Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ”

13 Ιουλίου 2014
D831E445987FD2894076EA4A2EFA7853

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕT
ΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3275217 
Fax.: 210 3275107 
email: grammateia1@etea.gov.gr

Αθήνα, 10.07.2014
Αρ. πρωτ.: 127065

D831E445987FD2894076EA4A2EFA7853
ΘΕΜΑ: “Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ”

Σχετ.: Το με Α.Π. Φ51020/οικ.3355/39/21.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ) έγγραφο της ΓΓΚΑ
Μετά τη δημοσίευση του ν.4225/2014 (Α’/2), με τις διατάξεις του άρθρου 4 του οποίου ρυθμίζονται θέματα διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ των Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης ΝΠΔΔ και των Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4052/2012 (Α’/41), η Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΓΓΚΑ εξέδωσε το σχετικό έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, για την ορθή αντιμετώπιση εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης, που αφορούν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4225/2014, για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και τα Ταμεία υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση φορέων που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4052/2012 καθορίζεται: “β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.”
Κάθε χρόνος λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στους φορείς που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ, μετά την ημερομηνία ένταξης του κάθε φορέα στο ΕΤΕΑ.
Εφαρμοστέες διατάξεις για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑ μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4052/2012 προβλέπεται ότι: “…Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν”
Συνεπώς, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών,

το ΕΤΕΑ, προκειμένου να εξετάσει αίτημα συνταξιοδότησης, με χρόνο ασφάλισης και σε ΝΠΙΔ-ΤΕΑ, και να απονείμει σύνταξη, βάσει των οδηγιών του σχετικού εγγράφου:

α) Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σ’ ένα μόνο εκ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέα, εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις του φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ.

β) Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους εκ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορείς, εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (Α’/115), μόνο όσον αφορά στην επιλογή του φορέα, τις καταστατικές διατάξεις του οποίου θα εφαρμόσει. Δηλαδή, το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται και η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του φορέα, όπως αυτός προσδιορίζεται ως αρμόδιος από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010.
ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης που εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί δεν μπορούν να ισχύουν μεταξύ των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις.
1. Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι και 28.02.2013, προγενέστερα δηλαδή της μετατροπής των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ-ΤΕΑ.
Απαντώνται δυο υποπεριπτώσεις.
1.1 Αιτήματα για τα οποία είχε εκδοθεί η τελική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι 07.01.2014, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν.4225/2014.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εκδοθείσες αποφάσεις συνταξιοδότησης (νοούνται οι τελικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον απονέμοντα φορέα και περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή – ποσό των συμμετεχόντων φορέων), σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης, παραμένουν ισχυρές, καθώς και οι σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν εξ αυτών μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ από την εφαρμογή των αλληλόχρεων λογαριασμών.

1.2 Αιτήματα για τα οποία δεν είχε εκδοθεί η τελική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι 07.01.2014, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν.4225/2014.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4225/2014: α) Διατηρούνται όλες οι κείμενες διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ο καθορισμός του αρμόδιου φορέα που κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. β) Συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στα ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή και τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης. γ) Απονέμεται επικουρική σύνταξη χωριστά από κάθε φορέα (ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ), χωρίς να τηρούνται όμως οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί, ως εξής:

(γ1) Εάν η περίπτωση αντιμετωπίζεται βάσει του άρθρου 10 του ν. 1405/1983, τότε ο απονέμων φορέας υπολογίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του, το δικαιούμενο ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης. Ακολούθως, κάθε φορέας απονέμει σύνταξη με ποσό το επιμερισμένο τμήμα του δικαιούμενου ποσού, σύμφωνα με το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του. (γ2) Εάν η περίπτωση αντιμετωπίζεται βάσει του άρθρου 11 του ν. 1405/1983, τότε κάθε φορέας απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του.

Ουσιαστικά, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία τροποποιείται στο ότι καταργείται η έννοια του συμμετέχοντος φορέα. Και οι δυο φορείς πλέον απονέμουν αυτοτελώς σύνταξη. Ο “κρίνων”, το οργανικό ποσό και ο “συμμετέχων”, το ποσό συμμετοχής, όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του κάθε φορέα και τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται μόνο από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3863/2010. Εκδίδονται δυο συνταξιοδοτικές αποφάσεις και απονέμονται δυο συντάξεις, μία από το ΕΤΕΑ και μία από το ΝΠΙΔ-ΕΤΕΑ.
Παράδειγμα 1

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 07.01.2014, που υποβλήθηκε στο ΕΤΕΑ (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σ’ ένα μόνο ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ φορέα (τ. ΕΤΕΑΜ), την 31.12.2012, ημερομηνία μεταγενέστερη της ένταξής του στο ΕΤΕΑ και χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ).
Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■Στο ΕΤΕΑ: από 01.07.2012 μέχρι 31.12.2012

Χρόνος ΕΤΕΑ:               0Ε        6Μ        0Η

■Στο τ. ΕΤΕΑΜ : από 01.02.1990 μέχρι 30.06.2012

Χρόνος τ. ΕΤΕΑΜ:         22Ε      4Μ        0Η

Συνολικός Χρόνος ΕΤΕΑ: 22Ε    10Μ       0Η

■Στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ :

από 01.11.1982 μέχρι 31.12.1989

Χρόνος ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ:            7Ε       2Μ       0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 30 ΕΤΗ   0Μ       0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΕΤΕΑ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν.3863/2010), βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΕΤΕΑΜ:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (30 ΕΤΗ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης από το ΕΤΕΑ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (22 ΕΤΗ, 10 Μ, 0 Η).

3.Εκδίδει αυτοτελώς απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν ποσό.

4. Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ προκειμένου να εκδοθεί απ’ αυτό άλλη – δεύτερη απόφαση με ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (7 ΕΤΗ, 2 Μ, 0 Η).
Παράδειγμα 2

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 07.01.2014, που υποβλήθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ) (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δυο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΥΕΚ), την 31.12.2012, ημερομηνία που μόνο ο ένας (τ. ΕΤΕΑΜ) είχε ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■Στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ : από 01.09.1992 μέχρι 31.12.2012

Χρόνος ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ:            20Ε         4Μ           0Η

■Στο τ. ΕΤΕΑΜ : από 01.03.1987 μέχρι 31.07.1992

Χρόνος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ):          5Ε         5Μ           0Η

■Στο τ. ΤΕΑΥΕΚ: από 01.11.1980 μέχρι 31.01.1987

Χρόνος τ. ΤΕΑΥΕΚ:                 6Ε           3Μ           0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 32ΕΤΗ       0Μ           0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν.3863/2010), βάσει των καταστατικών του διατάξεων:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (32 ΕΤΗ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης από το ΤΕΑΥΦΕ- ΝΠΙΔ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (20 ΕΤΗ, 3 Μ, 0 Η).

3.Εκδίδει αυτοτελώς απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν ποσό.

4. Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΕΤΕΑ.

Ακολούθως το ΕΤΕΑ, χωρίς να κρίνει το δικαίωμα, εκδίδει αυτοτελώς δεύτερη απόφαση, ως άθροισμα δυο επιμέρους τμημάτων που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) (5 ΕΤΗ, 5 Μ, 0 Η) και το τ. ΤΕΑΥΕΚ (6 ΕΤΗ, 3 Μ, 0 Η), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΕΤΕΑΜ και του τ. ΤΕΑΥΕΚ αντίστοιχα, επειδή το τ. ΤΕΑΥΕΚ δεν είχε ενταχθεί στο ΕΤΕΑ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Εάν, βάσει των εν λόγω καταστατικών διατάξεων (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΥΕΚ), προκύπτουν διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης συνταξιοδότησης για τα δυο επιμέρους τμήματα, τότε εκδίδεται πρώτη απόφαση με μόνο το τμήμα με την προγενέστερη ημερομηνία έναρξης και ακολούθως δεύτερη τροποποιητική απόφαση με τη συμμετοχή (προσθήκη) και του τμήματος με τη μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992.

Αναλόγως υλοποιείται και η περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους των δυο ενταχθέντες φορείς στο ΕΤΕΑ, αλλά η ημερομηνία ένταξης όλων, πλην ενός, είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Παράδειγμα 3

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης αναπηρίας την 07.01.2014, που υποβλήθηκε στο ΕΤΕΑ (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δυο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΠΟΖΟ), την 31.10.2012, ημερομηνία μεταγενέστερη της ένταξης και των δυο φορέων και χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΕΤ).

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■ Στο ΕΤΕΑ: από 01.07.2012 μέχρι 30.09.2012

Χρόνος ΕΤΕΑ:                              0Ε        3Μ        0Η

■Στο τ. ΤΕΑΠΟΖΟ: από 01.01.2010 μέχρι 30.06.2010

Χρόνος τ. ΤΕΑΠΟΖΟ:                    2Ε         6Μ        0Η

■Στο τ. ΕΤΕΑΜ : από 01.05.1989 μέχρι 31.05.1999

Χρόνος τ. ΕΤΕΑΜ:                       10Ε         1Μ        0Η

Συνολικός Χρόνος ΕΤΕΑ:             12Ε         10Μ       0Η

■Στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ : από 01.07.1999 μέχρι 31.12.2009

Χρόνος ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ:10Έ6Μ0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης:      23ΕΤΗ      4Μ        0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΕΤΕΑ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν.3863/2010), βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΕΤΕΑΜ:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (23 ΕΤΗ, 4 Μ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης από το ΕΤΕΑ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (12 ΕΤΗ, 10 Μ, 0 Η).

3.Εκδίδει αυτοτελώς απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν ποσό.

4.Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ προκειμένου να εκδοθεί απ’ αυτό άλλη – δεύτερη απόφαση με ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ (10 ΕΤΗ, 6 Μ, 0 Η).

Επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΑ δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του τ. ΤΕΑΠΟΖΟ, που είναι ο φορέας ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ, γιατί δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (τουλάχιστον 40 μήνες ασφάλισης). Εφαρμόζει τις διατάξεις του τ. ΕΤΕΑΜ γιατί ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του ικανοποιεί τις εν λόγω προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010.
Παράδειγμα 4
Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 07.01.2014, που υποβλήθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ) (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δυο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΔΥ), την 31.01.2013, ημερομηνία μεταγενέστερη της ένταξης και των δυο φορέων στο ΕΤΕΑ.

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■Στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ : από 01.12.1988 μέχρι 31.01.2013

Χρόνος ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ:                 24Ε         2Μ           0Η

■Στο τ. ΕΤΕΑΜ : από 01.07.1984 μέχρι 31.10.1988

Χρόνος ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ):                4Ε        4Μ           0Η

■ Στο τ. ΤΕΑΔΥ: από 01.12.1979 μέχρι 31.05.1984

Χρόνος ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ):                4Ε        6Μ           0Η

Συνολικός χρόνος ΕΤΕΑ:8Ε10Μ0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης:         33ΕΤΗ    0Μ           0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν.3863/2010), βάσει των καταστατικών του διατάξεων:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (33 ΕΤΗ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης από το ΤΕΑΥΦΕ- ΝΠΙΔ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (24 ΕΤΗ, 2 Μ, 0 Η).

3.Εκδίδει αυτοτελώς απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν ποσό.

4.Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΕΤΕΑ.

Ακολούθως το ΕΤΕΑ, χωρίς να κρίνει το δικαίωμα, εκδίδει αυτοτελώς δεύτερη απόφαση για το σύνολο του χρόνου που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των ενταχθέντων σ’ αυτό φορέων (8 ΕΤΗ, 10 Μ, 0 Η), ο οποίος θεωρείται χρόνος ΕΤΕΑ. Επειδή ο επιμέρους πραγματοποιηθείς χρόνος ασφάλισης σε κάθε φορέα (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΔΥ) δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (5 ΕΤΗ), η απόφαση εκδίδεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΔΥ, διότι σ’ αυτό πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης.

2. Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά την 01.03.2013 και εφεξής.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4225/2014 καθορίζεται ότι, ο διαδοχικά διανυθείς χρόνος μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ καταρχήν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Το ΕΤΕΑ και το ΝΠΙΔ-ΤΕΑ εξετάζουν αυτοτελώς αν ο ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με βάση το συνολικό (αθροιστικά) χρόνο που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο ΕΤΕΑ και το ΝΠΙΔ-ΤΕΑ.

Ουσιαστικά η μοναδική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των αιτημάτων που υποβάλλονται μετά την 01.03.2013, σε σχέση με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν, έγκειται στο ότι το αίτημα κρίνεται αυτοτελώς από κάθε φορέα (ΝΠΔΔ και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σ’ όλους τους φορείς.

Ο υπολογισμός της σύνταξης που θα απονέμεται από το ΕΤΕΑ θα γίνεται ως εξής:

Το ΕΤΕΑ θα υπολογίζει αρχικά το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και θα απονέμει στο δικαιούχο το ποσό που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις.

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ για τους ανωτέρω υπολογισμούς (κρίση δικαιώματος συνταξιοδότησης και υπολογισμός ποσού σύνταξης) νοούνται οι διατάξεις του φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ, εφόσον ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010. Σε διαφορετική περίπτωση οι καταστατικές διατάξεις επιλέγονται σύμφωνα με τα προηγηθέντα παραδείγματα.

Και στην περίπτωση αυτή θα εκδίδονται δυο συνταξιοδοτικές αποφάσεις και θα απονέμονται δυο συντάξεις. Μία από το ΕΤΕΑ και μία από το ΝΠΙΔ-ΕΤΕΑ.
Παράδειγμα 5
Εκκρεμές αίτημα μετά την 07.01.2014, που υποβλήθηκε την 31.05.2013 στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΕΤ) (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης και στο ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΥΕΚ).

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■Στο ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ: από 01.10.2000 μέχρι 31.05.2013

Χρόνος ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ:                   12Ε           8Μ           0Η

■Στο τ. ΤΕΑΥΕΚ: από 01.04.1978 μέχρι 31.07.2000

Χρόνος ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΥΕΚ):             22Ε            4Μ           0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης:        35ΕΤΗ          0Μ          0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΕΑΥΕΚ, αυτοτελώς:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (35 ΕΤΗ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (35 ΕΤΗ).

3.Υπολογίζει το επιμερισμένο τμήμα της ανωτέρω σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (22 ΕΤΗ, 4Μ, 0Η).

4.Εκδίδει απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν επιμερισμένο τμήμα.
Παράδειγμα 6
Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 07.01.2014, που υποβλήθηκε στο ΕΤΕΑ (τελευταίος φορέας) την 30.09.2013, από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δυο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΥΝΤΠ), και χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ).

Προσδιορισμός Χρόνου Ασφάλισης

■Στο ΕΤΕΑ: από 01.02.2013 μέχρι 30.09.2013

Χρόνος ΕΤΕΑ:                       0Ε          8Μ         0Η

■Στο τ. ΤΕΑΥΝΤΠ: από 01.06.2007 μέχρι 31.01.2013

Χρόνος τ. ΤΕΑΥΝΤΠ:             5Ε            8Μ        0Η

■Στο τ. ΕΤΕΑΜ : από 01.03.1983 μέχρι 31.08.1993

Χρόνος τ. ΕΤΕΑΜ:                10Ε           6Μ         0Η

Συνολικός Χρόνος ΕΤΕΑ:      16Ε          10Μ         0Η

■Στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ : από 01.10.1993 μέχρι 31.05.2007

Χρόνος ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ:        13Ε            8Μ          0Η

Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 30ΕΤΗ      6Μ          0Η

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν.1405/1983).

Το ΕΤΕΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΕΑΥΝΤΠ, αυτοτελώς:

1.Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (30 ΕΤΗ, 6 Μ).

2.Υπολογίζει το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (30 ΕΤΗ, 6 Μ).

3.Υπολογίζει το επιμερισμένο τμήμα της ανωτέρω σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (16 ΕΤΗ, 10Μ, 0Η).

4.Εκδίδει απόφαση συνταξιοδότησης με ποσό σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν επιμερισμένο τμήμα.

Επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΑ εφαρμόζει τις διατάξεις του τ. ΤΕΑΥΝΤΠ, που είναι ο φορέας ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ, γιατί ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010 (τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης).

Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας απαιτείται η γνωστοποίηση, με σχετική απόφαση του κάθε φορέα – ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ- ΤΕΑ, του πραγματοποιηθέντος χρόνου ασφάλισης σ’ αυτόν, ο οποίος προσδιορίζεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του κάθε φορέα.

Αντίστοιχα υλοποιούνται και τα αιτήματα που υποβάλλονται μετά την 01.03.2013 και αντιστοιχίζονται με τα παραδείγματα που αναπτύχθηκαν στην περίπτωση των αιτημάτων πριν την 01.03.2013.

Συμπερασματικά, για το σύνολο των αιτημάτων και μέχρι την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών, το ΕΤΕΑ εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις εκείνου του φορέα εκ των ενταχθέντων, που ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010, αρχής γενομένης με τον φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ και συνεχίζοντας, κατά σειρά αντίστροφη της αρχαιότητας, με τους υπόλοιπους φορείς.

Εάν ο επιμέρους πραγματοποιηθείς χρόνος ασφάλισης σε κάθε φορέα δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.3863/2010, εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω ανακαλούνται.

2.Αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν την 01.03.2013, για τα οποία έχει εκδοθεί μέχρι 07.01.2014 η απόφαση του “συμμετέχοντος” φορέα με το ποσό συμμετοχής, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής της τελικής σύνταξης από τον “απονέμοντα” φορέα, αντιμετωπίζονται ως εκκρεμή. Η απόφαση με το ποσό συμμετοχής ανακαλείται από τον “συμμετέχοντα” φορέα, μετατρέπεται, ως έχει, σε αυτοτελή απόφαση συνταξιοδότησης και χορηγείται δεύτερη σύνταξη.

3.Εάν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ΝΠΔΔ, πέραν των ΕΤΕΑ και ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, τότε εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΔΔ και ακολούθως και μεταξύ του ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την

παρούσα εγκύκλιο. Εκδίδονται δηλαδή πάλι δυο αποφάσεις, μια από το ΕΤΕΑ και το ΝΠΔΔ και μια από το ΤΕΑ-ΝΠΙΔ.

4. Τυχόν ύπαρξη χρόνου ασφάλισης και σε άλλο ΤΕΑ-ΝΠΙΔ προσθέτει τρίτη απόφαση σύνταξης, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ
Αθανάσιος Αθανασίου