Συλλογή υπογραφών για την προστασία του θεσμού του Γάμου και της Οικογένειας.

19 Απριλίου 2016

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 358

 

 Αθήνα, 13/4/2016

Προς                                                                         

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2016

 

ΘΕΜΑ: Συλλογή υπογραφών (από πολυτέκνους και μη) για την προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω για το προκείμενο θέμα και σάς παρακαλούμε να εντείνεται τις προσπάθειές σας για τη Συλλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπογραφών για το θέμα αυτό από πολυτέκνους και μη: 

Η ΑΣΠΕ είναι ο Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» για την προστασία του θεσμού του Γάμου και της Οικογένειας, η οποία αποσκοπεί σε έναν οριζόντια εφαρμοστέο κανονισμό, που θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Θεωρούμε ότι η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, σαφώς εμπίπτει στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Συνομοσπονδίας μας και αξίζει να την στηρίξουμε με την υπογραφή μας, αφού στο άρθρο 2 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, που αναφέρεται στους σκοπούς που αυτή επιδιώκει, μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως σκοπός της ΑΣΠΕ είναι:

«Η προστασία του γάμου, της μητρότητας, γενικά της οικογένειας και ειδικώτερα της πολύτεκνης, ιδίως στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Οργανώσεις»

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες, για το τι είναι και πως λειτουργεί μία Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, ενημέρωση για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που συμμετέχουμε, καθώς και οδηγίες για τη συλλογή των υπογραφών. Σχετικό άρθρο θα βρείτε τόσο στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ, όσο και στο τρέχον τεύχος του περιοδικού μας ο «Κόσμος των Πολυτέκνων».  

-Α-

 Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών:  Τι είναι και πως λειτουργεί

 

1.         Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1] η οποία :

α.   Παρέχει σε ένα τουλάχιστον εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.

β.   Προέρχεται από μια πρόταση πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που ζουν σε  τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προτεινόμενη πρωτοβουλία όταν (ανάμεσα σε άλλα) δεν βρίσκεται αυτή καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να προτείνει νομική πράξη της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής των Συνθηκών, δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη, και δεν αντίκειται καταφανώς στις αξίες της ΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την θεσμοθετημένη διαδικασία, όταν μια πρόταση γίνεται αποδεκτή ως Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, τότε μπορεί να αρχίσει η διαδικασία συλλογής υπογραφών, οι οποίες θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες Εθνικές αρχές. Μόλις οι διοργανωτές λάβουν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (τουλάχιστον 7) τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης (1 τουλάχιστον εκατομμύριο συνολικά, και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός για κάθε κράτος-μέλος, για την Ελλάδα 15.750 ), μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εντός 3 μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας:

α.   Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές, προκειμένου οι τελευταίοι να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους.

β.   Οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία, να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ.   Η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση όπου θα αναφέρει τις ενέργειες που θα προτείνει ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους θα προβεί ή όχι στις εν λόγω ενέργειες.

Η ανακοίνωση αυτή θα έχει τη μορφή επίσημου εγγράφου που θα έχει εγκριθεί από το σώμα των Επιτρόπων και θα δημοσιευτεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενδέχεται να παρουσιάσει μόνο μια προκαταρκτική γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα και να αποφασίσει να το μελετήσει περαιτέρω προτού λάβει την τελική της απόφαση.

Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να εκπονήσει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία πολιτών, η πρόταση αυτή θα υποβληθεί στο νομοθετικό σώμα (κατά κανόνα τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ένα μόνο από τα δύο) και, εφόσον εγκριθεί, θα γίνει νόμος.

-Β-

«Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» συγκεντρώνει υπογραφές από ιδιώτες, οικογένειες, Συλλόγους και Φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι συμφωνούν ότι ο Γάμος είναι μία ένωση μεταξύ ενός  άνδρα και μίας γυναίκας και ότι η οικογένεια εδράζεται στον γάμο και /ή στους απογόνους.

Ο ορισμός βασίζεται στον σκοπό του γάμου που είναι να παρέχει τη βάση για την ανατροφή της επόμενης γενιάς. Είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας, να εξασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά δικαιούνται να μεγαλώσουν με τη μητέρα και τον πατέρα τους σε μια σταθερή οικογένεια αγάπης. Η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη το γάμο και την οικογένεια. Η οικογένεια είναι η βασική και ουσιαστική κοινωνική μονάδα και ως τέτοια πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται.

Ο αυξανόμενος κατακερματισμός των εννοιών της «οικογένειας» και του «γάμου» δημιουργεί ένα πρόβλημα στην ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ αναφέρεται σε αμφότερους τους όρους, ωστόσο η έννοιά τους είναι ολοένα πιο ασαφής, και υπάρχουν διιστάμενοι ορισμοί στις διάφορες Οδηγίες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διόρθωση της κατάστασης με την υιοθέτηση ενός ορισμού των δύο όρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που να είναι συμβατός με τη νομοθεσία όλων των Κρατών – Μελών. Σε συνάρτηση με το άρθρο 9 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Πρωτοβουλία σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα του κάθε Κράτους – Μέλους να νομοθετεί σε ζητήματα γάμου και οικογένειας. Οι διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ στις οποίες εδράζεται η Πρωτοβουλία είναι το άρθρο 9 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 81 παρ. 3 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Άλλες παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν δεν είχαν τύχη διότι προσέκρουαν σε προϋπάρχοντα νομοθετήματα της ΕΕ, είτε έθιγαν θέματα που δεν ανήκαν αυστηρά στην αρμοδιότητα των οργάνων της ΕΕ. Το προτεινόμενο νομικό κείμενο της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας προέρχεται από ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και έτυχε,  κατ΄ αρχήν, της αποδοχής της Ευρ. Επιτροπής, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Η προθεσμία συγκέντρωσης υπογραφών λήγει στις 3/4/2017.

 

-Γ-

Συλλογή υπογραφών

       α.   Η συλλογή των υπογραφών πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα.

             β.  Δικαίωμα συμμετοχής και υπογραφής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επομένως έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν.

             γ.   Η συμπλήρωση γίνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία γράμματα (σε όλα τα ‘κουτάκια’).

            δ.   Όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν.

  Εφιστάται η προσοχή στα ανωτέρω σημεία, διότι αν δεν τηρηθούν επακριβώς, η συμμετοχή – υπογραφή είναι άκυρη.

-Δ-

Απαιτείται συλλογική προσπάθεια από όλους τους Συλλόγους πολυτέκνων

Η σημασία της προσπάθειας είναι προφανής. Καλούμε όλους τους Πολυτεκνικούς Συλλόγους – μέλη της ΑΣΠΕ να φροντίσουν με επιμέλεια για τη συλλογή υπογραφών, για το σκοπό αυτό, από πολύτεκνους και μη – καθώς και από όλα τα ενήλικα μέλη των οικογενειών αυτών (προσέχοντας το ηλικιακό όριο των 18 ετών), και να συνεργαστούν με άλλους τοπικούς φορείς κατά την κρίση τους για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η σημαντική αυτή προσπάθεια.           

Παρακαλούμε όπως κάθε δίμηνο, αποστέλλετε ταχυδρομικά στην ΑΣΠΕ τα έντυπα με τις συλλεχθείσες υπογραφές ώστε να διευκολυνθεί η Γραμματεία μας στις περαιτέρω διαδικασίες που θα προβαίνει.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα το Παράρτημα 2, που αναφέρεται στο σχέδιο νομοθετικής πρότασης και την σχετική πρόταση καθώς επίσης και το «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ», το οποίο εξυπακούεται ότι θα αναπαραγάγετε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα για τη συλλογή υπογραφών. 

Καλή μας επιτυχία! 

Συνημμένα:

Υποβολή της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

Ελληνικό Φυλλάδιο 

Αγγλικό Φυλλάδιο