Υποχρεωτικά πλέον το Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ θα συνοδεύει το Πιστοποιητικό Οικ Κατάστασης για πολύτεκνους

25 Δεκεμβρίου 2014
 Άρθρο 67

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας…

9. Για την εφαρµογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οπιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόµου περί πολυτέκνων οριζόµενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόµενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας, στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου, προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.