Καταβολής του διατροφικού επιδόματος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Δεκεμβρίου 2012 από τις περιφέρ

11 Ιουνίου 2014
IMG 0162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/
Υ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 
Ταχ. Κωδ.: 101 83 – ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Α.Ντονά 
Τηλ. : 2131364844
e-mail : 
a.ntona@ypes.gr

ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους
-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 
– Δ/νσεις Διοίκησης
IMG 0162

Αριθμ. εγκυκλίου: 37

Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 23362

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

Κατόπιν δημοσίευσης στο ΦΕΚ 93Α714.04.2014 του νόμου 4257, με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 33
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, οι ρυθμίσεις του π.δ. 315/1999 (Α’/ 302), περί εφαρμογής της διπλογραφικής μεθόδου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα των δήμων και τους συνδέσμους αυτών, με εξαίρεση τις σχολικές επιτροπές. Η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης θα εξασφαλίσει την άμεση και καλύτερη οικονομική πληροφόρηση, τη δυνατότητα μέτρησης οικονομικών αποτελεσμάτων και κοστολόγησης έργων, υπηρεσιών και επιμέρους υπηρεσιών, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για κάθε οικονομικό έτος και θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση ελέγχου από κάθε αρμόδια για αυτό το σκοπό αρχή.
Περαιτέρω, στα εν λόγω νομικά πρόσωπα, που δεν εξυπηρετούνται ταμειακά από τους δήμους που τα έχουν συστήσει, οι οποίοι εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ, εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του ν.3463/2006. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα, όταν δεν υπηρετεί σε αυτά υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή, ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών 
υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και την διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ/τος 315/1999.

Άρθρο 34
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, παρέχεται η δυνατότητα οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την 1-1-2014 και κατά την 1-1-2015 από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δ.Ε.Υ.Α. να εξοφλούνται, χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις και κατά το μέγιστο σε έντεκα (11) ισόποσες δόσεις κατ’ έτος, από τους οικείους δήμους που είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους.
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις των Δ.Ε.Υ.Α. που δεν καταβάλλονται εντός του έτους εξυπηρέτησης παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των εγγυητών δήμων. Μέχρι σήμερα η εν λόγω παρακράτηση γινόταν εφάπαξ στο πρώτο μήνα του έτους, ενώ με την εν λόγω ρύθμιση προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των εγγυητών δήμων και διευκόλυνσης της λειτουργίας τους, η εξόφληση γίνεται σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά έτος.

Άρθρο 35
Με τη διάταξη του άρθρου 35 αντιμετωπίζεται η αδυναμία μικρών πληθυσμιακά δήμων, ή δήμων με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες, ιδίως λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων και δεν μπορούν να συστήσουν ίδια ταμειακή υπηρεσία ή να συνάψουν σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για την εξυπηρέτησή τους. Έτσι, σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει ότι ο δήμος αδυνατεί για τους παραπάνω λόγους να συστήσει και να λειτουργήσει ίδια ταμειακή υπηρεσία και αφού εξαντληθούν τα περιθώρια σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για το σκοπό αυτό, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και την επιχειρησιακή δυνατότητα των δήμων χωρικής αρμοδιότητάς του, να ορίσει το δήμο που θα τον εξυπηρετεί ταμειακά.
Δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα, εκδίδεται εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του νόμου και προκειμένου να εφαρμοστούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω οριζόμενα, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προχωρήσουν έγκαιρα στην καταγραφή των δήμων που παρουσιάζουν έλλειψη ή αδυναμία σύστασης ταμειακής υπηρεσίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα σύναψης σχετικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων, η ταμειακή λειτουργία τους δύναται να διεξάγεται, μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006).
Τέλος, με τη σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας από το δήμο, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα παύει αυτοδίκαια να ισχύει.

Άρθρο 36
Με το άρθρο 36 προστέθηκε δ’ περίπτωση στην παρ.1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, με την οποία προβλέπεται σε νησιωτικούς δήμους η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων και με τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, αποκλειστικά για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι για να είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, θα πρέπει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών, να την κατέχει ένας από τους φορείς της παρ.1 περ. α του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 37
Με την παρ. 1 του άρθρου 37 εισάγεται ρητά εξαίρεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από το πεδίο εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
Επισημαίνεται ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες προβλέπεται ότι θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, απαιτείται έγκριση, που παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους (δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής κ.ο.κ., κατά περίπτωση), με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού κάθε έτους που η σχετική δαπάνη βαρύνει.
Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ρητά ότι όσες σχετικές πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης (14 Απριλίου 2014) και βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι ισχυρές και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 38
Με το άρθρο 38 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αποσαφηνίζεται πλέον ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και ως εκ τούτου δύνανται να λαμβάνουν έκτακτες επιχορηγήσεις από τους οικείους δήμους, κατά τα οριζόμενα σε αυτήν.

Άρθρα 39 & 40
Με το άρθρο 39 και το άρθρο 40 του νόμου αντικαταστήθηκαν οι παράγραφοι 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 αντίστοιχα του ν. 3852/2010, που αφορούν τη σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε τρίμηνο του οικονομικού έτους και την υποχρεωτική αναμόρφωσή του, από τους δήμους και τις περιφέρειες αντίστοιχα.
Με τις εν λόγω τροποποιήσεις αφ’ ενός βελτιώθηκε η διατύπωση των παραπάνω διατάξεων και αφ’ ετέρου επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές:
■Â Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της.
■ Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου – και όχι μόνο του δεύτερου, όπως οριζόταν πριν την τροποποίηση του άρθρου.
■ Σε περίπτωση όπου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν.
■ Προβλέπεται ότι οι σχετικές εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου/περιφέρειας, καθώς και στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και κατόπιν γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ).

Άρθρο 46
Με την παρ.1 του άρθρου 46 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 109 του νόμου 3852/2010, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην παράγραφο 7β του ιδίου άρθρου, αναφορικά με τη δυνατότητα αναδοχής οφειλών των επιχειρήσεων, που έχουν λυθεί και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, από τους οικείους ΟΤΑ. Ειδικότερα, με την προσθήκη της νέας παραγράφου εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρ. 7β και οι ανώνυμες και αναπτυξιακές εταιρείες, που οι ΟΤΑ και οι φορείς τους κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου και διευκρινίζεται ότι η αναδοχή των οφειλών που δύναται να αναλάβει ο ΟΤΑ προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι εν λόγω «ευεργετικές» διατάξεις εφαρμόζονται και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Περιφερειών ή των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Με την παρ. 2 του άρθρου 46 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας της παρ.7β του άρθρου 109 του ν.3852/2010, ήτοι της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των επιχειρήσεων, προκειμένου οι ΟΤΑ να προβούν σε αναδοχή των οφειλών τους, και ορίζεται νέα προθεσμία η 30η Ιουνίου 2015.

Άρθρο 53
Με το άρθρο 53 προστίθεται στην παρ.3 του άρθρου 22γ του π.δ.774/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τελευταίο εδάφιο, με το οποίο ουσιαστικά εξαιρούνται οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα από την υποχρέωση να υποβάλλουν μετά το πέρας του διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να λάβουν επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.
Για τους παραπάνω φορείς, οι εν λόγω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 & 74713/29-12-2010 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 54
Με το άρθρο 54 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της χώρας να παρέχουν στα νομικά τους πρόσωπα, αγαθά κάθε είδους απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Η παροχή γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα του νομικού προσώπου και απόφαση αποδοχής του συνολικού αιτήματος ή μέρους αυτού από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τους.
Η χρηματική αξία των παρεχόμενων αγαθών, συμψηφίζεται με την επιχορήγηση ή τη μεταβιβαστική πληρωμή που o δήμος οφείλει να αποδώσει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, το τρέχον ή το επόμενο οικονομικό έτος. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρηματική αξία των αγαθών αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό, του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής, που ο δήμος οφείλει να καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό. Για την εφαρμογή του άρθρου
αυτού παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών με απόφασή του να καθορίζει κάθε αναγκαίο θέμα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής της διάταξης αποτελούν η παροχή αγαθών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών των νομικών προσώπων, που ασκούν αρμοδιότητες ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ κλπ. ή η παροχή πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία τους χειμερινούς μήνες.

Άρθρο 55
Με το άρθρο 55 ρυθμίζεται, το θέμα της μη έγκαιρης καταβολής του διατροφικού επιδόματος νευροπαθών και μεταμοσχευμένων Δεκεμβρίου 2012 από τις περιφέρειες, λόγω ανεπάρκειας των σχετικών πιστώσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα να εκκαθαριστούν, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Η παρούσα εγκύκλιος, έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας - 
www.ypes.gr– στην ενότητα Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, χωρικής αρμοδιότητάς σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ