ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5 Οκτωβρίου 2014

 

ΝΟΜΟΣ 1910/1944 
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ                                                   

 

         1.  Ο νόμος 1910/1944, αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό νομοθέτημα για την προστασία των πολυτέκνων και πολλές από τις διατάξεις του, έστω και αποψιλωμένες, εξακολουθούν να ισχύουν. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 229 της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) στις 3 Οκτωβρίου 1944 και κωδικοποίησε όλη τη νομοθεσία «περί προστασίας πολυτέκνων» και ειδικότερα κωδικοποίησε τα νομοθετήματα:

            α.  Ν.4733/1930 (ΦΕΚ 165/Α/15-5-1930): «περί προστασίας πολυτέκνων».

β. Ν.4839/1930 (ΦΕΚ 258/Α/30-7-1930): «περί τροποποιήσεως του νόμου 4733 «περί προστασίας πολυτέκνων».

γ. Ν.Δ.22/7/1933 (ΦΕΚ 208/Α/22-7-1933): «περί τροποποιήσεως και συμ-πληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».

δ.   Ν.5781/1933 (ΦΕΚ 275/Α/25/9/1933): «περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 Ν. Διατ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων».

ε. Α.Ν.2543/1940 (ΦΕΚ 291/Α/12-9-1940): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 5781/1933 «περί προστασίας των πολυτέκνων» και

 στ. Α.Ν.2683/1940 (ΦΕΚ 411/Α/2-12-1940): «περί συμπληρώσεως του Α.Ν.2543 του 1940 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.5781/33».

2.  Μετά την ψήφισή του ο Ν.1910/1944, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με:

α. Το από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του υπ’ αριθ. 1910/44 νόμου κ.λπ.».

β. Το Ν.860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.1910/1944 κ.λπ.».

γ. Το Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006): «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

3) Μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση με τα παραπάνω νομοθετήματα, το κείμενο του Ν.1910/1944, έχει ως κατωτέρω:

   

ΝΟΜΟΣ ὑπ’ ἀριθ.1910

Περὶ κωδικοποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς Νομοθεσίας«περὶ προστασίας πολυτέκνων»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὸ ἀπὸ 7 Ἀπριλίου 1943 Διάγγελμα τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

 Ἄρθρο 1

1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επι­µέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.  

  4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου. 

(Το άρθρο 1 του Ν.1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Ν.860/1979, αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006) 

Ἄρθρο 2

1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνο­µοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2. Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέµει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονοµής ή µη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­µοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος. 

  4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’)όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαµβά­νουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. 

(Το άρθρο 2 του Ν.1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Β.Δ. της 19/9 – 22/10/1953 αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3454)                                                                

Ἄρθρο 3 

1. Ἅπαντα τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων πλὴν τῶν, κατὰ τὸ Π. Διάταγμα ὁριζόμενα, κρινομένων εὐπόρων ἀπαλλάσσονται τῆς καταβολῆς παντὸς ἐκπαιδευτικοῦ τέλους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐν γένει ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν, ἐμπορικήν, τεχνικήν, γεωργικήν, τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ τὰς προσαρτημένας αὐτῷ Σχολὰς καὶ ἐν γένει πᾶσαν ὑφ’ οἱανδήποτε μορφὴν πρακτικὴν καὶ ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσιν πάσης βαθμίδος. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τελῶν νοοῦνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ἔνσημα καὶ ἐν γένει πᾶς ἐκπαιδευτικὸς φόρος ὑφ’ οἱανδήποτε μορφήν.

2. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν μέσην κλασσικὴν ἐκπαίδευσιν ὡς καὶ τὴν ἀνωτάτην ἐν γένει τ’ ἀνωτέρω εὐεργετήματα παρέχονται εἰς τὰ λαμβάνοντα βαθμὸν προβιβάσιμον, τέκνα πολυτέκνων.

3. Αἱ σχολικαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ Ἐφορεῖαι, αἱ Ἐνοριακαὶ Ἐπιτροπαὶ καὶ αἱ Διοικήσεις τῶν αὐτονόμων Σχολῶν ὑποχρεοῦνται νά παρέχωσι δωρεὰν βιβλία καὶ γραφικὴν ὕλην εἰς τοὺς μαθητὰς τέκνα ὁμολογουμένως ἀπόρων πολυτέκνων. Διὰ τοὺς Δήμους καὶ Κοινότητας ἡ πρὸς τοῦτο δαπάνη εἶναι ὑποχρεωτική.         

  4. Ἐφ’ ὅσον δὲ κατὰ τοὺς κειμένους ἢ μέλλοντας νόμους παρέχονται δι’ οἱανδήποτε Σχολὴν ὑπὸ τοῦ Κράτους ἢ ὑπὸ κληροδοτημάτων εἰς μαθητὰς ἢ φοιτητὰς τῶν παντὸς εἴδους Σχολῶν καὶ τῶν ἐν γένει πρακτικῶν τοιούτων ἐπιχορηγήσεις ἢ ὑποτροφίαι, προτιμῶνται μεταξὺ ἰσοβάθμων τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων.

Ἄρθρο 4 

1. Εἰς τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὰ Θεραπευτήρια τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, τοῦ Δημοσίου ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων Νομικῶν Προσώπων, εἰσάγονται κατὰ προτίμησιν καὶ νοσηλεύονται δωρεὰν πολύτεκνοι, τέκνα καὶ σύζυγοι πολυτέκνου κρινόμενοι ἄποροι κατὰ τὰ διὰ Β.Διατάγματος ὁριζόμενα. Οἱ Δῆμοι καὶ Κοινότητες ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν καταβολὴν τῶν νοσηλείων εἰς Θεραπευτήρια ἄλλων Δήμων ἢ Κοινοτήτων ἢ Ὀργανισμῶν διὰ τοὺς νοσηλευομένους εἰς ταῦτα δημότας των ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των.Ἐπίσης λαϊκὰ φαρμακεῖα ἢ ἰατρεῖα τοῦ Δημοσίου ἢ τῶν Δήμων ἢ Κοινοτήτων ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων Νομικῶν Προσώπων παρέχουσιν εἰς πάσχοντας ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των δωρεὰν ἢ ἐπὶ ἐκπτώσει φάρμακα ἢ ἰατρικὴν ἀρωγήν.Ὡσαύτως ἐφ’ ὅσον προβλέπονται ἀποστολαὶ εἰς παιδικὰς ἐξοχὰς πασχόντων ἢ ἀσθενικῶν παίδων δαπάναις τοῦ Δημοσίου ἢ Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ἢ Κληροδοτημάτων ἢ Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ἢ παροχὴ συσσιτίων προτιμῶνται μεταξὺ αὐτῶν τέκνα πολυτέκνων κρινομένων ὡς ἄνω ἀπόρων.

2. Ἡ ἑκάστοτε κατὰ νόμον ὁριζομένη ἰατρικὴ ἀμοιβὴ περιορίζεται εἰς τὸ ἥμισυ διὰ πᾶσαν ἰατρικὴν ἐπέμβασιν πρὸς ἄπορον πολύτεκνον ἢ μέλος τῆς οἰκογενείας του.Προσέτι οἱ πολύτεκνοι δικαιοῦνται εἰς τὴν, ὑπὸ τῶν διατιμήσεων, ὁριζομένην ἀνωτέραν ἔκπτωσιν τιμῆς φαρμάκων.

3. Τὰ ὀρφανὰ ἐκ πατρὸς ἢ μητρὸς ἢ ἐξ ἀμφοτέρων ἀπόρων πολυτέκνων προσλαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὰ Οἰκοτροφεία, ἐφ’ ὅσον αἰτήσονται τοῦτο καὶ ὑπάρχει κενὴ θέσις.

4. Πολύτεκνοι ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας των στεροῦνται τῶν, κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτο, εὐεργετημάτων, ἐφ’ ὅσον ἀποδεδειγμένως δικαιοῦνται καὶ τυγχάνουσι περιθάλψεως ἱκανοποιητικῆς παρ’ ἑτέρων Ὀργανισμῶν.                                                          

 Ἄρθρο 5            

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1910/1944, που αναφέρονται στη στράτευση των πολυτέκνων έχουν διαφοροποιηθεί.           

Ήδη, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/13-12-2005), «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», που έχουν ως κατωτέρω:

Μειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση 

1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρα­τεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυ­µούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών: α. Εξάµηνης διάρκειας: (1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει. (3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων. (4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.(5) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. (6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως µε στρατιωτική ιδιό­τητα σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις άλλου κράτους, πλην συµµαχικού ή µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών.    (7) Όσοι, µετά τη συµπλήρωση του τριακοστού πέ­µπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε µητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’). β. Εννεάµηνης διάρκειας: (1) Οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.   (3) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανί­κανος για κάθε εργασία ή έχει συµπληρώσει το εβδο­µηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.  (4) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαµης µητέρας. (5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

2. Οι στρατεύσιµοι µεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.

3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου µετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρα­τεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθε­της απολύονται. Οι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις µετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.

4. Η µεταφορά στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύ­σιµης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν µετά την υποβολή του αιτήµατος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.

5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β’ της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόµενος ως δικαιού­χος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωµα της µεταφοράς µεταβιβάζεται στον αµέσως επόµενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος µεταφοράς στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περι­πτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωµα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει µειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση.

6. Οι έφεδροι αξιωµατικοί, οι δόκιµοι έφεδροι αξιωµα­τικοί και οι επίκουροι αξιωµατικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.  

Ἄρθρο 6 

1. Πρὸς ἀνέγερσιν λαϊκῆς κατοικίας διὰ τοὺς ἀπόρους καὶ ἀστέγους πολυτέκνους παρέχεται ἐκ μέρους τοῦ Κράτους ἢ οἱουδήποτε Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου ἢ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, ἀναλόγως τῆς ἁρμοδιότητος ἑκάστου, πᾶσα σχετικὴ εὐκολία, ἤτοι ἀτέλεια ὑλικῶν, ἀπαλλαγὴ ἐκ φόρων. Αἱ ἄνω εὐκολίαι παρέχονται καὶ εἰς οἰκοδομικοὺς Συνεταιρισμοὺς πολυτέκνων.

2. Εἰς λαϊκὰς κατοικίας διατεθειμένας ὑπὸ τοῦ Κράτους, Δήμων, Κοινοτήτων καὶ ἐν γένει Νομικῶν Προσώπων προτιμῶνται πολύτεκνοι καὶ μεταξὺ αὐτῶν οἱ ἀπορώτεροι καὶ οἱ ἔχοντες πλείονα τέκνα.

3. Αἱ ὁπωσδήποτε ἀποκτώμεναι ὡς ἄνω λαϊκαὶ κατοικίαι ἐκ μέρους τῶν πολυτέκνων ἀποπληρώνονται ὑπ’ αὐτῶν διὰ μακρῶν καὶ μακροπροθέσμων χρεωλυτικῶν δόσεων.

4. Ἡ στέγασις ἀπόρων πολυτέκνων θεωρεῖται ἀποτελοῦσα δημοσίαν ἀνάγκην καὶ κοινὴν ὠφέλειαν καὶ συντελεῖται δι’ ἀλλοτριώσεως ἐκτάσεων ὑπὲρ οἰκοδομικῶν Συνεταιρισμῶν Πολυτέκνων κατὰ τὰς γενικὰς περὶ ἀπαλλοτριώσεως διὰ δημοσίαν ἀνάγκην καὶ κοινὴν ὠφέλειαν διατάξεις. 

 Ἄρθρο 7 

Τὰ ἔξοδα καὶ τέλη πάσης διαδικασίας ἐνώπιον οἱουδήποτε Δικαστηρίου ὡς καὶ τὰ τέλη ἐκτελέσεως ὡς ἐπίσης καὶ αἱ κατὰ τὸν κώδικα περὶ δικηγόρων καταβλητέαι ἢ καταψηφιστέαι ἀμοιβαί, τὰ τέλη καὶ δικαιώματα τοῦ ἐπὶ τῆς ἐκτελέσεως Συμβολαιογράφου ὡς καὶ τὰ τοῦ Δικαστικοῦ κλητῆρος τέλη καὶ δικαιώματα διὰ πᾶσαν σχετικὴν πρὸς τὰς δίκας ταύτας ἢ τὴν ἐκτέλεσιν ἐνεργείας τούτου μειοῦνται εἰς τὸ ἥμισυ τοῦ, κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις, καθοριζομένου ποσοῦ ἐφ’ ὅσον ταῦτα εἶναι καταβλητέα παρὰ πολυτέκνων. Πᾶσαι αἱ εὐεργετικαὶ διατάξεις περὶ δικαστικῶν διευκολύνσεων ἢ ἀπαλλαγῶν ἰσχύουσαι δι’ οἱανδήποτε ἄλλην κατηγορίαν πολιτῶν, ἰσχύουσι καὶ διὰ τοὺς ὁμολογουμένως μὴ εὐπόρους πολυτέκνους. 

Ἄρθρο 8 

1. Οἱ πολύτεκνοι ἀπαλλάσσονται τοῦ φόρου τῆς ἰδιοκατοικουμένης μικροκατοικίας.

2. Οἱ πολύτεκνοι δικαιοῦνται ν’ ἀπαλλάσσωνται τοῦ φόρου τῶν, διὰ τὰς ἰδίας των ἀνάγκας, χρησιμοποιουμένων προϊόντων αὐτῶν κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἐκδιδομένας διαταγὰς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ὁρίζοντος τὸ ἐξαιρετέον τοῦ φόρου ποσόν.

3. Πάντες οἱ πολύτεκνοι οἱ φορολογούμενοι ἐφοδιάζονται διὰ βιβλίου φορολογικοῦ ἐν ᾧ ἀναγράφονται οἱ πρὸς τὸ Δημόσιον ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας βεβαιούμενοι φόροι ἑκάστου τῶν φόρων τούτων ἐξοφλουμένου δι’ ὁσωνδήποτε δόσεων ἐντὸς τῆς χρήσεως τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς βεβαιώσεώς των, ἀναγραφομένων ἐν τῷ βιβλιαρίω τούτῳ τοῦ ἑκάστοτε καταβαλομένου πόσου.

4. Φορολογικαὶ ἐλαφρύνσεις κατὰ ποσοστὸν παρέχονται εἰς τοὺς πολυτέκνους ἀναλόγως τῶν τέκνων των ὑπὸ τῶν Δήμων ἢ Κοινοτήτων δι’ ἀποφάσεως τῶν οἰκείων Συμβουλίων καὶ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

 Ἄρθρο  9 

Ἄποροι πολύτεκνοι γεωργοὶ ἀκτήμονες ἢ ἀνεπαρκῶς ἐγκατεστημένοι προτιμῶνται κατ’ ἀναλογίαν τῶν τέκνων εἰς τὴν ἀπόκτησιν ἀναλόγου κλήρου γαιῶν ἐπὶ τῶν ἀδιαθέτων τοιούτων ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἀποδιδομένων εἰς τὴν καλλιέργειαν ἀποξηραινομένων ἐκτάσεων, καθὼς καὶ ἐπὶ τῶν ἀπαλλοτριουμένων Δημοσίων, Δημοτικῶν, Κοινοτικῶν, Μοναστηριακῶν ἐν γένει δὲ Νομικῶν Προσώπων Ἰδιωτικοῦ ἢ Δημοσίου Δικαίου καὶ ἰδιωτικῶν (τσιφλικίων) ἐκτάσεων.

Ἄρθρο 10 

1. Διὰ τοὺς πολυτέκνους τοὺς ἤδη ὑπηρετοῦντας εἰς Δήμους καὶ Ὀργανισμοὺς Δημοσίου Δικαίου, ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 4180 κ.λπ. Οἱ δὲ ἐν Κρήτῃ πολύτεκνοι ὑπάγονται εἰς τὰς εὐεργετικὰς διατάξεις τῶν Ταμείων Ἐφέ-δρων.Τὰ τέκνα ἀπόρων πολυτέκνων ἀπολαύουσι τῶν αὐτῶν εὐεργετημάτων καὶ πλεονεκτημάτων ὅσα παρέχονται ὑφ’ οἱουδήποτε Νόμου καὶ ὁπουδήποτε εἰς τέκνα γονέων ἄλλων κατηγοριῶν.

2. Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου.

3. Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ὁ Νόμος ἐπιτρέπει τοῦτο καὶ δὲν μετατίθενται παρὰ μόνον τῇ αἰτήσει των ἢ διὰ πρᾶξιν μὴ ἐπιτρέπουσαν τὴν παραμονήν των εἰς τὸν τόπον τῆς θέσεώς των.«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, που είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητι­κοί υπάλληλοι Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µόνο για τους γονείς ή µόνο για ένα τέκνο αυτών.» 

(Η παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.1910/1944, προσετέθη με το εδ.γ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006)

4. Πολύτεκνοι ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας αὐτῶν ταξιδεύοντες δι’ οἱονδήποτε λόγον ἐντὸς τοῦ Κράτους τυγχάνουσι ἐκπτώσεων ναύλων ἐπὶ τῶν ἑκάστοτε ἰσχυόντων τιμολογίων ποσοστοῡ τοὐλάχιστον πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%) εἰς πάσας τὰς συγκοινωνιακὰς ἐπιχειρήσεις τὰς τελούσας ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον τοῦ Κράτους ἐξάρτησιν. Τῆς αὐτῆς ἐκπτώσεως τυγχάνουσι καὶ εἰς τὰς λοιπὰς ἐπιχειρήσεις μεταφορῶν, ἐφ’ ὅσον αὗται συνδέονται δι’ εἰδικῶν ἐπιχορηγήσεων μετὰ τοῦ Κράτους.

5. Συγκοινωνιακαὶ ἐπιχειρήσεις τελοῦσαι ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἢ ἔμμεσον τοῦ Κράτους ἐξάρτησιν νοοῦνται ἅπασαι ἀνεξαιρέτως αἱ ἀνὰ τὸ Κράτος σιδηροδρομικαί, ἀκτοπλοϊκαί, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἐπιχείρησις συγκοινωνιακὴ ἐκμισθούμεναι ὑπὸ τοῦ κράτους, ἢ ὁπωσδήποτε διευκολυνόμεναι ὑπ’ αὐτοῦ εἴτε διὰ προνομίων ἐκμεταλλεύσεως, εἴτε διὰ παραχωρήσεως γραμμῶν ἢ ἐπιχορηγήσεων, εἴτε ῥυθμιζόμεναι ὑπ’ αὐτοῦ.

 Ἄρθρο 11

1. Ἱδρύεται ἐν τῇ ἕδρᾳ ἑκάστου Νομοῦ Ταμεῖον Προνοίας καὶ Προστασίας Πολυτέκνων ἀποτελοῦν Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ἐκπροσωπούμενον, διοικούμενον καὶ διαχειριζόμενον κατὰ τὰ ἀνωτέρω καὶ ὑπαγόμενον διὰ τὴν ἀνωτέραν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Προ-νοίας.

2. Ἕκαστον Ταμεῖον διοικεῖται παρὰ ἑπταμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου, οὕτινος Πρόεδρος εἶναι ὁ οἰκεῖος Νομάρχης ἢ ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἐν περιπτώσει κωλύματος ἀναπληρωτὴς του, μέλη δὲ ὁ οἰκεῖος Δήμαρχος ἢ ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής του καὶ πέντε μέλη λαμβανόμενα ἐκ τῶν πολυτέκνων τῆς περιφερείας τοῦ Ταμείου, ὁριζόμενα δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας.

3. Σκοπὸς ἑκάστου Ταμείου εἶναι: 1) ἡ παροχὴ χρηματικῆς βοηθείας εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους καὶ δι’ ἐνδεδειγμένην στέρησιν ἐπαρκῶν πόρων ζωῆς ἀναλόγως τῶν ἀνηλίκων ἢ ασθενῶν τέκνων των, 2) εἰς τελείως ἀπορφανισθέντα τέκνα στερούμενα παντὸς πόρου ζωῆς, 3) διὰ προικοδότησιν ἀπόρων θηλέων τέκνων ὁμολογουμένως ἀπόρων πολυτέκνων ἢ απορφανισθέντων ἀπόρων θηλέων διατηρούντων τὴν πολυτεκνικὴν ἰδιότητα, 4) ἡ παροχὴ φαρμάκων καὶ ἰατρικῆς ἐν γένει περιθάλψεως εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους καὶ μέλη τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καὶ 5) ἡ παροχὴ εἰδῶν διατροφῆς, ἱματισμοῦ ἢ ὑποδήσεως εἰς ὁμολογουμένως ἀπόρους πολυτέκνους ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας των κατόπιν πάντοτε πλήρους ἠτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ταμείου.

4. Πόροι ἑκάστου Ταμείου εἶναι: α) μηνιαία εἰσφορὰ παντὸς πολυτέκνου ὁριζομένη παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ταμείου δι’ ἕκαστον οἰκονομικὸν ἔτος, β) ἀνάλογος ἐπιχορήγησις ἐκ τῶν κεφαλαίων τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας ὁριζομένη δι’ ἕκαστον ἔτος παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας, γ) ἀνάλογος ἐπιχορήγησις τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων τῆς περιφερείας τοῦ Ταμείου ὁριζομένη κατ’ ἔτος παρὰ τοῦ οἰκείου Νομάρχου, δ) 1% ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένου παρ’ ἑκάστου πολυτέκνου ἀναλυτικοῦ φόρου καθαρῶν προσόδων συνεισπραττομένου μετὰ τοῦ δημοσίου φόρου καὶ ἀποδιδομένου εἰς τὸ Ταμεῖον Πολυτέκνων παρὰ τοῦ εἰσπράττοντος ταμείου καθ’ ἐκάστην ἑξαμηνίαν, ε) ποσοστὸν καταβαλλόμενον ὑποχρεωτικῶς ἐπὶ τῶν ὠφελουμένων ὑπὸ τῶν πολυτέκνων ποσῶν ἐκ τῶν δι’ αὐτοὺς ἐφαρμοζομένων εὐεργετημάτων τοῦ Νόμου, στ) δωρεαὶ καὶ κληροδοτήματα, ζ) εἰδικὸν ἔνσημον ἐπικολλούμενον ἐπὶ παντὸς εἴδους βεβαιώσεως χορηγουμένης διὰ πολυτεκνικὰς ὀργανώσεις ἢ ὑπὸ πολυτεκνικῶν ὀργανώσεων.

5. Διὰ Κανονισμοῦ συντασσομένου παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἑκάστου Ταμείου καὶ ἐγκρινομένου παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Προνοίας καθορισθήσεται πᾶσα λεπτομέρεια. 

 Ἄρθρο 12 

Διατηροῦνται ἐν ἰσχύι αἱ εὐεργετικαὶ ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων διατάξεις τῶν Νόμων.

1. Τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ ἄρθρου 4 ὡς καὶ ἡ τελευταία παρ. τοῦ ἐδαφ. 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Α.Ν. τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1223/1938 περὶ ἀποκαταστάσεως κτηνοτρόφων ἔχοντα οὕτω: «Δικαιοῦνται ἀποκαταστάσεως εἰς τὰς κατὰ τὸν παρόντα Νόμον παραχωρουμένας ἐκτάσεις κατὰ τὴν ἑπομένην σειρὰν προτιμήσεως προτασσομένων ἐν ἑκάστῃ σειρᾷ: α) τῶν Μακεδονομάχων, β) τῶν κατὰ τὸν Νόμον 4042 ἀναπήρων καὶ θυμάτων πολέμου, γ) τῶν ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ δ) τῶν ὑπὸ τοῦ Νόμου 5781, χαρακτηριζομένων ὡς πολυτέκνων».«Η ἔκτασις τοῦ ἀνωτέρω κλήρου θὰ ποικίλῃ ἀπὸ περιφερείας εἰς περιφέρειαν ἀναλόγως τῶν τοπικῶν γεωργοκτηνοτροφικῶν συνθηκῶν, χλωρίδος, ἀποδοτικότητος τοῦ ἐδάφους κ.λπ. καὶ θὰ προσαυξάνεται κατὰ τὰ ποσοστὰ τὰ ἐν ἐδαφίοις 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ Ἀγροτικοῦ Κώδικος ὁριζόμενα».

Παρατήρηση: Η ανωτέρω αναφερομένη διάταξη, περιληφθείσα εις το άρθρο 11 του Κ.Δ. 28-30 Οκτωβρίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων, αντικατεστάθη δια του Ν.Δ. 3621/1956, γενομένης προβλέψεως δια την αποκατάσταση πολυτέκνων κτηνοτρόφων.

2. Τὸ ἄρθρον 1 καὶ τὸ ἄρθρον 12 ἐδάφ. 1 και 5 του Α.Ν. 57/1936, έχοντα ούτω: «Εἰς τοὺς ἀκτήμονας παραχωρεῖται πλήρης κλῆρος, εἰς δὲ τοὺς ἔχοντας ἀνεπαρκῆ τοιοῦτον ὁ κλῆρος συμπληροῦται καὶ δὲν δύναται εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις νὰ ὑπερβῇ τὰ 50 τὸ πολὺ στρέμματα. Ἐν περιπτώσει παραχωρήσεως ἐκτάσεων δυναμένων νὰ ἀρδευθῶσιν ὁ κλῆρος θέλει καθορισθῇ πάντοτε κατώτερος τῶν 40 στρεμμάτων.Ὡς κλῆρος νοεῖται ὁ βιώσιμος τοιοῦτος ἐκ τῶν ἀποστραγγισθεισῶν γαιῶν, ὁ ἀναλογῶν εἰς γεωργικὴν οἰκογένειαν ἀποτελουμένην ἐκ τῶν γονέων καὶ μέχρι 3 ἀγάμων τέκνων, προσαυξάνεται δὲ οὗτος κατὰ ἐν πέμπτον κλήρου διὰ πᾶν ἄγαμον τέκνον πέραν τῶν τριῶν, μὴ δυναμένης τῆς οὕτω παραχωρημένης εἰς ἑκάστην οἰκογένειαν ἐκτάσεως, νὰ ὑπερβῇ τὸν διπλοῦν βιώσιμον κλῆρον».«Οἱ δικαιούμενοι κλήρου ἢ συμπληρώματος τοιούτου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὡς καὶ τῶν νόμων 5783, τοῦ Ἀναγκ. Νόμου τῆς 5.6.1935 «περί τροποποιήσεως και συμπηρώσεως των νόμων 5783 και 5800 και του Α.Ν. της 28ηςΟκτωβρίου 1935 «περί προστασίας εφέδρων παλαιών πολεμιστών», αποκαθίστανται εις τας αποστραγγισθείσας γαίας κατά την επομένην σειράν προτιμήσεως: «Μεταξύ τῶν κατὰ τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου δικαιουμένων κλήρου ἢ συμπληρώματος τούτου προτάσσονται ἐν ἑκάστῃ κατηγορίᾳ προτιμήσεως καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν ὑποδιαιρέσεων αὐτῆς κατὰ σειράν… 33). Οἱ ὑπὸ τοῦ Νόμου 5781 χαρακτηριζόμενοι ὡς πολύτεκνοι».

Παρατήρηση: Αι ανωτέρω διατάξεις περιελήφθησαν εις τα άρθρα 39 παρ.1, 66 και 67 του Κ.Δ. της 19-24 Μαρτίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποστραγγιζομένων γαιών.

3. Τὸ ἐδάφ. 4 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 583/1937 Α.Ν. ἔχον οὕτω:«Ἡ παράγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2 Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῆς 1/5/1937 περὶ τελωνισμοῦ εἰδῶν ἀτομικῆς χρήσεως ἐπιβατῶν κ.λπ.» ἀντικαθίσταται ὡς ἑξῆς:«Τὰ παρὰ προσώπων διαμενόντων εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἀποστελλόμενα εἰς πρόσωπα διαμένοντα ἐν τῇ ἡμεδαπῇ διὰ ταχυδρομικῶν δεμάτων ἢ διὰ φορτωτικῶν ἢ καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον τρόπον μεταχειρισμένα εἴδη ἐνδύσεως ἢ ὑποδήσεως, ἐξαιρέσει τῶν μηλωτῶν διὰ τὴν ἀτομικὴν χρῆσιν τῶν παραληπτῶν ὑποβάλλονται κατὰ τὴν εἰσαγωγήν των εἰς τὸν κατ’ ἐκτίμησιν τελωνισμὸν ἐπὶ τῇ καταβολῇ τέλους δέκα τοῖς ἑκατὸν (10%) ἀνεξαρτήτως χώρας προελεύσεως διὰ τὰς μέχρι δέκα χιλιογράμμων ποσότητας, τριάκοντα δὲ τοῖς ἑκατὸν (30%) διὰ τὰς πέραν τῶν δέκα χιλιογράμμων. Τὰ μέχρι τῶν δέκα χιλιογρ. τοιαῦτα εἴδη δύνανται κατ’ ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν νὰ παραδίδωνται καὶ ἄνευ καταβολῆς τοῦ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ ἐπὶ τῇ βάσει εἰδικῆς ἑκάστοτε ἐγκριτικῆς διαταγῆς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν εἰς περίπτωσιν καθ’ ἣν τὰ παραλαμβάνοντα τὰ εἴδη ταῦτα πρόσωπα εἶναι ὁμολογουμένως ἄπορα ἢ πολύτεκνοι ἢ ἀνάπηροι πολέμου».

Παρατήρηση: Η ανωτέρω διάταξη κατεργήθη δια του άρθρου 21 του Ν.Δ. 2540/1953, αντικατασταθείσα δια της διατάξεως του άρθρου 19 του Ν.Δ. τούτου.

4. Τὸ ἐδάφιον 5 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 896/1937 Α.Ν. «περὶ καταργήσεως δασμολογικῶν ἀπαλλαγῶν» ἔχον οὕτω:«Διά τὰ εἴδη ἀτομικῆς χρήσεως τῶν ἐπιβατῶν περὶ ὧν εἰδικαί διατάξεις προβλέπουσιν ὡς καὶ τῶν καταφυγόντων εἰς Ἑλλάδα ὁμογενῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ.1 τοῦ νόμου 736 τοῦ 1917 καὶ τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Α. Νόμου 317 τοῦ 1936 ὡς καὶ τῶν ταχυδρομικῶν δεμάτων ὑπὲρ ἀπόρων ἢ πολυτέκνων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 317 τοῦ 1936».

5. Τὸ ἐδάφιον 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 909/1937 Α.Ν. «περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 4/10/1937 συμβάσεως «περὶ κωδικοποιήσεως κ.λπ. τῶν περὶ διαχειρίσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι Μουσουλμανικῆς Περιουσίας διατάξεων» ἔχουν οὕτω:«α) Ἐπὶ χρεωμένων ἀγροτικῶν κτημάτων πρὸς ἀποκατάστασιν προσφύγων ἢ γηγενῶν μέχρι συνολικοῦ ποσοῦ χρεώσεως 250.000 καὶ β) ἐπὶ πωλουμένων ἀστικῶν κτημάτων τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ἀξίας ἐφ’ ὅσον ἰδιοχρησιμοποιοῦνται ταῦτα ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει δι’ οἰκογενειακὴν ἢ ἐπαγγελματικὴν στέγασιν καὶ γ) Πολυτέκνους, ἐκπίπτει ποσοστὸν 40% ἐπὶ τοῦ πρώτου τμήματος τῶν 100.000 δραχμῶν. Ἡ ἀνωτέρω ἔκπτωσις δὲν παρέχεται ἐπὶ χρεώσεων ἐξ ἀποκαταστάσεως εἰς ἀγροτικὰ κτήματα ὧν τὸ τίμημα καθωρίσθη δι’ ἀποφάσεων τῶν Ἐπιτροπῶν ἀπαλλοτριώσεων».           

Παρατήρηση: Ανάλογος προς την ανωτέρω διάταξη περιελήφθη εις το άρθρο 16 του Β.Δ. της 24-31 Οκτωβρίου 1940, περί διοικήσεως ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων. 

 Ἄρθρο 13 

Πᾶσα λεπτομέρεια ἀπαιτουμένη διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Νόμου κανονίζεται διὰ Διατάγματος προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Προνοίας εἰς οὗ τὴν δικαιοδοσίαν ὑπάγονται τὰ πολυτεκνικὰ ζητήματα. Πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὸν παρόντα Νόμον καταργεῖται. 

Ἄρθρο 14

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Νόμου συντακτικοῦ χαρακτῆρος καὶ περιεχομένου ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 1944

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

Τὰ Μέλη

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΗΣ, Λ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Ε. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30ῃ Σεπτεμβρίου 1944

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς 

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  


 ΝΟΜΟΣ 3454/2006 – ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
 
1.  Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, καταβάλλεται από το Δημόσιο εφά­παξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής, ο φορέας καταβολής της παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ­μογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση, μπο­ρεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών της από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επι­βατικών αυτοκίνητων οχημάτων επεκτείνεται και χο­ρηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γο­νική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του ν. 3220/2004, ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης χορηγείται στις πε­ριπτώσεις α’, β’, γ’ και στ’ του άρθρου 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής.

3. α. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) 1) πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων,

2) γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Η περίπτωση 2 ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους.»

β. Η περίπτωση ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3250/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων.»

γ. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1910/ 1944 (ΦΕΚ 229 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητι­κοί υπάλληλοι. Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.»

δ. 1) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’), αντι­καθίσταται ως εξής:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»

2) Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:

«Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις έξι ομάδες: α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, γ) παλιννο­στούντων Ποντίων ομογενών για την κατηγορία ΥΕ, δ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ε) ομογενών του ν. 2790/2000 για την κατηγορία ΥΕ και στ) ομογενών του ν. 2790/2000 για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα τοις εκατό (10%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα τοις εκατό (10%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), σε καθεμία από τις έξι ομάδες αντίστοιχα.»

ε. Η περίπτωση α’ του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004, αντικαθί­σταται ως εξής:

«α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, καθώς και ενός εκ των γονέων οικογενειών με τρία παιδιά ή ενός εκ των τριών τέκνων, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.»

4. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.»

β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 αντικαθί­σταται ως εξής:

«1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτο­μα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό απο­τέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.

Β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανί­ζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμε­ται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώ­του εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1.»

γ. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, μετά την περίπτωση ε’, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προ­στίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περί­πτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.»

Άρθρο 2

 

1. α. Το εδάφιο 2 της περ. Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε παιδί, από του τρίτου περιλαμβανομένου και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, για τα μη φοιτούντα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέχρι 25 ετών για τα φοιτούντα στα ιδρύματα αυτά, βαθμοί 30.»

β. Η παρ. Ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/ 1964 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οικογένεια χωρίς γονέα ή προστάτη ή οικογένεια με έναν γονέα, βαθμοί 60.

2. Οικογένεια στην οποία υπάρχει ένα ανάπηρο μέλος με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 60.

3.  Οικογένεια στην οποία υπάρχουν παραπάνω από ένα ανάπηρα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 80.

4. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος, βαθμοί 30.

5. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει εργάτης, αγρότης ή ιδιωτικός υπάλληλος, βαθμοί 40.»

2.  Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) προστίθεται εδάφιο ε’ ως εξής:

«ε. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους.»

3. Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α’) αντικαθί­σταται ως εξής:

«Καθ’ υπέρβασιν του εκάστοτε καθοριζομένου αριθ­μού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνι­κής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, ως και τέκνων πολυτέ­κνων και τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά κατά την μεταξύ των σειρά επιτυχίας εφόσον ούτοι λαμβάνουν την βαθμολογική βάση επιτυχίας εις άπαντα τα εξε­ταζόμενα μαθήματα.»

4. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:

«γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 – 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προ­σλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκ­παιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσ­διορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επό­μενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.»

β. Στο άρθρο 7 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α’) προστί­θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτη­σης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμ­βάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έπονται κατά τη σειρά μόνο των συνυποψήφιων τους που έχουν ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Οι άνεργοι γονείς τριών τέκνων προηγούνται έναντι των λοιπών γονέων τριών τέκνων και οι άνεργοι πολύτεκνοι γονείς προηγούνται έναντι των λοιπών πολύτεκνων γο­νέων.

β. Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικο­γένειας, εφόσον συντρέχουν και γι’ αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις, που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευ­ταίους.»

γ. Στο άρθρο 9 του ν. 3369/2005 προστίθεται παρά­γραφος 4 ως εξής:

«4. α) Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότηση τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκά­στοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, β) Εκπαιδευόμενοι γονείς τριών τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα «Τμήματα Μάθησης», εντάσσονται, μαζί με τους ανέρ­γους, κατά προτεραιότητα.»

5.  Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζομένων στις εκπαιδευτι­κές μονάδες αρχικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικότε­ρα κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας αυτών με μοριοδότηση βάσει της υπ’ αριθ. 3304/2004 απόφασης του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β’), η ιδιότητα γονέα ή τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά λαμβάνει την αυτή μοριοδότηση με την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

6. Δικαιούχοι της «Κάρτας Πολιτισμού», που προβλέ­πεται από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/ 2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β’), είναι, πέραν των προβλεπομένων στην απόφαση αυτή, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Άρθρο 3

 

1.  Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτή­τως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακό­λουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως ανα­γνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέ­ντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημι­ακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.  Η ιδιότητα του δικαιούχου των παροχών των άρ­θρων 1 και 2 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογε­νειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Άρθρο 4

 

Οι παροχές της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ­λάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α’) και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α’), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 5

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ιδιότητα πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ακό­λουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ­λάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς πα­ραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Κα­θεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α’) και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώ­τος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α’), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.»

Άρθρο 6

 

1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.  Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4.  Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2.  Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3.  Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»

3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Άρθρο 7

 

1. Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ορίζεται ως Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας.

2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης, σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα εορτασμού.

Άρθρο 8

 

1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου και τα κάθε είδους πολυτεκνικά ευεργετήματα δεν χορηγούνται στους γο­νείς που καταδικάζονται με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα, κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετή­σιας ελευθερίας, σε βάρος τέκνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τα τέκνα δια­τηρούν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων.

2. Οι παροχές των άρθρων 1 και 2 του παρόντος δεν χορηγούνται στους δικαιούχους γονείς σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους για κακούργημα ή για εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα σε βάρος τέ­κνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τις ανωτέρω παροχές λαμβάνουν τα τέκνα των δικαιούχων.

3.  Η απώλεια της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οι­κογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις ανωτέρω πα­ραγράφους, συντελείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τετραμελή επιτροπή που συγκροτείται, με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης. Μέλη της επιτροπής είναι:

α. Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.

Β. Ενας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Ενας υπάλληλος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα­λίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

δ. Ενας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτροπής και οι όροι και η διαδικασία διαπίστωσης της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότη­τας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 9

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας και τα πλεονεκτήματα υπέρ των πολυτέκνων, όπως τρο­ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που προβλέπουν τα πλεονεκτήματα υπέρ των οικογενειών τριών τέκνων. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση των διατάξεων αυτών, η νέα διάρθρωση τους, η απάλειψη όσων έχουν κα­ταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση παραπομπών σε καταργημένους κανόνες, καθώς και κάθε αναγκαία φραστική διόρθωση ή γλωσσική προ­σαρμογή.

Άρθρο 10

 

1.  Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις πολυτέκνων, υποβάλ­λει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια έκθεση για την πολιτική στήριξης της πολύτε­κνης οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις εισαγωγής νέων πολιτικών και μέτρων.

2.  Οι οργανώσεις πολυτέκνων και τριτέκνων μπορεί να ενισχύονται, για την εκπλήρωση των στόχων τους, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το καθαρό προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχεί­ου και μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 11

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έ­ρευνας» (Ι.Κ.Δ.Ε.), με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.  Το Ι.Κ.Δ.Ε. αποτελεί ερευνητικό φορέα, αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα μελετά την επίδραση οικονομικών και άλλων παροχών στην άσκηση δημογραφικής πολιτικής, τις επιπτώσεις των ειδικών μέτρων για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, της εξωτερι­κής μετανάστευσης, των μέτρων περιφερειακής πολιτι­κής, της προνομιακής μεταχείρισης και της κοινωνικής εξέλιξης.

3.  Το Ι.Κ.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι­κής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

β) έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους,

γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πα­νεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εξειδίκευση στους τομείς της δημογρα­φίας ή των οικονομικών της κοινωνικής προστασίας,

δ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

στ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Οικο­νομίας και Οικονομικών. Το μέλος της περίπτωσης δ’ ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μέλος της πε­ρίπτωσης ε’ ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το μέλος της περίπτωσης στ’ ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το μέλος της περίπτωσης ζ’ ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα­ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη διαχείρι­ση, τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ι.Κ.Δ.Ε.. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να συνιστώνται μέχρι δέκα (10) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Δ.Ε., καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) καταργείται.

2. Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 αντικαθί­σταται ως εξής:

«7. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου καταβάλλονται αφότου θα αποδώσουν ελεύθερη την οριζόντια ιδιοκτησία όπου διαμένουν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να διατεθούν για τη μετεγκατάσταση τους νέες κατοικίες.»

Άρθρο 13

 

Το άρθρο 10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’) αντικαθί­σταται ως εξής:

«Άρθρο 10

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες» (Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Σκοποί του Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ είναι:

α) Η συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων, σχετικά με τα δικαι­ώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα και διεθνώς.

β) Η προώθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής μέ­τρων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

γ) Ο έλεγχος της εφαρμογής προδιαγραφών και προτύπων σχετικών με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την πληροφορική, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, την ψυ­χαγωγία και τον αθλητισμό και η υποβολή σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων στους αρμόδιους φο­ρείς της κεντρικής διοίκησης.

δ) Η υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη τε­χνολογιών και βοηθημάτων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία.

ε) Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση πρα­κτικών και πρωτοβουλιών στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων που αναπτύσσονται από Διε­θνείς Οργανισμούς.

στ) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δεσμευτικές δράσεις Διεθνών Οργανισμών.

ζ) Η δημιουργία και ανανέωση τράπεζας πληροφο­ριών με βάσεις δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αφορούν τα ΑμεΑ στην Ελλάδα και διεθνώς.

η) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΑμεΑ από τους φορείς της κεντρι­κής διοίκησης.

θ) Η επιμέλεια κωδικοποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τα ΑμεΑ.

ι) Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και υποστηριζόμενης διαβίωσης, ιδιαίτερα των ατόμων με νοητική υστέρηση, μέσω παροχής συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα.

3. Το Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ διαρθρώνεται διοικητικά ως εξής:

α) Δύο Συντονιστικά Γραφεία που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντίστοι­χα.

β) Δεκαεπτά Περιφερειακά γραφεία, ένα στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτές έχουν ορι­στεί με το άρθρο 1 του ν. 3329/2005.

4. Το Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνι­κής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζεται με τον ανα­πληρωτή του από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας.

γ) Δύο επιστήμονες με ερευνητική εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Σ.Α.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθε­σμία, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.Ε.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρω­τή του, από την Π.Ο.Σ.ΓΚ.Α.ΜΕ.Α., μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η αμοιβή και η αποζημίωση για έξοδα παρά­στασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ, καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

5. Σε κάθε Συντονιστικό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με θητεία διάρκειας ίσης με αυτήν του Δ.Σ., ένας Συντονιστής με τον αναπληρωτή του. Οι Συντονιστές συμμετέχουν κατά περίπτωση στο Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με θητεία διάρκειας ίσης με αυ­τήν του Δ.Σ., ένας Περιφερειακός Διευθυντής. Οι θέσεις των Συντονιστών και των Περιφερειακών Διευθυντών είναι μερικής απασχόλησης και καταλαμβάνονται από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλ­λοδαπής, των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών σπουδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των Συντονιστών και των Περιφερειακών Διευθυντών.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη δι­αχείριση, τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την ίδρυση των συντονιστικών και περιφερειακών γραφείων και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΠΑ. – ΑμεΑ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπο­ρούν να συνιστώνται μέχρι είκοσι (20) θέσεις προσω­πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Άρθρο 14

 

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις δι­ατάξεις του.

Άρθρο 15

 

1.  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε θέση Διοικητή ή Προέδρου Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημο­σίου δικαίου ή στελέχη φορέων του δημόσιου τομέα ή τραπεζών, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., όπως και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρ­θρου 32 παρ. 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α’) και του άρθρου 4 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/ 1997 (ΦΕΚ 218 Α’), προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. των A.E.I, ή Ε.Π. των T.E.I, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για το διορισμό των ανωτέρω λειτουρ­γών, υπαλλήλων και στελεχών, αποτελεί η συναίνεση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την πρωτοκόλληση του έγγραφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3329/2005.

3.  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γί­νεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.»

Άρθρο 16

 

Ο Ο.Γ.Α. παρακρατεί ποσό από το επίδομα που κα­ταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες και πατέρες, το οποίο αφορά τη συνδρομή τους προς το Σωματείο πολυτέκνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και το απο­δίδει ανά δίμηνο στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέ­κνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Εκ του ποσού αυτού, η Α.Σ.Π.Ε. παρακρατεί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που αφορά τη συνδρομή των οργανώσεων – μελών της προς αυτή, και αποδίδει το υπόλοιπο σε αυτές. Το ποσό της παρακρατούμενης συνδρομής ανέρχεται σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά μηνιαίως για κάθε μέλος – οικογένεια και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την απόδοση του ως άνω ποσού στην Α.Σ.Π.Ε. και τις οργανώσεις – μέλη της. Απαγορεύεται ρητώς η εκ μέρους της Α.Σ.Π.Ε. και των Σωματείων επιβολή και είσπραξη από τα μέλη τους – οικογένειες πολυτέκνων, τα οποία υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση, οποι­ασδήποτε συνδρομής ή εισφοράς, τακτικής ή εκτάκτου, για οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη ή μελλοντική (εν­δεικτικά λόγω χορήγησης της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοσης πιστοποιητικών, διάθεσης αγαθών, έκδοσης περιοδικού, εφημερίδας, διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως). Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 17

Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού

1.  Συνιστάται συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πλη­θυσμού.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προωθεί το δημόσιο διάλογο επί των βασικών ζη­τημάτων δημογραφικής πολιτικής,

β) υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί παντός θέματος δημογραφικής πολιτικής, που παραπέμπεται σε αυτό από τους αρμόδιους Υπουργούς,

γ) εισηγείται μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης δη­μογραφικής πολιτικής.

3. Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία. Μέλη του Συμβουλίου είναι:

α) Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος.

β) Ένας εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος.

γ) Ένας αντιπρόσωπος κάθε κόμματος εκάστοτε εκπρο­σωπούμενου στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

δ) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογρα­φίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.).

ε) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

στ) Ένας εκπρόσωπος τηςΈνωσης Νομαρχιακών Αυ­τοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).

ζ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

η) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοικούσας Επι­τροπής Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

θ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

ι) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομη­χάνων (Σ.Ε.Β.).

ια) Τρεις ειδικοί επιστήμονες σε θέματα δημογρα­φικής πολιτικής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιβ)Ένας επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

ιγ) Ένας εκπρόσωπος των συλλόγων τρίτεκνων οικογενειών.

ιδ)Ένας εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων.

ιε) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογενειών Ελλάδος.

4. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού δεν λαμβάνουν κανένα μισθό ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

5.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλί­ου Οικογένειας και Πληθυσμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 18

 

Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η σύσταση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό του κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», επέρχονται οι ακόλουθες τροπο­ποιήσεις:

1. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση ζ’, ως εξής:

«ζ) Η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτι­κού τομέα για την υλοποίηση δράσεων στο χώρο της υγείας και την πραγματοποίηση ενεργειών συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του Ιδρύματος.»

2. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκει­μένου το Ίδρυμα να εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς του.»

3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διοι­κείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος του Ελλη­νικού Ερυθρού Σταυρού ή πρόσωπο που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη διο­ρίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελ­ληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη, τα οποία είναι κατά προτίμηση πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στο χώρο της υγείας, και ένα αναπληρωματικό μέλος διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ορίζεται τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του συγκροτείται σε σώμα. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ένα από τα μέλη που έχει ορίσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 καταργείται.

5.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιον­δήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικη­τικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται, για τα μέλη που έχουν οριστεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τα μέλη που έχουν οριστεί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αποποίησης, κ.λπ. του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, η αντικατάσταση γίνεται με βάση τους όρους της προηγούμενης παραγράφου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για το απομένον χρονικό διάστημα της διανυόμενης τετραετούς θητείας του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος.»

6.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης κατά συνεδρίαση και εξόδων κινήσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δι­οικητικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσα μέλη είναι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται αντιμισθίας, το ύψος και η περιοδικότητα καταβολής της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6, η τελευταία πε­ρίοδος αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.»

8. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Χαράσσει τη γενική επιστημονική και λοιπή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»

9. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση γ’ αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και εγκρίνει τη λήψη των απαραίτητων, για την πραγματοποίηση τους μέτρων, ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικη­τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»

10.  Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση δ’, προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «…ύστερα από εισή­γηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

11.  Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση η’, προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «… ύστερα από εισή­γηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

12. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση ι’, προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «… ύστερα από εισήγη­ση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».

13. Η περίπτωση ι’ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με από­φαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή, μπορεί να ανα­θέσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, οι οποίες πρέπει να ανα­φέρονται, ειδικά, στη σχετική απόφαση του.»

14. Προστίθεται άρθρο 8α το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8α

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα αυτοπροσώπως στις οικο­νομικές συναλλαγές του με κάθε τρίτο.

β) Συγκροτεί, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές από το Επιστημονικό Προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για σοβαρά θέματα, που ανάγο­νται στη δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

γ) Υπογράφει, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνών, για την επίτευξη των σκοπών του Κοινω­φελούς Ιδρύματος.

δ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη, που προβλέπεται, από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος.»

15. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 12, προστίθεται δεύτερη περίοδος, η οποία έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει και επι­πρόσθετα προσόντα, συνυφασμένα με τις ανάγκες και τα καθήκοντα της θέσης του, ως προαπαιτούμενα για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή.»

16.  Στο άρθρο 13 προστίθεται στο τέλος της παρα­γράφου 3 η ακόλουθη περίοδος:

«Επιτρέπεται η μεταφορά νοσηλευτικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η απασχόληση ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. στο Ίδρυμα, με όρους και διαδικασίες που αποφασίζει το Διοικητικό Συμ­βούλιο και εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προ­στίθεται η ακόλουθη φράση «…, ενώ υποχρεούται να επικαιροποιείτο είδος και τον αριθμό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.»

18.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση διάλυσης, για οποιονδήποτε λόγο, του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αυτό τίθεται υπό εκκαθά­ριση σύμφωνα με το νόμο και το προϊόν της εκκαθάρι­σης περιέρχεται, εις ό,τι μεν αφορά τα μέχρι το χρόνο ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εις ό,τι δε αφορά τα κτηθέντα, μετά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περιουσιακά στοιχεία, το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Ελληνικό Δη­μόσιο κατά την αναλογία της συνολικής επιχορήγησης για όλο το διάστημα αυτό.»

19.  Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του Οργανισμού του Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» τροποποιούνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης, κατόπιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

Άρθρο 19

1. Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κα­τοικίας (Ο.Ε.Κ.), στους οποίους έχει παραχωρηθεί εργα­τική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρι­νά είτε οριστικά, και η κατοικία αυτή ή το διαμέρισμα έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας σεισμού ή πυρκαγιάς ή πλημμύρας, ο Οργανισμός με απόφαση του Διοικη­τικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουρ­γό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να προβαίνει με δικές του δαπάνες σε επισκευές των κατοικιών ή διαμερισμάτων αυτών, εφόσον οι βλάβες επήλθαν πριν από την αποπληρωμή του καθορισμένου για τα ακίνητα αυτά τιμήματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 20

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.