ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ

18 Ιουνίου 2014
images21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας 101 87
Πληροφορίες Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο 2132161352

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 16/5/2014  
Αριθ. πρωτ. ΔΥΓ2/οικ42736

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»images21

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των υπευθύνων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Για τους λόγους αυτούς οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως υπεύθυνοι ύδρευσης θα πρέπει :
• Να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης.
• Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.).
• Να συντηρούν τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται με προτεραιότητα.
• Να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους
Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να συστηματοποιηθεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού και να υπάρχει πλήρης εικόνα των προβλημάτων και του ελέγχου σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας
Σε αυτήν την κατεύθυνση, με την παρούσα δίδονται σαφείς οδηγίες στους Δήμους και στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν την ευθύνη για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.

Από λήψεως της παρούσης εγκυκλίου οι αποδέκτες της θα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν και θα αποστέλλουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται παρακάτω.

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Η εγκύκλιος απευθύνεται στις Περιφέρειες, στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων των Περιφερειών, οι οποίες υποχρεούνται, μετά την λήψη της, να την γνωστοποιήσουν ενυπογράφως: α) στους ΟΤΑ α’ βαθμού και
β) στους φορείς λειτουργίας των ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης της περιοχής τους,
και να παρακολουθούν στενά την πιστή εφαρμογή της από όλο το προσωπικό, που θα ενημερωθεί σχετικά, με ευθύνη τους.

Β. ΥΠΑΡΧΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις
ακόλουθες διατάξεις:
❖ Την ΔΥΓ2/Γ.Ποικ. 38295/2007 ( ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε η Υ2/ΟΙΚ.2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11-7-01) για την “ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης” σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3n? Νοεμβρίου 1998.
❖ Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.
❖ Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.
❖ Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.
❖ Την Β1/οικ5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λ.π.
❖ Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.β/24-2-65) Υγ. Διάταξη 1  στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.
❖ Την Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/τ.β./13-12-83) Υγ. Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Α5/3257(ΦΕΚ 898/Β/84 – Διόρθωση ΦΕΚ 56Β/85) και Α5/5180/β/28-11-88 και με την υπ. αριθμ. οικ. 131835/5-12-05 ( ΦΕΚ 1 744/Β/13-12-05) ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.


1 Υπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1,Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
α) Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)
Σύμφωνα με το άρθρο 1. παρ. 8 της ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295 ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης υπεύθυνοι ύδρευσης είναι:
-για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα’» (ΦΕΚ 168 Α ), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ Δ.Ε.Υ.Α), Εταιρείες ύδρευσης κ.λ.π .)
-για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λ.π, τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
-για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ
-για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης
Για τις ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης «υπεύθυνος ύδρευσης» είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.
Υποχρεώσεις υπεύθυνων ύδρευσης
Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται:
> να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
> να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
> να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων ως ανωτέρω Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
> να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ /5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
> να αναθέσουν σε συνκεκριυένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε. η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασία αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας.
> να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD* (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης
> να διενεργούν δεινυατοληπτικούς και ερναστηριακούς ελένχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προνράυυατα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερά σημεία (αντλιοστάσια, δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαία στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κινδύνου μόλυνσης λ.χ διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Π.Ε. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας
> Να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.
> Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η υδροδότηση του πληθυσμού γίνεται με μεταφορά νερού με βυτία ο Δήμος είναι «υπεύθυνος»:
• για την ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές
• για τη συλλογή των στοιχείων ποιότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές καθώς και
• για την αποστολή των στοιχείων ποιότητας στο Υπουργείο Υγείας

β) Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (δεύτερος βαθμός ευθύνης)
Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή οι Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης και ενημερώνουν σχετικά τις οικείες Περιφέρειες και τη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας. Οι Π. Ε. ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. Δεν υποκαθιστούν τον Υπεύθυνο Ύδρευσης( Δημοτική Αρχή κ.λπ.), αλλά συνεργάζονται για να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της» ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007) σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
γ) Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών (έδρα Περιφέρειας)
Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών (έδρα Περιφέρειας) παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού τα οποία αξιολογούν και προτείνουν στις αρμόδιες αρχές μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθόλη τη διαδρομή του συστήματος ύδρευσης από την θέση υδροληψίας (θέσπιση εδαφικών ζωνών προστασίας), έως την διάθεση του πόσιμου νερού στον καταναλωτή.
Οι Περιφερειάρχες με προτεραιότητα χρηματοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης.
δ) Υπουργείο Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας με τη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος έχει την αρμοδιότητα εποπτικής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία από τους υπεύθυνους και τις αρμόδιες Αρχές και μετά την αξιολόγησή τους αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

*DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη

Γ. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΩΝ)
Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
1. οι όροι “υποχρεωτικές” και “ενδεικτικές” παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα ότι:
α) στις υποχρεωτικές παραμέτρους οι ανώτατες τιμές τους είναι αυστηρότατα καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού, β) στις ενδεικτικές παραμέτρους η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού,
το ποσοστό (%) υπέρβασης και μόνον μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών.
2. οι όροι “δοκιμαστική”, “ελεγκτική” , αλλά και “συμπληρωματική” παρακολούθηση, αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους “υπεύθυνους και η διαφοροποίηση τους συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης.
Συγκεκριμένα οι παράμετροι της “δοκιμαστικής” παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική βάση ενώ οι παράμετροι της “ελεγκτικής” με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχής (Παράρτημα II, Πίνακας Β1 της ΔΥΓ2/ΟΙΚ. 38295/07).
Οι παράμετροι της “συμπληρωματικής” παρακολούθησης, ελέγχονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν απαιτηθεί συμπληρωματική διερεύνηση της ποιότητας του νερού και με την συχνότητα που καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές.
Στο συνημμένο παράρτημα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο πίνακας με τη συχνότητα δειγματοληψίας, σε σχέση με τον παρεχόμενο όγκο νερού τόσο στην δοκιμαστική όσο και ελεγκτική παρακολούθηση.
Οι παράμετροι που υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση είναι οι ακόλουθες:
Αργίλιο2 
Αμμώνιο
Χρώμα
Αγωγιμότητα
Clostridium Perfingens 3
Escherichia coli
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου
Σίδηρος1
Νιτρώδη  4
Οσμή
Pseudomonas aeruginosa 5
Γεύση
Αριθμός σε 22° C και 37° C
Κολοβακτηριοειδή,
Θολότητα
Υπολειμματικό χλώριο 6
Οι Αρμόδιες Αρχές όμως, εάν το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στις προαναφερόμενες.
Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της παραμέτρου της ψευδομονάδας, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, απαιτείται μόνο για το νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία, συνιστάται για λόγους προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, να εξετάζεται ως παράμετρος ελέγχου σε χώρους όπου το νερό παρέχεται σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, π.χ. νοσοκομεία, με μηδενική παραμετρική τιμή.
3. Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που
χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι δειγματοληψίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα γίνονται από τους υπεύθυνους ύδρευσης υποχρεωτικά και στη βρύση των καταναλωτών, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών στη βρύση του καταναλωτή, οι υπεύθυνοι ύδρευσης τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί (π.χ. με ταυτόχρονες μετρήσεις πριν την είσοδο του νερού στο οικιακό σύστημα διανομής)ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του 7.


2 Απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό
3 Απαιτείται μόνο όταν το νερό προέρχετα ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό
4 Απαιτείται μόνο όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση
5 Απαιτείται μόνο για το νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία
6 Απαιτείται μόνο όταν για απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης
7 Εξαιρουμένων όμως των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου το νερό παρέχεται στο κοινό, όπως στα σχολεία , νοσοκομεία και εστιατόρια, για τα οποία υπεύθυνος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Γ.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα II, διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. κ.λ.π) :
α) σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και
β) σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα II της προαναφερόμενης ΚΥΑ, σε συνάρτηση
• με το είδος της παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική)
• με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου για λογαριασμό των λοιπών αρμόδιων αρχών διενεργούνται μέσω Δημόσιων Κεντρικών και περιφερειακών εργαστηρίων ή και εξειδικευμένων εργαστηρίων άλλων φορέων, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.
Οι υπεύθυνοι (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α κ.λ.π) και οι Αρμόδιες Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να εξετάζουν την τήρηση των ως άνω απαιτήσεων των εργαστηρίων και με έλεγχο της προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης, εφόσον είναι ιδιωτικά ή συστήματος αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εργαστηρίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III της νομοθεσίας, τα οποία θα αποστέλλονται στο Υπουργείο μαζί με τις εκθέσεις τριετίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Οι Περιφερειάρχες με προτεραιότητα προωθούν έργα ενίσχυσης δομών εργαστηρίων ελέγχου στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα και φροντίζουν για την κατά νόμο πιστοποίησή τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα κάτω από το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει την επισήμανση των υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων.

Γ. 4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος ύδρευσης και του τρόπου λειτουργίας του σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακές εξετάσεις και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, είναι απαραίτητη προκειμένου να παρακολουθείται συστηματικά η κατάσταση των συστημάτων ύδρευσης.
Τα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αναγνώριση είναι:
• Λεκάνη απορροής υδροληψία
• πηγή υδροληψίας
• εξωτερικοί αγωγοί
• αντλιοστάσιο
• δεξαμενές
• δίκτυο διανομής
• σύστημα επεξεργασίας
• απολύμανση
• εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Σημειώνεται ότι εκτός από την κατάλληλη υγειονομική προστασία των υπόγειων πηγών υδροληψίας και των αγωγών μεταφοράς του νερού, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται και οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης.

5. ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων, κλπ.) σε επαφή με το πόσιμο νερό, ρυθμίζεται από το αρθ. 10 της Υ2/2600/01 ΚΥΑ και η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση του στοιχείων που προκύπτουν από μετανάστευση στο πόσιμο νερό θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/01, (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»,), η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με την οδηγία 98/83 της Ε.Ε. και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ.

Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Η εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου θα παρακολουθείται από την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Οι φορείς που διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους συντάσσουν εκθέσεις ποιότητας πόσιμου νερού που αφορούν σε στοιχεία της ποιότητας πόσιμου νερού όλης της επικράτειας σε τριετή βάση και αποστέλλονται στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υ.Υ., η οποία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83 Ε.Ε ενημερώνει αντίστοιχα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Τονίζεται ότι από την τριετία 2011-2013 η σύνταξη των εκθέσεων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σύνταξης εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλογα με τον πληθυσμό (άνω των 5.000 και κάτω των 5.000 κατοίκων) .
Η παράβαση των ρυθμίσεων της παρούσης εγκυκλίου συνεπάγεται διοικητικό, πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο για του παραβάτες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖETTA Μ. ΜΑΚΡΗ