Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές.

9 Ιουνίου 2014
images.jpg777777 EKTELESH

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
images.jpg777777 EKTELESHΑπόφαση για καλούς α-λύτες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 « Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4220/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014» (ΦΕΚ 271/Α’).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4111/25-1-2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κ.λπ.» (ΦΕΚ 18/Α’).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α) και του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α’).
7. Την με αριθ. Υ48/9-7-12 (ΦΕΚ 2105/Β’) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Την αριθ. 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Οικονομικών».
9. Την αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012 (ΦΕΚ 3409/Β’/ 20-12-2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές».
10. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης αυστηρότερου έλεγχου στα αποτελέσματα των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β2 της αριθμ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012 (ΦΕΚ 3409/Β’/20-12-2012) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται η φράση «των 20 εκατ. ευρώ» με τη φράση «των 10 εκατ. ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Â Â