Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010

18 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
                                                                     

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2                                     
Ταχ. Κώδικας    : 101 83   
Πληροφορίες    : Θ. Φλώρος                           
Τηλέφωνα         : 213 136 1131                 
Φαξ                    : 213 136 1140                                
E-mail: 
th.floros@ypes.gr
                                         

Αριθ. Εγκυκλίου: 8

Αθήνα 14 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 10852

ΘΕΜΑ: Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014.
αρχείο λήψης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 60 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4244/2014 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις». 
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προαναφερθέντος νόμου, επέρχεται μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο που προέβλεπε τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την έκδοση της αριθμ. 460/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις που προϊσχυσαν δεν ήταν σύμφωνες με το Σύνταγμα.
Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4244/2014 καταργούνται:
α) οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 49). Στις διατάξεις αυτές περιέχονταν ρυθμίσεις για το δικαίωμα του εκλέγειν την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι την τήρηση και ενημέρωση ειδικών εκλογικών καταλόγων, τις ειδικές περιπτώσεις διαγραφής κλπ.
β) οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), οι οποίες αφορούσαν στην πολιτική συμμετοχή των πολιτών των χωρών ΕΖΕΣ, δηλαδή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας στις δημοτικές εκλογές.
Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10, το άρθρο 12 και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν στους ομογενείς και νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.
Κατά συνέπεια, δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στις δημοτικές εκλογές, οι ομογενείς και οι νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών καθώς και οι πολίτες των χωρών ΕΖΕΣ.
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ Α΄ 60, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ανωτέρω νόμος 4244/2014 
Η παρούσα εγκύκλιος είναι καταγεγραμμένη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (
www.ypes.gr), στην ενότητα «Εκλογές & Εγκύκλιοι &  Αποφάσεις»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ