“Παγώνουν” μέχρι τις Εκλογές οι προσλήψεις στους Ο.Τ.Α.

30 Ιανουαρίου 2014
2010070601021 119786584 type11585

2010070601021 119786584 type11585
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών «παγώνει» τις πάσης φύσεως προσλήψεις και μεταβολές στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. – καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες – για το δίμηνο μέχρι και τις Εκλογές, για την ακρίβεια, έως ότου αναλάβουν καθήκοντα οι νέες Δημοτικές Αρχές της Χώρας. 


Λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου, αναφέρει η εγκύκλιος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς αρμοδιότητάς του Υπουργείου Εσωτερικών (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ., ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στο ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ.

Στην εγκύκλιο, επίσης, επισημαίνεται ότι, οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους Ο.Τ.Α. θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2014 σε σχέση με το 2013. 

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών Προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.).