ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Τ ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, Ε.Τ.Α.Π.-

19 Μαρτίου 2013

 

ΠΡΟΣ
Περ/κές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.ΟΑΕΕ Γραφείο Διοικητή Περ/κές Δ/νσεις
2.ΕΤΑΑ Γραφείο Διοικητή
3.ΤΑΥΤΕΚΩ Γραφείο Διοικητή
4.Οίκος Ναύτου Γραφείο Διοικητή
5.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γραφείο Διοικητή
6.ΟΓΑ
Γραφείο Διοικητή
7.ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ.
8.ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

 ΜΑΡΟΥΣΙ 15/3/2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 10717

 ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Τ ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και ΟΓΑ – Παροχές ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 3522/17-1-2013 έγγραφο μας.

   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και σε ότι αφορά απαιτήσεις ασφαλισμένων όλων των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π. Υ.Υ. φορέων – πλην ΙΚΑ- έτους 2012 που δεν έχουν υποβληθεί εκ μέρους των ασφαλισμένων, για χορηγούμενες από τον Ε.Κ.Π.Υ. παροχές υγείας σε είδος και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία ένταξης ενός εκάστου φορέα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα υποβληθούν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων κατοικεί ο ασφαλισμένος. Τα ανωτέρω ισχύουν όταν υφίστανται πληρεξούσια ή νόμιμες εξουσιοδοτήσεις ασφαλισμένων προς τους προμηθευτές οξυγόνου.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που αφορά στις προϋποθέσεις απαίτησης και λήψης των παροχών του Ε.Κ.Π.Υ.

 

Στις περιπτώσεις που υφίστανται πληρεξούσια ή νόμιμες εξουσιοδοτήσεις των ασφαλισμένων προς τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, οι εν λόγω προμηθευτές, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί (σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα), δύναται να υποβάλλουν τις δαπάνες ηλεκτρονικά μέσω e-dapy και να καταθέτουν εν συνεχεία το σχετικό αποδεικτικό και τα φυσικά παραστατικά στην Περιφερειακή Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠ.Α.Δ. σχετικά τα αρ. πρωτ. 51965/14-12-2012 και 4968/31-1-2013 έγγραφα). Για όσες περιπτώσεις υφίσταται, την παρούσα χρονική στιγμή, αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής (e-dapy) οι προμηθευτές θα υποβάλλουν αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις (συνοδευόμενες από σχετική αίτηση) για απαιτήσεις από 1-1-2012, στις οποίες θα εμφανίζονται και θα συμπληρώνονται τα πεδία : ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, ΑΜΚΑ, ο αριθμός μητρώου αυτού καθώς και ο φορέας ασφάλισης, η χορηγούμενη ποσότητα και το χρονικό διάστημα χρήσης αυτής, καθώς και το αιτηθέν από τον Οργανισμό χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη χορηγούμενη ποσότητα και θα συμφωνεί με το εκδοθέν τιμολόγιο ενός εκάστου ασφαλισμένου.

Οι ανωτέρω καταστάσεις θα υποβάλλονται ως αναφέρουμε ανωτέρω χωρίς να συνοδεύονται από τα φυσικά παραστατικά (ιατρική γνωμάτευση – τιμολόγιο – εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο) ενός εκάστου ασφαλισμένου, τα οποία θα υποβληθούν υποχρεωτικά μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στην εφαρμογή e- dapy προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΓΕΩΡ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΑΝ/ΞΗΣ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
ΑΛ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ