Τρόπος χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνων επί πολύδυμης κύησης.

23 Οκτωβρίου 2014
images09090

 Σε περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, εφόσον ο υπάλληλος έχει επιλέξει την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, δεν δικαιούται επιπροσθέτως και τη σχετική παράταση λόγου 4ου τέκνου. Και τούτο διότι ο όρος «παρατείνεται», αναφέρεται σαφώς σε μειωμένο ωράριο,το οποίο έχει επιλεγεί ήδη αντί του 9μηνου από τον ενδιαφερόμενο και παρατείνεται κατά την σχετική διάταξη, ενώ, εξάλλου, επιλογή και του9μηνου και πρόσθετου χρόνου παράτασης σωρευτικώς δεν προκύπτει ότι προέβλεψε ο νομοθέτης σε οποιαδήποτε περίπτωση (γνμδ Ν.Σ.Κ.211/2010). Δικαίωμα για πλήρη συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3528/2007, έχουν όσοι ήδη εργάζονται κατά τον χρόνο της τεκνοποίησης, ενώ όσοι γονείς εισέρχονται στην εργασία μετά την τεκνοποίηση, δικαιούνται να επιλέξουν είτε το μειωμένο ωράριο, είτε συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, που θα ισούται με τις ώρες του μειωμένου ωραρίου που απομένουν έως τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου τους (ΔΕφΑΘ. 209/2012). Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.ο.κ. τέκνων, δεν είναι δυνατή η χορήγηση στον γονέα αυτών, υπάλληλο του Ο.Γ.Α., της προβλεπόμενης στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 53 παρ.2 Υ.Κ., επιπλέον της εννεάμηνης, άδειας ανατροφής υπό τη μορφή του μειωμένου ωραρίου, λόγω έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης. (ΓνΝΣΚ 277/2014)
images09090