: Καταβολή οικογενειακού επιδόματος έτους 2013

23 Ιουλίου 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
ΤΜΗΜΑ:ΔΛΟΕΜ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8
17456, ΑΛΙΜΟΣ.
Πληροφορίες:
Κακανή Νεκταρία
(Τηλ: 210-9989153)
Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος
(Τηλ: 210-9989052)
Πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Λαμπράκη Λαμπρινή (210 9989158)
Fax: 210-9989050
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. :
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤ: Στο διηνεκές
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 60730
Ημερομηνία: 19/7/2013
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Καταβολή οικογενειακού επιδόματος έτους 2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:
(α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε
οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε
δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον
εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο
αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4
ν. 1346/83).
(Εξυπακούεται ότι δεν χορηγείται επίδομα παιδιών στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, οι
οποίοι βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων
διατάξεων, δικαιούνται από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος από εκείνο που
χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών).
(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που
απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012).
(γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄
βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012) ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ .

 http://www.dimosnet.gr/images/site/2/80837_oaed_60730-19.07.2013.pdf