Καθορισμός της διαδικασίας πραγματοποίησης του επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από

9 Ιουνίου 2014
291211a3

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 291211a3
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικων Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό -Ελεγχοι Δαπανών» (Α’ 247).
3. Την από 29-4-2014 πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.
4. Το αριθ. 119/2013 Προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α’),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’ 2105).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε (45.500,00 €) σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πιστώσεις, με ειδικό φορέα 05-680 (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ΚΑΕ 0711, μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον ειδικό φορέα 05-150 του ιδίου Υπουργείου.
9. Την αριθμ. ΣΕΕΔΔ/ΦΠ1/8943/2-6-2014 βεβαίωση περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός
Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο αριθμός των μελών κάθε κλιμακίου, η διαδικασία και ο τρόπος πραγματοποίησης του ελέγχου, τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η πορισματική έκθεση και η δυνατότητα του ΑΣΕΠ να αναπέμπει την πορισματική έκθεση για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 2 Κλιμάκια ελέγχου
1. Για τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4250/2014, συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου. Η συγκρότηση των εν λόγω κλιμακίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κάθε κλιμάκιο αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου και το δεύτερο μέλος του κλιμακίου μπορεί να είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’. Σε περίπτωση κλιμακίων με περισσότερα από δύο (2) μέλη, με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ένα (1) από τα μέλη ως συντονιστής, ο οποίος είναι υποχρεωτικά επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου. Ανάλογα με τον αριθμό των ελεγχόμενων υποθέσεων ανά φορέα, ο συντονιστής δύναται να κατανέμει την ελεγκτέα ύλη μεταξύ των μελών του κλιμακίου, τα οποία λειτουργούν με διμελή σύνθεση. Οι Υπουργοί, στους οποίους απευθύνεται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτείνουν εντός της οριζόμενης από αυτόν προθεσμίας τους επιθεωρητές ή βοηθούς επιθεωρητές και τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’ που ανήκουν στους φορείς αρμοδιότητάς τους, για τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου. Κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλους του κλιμακίου ελέγχου ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ αποδεσμεύεται από την άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του.
2.Â Η απόφαση συγκρότησης του κλιμακίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τη σχετική εντολή διενέργειας του ελέγχου σε συγκεκριμένο φορέα, καθώς και το χρόνο εντός του οποίου πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και να υποβληθούν οι σχετικές πορισματικές εκθέσεις. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους οριζόμενους ως μέλη των κλιμακίων, στους φορείς που ανήκουν τα μέλη των κλιμακίων, στους ελεγχόμενους φορείς και στο Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 3 Ελεγκτική διαδικασία
1. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4250/2014, αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντός της οριζόμενης από αυτό προθεσμίας, ονομαστικό κατάλογο όλων των υπαλλήλων τους, των οποίων οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου μετετράπησαν σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει ανά φορέα το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, την κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού στην οποία ανήκει, εκείνη στην οποία κατετάγη κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, τις διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου και την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που μετά τη μετατροπή της σύμβασης ο υπάλληλος μεταφέρθηκε-μετετάγη σε άλλον φορέα, με την ίδια ή διαφορετική ειδικότητα από αυτήν στην οποία κατετάγη κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης, η αναγραφή του φορέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, αποτελεί απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο του ως άνω καταλόγου. Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται συγκεντρωτικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Α.Σ.Ε.Π.
2. Το οριζόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας κλιμάκιο ελέγχου αναζητά από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα αντίγραφα όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και άλλων στοιχείων βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η μετατροπή των συμβάσεων των υπαλλήλων. Επίσης, μπορεί για την εκπλήρωση του έργου του να επισκέπτεται την υπηρεσία όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος, έχοντας δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων καθώς και σε κάθε άλλο συναφές με το αντικείμενο του ελέγχου έγγραφο. Επιπλέον, δύναται να ζητά πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ή άλλες αρχές. Σε περίπτωση μη χορήγησης, απόκρυψης των παραπάνω εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών ή χορήγησης εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά παρακώλυσης και παραπλάνησης του έργου του κλιμακίου, το ενεχόμενο διοικητικό όργανο υπέχει πειθαρχικές ευθύνες κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 περ. β’ του ισχύοντα Υ.Κ. (ν. 3528/2007) ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου, που διέπει το φορέα. 
3.Â Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4250/2014 επανέλεγχος της μετατροπής συμβάσεων συνίσταται ιδίως στην επανεξέταση όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και άλλων στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη από το οικείο Υπηρεσιακό ή Διοικητικό ή Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου ή άλλο, εξομοιούμενο προς αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρμόδιο όργανο του φορέα ή το Α.Σ.Ε.Π.
προκειμένου να μετατραπούν συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, ερευνάται η υπαιτιότητα του υπαλλήλου για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης των αρμοδίων οργάνων και ο υπάλληλος καλείται προς τούτο προκειμένου να παράσχει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
4. Για τα ζητήματα μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των μελών των κλιμακίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (296Α’).

Άρθρο 4 Πορισματική έκθεση
1. Μετά το πέρας του ελέγχου για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση μετατροπής, το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει και υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π. εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη πορισματική έκθεση, στην οποία εκθέτει τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του αναφορικά με τη μη συνδρομή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση νόμιμων προϋποθέσεων μετατροπής των συμβάσεων με υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Σε περιπτώσεις κλιμακίων άνω των δύο (2) μελών όπου υπήρξε επιμερισμός του ελεγκτικού έργου, η σχετική έκθεση υπογράφεται και υποβάλλεται από τα κατά περίπτωση ορισθέντα και διενεργήσαντα τον έλεγχο μέλη καθώς και από τον συντονιστή του κλιμακίου. Για κάθε περίπτωση μετατροπής, για την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, στην πορισματική έκθεση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι συγκεκριμένες διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη μετατροπή, τα στοιχεία της απόφασης μετατροπής, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή προϋπόθεση που δεν συντρέχει με ρητή μνεία των ενδείξεων ότι για τη μετατροπή της σύμβασης χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπήρξε υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Τέτοιες περιπτώσεις συνιστούν ιδίως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή εκ μέρους του υπαλλήλου, με την αίτηση του ή κατ’ άλλον τρόπο, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων, όταν σε αυτά στηρίχτηκε η απόφαση μετατροπής της σύμβασης, η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη νόμιμη ενέργεια εκ μέρους του υπαλλήλου αναφορικά με τη συνδρομή των κατά περίπτωση νόμιμων προϋποθέσεων για τη μετατροπή της σύμβασης.
2. Αν κατά την κρίση του κλιμακίου διαπιστώνονται παραβάσεις, που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, αυτές καταχωρούνται σε ειδικό κεφάλαιο της πορισματικής έκθεσης και η έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, κατ’ άρθρο 37 του Κ.Π.Δ. και στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο με πρόταση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
3. Στην υποβαλλόμενη στο Α.Σ.Ε.Π. πορισματική έκθεση επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα όλων των κρίσιμων στοιχείων που αξιολογήθηκαν από το κλιμάκιο και από τα οποία προκύπτει ότι δεν συνέτρεχαν οι κατά περίπτωση απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για τη μετατροπή της σύμβασης με υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κλιμάκιο υποβάλλει ειδική έκθεση ανά φορέα, στην οποία αποτυπώνονται συνοπτικά ο αριθμός των ελεγχόμενων περιπτώσεων, τα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου και, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, οι περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων κατά περίπτωση προϋποθέσεων, για τις οποίες όμως δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις υπαιτιότητας του υπαλλήλου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από το κλιμάκιο στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον αρμόδιο Υπουργό, στο Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον συντρέχει λόγος, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και πειθαρχικό όργανο.

Άρθρο 5 Έκδοση πράξης Α.Σ.Ε.Π. – Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης – Αναπομπή πορισματικής έκθεσης
1. Μετά την παραλαβή της πορισματικής έκθεσης του κλιμακίου ελέγχου από το Α.Σ.Ε.Π. αυτή διαβιβάζεται σε αρμόδιο Τμήμα του, το οποίο, αφού διαπιστώσει ότι η έκθεση είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, καλεί τον υπάλληλο προς ακρόαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (45 Α’). Ακολούθως, εκδίδει πράξη-απόφαση με την οποία διακριβώνεται αιτιολογημένα η μη συνδρομή των κατά περίπτωση νόμιμων προϋποθέσεων μετατροπής της σχέσης ή σύμβασης εργασίας ή έργου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα και κοινοποιείται στον θιγόμενο υπάλληλο. Το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα οφείλει να εκδώσει αμελλητί πράξη με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης. Η σχετική διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Α.Σ.Ε.Π. και στον θιγόμενο υπάλληλο.
2. Εάν κατά την κρίση του αρμοδίου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. η πορισματική έκθεση του κλιμακίου ελέγχου χρήζει πληρέστερης τεκμηρίωσης, πριν από την προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου ή και μετά την ακρόαση, αναπέμπεται αιτιολογημένα στο αρμόδιο κλιμάκιο, το οποίο, προβαίνει αμελλητί από την έγγραφη ειδοποίηση του, στις απαιτούμενες ενέργειες και υποβάλλει εκ νέου την πορισματική έκθεσή του στο Α.Σ.Ε.Π., τηρουμένων των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ