετικά με τις εκδιδόμενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου της αρμοδιότητάς του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής, ο τρόπος και χρόνος ενημέρωσης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»

Επομένως και ενόψει των ανωτέρω, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι την 5η Αυγούστου 2011, στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και

α) ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,

β) ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

γ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και

δ) στη περίπτωση δε που ο θανών ήταν συνταξιούχος, θα συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας ή οι φορείς συνταξιοδότησης.

Όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του αρ.81 του ανωτέρω νόμου, ο χρόνος εφαρμογής συνυφαίνεται με την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επίκειται να εκδοθεί άμεσα και για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Ο Διευθυντής κ.α.α.
Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ