ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΡΕΑ

17 Φεβρουαρίου 2014
291211a3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Αλιμος 
Πληρ. Μ. Κοντοβάς, Μ. Ξένου , Σ. Μπαξεβάνη
Τηλ.: 210- 9989115-146-537-114-044

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισμού

 291211a3

 31/01/2014

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.

Σχετ. 1) η υποπαράγραφος ΙΔ1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ107/Α/09-05-2013),
2) η με αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/27-08-2013)
3) τα με αριθμ. πρωτ. 106097/16-12-2013 και 7663/29-1-2014 έγγραφα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την απασχόληση των επιλεγέντων/επιτυχόντων, σας γνωρίζουμε ότι οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα δεν δύνανται να απασχολούνται σε δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Απασχόλησης
Β. Παπαμάρκου