Ενδικοφανείς προσφυγές δύο «ταχυτήτων» για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

24 Σεπτεμβρίου 2014
images.jpg10

images.jpg10
Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τα εκκαθαριστικά (πράξεις  διοικητικού προσδιορισμού του φόρου) του ΕΝ.Φ.Ι.Α.  και τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης την 31η Ιουλίου 2014. Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι στους οποίους έγινε νέα εκκαθάριση μετά και τις τελευταίες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2014, διότι τα νέα εκκαθαριστικά, έχουν ημερομηνία έκδοσης την 17η Σεπτεμβρίου 2014.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013, ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναστάλθηκε για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο  232 του ν. 4281/2014 και ισχύει από 31.07.2014.
Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση που εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου από φορολογούμενους που έχουν αλλαγές στις δηλώσεις Ε9, οι προθεσμίες θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.