Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

13 Ιουνίου 2014
images.jpg33

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45

Αθήνα 11 / 6 /2014
Αριθμ. Πρωτ. Ε00/2

ΘΕΜΑ : «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

Σχετ.: Η υπ’αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος της ΓΓΚΑ.
images.jpg33
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3 παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις » με τις οποίες προβλέπεται μείωση, από 1/7/2014 και εφεξής, των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών ( μη μισθολογικό κόστος) που καταβάλουν οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί για το προσωπικό που απασχολούν, με σκοπό την προώθηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή
τους:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.3 περ.1Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι : « Από 1/7/2014 καταργούνται :
α)Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958( Α’178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β)Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ.3868/1958( Α’178) εργατική εισφορά 1%.
γ) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α’96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών , όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α’189) »
Διευκρινίζουμε ότι, οι ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις α’ και β’ αφορούν στην κατάργηση της εισφοράς 1% που κατέβαλε ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), ενώ η περίπτωση γ’ αφορά στην ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπέρ Στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.
Επίσης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1,2 και 3 παρ.1 περίπτωση γ και παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 4 έως και 11 , του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α’178), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.
Σημειώνεται ότι , με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ.3868/1958 (Α’178) ποσού οικογενειακών επιδομάτων.
2. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ.Β ορίζεται ότι : « Από 1/7/2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.2434/1996(Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ ,σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2224/1994(Α’112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (Α’88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής :
α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) ,σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α’122) .
β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α’122) .
γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α’122) .
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές , ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188,Α’) πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) , ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 ( ΦΕΚ 88, Α’) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).
3. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. Γ ορίζεται ότι : « Από 1/7/2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/51 (Α’179) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ.465/1970 (Α’57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα , σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%».
Συνεπώς, από 1/7/2014 και εφεξής, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.
Για διευκόλυνσή σας , επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλισης , όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω μειώσεις εισφορών.
Ευνόητο δε είναι ότι, οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.)
παραμένουν ως έχουν.
Τα νέα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά Κλάδο
Ασφάλισης, όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/7/2014 και εφεξής .
Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

- Πίνακες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ