ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

25 Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α.Π. 802/25-07-2016

Για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας , έχοντας υπόψη:
Την 549/44/15-7-2016 τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 51 του ψηφισθέ- ντος Νόμου “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.”
Το αριθ.43/2016 πρακτικό συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής

Ανακοινώνει ότι:

Δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων που θα προκύψουν σε θέσεις καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2016-2017 που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών από 1-9-2016 έως 30-06-2017 ή από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-6-2016 εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η Σχολική Επιτροπή δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (λ.χ. κοινωνικά), καθώς επίσης και να μην θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες, που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιους του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1-8-2016 μέχρι και Παρασκευή 12/08/2016 ώρα 13:00
Τόπος υποβολής :   στο παλιό Δημαρχείο (Πλ.Ελευθερίας 1 ),      2ος όροφος

Πληροφορίες:Πάνος Άγγελος τηλ 25210 21054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α.Π. 788/25-07-2016
Για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΔράμαςΗ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας , έχοντας υπόψη:
Την 549/44/15-7-2016 τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 51 του ψηφισθέ- ντος Νόμου “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.”
Το αριθ.43/2016 πρακτικό συνεδρίασης της σχολικής επιτροπής

Ανακοινώνει ότι:
Δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων που θα προκύψουν σε θέσεις καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2016-2017 που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών από 1-9-2016 έως 30-06-2017 ή από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-6-2016 εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Σχολική Επιτροπή δύναται να ορίσει τα κριτήρια επιλογής (λ.χ. κοινωνικά), καθώς επίσης και να μην θεωρήσει κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες, που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιους του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1-8-2016 μέχρι και Παρασκευή 12/08/2016 ώρα 13:00

Τόπος υποβολής :   στο παλιό Δημαρχείο (Πλ.Ελευθερίας 1 ),      2ος όροφος

Πληροφορίες:Πάνος Άγγελος τηλ 25210 21054