Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα τη

1 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

– – – –

Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ A

– – – –

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

T.K. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr/exams

Πληροφορίες: Μ. Κολαϊτη

Τηλέφωνο: 2103442101

Email:maria.kolaiti@minedu.gov.gr

FAX: 2103442077

Απαντούμε στην από 4/7/2011 επιστολή σας προς το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού και αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το 1995 θεσπίζεται η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας με εξετάσεις, υποψηφίων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα  της Θράκης, σε χωριστό ποσοστό θέσεων. Ειδικότερα,  στο νόμο 2341/1995, ΦΕΚ 208 Α’, ορίζεται  η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, ενώ με  το νόμο 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α’) θεσπίζεται η εισαγωγή υποψηφίων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, κατόχων πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, στις σχολές και στα τμήματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στις Υπουργικές Αποφάσεις  Φ.151/20049/Β6/01.03.2007, ΦΕΚ 272-Β’, Φ.151/34623/Β6/06.04.2009, ΦΕΚ 636-Β’, Φ.151/19155/Β6/02.03.2010, ΦΕΚ 220-Β’, ορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των δυναμένων να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στην ειδική κατηγορία της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης υπάγονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης και είναι κάτοχοι :

α)απολυτηρίου τίτλου Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων.

β)Βεβαίωσης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση

γ)Πτυχίου ημερησίων και εσπερινών ΤΕΕ Β’ κύκλου

δ)Πτυχίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α’

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω ειδική κατηγορία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετέχουν σε Πανελλήνιες Εξετάσεις και έχουν δικαίωμα πρόσβασης  ανά τύπο απολυτηρίου:

α)σε όλες τις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων της Αθήνας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό θέσεων 0,5%

β)στις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ποσοστό θέσεων 0,5% οι απόφοιτοι Ημερησίων και Εσπερινών ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών

γ)στις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ποσοστό θέσεων 0,5% οι απόφοιτοι Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α’

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 παραγρ. 11 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’), οι ‘Ελληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, εξακολουθούν να αποτελούν ειδική κατηγορία και να διεκδικούν ύστερα από τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, εκτός από τη γενική σειρά και επιπλέον θέσεις που δίνονται στην ειδική αυτή κατηγορία και οι οποίες κατανέμονται χωρίς διάκριση σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ εκτός από τα τμήματα που προαναφέρθηκαν, αφού η κατηγορία αυτή δεν ανήκει στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με τις ίδιες προαναφερθείσες διατάξεις  αντί των μετεγγραφών οι οποίες με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ιδίου ως άνω νόμου καταργήθηκαν.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει με σαφήνεια ότι με τη θεσμοθέτηση των παραπάνω διατάξεων η πολιτεία αποδεικνύει ότι έσκυψε με ευαισθησία στα θέματα που απασχολούν ειδικές κοινωνικά ομάδες, και στο πλαίσιο των συνταγματικών ορίων, έδωσε τη δυνατότητα σε νέους, που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν, έστω και αν με οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν σπουδές κοντά τουλάχιστον στη μόνιμη κατοικία τους, αγνοώντας ταυτόχρονα τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας, προκειμένου η αδικία που προκαλείται στους υποψηφίους που διαγωνίζονται χωρίς προνόμια από τις διατάξεις που αφορούν κατηγορίες με προνομιακή μεταχείριση, να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Στην περίπτωση όμως που επιθυμούν να σπουδάσουν σε τμήματα ή σχολές αποκλειστικής επιλογής, που ενδεχομένως δεν υπάρχουν κοντά στην κατοικία των γονέων τους, τότε θα πρέπει να διαγωνίζονται και αυτοί, επί ίσοις όροις, για τις ίδιες θέσεις με τους λοιπούς υποψηφίους, χωρίς την πριμοδότηση αυτών μέσω της ειδικής περίπτωσης καθώς με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η ισότητα των λοιπών υποψηφίων.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι

Μαρούσι,  29 /09/2011

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ. 151/102460/Β6

Προς: κ. Π.  Σ….