Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.

9 Ιουνίου 2014
images.jpg66

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Α. Αλβανός, 21313 64840
Α. Βλασίδου, 2131364807 
Β. Νασίου, 2131364808

ΠΡΟΣ:
Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
– Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
-Δ/νσεις Διοίκησης

images.jpg66
Αρ. Εγκυκλίου: 36

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.:23334

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) περιλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 48, 50, 51 και 75 με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις διευκολύνσεις οφειλετών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, στη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς τους δήμους, καθώς και στις επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί στις όψεις των κτιρίων, αντίστοιχα.

Άρθρο 48
Με το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α 114′) με τις οποίες καθορίζονται τα όργανα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, στις περιπτώσεις εφαρμογής της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για το Δημόσιο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου

Άρθρο 50
Με το εν λόγω άρθρο εισάγονται νέες ρυθμίσεις στο άρθρο 3 του ν. 1080/1980, όπως ισχύει, και αφορούν:
α) στην αλλαγή του, έως τώρα, τρόπου καταβολής του προβλεπόμενου τέλους κοινοχρήστων χώρων, που απαιτείται για την χορήγηση της σχετικής άδειας στον υπόχρεο. Συγκεκριμένα είναι δυνατή η καταβολή, πλέον, του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της χορήγησης της άδειας, ποσοστό επί του ετήσιου τέλους της όχι μικρότερο από τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (παρ. 1)
β) στη μείωση των προβλεπόμενων, από τις διατάξεις του ν. 1080/1980, προστίμων σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης. Επίσης, τα αντικείμενα που αφαιρούνται από το δήμο, λόγω καθ’ υποτροπή αυθαίρετης χρήσης εφόσον το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή δεν έχει καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006 (παρ. 2)
γ) τα πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου, που επιβλήθηκαν από 1.1.2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4257/2014, καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 50%, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Σημειώνεται ότι οι οφειλές από τα ανωτέρω πρόστιμα που απομένουν κατόπιν της εν λόγω μείωσης, δύνανται, εφόσον αυτά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 51 περί ρύθμισης οφειλών (παρ. 3).

Άρθρο 75
Με το εν λόγω άρθρο χορηγείται χρόνος προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις, για όσους έχουν τοποθετήσει επιγραφές κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2946/2001, καθώς και της υπ’ αριθμ. 88110/2002 ΚΥΑ Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Πολιτισμού. Εκ παραδρομής, στην παρ. 2 του άρθρου γίνεται αναφορά στο άρθρο 53 του παρόντος νόμου, αντί του άρθρου 51, που είναι και το ορθό.

Άρθρο 51
Αναφορικά με το άρθρο 51 και προς το σκοπό της επίτευξης ομοιόμορφης και εναρμονισμένης δράσης της διοίκησης ως προς περιεχόμενο του οικείου άρθρου που αφορά στη ρύθμιση οφειλών σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους με την παροχή κινήτρων για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι οφειλέτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ.2 και 13, άρθρου 51, ν.4257/14)
Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους από φόρους, τέλη, δικαιώματα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα, τους τόκους υπερημερίας ή τις τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν τη βασική οφειλή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 51 υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ. 1, 2 και 3, άρθρου 51, ν.4257/14) 
I. Οι οφειλές πρέπει να ήταν (βεβαιωμένες και) ληξιπρόθεσμες την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου (παρ. 1 και 2).
II. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των (βεβαιωμένων και) ληξιπρόθεσμων
οφειλών του οφειλέτη προς έκαστο δήμο και όχι μέρος αυτών (παρ.2).
III.Â Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον δήμο που έχει βεβαιώσει την οφειλή (παρ.3).

Η ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ. 1,άρθρου 51, ν.4257/14) 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 51, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες βάσει της ημερομηνίας βεβαίωσής τους και η ρύθμισή τους, ήτοι η δυνατότητα απαλλαγών από προσαυξήσεις ή πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις και ο αριθμός καταβολής δόσεων, πραγματοποιείται αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.
Συγκεκριμένα το άρθρο διακρίνει τις κατηγορίες οφειλών Α) και Β): «Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009…» και «Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010…».
1. Οι οφειλές της περίπτωσης Α) δύναται να ρυθμίζονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ν.3801/09, δικαιούμενες δηλ. των δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 3801/09 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους:
•Â 3074/02 άρθρο 12 παρ. 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’ και ε’
•Â 3345/05 άρθρο 9 παρ. 5
•Â 3649/08 άρθρο 26 παρ. 2 και 3
Ειδικότερα:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 περ. α’ του ν.3074/02
«Υπόχρεοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, του φόρου του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α’) και του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ. π. υπέρ δήμων και κοινοτήτων μπορούν να την υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα … με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης».
β) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 περ. β’ του ν.3074/02
«Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα …»Â 
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 περ. δ’ του ν.3074/02
«Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κλπ υπέρ δήμων και κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό 60% χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (1.1.1998) καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις δόσεις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής»Â 
δ) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 περ. ε’ του ν.3074/02 «Επίσης με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του ΚΟΚ, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής»Â 
ε) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3345/05
«Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α’, β’, γ’ και δ’ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευση του.»
στ) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3074/02:
«Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να ρυθμιστούν και να καταβληθούν, σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε 3 μήνες»Â 
ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 και 3 του ν.3649/08:
Παρ. 2
«Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω ΝΠΔΔ, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή σε ρύθμιση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες από την έκδοση της»Â 
Παρ. 3
«Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων δόσεων (24) κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%…»
Σημείωση 1: Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις και δεδομένου του γεγονότος ότι οι προθεσμίες που έθετε ο ν.3801/2009 για την εφαρμογή των διατάξεων που επανέφερε σε ισχύ έχουν λήξει, το οικείο δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει, εντός δύο μηνών από την ψήφιση του άρθρου 51 του ν.4257/14 (10-4-2014), να λάβει απόφαση με την οποία θα καθορίσει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Ωστόσο στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται ρητά από την διάταξη, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4257/14, ήτοι τις 14-8-2014.

2. Οι οφειλές της περίπτωσης Β) δύναται να ρυθμίζονται κατά τα προβλεπόμενα σε αυτή την περίπτωση στην παρ.1 του ν.4257/14, δικαιούμενες δηλ. των κάτωθι δόσεων και απαλλαγών:
(περ.Β), παρ. 1, άρθρου 51, ν.4257/14)
«α) Καταβολή της βασικής οφειλής εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.».
Σημείωση 2: Οι ποσοστιαίες απαλλαγές που προβλέπονται ανά περίπτωση (100%, 80%, 50%, 30% και 10%) αφορούν στις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και στα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της οφειλής.
Σημείωση 3: Όταν η οφειλή είναι αυτοτελές πρόστιμο, η ρύθμιση των περιπτώσεων α) έως και ε) αφορά στην καταβολή του ποσού (εφάπαξ ή σε δόσεις) και σε τυχόν απαλλαγή στις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Σημείωση 4: «Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος»
Σημείωση 5: «Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης».
Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MROR) κατά την έκδοση της παρούσας (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 13.11.2013) ανέρχεται σε 0,25%. Άρα η ετήσια επιβάρυνση επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,25%.
Αναλυτικότερα:.
η οφειλή όπως αυτή προκύπτει μετά τις όποιες απαλλαγές, αποτελεί το κεφάλαιο επί του οποίου θα υπολογίζονται τα τοκοχρεωλύσια (δόσεις)
τα τοκοχρεωλύσια (δόσεις) θα είναι μηνιαία και ισόποσα
στο χρεολύσιο του κάθε μήνα προστίθεται το ποσό της ετησίως υπολογιζόμενης προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής (τόκου) που αντιστοιχεί στο μήνα αυτό.
ο τόκος που αντιστοιχεί στον κάθε μήνα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου που απομένει κατόπιν αφαίρεσης του χρεολυσίου του προηγούμενου μήνα, ως εξής: (Κεφάλαιο- χρεολύσιο προηγούμενου μήνα)*(8,25% /12)
Η οφειλή αποσβένεται με την αφαίρεση των μηνιαίων χρεολυσίων.
Η καταβολή εφάπαξ, δεν θεωρείται δόση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (παρ.2, άρθρου 51, ν.4257/14) 
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:
«α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις…» (π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ. 5/86).
Σημείωση 6: «Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.».

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (παρ.6, άρθρου 51, ν. 4257/14) 
Ρητά προβλέπεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:
«α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, 
β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α 238) ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,
γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.».
Σημείωση 7: Η επιλογή του αυτή, πρέπει να δηλώνεται προς το δήμο που έχει βεβαιώσει τις ανωτέρω (α) έως και (γ) οφειλές, στη σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Σημείωση 8: Ως σύνολο βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάγεται στη ρύθμιση θεωρείται το τελικά διαμορφούμενο μετά την πρόσθεση και των κατ’ επιλογή οφειλών. Ο εν λόγω οφειλέτης δικαιούται των απαλλαγών ή/και δόσεων που προβλέπονται ανά κατηγορία οφειλών (Α) και (Β) βάσει των σχετικών διατάξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ.3 και 4, άρθρου 51, ν.4257/14) 
1. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήμο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ο οφειλέτης πρέπει να ενημερωθεί από το δήμο για:
■ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του,
■ τις δυνατότητες ρύθμισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το σύνολο των οφειλών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητα η έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου θα παρουσιάζεται το ύψος των οφειλών του ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις.
2. Επί της αίτησης πραγματοποιείται σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, όπου:
■ παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του αιτούντος, το ύψος των οφειλών ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις (η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών)
■ βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση (υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων, ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, εμπρόθεσμη αίτηση του οφειλέτη και η εμπρόθεσμη πρώτη καταβολή (εξόφληση, ή πρώτη δόση).
3.Â Η αίτηση μετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την καταβολή της επόμενης δόσης, με πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση.
4. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης». Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή αποφανθεί αρνητικά, το ποσό που κατεβλήθη συμψηφίζεται με το σύνολο της οφειλής άνευ ρύθμισης.
Σημείωση 9: Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 51, οι δήμοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους οφειλέτες τους άμεσα για τις δυνατότητες ρύθμισης των κατά τις 14.4.2014 ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, είτε μέσω “ατομικής ειδοποίησης είτε εν τέλει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, έως τις 10-6-2014 τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να έχουν ήδη λάβει την απόφαση που κατά την υπ’αριθμ. 19/18115/9-4-08 εγκύκλιο του Υπουργείου μας απαιτεί προϋπόθεση για τις οφειλές που δικαιούνται των δόσεων και των απαλλαγών του ν.3801/09 (κατηγορία Α). Σημείωση 10: Επισημαίνεται επίσης, ότι οι δήμοι εν ευθέτω χρόνω θα πρέπει να ενημερώσουν τους οφειλέτες τους και για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η υποβολή της αίτησης τόσο τις άμεσες (π.χ. χρόνος πρώτης καταβολής), όσο και τις μεταγενέστερες (π.χ. υποβολή προβλεπόμενων δηλώσεων, ενημερότητα οφειλών), ώστε να μην απολέσουν τη ρύθμιση.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ (παρ.4, 5 και 10, άρθρου 51, ν.4257/14) 
1. Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, «οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.».
2. «Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.».
3. «Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.». Εάν για παράδειγμα από τον αριθμό των δόσεων όπως τελικά αυτός διαμορφώνεται μετά την επιθυμία του οφειλέτη, δεν προκύπτει ακριβώς κάποιος από τους προβλεπόμενους αριθμούς δόσεων του άρθρου, δεν προκύπτει δηλ. απόλυτο νούμερο 24 (ή 48, ή 72, ή 100), αλλά π.χ. 21 (ή 44, ή 70, ή 88), τότε ως αριθμός δόσεων θεωρείται ο προσεγγιστικά πλησιέστερος προβλεπόμενος, δηλ. ο 24 (ή ο 48, ή ο 72, ή ο 100) και ο οφειλέτης απολαμβάνει των απαλλαγών που προβλέπονται για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία δόσεων και για το εναπομείναν ποσό. Εάν ο αριθμός δόσεων όπως αυτός τελικά διαμορφώνεται μετά την επιθυμία του οφειλέτη, είναι ακριβώς στη μέση κάποιου διαστήματος μεταξύ των προβλεπομένων αριθμών δόσεων του άρθρου, για παράδειγμα είναι 36 (δηλ. ανάμεσα στο 24 και στο 48), τότε ως αριθμός δόσεων θεωρείται ο μικρότερος δηλ. ο 24 και ο οφειλέτης απολαμβάνει των απαλλαγών που προβλέπονται για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούν σε αυτήν την κατηγορία δόσεων και για το εναπομείναν ποσό. Η επιθυμία αυτή του οφειλέτη για εφάπαξ καταβολή σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, πρέπει να δηλώνεται προς το δήμο που έχει βεβαιώσει το χρέος του, με την υποβολή και εξέταση σχετικής δήλωσης- αίτησης, για την οποία απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΙΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (παρ. 7, άρθρου 51, ν. 4257/14)
Εφόσον:
I. τηρούνται με συνέπεια οι όροι της ρύθμισης και
II. ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του
«α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ. Ο. Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων,
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ).».
Με την καταβολή της πρώτης δόσης:
«αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.».
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ (παρ.8, άρθρου 51, ν.4257/14)
«Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.».

ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΟΙ (παρ.9, άρθρου 51, ν.4257/14)
«Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛεΤΗ (παρ.11, άρθρου 51, ν.4257/14)
Η ρύθμιση απόλλυται, εάν ο οφειλέτης:
-δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, 
-καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,
– δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις,
– δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
– έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Σημείωση 11: «Συνέπεια του ανωτέρω είναι η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και η άμεση επιδίωξη της είσπραξης του από πλευράς του δήμου με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.»
Τέλος επισημαίνεται ότι «ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται».
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας στους Δήμους της Χώρας (Γρ. κ.κ. Δημάρχων, Δ/νσεις Οικονομικού), λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους θέτουν συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εφαρμογής.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στη διαδρομή: Το Υπουργείο/ Εγκύκλιοι- Αποφάσεις.

- Παράρτημα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ