Διορισμός επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ από προστατευόμενους του ν. 2643/98 που έχουν τοποθετηθεί

20 Φεβρουαρίου 2014
images.jpg4

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1 /335/οικ.4259

Θέμα: Διορισμός επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ από προστατευόμενους του ν. 2643/98 που έχουν τοποθετηθεί σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

images.jpg4
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016” (ΦΕΚ 222 / Α / 12.11.2012), οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31.12.2016.

Στο πλαίσιο της προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4210/2013, βάση των οποίων η τοποθέτηση των επιτυχόντων που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/98, δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, εκδόθηκε η ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ.34189/20-12-2013 Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε πίνακα με τον αριθμό των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναζητούμε κενές θέσεις και παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το αργότερο μέχρι τις 28-02-2014, τον αριθμό των κενών θέσεων, αντίστοιχων κατά περίπτωση κλάδων ή ειδικοτήτων, σε υπηρεσίες ή σε φορείς σας στους νομούς που έχουν δηλώσει οι διοριστέοι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr.

Διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, ενώ εάν από τον οργανισμό της Υπηρεσίας σας τίθενται πρόσθετα προσόντα για το διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα από τις αναγραφόμενες στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας), θα πρέπει αυτά να αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο, δεν θα πρέπει να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (διορισμός, μετάταξη κ.λ.π.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εν λόγω επιτυχόντων.

Στο συνημμένο πίνακα παρέχεται η απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την κατηγορία / κλάδο καθώς και το νομό προτίμησης των διοριστέων.

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δ. Στεφάνου

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑ 11Σ11ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ)

2

ΔΕ ΒΟΗΟΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕ ΒΟΗΟΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

ΔΕ ΒΟΗΟΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ)

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

26

ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

2

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Η ‘ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

30

ΑΓΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ)

1

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΑΡΤΑΣ

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΗΛΕΙΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

2

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TE(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

3

ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΚΟΖΑΝΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕ (ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

ΠΕΛΛΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ(ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

Π Ε ΘΕΟΛΟΓΩΝ

1

ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΧΑΝΙΩΝ

ΥΕ

(ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

2

ΧΙΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΤΕ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

155