«Έξοδα κηδείας» – «Επίδομα ασθένειας»

29 Αυγούστου 2011

Ε – mail diefpar@ika.gr

 

 

Εγκύκλιος Αρ. 58

 

ΘΕΜΑ : «Έξοδα κηδείας» – «Επίδομα ασθένειας»

ΣΧΕΤ. : α) Τα άρθρα 48 παρ. 1 και 36 παρ. 4 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5¬8-11, τεύχος Α )
β) Εγκ.: 93/2008

Με την κοινοποίηση των διατάξεων των παραπάνω αναφερομένων άρθρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
(Αρθρο 48 παρ. 1 του Ν.3996/2011)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 3996/2011, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Α.Ν. 1846/51 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο.

Εάν πεθάνει συντ/χος του πρώην Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Πρόνοιας Προσωπικού-ΑΤΕ, Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού-ΕΤΕ και Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού-ΗΣΑΠ, που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276, τεύχος Α’) και το άρθρο 1 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008, τεύχος Α’), χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφάπαξ βοήθημα για

 έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

Στους παραπάνω αναφερόμενους συνταξιούχους θα χορηγείται το ποσό που χορηγείται και στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα ποσά που καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αιτία αυτή μέσα στο έτος θα αναζητούνται από τους Φορείς Υγείας (ΤΥΠΑΤΕ, ΤΥΠΕΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, αντίστοιχα) στους οποίους κατά περίπτωση υπάγονται οι θανόντες μέσα στον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Εάν δεν αποδοθούν τα εν λόγω ποσά από τους οικείους Φορείς Υγείας, θα αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ιδρύματος περί αναγκαστικής είσπραξης.

Οι οδηγίες που σας είχαμε δώσει με την εγκύκλιο 93/2008 που αφορούσε τα έξοδα κηδείας των συντ/χων της Αγροτικής Τράπεζας παύουν να ισχύουν.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(Αρθρο 36 παρ. 4 του Ν.3996/2011)

Σχετ. Εγκ. 46/2008

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4, η παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.3655/2008 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του Ν.3655/2008 ως ακολούθως:

“2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδομα ασθένειας, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1/1/2009 αυξήθηκαν ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα’ του άρθρου 35 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179, τεύχος Α’) αυξήθηκαν από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100). Στις χρονικές προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη και η προσαύξηση 20% όσο και οι ημέρες άδειας”.

Επομένως οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επιδόματος ασθενείας και όχι τα μέλη οικογένειας, όπως εκ παραδρομής είχε αναφερθεί στο άρθρο 148 του Ν.3655/2008.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 46/2008 δηλαδή (120) ημέρες ασφάλισης.

Και για την καταβολή των εξόδων κηδείας απαραίτητη προϋπόθεση για τους εργαζόμενους είναι η συμπλήρωση των 120 ημερών ασφάλισης.

Παρακαλούμε να δοθεί με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των από ένα αντίγραφο της Εγκυκλίου, σε κάθε υπάλληλο του Τμήματος Παροχών Ασθένειας για ενημέρωσή τους.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ