Εξαιρέσεις – Ποιές συναλλαγές δεν θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

12 Φεβρουαρίου 2014
463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3 L

 463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3 L

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Πληροφοριακών Συστημάτων ανάρτησε πίνακα με ορισμένες συναλλαγές (παραστατικά εσόδων-εξόδων) που δεν συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις.
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΦ (ενημερωμένο 11.2.2014)

Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, µε βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε  λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως:

1.
 Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.

2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες)

3. Εισιτήρια όλων των µεταφορικών µέσων, συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις  πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιµολόγια που εκδίδονται γι αυτά

4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια,  συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης.

5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους µε  αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προµήθειες  που χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα)

6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των  πωληθέντων αγαθών

7. Έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις)

8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)

9.
 Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομηµένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που  εισπράττονται µέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην  αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις.

10.Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα  µερίσµατα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών κλπ στα µέλη τους

11
.Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι Αμισθοι Υποθηκοφύλακες,για  λογαριασμό τους και για λογαριασμό
τρίτων 

12
.Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν υποβάλλονται

Οι ανωτέρω περιπτώσεις (εξαιρέσεις) έχουν συμπεριληφθεί και στο ανανεωμένο άρθρο του κόμβου σχετικά με την μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων. Δείτε το εδώ