ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Ν 2643/98 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

29 Δεκεμβρίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Περιγιάλι 2,  ΚΑΒΑΛΑ 65201
(ΤΘ 1619 – ΤΚ 65110)
Πληροφορίες: Σατικίδου Κ. (email: ksat@oaed.gr)
Τηλ.: 2510-227997, 227987
FAX: 2510-229060
 
 
  
    ΚΑΒΑΛΑ, 24/12/2014       
    Αριθμός  Πρωτ: 12650 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει από 30/12/2014 έως 29/01/2015 , αναφέρονται στο Β΄τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.2643/98 “Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 220/τ.Α/28-9-1998), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2956/2001 “Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 258/τ.Α./6-11-2001).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/τ.Α./9-2-2004) “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/τ.Α./8-5-2003) “Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις” σχετικά με την κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου τομέα  κ.λ.π.
5.  Τις διατάξεις της περ.α΄της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α./7-4-2006) “Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις” και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/12843/2 Ιουνίου 2009 (Β΄ 1051) Κ.Υ.Α. “Εξαίρεση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (υποχρεωτικής ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη), για τα δικαιολογητικά των προκηρύξεων πρόσληψης ή διορισμού σε θέσεις εργασίας του ν.2643/1998”.
7. Την αριθμ. 47852/2416/16-12-2014 (Β΄ 3408) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας  “Περί καθορισμού των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 (Α΄220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ”.
 8. Το αριθμ. 49128/2458/19-12-2014 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας  κ. Κεγκέρογλου, με θέμα “Κατάρτιση και δημοσίευση της προκήρυξης του δημόσιου τομέα του Ν.2643/1998 του έτους 2014”.
    Προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι θέσεων του άρθρου 3 του Ν.2643/98 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.):
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΣΕΠ

1                    31

Δράμας

ΕΚΑΒ – Παράρτημα Καβάλας – Τομέας Δράμας

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

1

633/22-12-2006

2                     

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

578/2-10-2006

3                     

Καβάλας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Παράρτημα  Προστασίας Παιδιού Καβάλας

ΔΕ Δ/κου-Οικ/κου (Κοιν.Φροντιστών – Επιμελητριών Παιδιών)

1

457/29-12-2009

4                    38

Καβάλας

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής

1

292/19-08-2005

5                     

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΔΕ Νοσηλευτικής

1

457/29-12-2009

6                     

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΤΕ Μαιευτικής

1

176/22-07-2005

7                     

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

39/9-02-2004

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

8                    31

Δράμας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Παράρτημα  Χρόνιων Παθήσεων Δράμας

Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων

1

145/31-3-2009

9                    38

Σερρών

ΚΕΠ Δήμου Σερρών

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

1

475/11-08-2006

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΣΕΠ

10                150

Καβάλας

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

39/9-02-2004

11                153

Σερρών

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου Σερρών)

Δ.Ε. Νοσηλευτών

1

145/31-3-2009

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

 
ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

12                94

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

1

457/29-12-2009

 
13                 

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΤΕ Μαιών – Μαιευτών

1

327/3-09-2004

 
14                95

Καβάλας

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

39/9-02-2004

 
15                 

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΔΕ Νοσηλευτικης

1

457/29-12-2009

 
16                 

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

159/26-06-2003

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

17                129

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

488/4-11-2005

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

(τωρινή ονομασία φορέα)

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(τωρινή ονομασία)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

18                115

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΔΕ Νοσηλευτικής

1

457/29-12-2009    

19                127

Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

39/9-02-2004

20                 

Καβάλας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1

172/14-06-2007

21                 

Σερρών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

457/29-12-2009

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 

Για αναλυτικές κατευθύνσεις και οδηγίες  οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στα αναγραφόμενα στη σχετική

Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 (Α΄220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ”» (δημοσιευμένη στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ.3408/18-12-2014),

καθώς και στα Παραρτήματά της Α, Β και Γ.

 

 

Συνοπτικά, οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα
(τονίζεται ότι οι παρακάτω οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση στην οποία και θα πρέπει να ανατρέξουν)
 
1.  Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης, συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίμησης.
Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, υποβάλλονται (με προσκόμιση ή ταχ/κη αποστολή με απόδειξη) στην Επιτροπή του άρθρου 9 Ν.2643/98, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ με έδρα την Καβάλα (ταχ. δ/νση: Περιγιάλι 2, TK 65201, Καβάλα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης της  προκήρυξης αυτής  στον τύπο.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν.2643/98.
 Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
2. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98. Η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλλει ο προστατευόμενος.
 
3.   Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις από μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 
4. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας.  Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, αναπήρων πολέμου /τέκνων τους, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας του ν.2643/1998 συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν.2643/1998 όπως ισχύει σήμερα. 
Ευνόητο είναι ότι ειδικά οι θέσεις στον Πίνακα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» μπορούν να δηλωθούν από τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών προστασίας, πέραν των υπόλοιπων θέσεων που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με την κατηγορία προστασίας που ανήκουν.
 
5.  Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τους τίτλους σπουδών και όλα τα λοιπά προσόντα που απαιτούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αναφέρονται παραπλεύρως της θέσης, και να τα αποδεικνύουν όπως αυτές ορίζουν.  Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ειδικά όρια ηλικίας, εφόσον τίθενται στις επιμέρους προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 
Ως εκ τούτου, για να ενημερωθούν οι προστατευόμενοι για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε θέση της προκήρυξης, θα πρέπει να ανατρέξουν στο αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
6.  Με βάση τα δηλούμενα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία για τις θέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, γίνεται μηχανογραφημένη επεξεργασία των αιτήσεων, συντάσσονται και αναρτώνται οι ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης, με φθίνουσα σειρά μορίων.
          Οι προστατευόμενοι ακολούθως καλούνται, με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ (Περιγιάλι 2, Καβάλα), να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, και όχι πέραν αυτής (άρθρο 11, παρ.5 Ν.3227/2004). Επίσης, υποβάλλουν τον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Γ΄ της Υπουργικής Απόφασης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης και σημειώνουν στη στήλη 3 τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, και σε αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά όλων των προσόντων που απαιτούνται για τις δηλωθείσες θέσεις.
          Για την ανάρτηση θα γίνει δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
7.  Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της πρόσκλησης στο κατάστημα της  Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ (Περιγιάλι 2, Καβάλα)  και υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο του Ν.2643/98 της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ (ταχ. δ/νση: Περιγιάλι 2, TK 65201, Καβάλα).
          Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της ανωτέρω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
8.  Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α) εφαρμόζονται και εν προκειμένω.
9.       Η παρούσα προκήρυξη (α) θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98 της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΟΑΕΔ με έδρα την Καβάλα  β) θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Ο.Α.Ε.Δ. γ)  θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α..   
Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί επίσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία του Νομού Καβάλας, όπως ορίζει ο νόμος.
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ