ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ

28 Σεπτεμβρίου 2011
  • αν ήδη έχετε καταβάλει την ειδ. εισφορά και δεν ενημερωθήκατε εγκαίρως για το κείμενο αυτό της ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ δεν έχετε κανένα νομικό εμπόδιο να την υποβάλετε. (Το κείμενο αυτό αφορά κατ΄ αρχήν πολυτέκνους, αλλά με κατάλληλη αφαίρεση των ειδικών διατάξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάθε πολίτη).


  • Αν δεν καταβάλατε το ποσόν του εκκαθαριστικού, επιδιώξτε να το πληρώσετε σε δόσεις.
  • Σε κάθε περίπτωση, είτε  γίνει συμψηφισμός, είτε οποιαδήποτε καταβολή μέσω Τραπέζης. θα επισυνάψετε το αποδεικτικό Τραπέζης στην παρούσα ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  • Κατόπιν, μετά την καταβολή ή τον συμψηφισμό του φόρου, συμπληρώστε καταθέστε την ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην ΔΟΥ σας σε δύο αντίγραφα και  πάρτε πίσω το ένα με τον  αριθμό πρωτοκόλλου. Η ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ υποβάλλεται στο  Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος  της ΔΟΥ .  Η άρνηση παραλαβής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα .
  • Στη συνέχεια, μετά την άρνηση της ΔΟΥ να ικανοποιήσει την ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, έχετε δικαίωμα  προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια, είτε με ατομικές είτε με ομαδικές προσφυγές έως 100 ατόμων (για πιο οικονομικά). Υπενθυμίζεται, ότι τα δικαστικά έξοδα των πολυτέκνων είναι μειωμένα κατά το ήμισυ (άρθ. 7 του Ν. 1910/44). Αυτό μας διευκολύνει, ως προς την υποχρέωση που έχουμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την εξαθλίωση

ΠΡΟΣ   κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, με έδρα την Αθήνα

 

δια της ΔΟΥ __________________________

ΑΝΑΦΟΡΑ –  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  και ΑΙΤΗΣΗ

για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς

του  Ν.3986/2011

 

το

τ

του       …………………………………………………..                                           ………………………..

κατοίκου…………………………………….…   με ΑΦΜ  ………………….                   Παρέλαβα το με ημερομηνία  ……………….. 2011 Εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και Τέλους επιτηδεύματος Ν.3986/2011 με το οποίο  καλούμαι να καταβάλω το ποσό των  ευρώ …… .

Το άνω Εκκαθαριστικό δεν είναι σύννομο, διότι  αντιβαίνει στο Ελληνικό Σύνταγμα και ιδίως:

Α) στην διάταξη της παρ. 2 αρθ. 78 Σ περί απαγόρευσης της επιβολής αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης, δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για   ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.

Β) παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας που καθιερώνεται στην  άρθ. 4  παρ. 5 και άρθ. 25 παρ.1 εδ. δ΄του Συντάγματος κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά. Επιπλέον δεν εξαιρεί ή δεν κλιμακώνει τις οικογένειες με πολλά μέλη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, δεδομένου ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα βάρη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ η διάταξη του άρθ. 21 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος  και την ισχύουσες ειδικές διατάξεις του αρθ. 8 Ν 1910/1944.

Γ) παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αντίθετα με το άρθ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος,  διότι μεταξύ άλλων επιβάλλεται και έκτακτη εισφορά για κατοχή αυτοκινήτου, χωρίς να εξαιρούνται τα αυτοκίνητα πολυτέκνων, που έχουν κυβισμό και αριθμό θέσεων ανάλογο με τον αριθμό των μελών της οικογενείας τους, απαραίτητα για την μεταφορά της, καθώς και οχήματα ΑΜΕΑ.\

Δ) Η διάταξη της περ. 5 παρ.5 αρθ. 29 Ν.3986/2011 παραβιάζει το αρθ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, διότι η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.

Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ

να ακυρώσετε το άνω Εκκαθαριστικό Σημείωμα και να μου επιστρέψετε εντόκως εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατάθεση της παρούσης, όλο το ποσόν που κατέβαλα αναγκαστικά, λόγω απειλουμένων δυσμενών διοικητικών μέτρων σε βάρος μου.  Σε περίπτωση αρνήσεώς σας, ρητής ή σιωπηρής, επιφυλάσσομαι:

α) για την ποινική σας δίωξη καθώς και την πειθαρχική και ποινική δίωξη όλων των οργάνων σας για παράβαση καθήκοντος με σκοπό την περιουσιακή και οικογενειακή μου βλάβη, που διαπράχθηκε  κατά καταφανή παραβίαση του Συντάγματος κατά την έννοια των άρθρων 259 του ΠΚ και του άρθρου 19, 106 παρ 1 , 107 παρ.1α  N.3528 /2007 Κωδ. Δημ.Υπαλλήλων

β) για τη δικαστική διεκδίκηση του καταβληθέντος ποσού και την  αποζημίωση μου λόγω ηθικής βλάβης που μου προκαλέσατε από την παράνομη συμπεριφορά  των οργάνων σας εις βάρος της περιουσίας μου με βάση το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης απαντήσεώς σας θα πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

 

Ημερομηνία …………………….

 

Ο καταγγέλων