Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χω

24 Ιουνίου 2014
images

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

images
Άρθρο 1
Ορισμοί
«Πλωτή εξέδρα»: πλωτή κατασκευή, μη νηολογημένη, με ένα κατάστρωμα κυκλοφορίας. Στην έννοια της πλωτής εξέδρας, δεν εμπίπτουν τα βοηθητικά ναυπηγήματα του άρθρου 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 (Α’/261), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Διαδικασία τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση.
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρις έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη ιδίως των ακόλουθων σκοπών:
α) προσωρινή πρόσδεση σκαφών 
β) πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες παραλίες και περιοχές 
γ) διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων 
δ) εξυπηρέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
ε) εγκατάσταση και λειτουργία ναυαγοσωστικών μονάδων
στ) διενέργεια καταδύσεων
2. Η τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας δεν δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.
3. Για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης (Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου φάκελο που περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα περί τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας (εφόσον αυτή τοποθετείται από τον ίδιο τον φορέα) ή απόφαση περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος θαλάσσιας ζώνης λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μαζί με την αίτησή του προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας (εφόσον αυτή θα τοποθετηθεί από άλλον ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
β. Εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 6.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα, υπογεγραμμένο από τοπογράφο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή και τα όρια της καθορισθείσας θαλάσσιας ζώνης λιμένα.
δ. Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας που συμπεριλαμβάνει το κατασκευαστικό σχέδιο, το σχέδιο γενικής διάταξης, το σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσής της, τη μελέτη αγκυροβολίας, τη μελέτη αντοχής, τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση και τη μελέτη ευστάθειας αυτής υπογεγραμμένα από Ναυπηγό Μηχανικό καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.
4. Αντίγραφο του φακέλου υποβάλλεται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα στη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού η οποία οφείλει να διατυπώσει τη γνώμη της προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του φακέλου.
5. α. Εφόσον η πλωτή εξέδρα τοποθετείται εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μαζί με φάκελο που περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρία (03) αντίγραφα:
αα) Τοπογραφικό διάγραμμα, υπογεγραμμένο από τοπογράφο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή.
ββ) Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας που συμπεριλαμβάνει το κατασκευαστικό σχέδιο, το σχέδιο γενικής διάταξης, το σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσής της, τη μελέτη αγκυροβολίας, τη μελέτη αντοχής, τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση και τη μελέτη ευσταθείας αυτής υπογεγραμμένα από Ναυπηγό Μηχανικό καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.
β. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών, και εφόσον αυτός είναι πλήρης, διαβιβάζει από ένα αντίγραφο του φακέλου μαζί με τη σχετική εισήγησή της:
– στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
– στη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και
– στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία
Η Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων και η Κτηματική Υπηρεσία οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του φακέλου.
6. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διατύπωση της εισήγησής της λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τη δυνατότητα λειτουργίας της πλωτής εξέδρας με την κατά προορισμό χρήση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου και λοιπούς – κατά την κρίση της ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής – λόγους.
7. Μετά από τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων και της Κτηματικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται, και εντός δέκα (10) ημερών εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου περί τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας, στην οποία προσδιορίζεται και το ποσό του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αυτό καθορίζεται από την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου της παρ. 5δ του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και η χρονική περίοδος για την οποία θα τοποθετηθεί η πλωτή εξέδρα. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι έγκρισης της τοποθέτησης της αιτούμενης πλωτής εξέδρας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
8. Μετά από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στη θάλασσα, και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της χρήσης της, απαιτείται η έκδοση έκθεσης του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), κατόπιν επιθεωρήσεως για την ασφαλή πλευστότητα, αντοχή και αγκυροβολία και σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την καταλληλότητα και ασφάλεια της εγκατάστασης. Στην έκθεση, βεβαιώνονται τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα επί της πλωτής εξέδρας, καθώς και ο μέγιστος αριθμός σκαφών και το μέγεθος αυτών, που δύναται να προσδεθούν σε αυτήν. Η έκθεση ισχύει για έξι (06) μήνες και εκδίδεται πριν από την έναρξη ή επανέναρξη της χρήσης της πλωτής εξέδρας. Η περίοδος των έξι (06) μηνών για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης.
9. Η έκθεση της παραγράφου 8 κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, με συνημμένη την απόφαση της παραγράφου 7.
10. α) Η εκδοθείσα από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων απόφαση ισχύει για πέντε (05) έτη από την έκδοσή της, εφόσον: α) δεν τροποποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση της πλωτής εξέδρας, β) δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στην έκθεση της παραγράφου 8 ή ο ενδιαφερόμενος συμμορφώνεται προς αυτές μέσα στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την έκθεση και γ) δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων χρήσης της πλωτής εξέδρας. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
β) Κατά το διάστημα που η απόφαση της παραγράφου 7 είναι σε ισχύ επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου στο όνομα ή την επωνυμία του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση, η τροποποίηση του χρονικού διαστήματος για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων μετά από γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
11. Η απόφαση για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη σήμανση της πλωτής εξέδρας, σύμφωνα με το άρθρο 6. Ομοίως κοινοποιείται και η διαπίστωση της παύσης της ισχύος της απόφασης για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας

Άρθρο 3 Αγκυροβολία
Οι πλωτές εξέδρες τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα που ευρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από άλλους ναυτιλιακούς κινδύνους (ιδίως ναυάγια, περιοχή όπου παρατηρούνται παλίρροιες). Επιπρόσθετα, οι εξέδρες τοποθετούνται σε περιοχές που δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής ναυσιπλοΐα, δεν βρίσκονται εντός πλεύσιμων διαύλων και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις
1. Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 2:
α. Μεριμνά για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση και ενημερώνει την οικεία Λιμενική Αρχή για την ημερομηνία τοποθέτησης και απόσυρσής της.
β. Μεριμνά για την τήρηση των βεβαιούμενων στην έκθεση της παραγράφου 8 του άρθρου 2.
γ. Αφαιρεί την πλωτή εξέδρα και την αγκύρωσή της με τη λήξη του μέγιστου χρονικού διαστήματος που επιτρέπεται η παραμονή αυτής στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση. Το υπόψη χρονικό διάστημα δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (06) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας.
δ. Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο κατά την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν.743/1977 (Α’/319), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 (Α’/58) και ισχύει.
2. Η αποθήκευση της πλωτής εξέδρας μετά την αφαί- ρεσή της από τη θάλασσα γίνεται σε χώρο επιλογής του προσώπου στο όνομα ή την επωνυμία του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 2, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι χώρος αιγιαλού και παραλίας.
3. Για τους κυβερνήτες των σκαφών/πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή τοποθέτησης των εξεδρών, ισχύουν κανονικά οι κανόνες που σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) και με την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Άρθρο 5 Συνθήκες πρόσβασης σε πλωτές εξέδρες από και προς την ξηρά
1. Για την εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης σε πλωτές εξέδρες από και προς τη ξηρά, και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τυχόν ιδιαιτερότητες της περιοχής, είναι δυνατή η τοποθέτηση συναρμολογούμενου διαδρόμου (πλατφόρμας), με απλή έδραση στο βυθό (άνευ πάκτωσης), καθώς και προσαρτώμενων χειρολισθήρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή άμεσα η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής καθορίζονται από μελέτη υπογεγραμμένη από Ναυπηγό Μηχανικό. Για την τοποθέτησή του γίνεται ειδική μνεία στην εκδιδόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
2. Επί της επιφάνειας της πλωτής εξέδρας, καθώς και επί του συναρμολογούμενου διαδρόμου (πλατφόρμας), εφόσον υφίσταται, τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο.

Άρθρο 6
Σήμανση
Οι πλωτές εξέδρες σημαίνονται με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ημέρας και νύχτας και αποτυπώνονται στους σχετικούς ναυτιλιακούς χάρτες που καλύπτουν έκαστη θαλάσσια περιοχή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησής τους. Επίσης τοποθετείται σε αυτές ο αναγκαίος τεχνητός φωτισμός με φωτιστικά σώματα με καιροστεγή καλύμματα, εφόσον η εξέδρα χρησιμοποιείται και μετά τη δύση του ηλίου, με σκοπό την ασφαλή προσέγγιση των σκαφών επί της εξέδρας.

Άρθρο 7 Όργανα ελέγχου-Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας ανατίθεται στη Λιμενική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας έχει τοποθετηθεί η πλωτή εξέδρα.
2. Ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001 (Α’/285), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Η αρμόδια Λιμενική Αρχή μπορεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εκδοθείσας κατά το άρθρο 2 απόφασης να εισηγηθεί αιτιολογημένα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση ή μεταφορά της πλωτής εξέδρας σε άλλη περιοχή, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Η απομάκρυνση γίνεται με δαπάνες του προσώπου στο όνομα ή την επωνυμία του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 2.

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά που ορίζονταν με την απόφαση 3117.1/ ΜΦ4Β/Ν/01/03-03-2003 (Β’ 345) Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον η σχετική αίτηση είχε υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή έως τη δημοσίευση του Ν. 4256/2014 (Α’/92). Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος υποβάλλεται στην Λιμενική Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας θα τοποθετηθεί πλωτή εξέδρα και ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β της παραγράφου 5 καθώς και των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 2. Εφόσον συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά το πιστοποιητικό της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 της απόφασης 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/03-03-2003 (Β’ 345) Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δεν απαιτείται η έκθεση της παραγράφου 8 του άρθρου 2, οπότε η περίοδος των έξι (06) μηνών για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της παρούσης.
2. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 5.δ του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (Α’/285) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4256/2014 (Α’/102), επιτρέπεται η έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσης και η συνακόλουθη τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας και του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει, χωρίς τον προσδιορισμό του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος. Η απόφαση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα ο οποίος αίρεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα και προσκομίσει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στην οποία προσδιορίζεται το ποσό του οφειλομένου οικονομικού ανταλλάγματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. 7 της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10.α και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 2 της παρούσης.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/03-3-2003 απόφαση ΥΕΝ (Β’/345), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ