ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Αν .Υπουργό κ. Μ Μπόλαρη

4 Αυγούστου 2016
images2222

Αριθμ. 3630/87095 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΈΠΕΙ  ΜΕΧΡΙ 10 Αυγ 2016 να προσκομίσουν 
ΑΜΕΣΑ Η ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού κ. Θ Φωτίου ξεκινά η κατάρτιση πινάκων δικαιούχων πολύτεκνων οικογενειών για την διανομή οπωροκηπευτικών σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στην ΚΥΑ . Συνεπώς πρέπει οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έστω και ένα προστατεύομενο τέκνο και εμπίπτουν στα εισοδηματικά όρια , να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015  και οικογενειακή βεβαίωση του Δήμου που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 116 Αυγ. 2015 για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2521037000 fax 2521037320  και στον αυτόματο τηλεφωνητή 25210 23266. 

Δικαιούχοι παραλαβής των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών, με βάση τα που προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, είναι οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων, έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως κατωτέρω:


α. Πολύτεκνοι γονείς με έστω και 1 προστατευόμενο τέκνο  και μέχρι

     τέσσερα τέκνα                                                                                       17.280 €

β. Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα                           20.160 €

γ. Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα                           23.040 €

δ. Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα                           25.920 €

ε. Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα                           28.800 €

στ. Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα                                     31.680 €

ζ. Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα                                     34.560 €

η. Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα                                     37.440 €

θ. Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα                                     40.320 €

ι. Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα                          43.200 €images2222
.Άρθρο 10 Αποδέκτες αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή
1. Τα προϊόντα διατίθενται με δωρεάν διανομή: α. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες: i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επι- σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (TEBA/FEAD)», όπως διαλαμβά- νεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, ii) Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων iii) Κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και β. κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει στους κάτωθι αποδέκτες: i) δημόσια σχολεία και ii) παιδικές κατασκηνώσεις.
2. Οι αποδέκτες των περιπτώσεων α και β της παρα- γράφου 1 του παρόντος άρθρου πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει. Επιπλέον, οι αποδέκτες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδεικνύουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό συ- μπληρώνουν εκείνες που αγοράζουν κανονικά.
3. Οι αποδέκτες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διανέμουν τα προϊόντα στους κάτωθι τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους της δω- ρεάν διανομής: α. οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι ωφελούμενες μονάδες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του N. 4389/2016 (A’/94), β. τα κοινωνικά παντοπωλεία, γ. οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (TEBA/FEAD)», δ. οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ και ε. οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ.
4. Σε περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι της ανωτέρω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους αποδέκτες της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα προϊόντα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.
5. Οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών συνάπτουν σύμβαση με τους αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην οποία περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων. Στην περίπτωση των Κοινωνικών Συμπράξεων, αντισυμβαλλόμενος της ως άνω σύμβασης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος της αντίστοιχης Κοινωνικής Σύμπραξης. Στις λοιπές περιπτώσεις αντισυμβαλλόμενος της ως άνω σύμβασης είναι ο κατά το νόμο αρμόδιος.
6. Οι αποδέκτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τηρούν όλα τα σχετικά στοιχεία για τον τρόπο διανομής των αποσυρόμενων προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές. Με την ολοκλήρωση της δράσης απο στέλλουν σχετική επιστολή τόσο στις ΔΑΟΚ – έδρα των Οργανώσεων Παραγωγών ή των παραγωγών μη μελών Οργανώσεων Παραγωγών όσο και στις ΔΑΟΚ -έδρα τους στην οποία αναφέρονται απαραίτητα: α. η Οργάνωση Παραγωγών ή ο παραγωγός μη μέλος Οργάνωσης Παραγωγών, β. το προϊόν που παρέλαβαν, γ. ο αριθμός των τελικών δικαιούχων των προϊόντων και δ. οι διανεμηθείσες ποσότητες.