Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για Μαθητές των ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ.

10 Απριλίου 2014
images

images

Πρόγραμμα μαθητείας του ΟΑΕΔ στο οποίο θα μετάσχουν 12.000 μαθητές οι οποίοι θα εισπράξουν ημερήσια αποζημίωση της τάξεως των 11 ευρώ, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.  Το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ», εντάσσεται στα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 20072013» Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ν.3475/06, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κλ.π το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα. Το ποσό της επιδότησης των 11€ θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται. Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν), διότι αυτή καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις ως άνω περιπτώσεις οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Η δαπάνη που θα προκληθεί αναλύεται ως εξής: Α’ ΤΑΞΗ 7.000 μαθητές Χ 11€/ημέρα = 77.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέ-ρες/εβδομάδα=308.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες / μήνα=1.232.000,00€/μήνα Χ 12 μήνες/έτος =14.784.000,00€/ έτος Β’ ΤΑΞΗ 5.000 μαθητές Χ 11€/ημέρα = 55.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέρες/εβδομάδα=220.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες /μήνα=880.000,00€/μήνα Χ 6 μήνες/έτος =5.280.000,00€/ εξάμηνο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 20.064.000,00€ Από το συνολικό ποσό, των 20.064.000€ που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2014, τα 18.864.000,00€ θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Προγραμματική περίοδος 2007 2013», κατά 99,5% στον Άξονα Προτεραιότητας 4 και κατά 76,8% στον Άξονα Προτεραιότητας 5. Το υπόλοιπο ποσό, 1.200.000,00€, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους λόγω υποχρηματοδότησης του Άξονα Προτεραιότητας 6 Στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση, μέσω της παράλληλης επαγγελματικής κατάρτισης στο σχολείο και τον πραγματικό χώρο εργασίας, της κατά το μέγιστο δυνατό ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας. Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές για το έτος 2014. δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση για το πρόγραμμα