Πως θα μειώσετε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Οδηγίες για όσους δικαιούνται έκπτωση – Οδηγίες διόρθωσης σφαλμάτων

23 Οκτωβρίου 2015

. Πρόλογος Πολύς ντόρος γίνεται εσχάτως για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα, τις δόσεις καταβολής, κ.λπ και έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση άνευ προηγουμένου αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Είναι πασιφανές ότι για τη σύγχυση που επικρατεί αυτές τις μέρες ευθύνονται κυρίως τα παντός είδους Μ.Μ.Ε. που για πολλοστή φορά έχουν βάλει και πάλι το χεράκι τους, ή μάλλον την ηλεκτρονική τους γραφίδα και τη δύναμη της εικόνας για να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Το μόνο σίγουρο που αξίζει να σημειώσουμε και στο οποίο όλοι πιστεύω συμφωνούμε, είναι ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. τελικά είναι ένας φόρος που δυστυχώς από τη στιγμή που θεσπίστηκε, ήρθε για να μείνει! Εμείς, ακολουθώντας πιστά τις αρχές της έγκυρης ενημέρωσης, βουτώντας ταυτόχρονα τα δάκτυλά μας στο «πληκτρολόγιο» της λογικής, γράφουμε κάθε φορά και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, έτσι ακριβώς όπως είναι, αδιαφορώντας για την εύκολη και βατή ατραπό του κιτρινισμού και της παραπληροφόρησης που ανεβάζουν την επισκεψιμότητα. Σήμερα, θα αναφερθούμε στο ζήτημα της έκπτωσης και της μείωσης του φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και τις ενέργειες που έχουμε στη διάθεσή μας αν δεν έχει αναρτηθεί το εκκαθαριστικό με μειωμένα ποσά, εφόσον φυσικά πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο σχετικός νόμος. Όπως είναι γνωστό, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015 έχουν ήδη αρχίσει να αναρτώνται στην ειδική πλατφόρμα του taxis (δείτε και τη σχετική είδηση του κόμβου). Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτησή τους όπως διατείνεται η πλειονότητα των Μ.Μ.Ε. Αναφορικά με τις εκπτώσεις ή τις μειώσεις του φόρου για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα βάσει των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών ή τροποποιητικών) που είχαν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Στις περιπτώσεις αυτές τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά εμπεριέχουν τις σχετικές εκπτώσεις και τις μειώσεις που προβλέπονται στον νόμο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.   ΙΙ. Σχετικές διατάξεις Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ποιες είναι οι εκπτώσεις, η μείωση, κ.λπ. που δικαιούμαστε αναφορικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013: Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ. Tο σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. ii. Έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013: Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ. O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Σημείωση για τις περιπτώσεις i και ii: Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1088/17.4.2015, όπως αυτή ισχύει σήμερα. Προσοχή: Σε όσους φορολογούμενους έχει υπολογιστεί η έκπτωση 50% ή 100% υπάρχει και η σχετική απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. που μπορείτε να τη δείτε όταν εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δείτε κατωτέρω τη σχετική απόφαση για φορολογούμενο που πήρε την έκπτωση 50%. iii. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%):Η μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα (μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος. Σημείωση: Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. Προσοχή: Σε όσους φορολογούμενους έχει υπολογιστεί η μείωση 20% του φόρου δίπλα στο ποσό του φόρου εμφανίζεται μία κόκκινη κουκκίδα και υπάρχει η ακόλουθη αναφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα: iv. Αναστολή πληρωμής: (αφορά σε νομικά πρόσωπα)1   ΙΙΙ. Οδηγίες για όσους δεν είδαν ή δεν θα δουν τις σχετικές μειώσεις στο εκκαθαριστικό τους Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται τις εκπτώσεις και τη μείωση που αναφέραμε ανωτέρω -στη συντριπτική τους πλειονότητα- διαπίστωσαν ή θα διαπιστώσουν στο άμεσο μέλλον, Θεού θέλοντος και taxis επιτρέποντος -για να είμαστε ακριβείς όχι οι ίδιοι, αλλά μέσω των λογιστών τους- ότι στα εκκαθαριστικά σημειώματα έχουν ληφθεί υπόψη οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα ποσά του φόρου είναι μειωμένα βάσει των ανωτέρω. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν διενεργήθηκαν οι σχετικές εκπτώσεις και οι μειώσεις; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι προφανώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπεβλήθησαν έως 9.10.2015 (αρχικές ή τροποποιητικές), δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εκείνες που ορίζονταν στον νόμο και μοιραία η εκκαθάριση έγινε κανονικά χωρίς έκπτωση ή μείωση αντίστοιχα του φόρου. Πιθανά λάθη είναι για παράδειγμα η μη αναγραφή στο Ε2 της ένδειξης «κενό» (σ.σ. βλ. στο πεδίο είδος μίσθωσης του εντύπου, κωδ. 39), οπότε δεν υπολογίστηκε η μείωση του φόρου κατά 20% (εφόσον το ακίνητο ήταν και μη ηλεκτροδοτούμενο) ή η αναγραφή εκ παραδρομής μεγαλύτερων εισοδημάτων από τα πραγματικά, οπότε υπήρχε υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων που ορίζονται για την έκπτωση του φόρου ή η λανθασμένη αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.α. Για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση ή η μείωση του φόρου εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και για περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, κ.λπ., οι φορολογούμενοι μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή να ακολουθήσουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1212/24.9.2015 η οποία παραπέμπει και στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015. Στις εγκυκλίους αυτές περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που απαιτούνται. Να τονίσουμε εδώ ότι, αναφορικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω διαδικτύου προκειμένου να αναγραφεί η ένδειξη «κενό» στο έντυπο Ε2 ή να αναγραφεί ο ορθός αριθμός παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., προφανώς και φέτος δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως ίσχυσε και πέρυσι. Αναφέρουμε τη λέξη «προφανώς», διότι η περσινή εγκύκλιος ΠΟΛ.1255/11.12.2014 καθόρισε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν επιβάλλονταν πρόστιμα στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε2, αλλά υπήρχε η αναφορά ότι όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή ίσχυαν για τις δηλώσεις που αφορούν μέχρι και το οικ. έτος 2014. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα εκδοθεί κάποια νεότερη εγκύκλιος από το υπ. Οικ. που θα διευθετεί το εν λόγω ζήτημα και για τις δηλώσεις που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Ας δούμε ποιες ήταν οι περιπτώσεις που αναφέρονταν στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1255/11.12.2014 και αφορούσαν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για διορθώσεις στο Ε2 χωρίς πρόστιμο: α. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής ή τροποποίησης στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2: – κενού κτίσματος, – δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας έως διακόσια (200) τ.μ. από γονέα σε τέκνο ή από τέκνο σε γονέα, – αριθμού παροχής ρεύματος ή τετραγωνικών μέτρων ήδη δηλωθέντος μισθωμένου ακινήτου. β. Στη περίπτωση συμπλήρωσης του πίνακα ΙΙ στην δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2: – στοιχείων για την αγορά, μεταβίβαση ακινήτου ή για τη δήλωση ημιτελούς κτίσματος.  Ευελπιστούμε να εκδοθεί σύντομα νεότερη απόφαση που θα ξεκαθαρίζει το ζήτημα και για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2014, έτσι ώστε να μην επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα. Θυμίζουμε ότι όλες αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτύου2. Σταχυολογώντας τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι φορολογούμενοι καταλήγουμε στα ακόλουθα (αφορούν τις πιο συχνές περιπτώσεις που είναι ο μη υπολογισμός των εκπτώσεων ή της μείωσης του φόρου): α. Μη αναγραφή ένδειξης κενού ακινήτου στο Ε2 (κωδ. 39) ή αναγραφή λανθασμένου αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 1. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 με τα ορθά στοιχεία (φυσικά και υποβολή του εντύπου Ε1) 2. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σ.σ. βλέπε υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ.1163/23.7.2015) Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο. β. Μη χορήγηση έκπτωσης 50% ή 100% 1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σ.σ. βάσει των υποδειγμάτων 2 ή 3 της ΠΟΛ.1163/23.7.2015). Αναφορικά με το ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε να μελετήσετε την παρ. 2 του άρθρου 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/23.7.2015. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο. IV. Τα παράδοξα που συμβαίνουν στη χώρα μας Η φρενίτιδα που ακολούθησε την είδηση ότι αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν περιγράφεται. Ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε, για πολλοστή φορά σκηνές απείρου κάλλους! Τα τηλέφωνα των λογιστικών γραφείων πήραν φωτιά από τις κλήσεις των πολιτών που αγωνιούσαν για τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ήθελαν τα εκκαθαριστικά εδώ και τώρα! Εδώ λοιπόν παρατηρείται το οξύμωρο και άκρως ελληνικό φαινόμενο, οι πολίτες αφενός μεν, να αγωνιούν για έναν φόρο που είναι ακριβώς ίδιος μ’ αυτόν που υπολογίστηκε πέρυσι -εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που υπήρχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση, στις ηλικίες επικαρπωτών, κ.λπ.-, αφετέρου δε, να κόπτονται για την πληρωμή, ενώ ανήκουν στην κατηγορία «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Εδώ ταιριάζει η γνωστή φράση «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά». V. Ο λογιστής μέσα σ΄αυτόν τον κυκεώνα Η τραγελαφική αυτή κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες θα συνεχιστεί και τις επόμενες κι εμείς οι λογιστές θα απαντάμε συνεχώς στα τηλεφωνήματα των πελατών μας ή θα τους δεχόμαστε στα γραφεία μας προκειμένου να εκτυπώσουμε τα εκκαθαριστικά και τις ταυτότητες οφειλών ή να τους δώσουμε εκ νέου διευκρινίσεις για τις ιδιαιτερότητες του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Όλα αυτά μάλιστα μέσα σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποχρεώσεις για τα λογιστικά γραφεία είναι τεράστιες και μέχρι το τέλος του μηνός γίνεται πραγματικά χαμός. Εδώ να σημειώσουμε ότι το χρονικό περιθώριο για την πληρωμή της πρώτης δόσης -μέχρι το τέλος Οκτωβρίου- είναι ασφυκτικό και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ενημερωθούν όλοι για τις υποχρεώσεις τους.  Όμως, κανείς από τους υπεύθυνους δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική κατάσταση ή μάλλον για να είμαστε ρεαλιστές οι αρμόδιοι αντιλαμβάνονται τα πάντα, αλλά πετούν το μπαλάκι σε μας και στους πολίτες, αδιαφορώντας για το χαμένο κόστος σε εργατοώρες, καθώς και για τον όγκο εργασίας της συγκεκριμένης περιόδου. Οι ιθύνοντες βλέπουν μόνο τα νούμερα των δόσεων και τα ποσά που θα εισπράξουν κι εμείς όντες εγκλωβισμένοι στα γρανάζια του δαιδαλώδους φορολογικού συστήματος και της πολυνομίας, εργαζόμαστε άοκνα σαν ένα εξάρτημα μιας μηχανής που δυστυχώς χρειάζεται όχι απλώς λίπανση, αλλά γενική επισκευή ώστε να δουλέψει σωστά.  Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι το taxis κατά τη διάρκεια της ημέρας πότε λειτουργεί και πότε όχι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κομφούζιο και τα νεύρα όλων να είναι τεντωμένα. Φημολογείται ότι ήδη αυξήθηκε η κατανάλωση αγχολυτικών χαπιών. Γι αυτό συνιστούμε ψυχραιμία, πάρτε βαθιές ανάσες και προσπαθήστε να διατηρήσετε την ηρεμία σας, παρόλο που είναι υπερβολικά δύσκολο λόγω των συνθηκών.   _____________________________________________ [1] Δείτε λεπτομέρειες στην ΠΟΛ. 1250/8.12.2014 [2] Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/17.4.2015 όπως αυτή ισχύει σήμερα, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25860