Περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης κα

16 Ιουνίου 2014
images101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375771
Fax: 210 33756917

Προς: Όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες
(με FAX)

Κοιν: Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου
Τ.Κ.: 106 78- ΑΘΗΝΑ
(FAX: 210.3820807)

Αθήνα, 10/06/2014
Αρ. Πρωτ: Γ.Γ.Δ.Π. 0005889 ΕΞ 2014

images101
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της κ.υ.α. αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β’)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 144/Β/6-6-2014 τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 κοινής υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών, σύμφωνα με την οποία στη παράγραφο 4, του άρθρου 14 αυτής, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 5 της παρούσας, οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης θα συνάπτονται από την οικεία Κτηματική από την 30η Ιουνίου 2014.»

Κατόπιν των ανωτέρω, στους Δήμους που αναμένουν την σύμφωνη γνώμη αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να προβούν στις απευθείας παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού όταν αυτός (ο αιγιαλός) τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας, δίδεται σχετική παράταση μέχρι τις 30-6-2014, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μίσθωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας
Αβραάμ Κ. Γούναρης