Ασφαλιστικό καθεστώς των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

9 Ιουνίου 2014
images.jpg8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 
Πληροφ: Π. Κουλικούρδη
Τηλέφωνο: 210 – 3368 110
Fax: 210-3368115
e-mail: 
asfayt@ggka.gr

Αθήνα, 05/06/2014 
Αρ. Πρωτ.: Φ.80000 /οικ. 996 /51

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014».
images.jpg8
Σας γνωρίζουμε ότι στον νόμο 4255/2014 (ΦΕΚ Α’ 89) «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται διάταξη ( παρ. 5 του άρθρου 20 ), με την οποία επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό καθεστώς των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Όπως είναι γνωστό με την παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προβλέφθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. – Ε.Τ.Ε.Α., όλων ανεξαιρέτως των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ανεξάρτητα αν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. .
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μεταβάλλεται το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, και εισάγεται εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. -Ε.Τ.Ε.Α. για εκείνους τους ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 (νέους ασφαλισμένους), που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., επαναφέροντας τους στον φυσικό τους φορέα ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι η ισχύς της νέας διάταξης είναι αναδρομική και ανατρέχει στις 9.5.2013 ( ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4152/2013). Επομένως αφορά και ωφελούμενους για τους οποίους οι εισφορές πιθανόν να έχουν ήδη καταβληθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ. και Τ.Α.Ν.).
Για την υλοποίηση της νέας διάταξης κυρίαρχο ζήτημα είναι ο εντοπισμός των ωφελούμενων που είναι υπακτέοι στην ασφάλιση των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ. καιΤ.Α.Ν.).
Ύστερα από την συνάντηση της Υπηρεσίας μας στις 6/5/2014 με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συμφωνήθηκε ως προσφορότερος τρόπος για τον εντοπισμό των από 1.1.1993 ωφελούμενων ασφαλιστέων στο ΕΤΑΑ η καταγραφή μέσω των επιβλεπόντων φορέων, (οι οποίοι και έχουν προσλάβει τα πρόσωπα αυτά) και η κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα από τον Ο. Α.Ε.Δ. (αρμόδιου φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς, σύμφωνα την διάταξη της παρ. 3.3 του άρθρου 3 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.), που θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. .
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την απόδοση στο Ε.Τ.Α.Α. τυχόν καταβληθεισών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικών εισφορών από την 09-05-2013 έως και την 11-04-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4255/2014), καθώς και τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν σε τυχόν δηλωθείσες μέσω Α.Π.Δ. εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί, θα αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Α.Α.
Για τις καταβλητέες μετά την 11-04-2014 ασφαλιστικές εισφορές στο Ε.Τ.Α.Α. (αντί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) οι επιβλέποντες φορείς θα λάβουν σχετικές οδηγίες από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Τέλος συμφωνήθηκε ότι ποσά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΑΑ που τυχόν υπερβαίνουν οριακά, για κάποιους από τους εν λόγω ωφελουμένους – ασφαλισμένους, τα ποσά που έχουν οριστεί στην υπ’ αρ. 3.24641/οικ.3.1574/26-08-2013 Κ.Υ.Α., δεν θα αναζητούνται – ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. των οικείων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, που αποτελούν προϊόν συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου, των εκπροσώπων του Ε.Τ.Α.Α., του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Δ., παρακαλούνται αρμόδιες Υπηρεσίες των ανωτέρω συναρμόδιων φορέων όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ- ΔΕΔΟΥΛΗ