«Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ε

12 Δεκεμβρίου 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα 8/12/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                             Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/37
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες     : Ξ. Καρρά
: Αικ. Γαβότση
: I. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 251
: 210 52 15 237
: 210 52 15 245
: 210 52 15 273
FAX                  : 210 52 23 228
Ε – mail            : asfika@otenet.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 91
ΘΕΜΑ : α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α. – Ε.ΤΑ.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας».
β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011»
ΣΧΕΤ.:
1.Οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ58/3-4-08 τ.Α’)
2.Η υπ’αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 833/9-5-08 τ.Β’)
3.Οι υπ’ αριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11-8-2011 και Φ.40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ.
4.Η υπ’ αριθμ. 20/2009 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 &3 του Ν.3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α’) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας , ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την :
α) υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας,
β) αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε είδος και σε χρήμα) της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, καθώς και τις υπ’αριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11-8-2011 και Φ.40021/23219/2 780/24-10-201 Ιερμηνευτικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τις οποίες παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
1. ΓΕΝΙΚΑ- ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 ορίζεται ότι , η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μετά τη λήξη της άδειας λοχείας

και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας , όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας έξι (6) μηνών (σχετ. εδ. ά).

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας , η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας , στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (σχετ. εδ.β’).
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτερο μισθό , όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ , καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό (σχετ. εδ.γ’).
Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας , το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω (σχετ. εδ.δ’).
Δικαιούχοι της ειδικής αυτής άδειας είναι οι εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , που τελούν σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια ( 3 μήνες) ή σε κανονική άδεια .
Σύμφωνα δε με το εδ.ε’ του Ν.3655/2008 ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού , από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη ( η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%) και βαρύνει τον Οργανισμό.
Δεν προβλεπόταν δηλαδή από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνέχιση της ασφάλισης ούτε για τους κλάδους ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, ούτε και για επικουρική ασφάλιση.
Επειδή κατά το χρονικό διάστημα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις του Ν.3655/2008 καταβολή εισφορών για πα ρόγες ασθένειας, οι ασφαλισμένες αντιμετώπισαν πρόβλημα διακοπής της ασφάλισής τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το κενό αυτό θέλησε να καλύψει ο κοινοποιούμενος νόμος .
2.ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.3996/2011 ορίζεται ότι ,η αληθής έννοια του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 είναι ότι, στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005.
2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.3996/5-8- 2011 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 και ορίζεται ότι, ο χρόνος της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας λογίζεται πλέον ως χρόνος ασφάλισης όχι μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης αλλά και στους Κλάδους Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., για όσες μητέρες δεν καλύπτονται από άλλον κλαδικό επικουρικό φορέα ασφάλισης.
Οι προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται και πάλι επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού (σχετ. εδ, γ’& δ’) , από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.
Κατά συνέπεια, από 5-8-2011 και εφεξής, ημερομηνία ισχύος του Ν.3996/2011, στις ασφαλισμένες μητέρες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών, θα παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ και θα αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εκτός από τις εισφορές για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω) οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, προκειμένου να αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης για παροχές σε είδος και χρήμα των Κλάδων Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για όσες μητέρες δεν καλύπτονται από άλλον κλαδικό επικουρικό φορέα ασφάλισης.
Οι εισφορές αυτές για τους Κλάδους Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα ανέρχονται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και ποσοστό 5,1% για τον εργοδότη, σύνολο 7,65% και για επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχονται σε συνολικό ποσοστό 6% (3% ποσοστό εργαζομένης & 3% ποσοστό εργοδότη), ενώ οι συνολικές εισφορές Κλάδων Κύριας Σύνταξης, Ασθένειας και Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχονται σε 12,22% ποσοστό ασφαλισμένου και 21,43% ποσοστό εργοδότη δηλ. σύνολο 33,65%.
Ως εκ τούτου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία για τους Κλάδους Κύριας Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχεται σε ποσοστό 12,22%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη (η οποία αντίστοιχα ανέρχεται σε ποσοστό 21,43%) και βαρύνει τον Οργανισμό.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΔ) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων κατά το χρόνο της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, ο υπόχρεος, έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M., εργοδότης «Ο.Α.Ε.Δ.» υποβάλλει Α.Π.Δ..
Στις Α.Π.Δ. αναγράφονται:
>ο ΚΑΔ 7512 (Γενικές δραστηριότητες δημοσίων υπηρεσιών. Έκτακτο προσωπικό, προσωπικό που ασφαλίζεται με τις κοινές διατάξεις),
>ο Κωδικός Ειδικότητας 933737 με περιγραφή «Επιδοτούμενες μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ., Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και χρήμα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.» ή
>ο Κωδικός Ειδικότητας 933738 με περιγραφή «Επιδοτούμενες μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ.,Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σεείδος και χρήμα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)» &
>ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 154 ή 158, αντίστοιχα.
Υπενθυμίζουμε ότι, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. (κάθε τύπου) από τον Ο.Α.Ε.Δ., που αφορούν ασφάλιση προσώπων στα οποία ο Οργανισμός καταβάλλει παροχές, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 Ν.2972/2001, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 6 Ν.3667/2008, Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 10/20Θ9).
Προκειμένου η απεικόνιση της ανωτέρω ασφάλισης να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως περίοδος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων λογίζεται η 1/8/2011.
Οι εισφορές μισθολογικών περιόδων 8ος και 9ος έτους 2011 που αφορούν ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/12/2011. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη (από 1/1/2012) κατά τα γνωστά (άρθρο 27 α.ν.1846/51).
4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ
Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από τις μητέρες, του χρόνου ειδικής προστασίας της μητρότητας ο οποίος έχει χωρήσει πριν την ισχύ του Ν.3996/2011(5/8/2011), σας ενημερώνουμε ότι, έχει υποβληθεί ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά την απάντηση της οποίας, Θα σας δοθούν αναλυτικά οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο μας.
5. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε είδος και σε χρήμα).
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3996/2011 προβλέπεται ότι ,ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (δηλ. από 3-4-2008 έως 5-8-2011 ) θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε ypfjua του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι, στις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται αναδρομική κράτηση των αντιστοίχων εισφορών από τον ΟΑΕΔ και απόδοσή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκλήθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικό ερώτημα προς τη ΓΓΚΑ, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος ασφάλισης θα χωρήσει στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας ( σε είδος και σε χρήμα ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ή χωρίς καταβολή των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
Η ΓΓΚΑ με την υπ’αριθμ. Φ40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτική της εγκύκλιο ( την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα) διευκρίνισε ότι ,για την αναγνώριση αναδρομικά του χρόνου της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ως χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θα πρέπει να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές και δεδομένου ότι ,από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται αναδρομική κράτηση των αντιστοίχων εισφορών από τον ΟΑΕΔ , η καταβολή του συνόλου των εισφορών αυτών Θα πρέπει να βαρύνει τις ίδιες τις ασφαλισμένες.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εισφορές για την αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε Είδος και σε Χρήμα, που αντιστοιχούν στο εξάμηνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011 κατά το οποίο χώρησε ασφάλιση μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Θα υπολογισθούν επί του κατά περίπτωση καταβληθέντος από τον ΟΑΕΔ ποσού της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (επί του οποίου υπολογίσθηκε και η εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης) και με ποσοστό 7,65% .
Το ποσό που προκύπτει για την εν λόγω αναγνώριση Θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις, βαρύνει δε εξολοκλήρου τις ίδιες τις ασφαλισμένες.
Σημειώνουμε ότι ,εφόσον οι ενδιαφερόμενες επιλέξουν να προβούν στην εν λόγω αναγνώριση αυτή Θα χωρήσει για το σύνολο των ημερών του εξαμήνου και όγι ενδεγομένως για μέρος αυτού.
Οι ενδιαφερόμενες Θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (και όγι στον ΟΑΕΔ) και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους και Θα υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Νοί, προσκομίζοντας και την σχετική Εγκριτική Απόφαση του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας {άρθρο 142 του Ν.3655/2008 , σχετ. η υπ’αριθμ.433/9-5- 08/15-5-08 εγκ. ΟΑΕΔ), κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου που ζητούν να αναγνωρίσουν , προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να γνωρίζουν το κατά περίπτωση καταβληθέν ποσό της παροχής επί του οποίου Θα υπολογισθούν και οι αναλογούσες για την εν λόγω αναγνώριση εισφορές για την αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Είδος και σε Χρήμα.
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της σχετικής Εγκριτικής Απόφασης (π.χ λόγω απώλειας κλπ.) η ενδιαφερόμενη Θα προσκομίζει στην Υπηρεσία μας σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ από την οποία Θα προκύπτει το ποσόν της ειδικής παροχής για την προστασία της μητρότητας που έλαβε.
Στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης του εν λόγω χρόνου σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα, υπόδειγμα απόφασης No 2° , από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας της ενδιαφερόμενης , στην οποία θα προσδιορίζεται το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί ,αντίγραφο δε της απόφασης θα κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.
Επομένως, οι ασφαλισμένες μπορούν να συμπληρώνουν με το χρόνο αυτό τις απαιτούμενες κάθε φορά χρονικές προϋποθέσεις για τις παροχές σε είδος και σε χρήμα.
– Υποδείγματα
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ