Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέσω Διαδικτύου

13 Ιανουαρίου 2012
images.jpg4

αποφασίζουμε:

 images.jpg4

Άρθρο 1
Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων.

1.Το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ. Α.Μ. πιστοποιεί τους Φορείς, τις Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα μέσω διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος και να λαμβάνουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας των συναλλασσομένων με αυτούς.

2.Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποίηση είναι:

 

α) Όσοι αναφέρονται στο άρθρο 2 της Φ21/116/4-7- 2000 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αντικαταστάθηκε με την Φ21/156/ 6-3-2001 υπουργική απόφαση.

β) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

δ) Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ε) Οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού στο διαδίκτυο.

στ) Οι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εργοδότες, όπως η έννοια «απογεγραμμένα» πρόσωπα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, ορίζεται στο β’ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

 

Άρθρο 2
Διαδικασία πιστοποίησης

1. Για την πιστοποίηση των Φορέων, Υπηρεσιών ή των Προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Υποβάλλεται online αίτηση απόδοσης λογαριασμού, με υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων: Όνομα χρήστη (username), Συνθηματικό (password), Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο και e-mail, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και των πεδίων: Όνομα χρήστη, Συνθηματικό, Τίτλος ή Επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ονομασία Υποκ/τος, Δ/νση ή Τμήμα, Διεύθυνση Υποκ/τος, καθώς και Επώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο και e-mail του εκπροσώπου.

Έπειτα από την επιτυχή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, ο αιτών ή ο εκπρόσωπος επισκέπτεται τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπου θα ταυτοποιηθεί και θα του αποδοθεί κλειδάριθμος, προκειμένου να του επιτραπεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού που έχει δημιουργήσει.

Στη συνέχεια ο χρήστης, έχει την δυνατότητα να προσπελάσει τον διαδικτυακό τόπο της νέας υπηρεσίας και να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, από σχετική διαθέσιμη επιλογή, εισάγοντας το όνομα του χρήστη, το συνθηματικό και τον κλειδάριθμο.

Σε περίπτωση απώλειας κλειδάριθμου, όνομα χρήστη ή συνθηματικού θα πρέπει να γίνει επανεγγραφή με χρήση της επιλογής «επανεγγραφή» και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

2.Για τους ήδη Πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Φ11321/12490/878/24-7-2003 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή κατ’ εφαρμογή της Φ11321/26586/1706/2-12-2003 όμοιας, απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση.

Από την εκ νέου πιστοποίηση εξαιρούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του συμβολαιογράφου καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του εργοδότη, για τα οποία θα γίνει αυτόματη μετάπτωση στις νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. και θα εξυπηρετούνται με τους κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) που ήδη κατέχουν, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία μέσω διαδικτύου.

3.Παράλληλα ή εναλλακτικά, Φορείς ή Υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης, εφόσον συναφθεί πρωτόκολλο συνεργασίας και γίνει διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., δύνανται να εντάξουν την ηλεκτρονική έκδοση των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας στο λογισμικό που έχουν αναπτύξει και λειτουργούν.

 

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι πιστοποιημένοι από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται, να ζητούν μέσω διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος, Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και να λαμβάνουν αυτά ηλεκτρονικά, μετά την ολοκλήρωση των απαιτουμένων ελέγχων, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αυτού, μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσης.

Για την εφαρμογή της παρούσης ως «απογεγραμμένα» πρόσωπα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ θεωρούνται, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στο Ίδρυμα κατά το άρθρο 12 του Κανονισμού Ασφάλισης και 5 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ενώ, ως «αναπόγραφα» τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι καταχωρισμένα ούτε είχαν ποτέ καταχωρισθεί στο εν λόγω μητρώο, δεν είναι υπεύθυνα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέλη επιχειρήσεων, δεν είναι υπεύθυνα οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές στο Ι.Κ.Α, – Ε.Τ.Α.Μ. από οποιαδήποτε αιτία.

2.Όταν, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εκδίδεται σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα, με το οποίο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος του, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει στη συνέχεια να προβεί.

Υπόδειγμα του ενημερωτικού σημειώματος ακολουθεί την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3.Η χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ηλεκτρονικά, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία, δεν αποκλείει το δικαίωμα του Ι.Κ.Α- ΕΤ.Α.Μ. να αναζητήσει τις εισφορές που διαπιστώνεται από μεταγενέστερο έλεγχο ή επεξεργασία δεδομένων ότι οφείλονται, ακόμη και αν αφορούν μισθολογικές περιόδους που καλύπτονται από το χορηγηθέν αποδεικτικό.

 

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Τα Πρόσωπα, Υπηρεσίες ή Φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης, προκειμένου να εκδώσουν μέσω διαδικτύου, μετά από κάθε αίτηση για κάθε περίπτωση, ένα ή περισσότερα από τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσης και αναλόγως της ιδιότητάς τους ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

1. Διαχείριση Αιτημάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων.

Με χρήση συγκεκριμένης οθόνης επιτρέπεται, σε πιστοποιημένο εργοδότη, η δημιουργία μιας ή περισσοτέρων αιτήσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας και εν συνεχεία η επιθεώρηση της κατάστασής τους (π.χ. υποβολή, ολοκλήρωση) καθώς και η εκτέλεση ενεργειών σε κάθε μία από αυτές:

•Αρχικό αίτημα: Εμφανίζει την αίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας .

•Έλεγχος ολοκλήρωσης επεξεργασίας: Εκτελείται έλεγχος, αν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματος. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αιτήματος, μεταβάλλεται από «υποβολή» σε «ολοκλήρωση».

•Αποτέλεσμα Έκδοσης Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας: Παράγεται το εκτυπωτικό της Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχει αιτηθεί.

Δημιουργία αιτήματος

Με την επιλογή «νέο αίτημα» εμφανίζεται η οθόνη υποβολής αιτήματος ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία αποτελείται από τα πεδία:

•Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, κατάσταση, Α.Μ.Ε. και Α.Φ.Μ. Αιτούντος, που εμφανίζονται από το σύστημα.

•Αιτίες χορήγησης, από τις οποίες, μέσω πολλαπλών επιλογών, επιλέγεται μία ή περισσότερες από τις αιτίες χορήγησης (Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων, Δανειοδότηση από Τράπεζα, Δανειοδότηση Φυσικών Προσώπων, Χρηματοδότηση για κάλυψη Οφειλής, Συμμετοχή προμηθευτών, Απόκτηση αθλητή, Συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, Συμμετοχή σε δημοπρασίες, Μεταβίβαση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είσπραξη απαιτητών εισφορών από ΥΕΘΑ, από παροχή ασφαλ. Εργασίας, Είσπραξη χρημ/σεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

•Τύπος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το είδος αιτίας χορήγησης. Επιλέγεται «Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας» ή «Βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων».

Ακολούθως, επιλέγοντας το πλήκτρο «Υποβολή» υποβάλλεται η αίτηση και εμφανίζεται ο μοναδικός Αριθμός Αναφοράς της Αίτησης. Η επιθεώρηση των αιτήσεων γίνεται μέσω της οθόνης «Διαχείριση Αιτημάτων» με την οποία μπορεί να παρακολουθείται η κατάσταση της αίτησης. Εφόσον το αίτημα έχει επεξεργασθεί, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πλήκτρο «Αποτέλεσμα Έκδοσης χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» για να εμφανισθεί και να εκτυπωθεί η «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

2.Διαχείριση αιτημάτων χορήγησης βεβαιώσεων Οικοδομοτεχνικών Έργων για πιστοποιημένους εργοδότες.

Με χρήση συγκεκριμένης Οθόνης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με τη διαφορά ότι επιλέγεται η έκδοση:

•Βεβαίωση για μεταβίβαση κτίσματος για ιδιωτικό οικοδομικό έργο.

•Βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασία για δημόσιο έργο.

3.Διαχείριση αιτημάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων από Πιστοποιημένους Φορείς.

Με χρήση συγκεκριμένης οθόνης, επιτρέπεται στον πιστοποιημένο φορέα η δημιουργία μιας ή περισσοτέρων αιτήσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και κατόπιν η επιθεώρηση της κατάστασής τους, με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι δυνατές επιλογές είναι:

•Υποβολή αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με χρήση του Α.Φ.Μ. και επιλογή του τύπου της βεβαίωσης («Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας», «Βεβαίωση για θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων» ή «Βεβαίωσης Οφειλής»).

•Υποβολή αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Οικοδομο- τεχνικών Έργων, με χρήση του Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Εργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και επιλογή του τύπου της Βεβαίωσης («Βεβαίωση για μεταβίβαση κτίσματος» για ιδιωτικό οικοδομικό έργο ή «Βεβαίωση για Συμμετοχή σε Δημοπρασία» για δημόσιο έργο).

•Υποβολή Αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μη απογεγραμμένους, είτε στο Μητρώο Εργοδοτών είτε στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ.. Στην περίπτωση αυτή, εκτός του Α.Φ.Μ. και την επιλογή τύπου Βεβαίωσης, απαιτείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου για φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία για νομικό πρόσωπο καθώς και η Διεύθυνση.

Το σύστημα αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς, η επιθεώρηση των αιτήσεων γίνεται μέσω οθόνης «Διαχείριση Αιτημάτων» με την οποία παρακολουθείται η κατάσταση των υποβληθέντων αιτημάτων. Εφόσον το αίτημα έχει επεξεργασθεί γίνεται «Εκτύπωση Βεβαίωσης».

 

Άρθρο 5
Είδος και Περιεχόμενο Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου.

1. Με την υποβολή σχετικού αιτήματος ηλεκτρονικά, από το πιστοποιημένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσης Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, το Ο.Π.Σ. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., διενεργεί αυτομάτως τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθεί αν, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, πληρούνται οι προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων, για κάθε μία περίπτωση για την οποία ζητείται το αποδεικτικό.

Μετά την διενέργεια των σχετικών ελέγχων δύνανται να εκδοθούν :

α) «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας», η οποία, αναλόγως του αιτήματος, εκδίδεται για την Κοινή Επιχείρηση βάσει των αντίστοιχων και αναγραφόμενων για κάθε περίπτωση διατάξεων, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη οφειλής καθώς και αν υφίσταται ή μη εν ισχύ ρύθμισή της, αναφέρεται δε ότι ισχύει:

•Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων, από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινής Ωφελείας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των προαναφερομένων, με τον όρο της παρακράτησης συγκεκριμένου ποσού από κάθε ποσό που θα καταβληθεί.

•Για δανειοδότηση, αλληλόχρεους λογαριασμούς, προεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών από Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα με τον όρο της παρακράτησης συγκεκριμένου ποσοστού από κάθε ποσό που θα χορηγηθεί.

Οι υπηρεσίες, οι φορείς, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, στους οποίους υποβάλλονται οι εν λόγω βεβαιώσεις υποχρεούνται, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, να παρακρατήσουν τα προβλεπόμενα ποσά ή ποσοστά και να τα αποδώσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που επίσης αναγράφονται στις βεβαιώσεις.

•Για απόκτηση αθλητή.

•Για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα .

•Για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

•Για μεταβίβαση κινητής περιουσίας, για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακίνητης περιουσίας (πλην οικοδομών), για συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. και για την σύσταση υποθήκης επί ακινήτου.

β) «Βεβαίωση Οφειλής» η οποία εκδίδεται για την Κοινή Επιχείρηση, μόνο μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους πιστοποιημένους φορείς και όχι από τους πιστοποιημένους εργοδότες Κοινής Επιχείρησης, βάσει των προβλεπόμενων για κάθε περίπτωση διατάξεων και ισχύει:

•Για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων με την προϋπόθεση παρακράτησης του αναφερόμενου στην βεβαίωση ποσού και απόδοσής του εκεί που ορίζεται.

•Για δανειοδότηση Φυσικών Προσώπων από Πιστωτικά ιδρύματα αποκλειστικά για την κάλυψη υποχρεώσεών τους από εισφορές έναντι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ) «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας» για μη απογεγραμμένους, είτε στο Μητρώο Εργοδοτών είτε στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., μόνο μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους πιστοποιημένους φορείς και όχι από πιστοποιημένους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων.

δ) «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας» η οποία ισχύει αποκλειστικά για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

ε) «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας» η οποία εκδίδεται για εργοδότη συγκεκριμένου Οικοδομοτεχνικού Έργου και ισχύει διαζευκτικά:

•Αποκλειστικά για συμμετοχή σε δημοπρασίες και καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οφειλή ή υπάρχει ενεργός ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

•Για περιπτώσεις πώλησης, γονικής παροχής, δωρεάς οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας αυτής και καταλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οφειλή ή υπάρχει ενεργός ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Υποδείγματα των βεβαιώσεων των περιπτώσεων α), β), γ), δ) και ε) ακολουθούν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

στ) Κάθε άλλου τύπου Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, το οποίο στο μέλλον θα προβλέπεται από σχετικές διατάξεις.

2. Τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας φέρουν:

α) Αριθμό πρωτοκόλλου που χορηγείται ηλεκτρονικά από το σύστημα, ημερομηνία έκδοσης αριθμητικά, το λογότυπο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και τα στοιχεία της υπηρεσίας πού το εκδίδει, είδος αποδεικτικού – τίτλος, ώρα έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου για το οποίο εκδίδεται η βεβαίωση, τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α.- ΕΤ.Α.Μ. εφόσον πρόκειται για απογεγραμμένο πρόσωπο, το είδος επιχείρησης, τη διεύθυνσή της, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), διάρκεια ισχύος αριθμητικά και ολογράφως, αναφορά σε διατάξεις Νόμων η Υπουργικών Αποφάσεων και αιτία χορήγησης.

β) Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας και αποτελούν δημόσια έγγραφα. Ομοίως, Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μόνο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, από Υποκ/τα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) αυτού, εφόσον εκδίδονται αυτόματα χωρίς καμία ενέργεια των αρμοδίων οργάνων, φέρουν επίσης μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογών του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας και αποτελούν δημόσια έγγραφα.

3. Για όλες τις περιπτώσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να υποβληθεί αίτημα στο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παράρτημα του Ιδρύματος, το οποίο, μετά από τη διενέργεια σχετικών ελέγχων κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών για κάθε περίπτωση διατάξεων, εκδίδει το πιστοποιητικό αυτό ή το ενημερωτικό σημείωμα.

 

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δικαιούχων/ αναστολή της πιστοποίησης

1.Οι Φορείς, Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα, που έχουν κατά το άρθρο 1 της παρούσης πιστοποιηθεί, όταν διενεργούν πράξεις για τους συναλλασσόμενους με αυτούς, για τις οποίες ο νόμος απαιτεί προσκόμιση και επισύναψη των αποδεικτικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσης και μόνο για τις περιπτώσεις αυτές, δύνανται να αναζητούν μέσω διαδικτύου τα εν λόγω Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που έχουν αποδοθεί κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης.

2.Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για την οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν δηλώσει και η οποία έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους.

3.Τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκαν, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώ- ρησή τους από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο.

Η οποιαδήποτε διόρθωσή τους καθιστά αυτά άκυρα και χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ.

4. Για τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων και Παρατημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Ιδρύματος, για τις περιπτώσεις που ζητούνται περισσότερα του ενός για κάθε περίπτωση, αποδεικτικού, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της Φ21/116/4-7-2000 υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 της Φ11321/647/27/22-7-2003 όμοιας.

Στα εν λόγω Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας δεν επιτρέπεται η διόρθωσή τους για κανένα λόγο. Η οποιαδήποτε διόρθωσή τους καθιστά αυτά άκυρα και χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ.

 

Άρθρο 7
Έλεγχοι, αναστολή πιστοποίησης

1. Στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τηρείται ηλεκτρονικά ιστορικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών.

Από το αρχείο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, σε κάθε περίπτωση ελέγχου, εάν υπεβλήθη αίτηση, εάν εκδόθηκε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή αν εστάλη απάντηση στους ενδιαφερόμενους.

Οι Υπηρεσίες ή οι Φορείς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και στους οποίους προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους, τα κατά την ανωτέρω διαδικασία εκδοθέντα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, δύνανται να επιβεβαιώνουν την γνησιότητα των πιστοποιητικών αυτών.

Στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρέχεται το δικαίωμα να εκδίδει εντολές ελέγχου γνησιότητας των Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2. Το Ι.ΚΑ – ΕΤ.Α.Μ αναστέλλει την κατά τα ανωτέρω Πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας ή Προσώπου, αν διαπιστωθούν, μετά από έλεγχο, παραβάσεις των διατάξεων της παρούσης.

Η απόφαση για αναστολή της πιστοποίησης εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας

Η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, είναι η ίδια με την διάρκεια ισχύος που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων Φ11321/12490/878/24-7-2003 (Β’1138/11-8- 2003) και Φ11321/24535/1580/2-12-2003 (Β’1831/8-12-2003), που αναφέρονται στην «παροχή τηλεομοιοτυπίας προς πιστοποιημένους στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. Φορείς, Υπηρεσίες και Πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας συναλλασσόμενου με αυτούς», καθώς και της Φ11321/26586/1706/2-12-2003 (Β’ 1818/5-12-2003) που αναφέρεται στην «χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας».

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ