Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες

10 Νοεμβρίου 2016

Προς ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

Κλάδος Αγροτικής Εστίας

Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες

μητέρες αγροτικής Εστίας ΟΓΑ έτους 2016

ΣΧΕΤ.    Υπ’ αριθμ. 47122/24-10-2016 Εγκύκλιό σας

Αναφορικά με το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στη σελίδα 2, κεφ. 2.1 της παραπάνω Εγκυκλίου σας που αναφέρεται στα δικαιολογητικά που πρέπει  να καταθέσουν οι πολύτεκνες μητέρες, προκειμένου να τους χορηγηθεί το χρηματικό βοήθημα των 1.000 ευρώ, δεν αναφέρονται πουθενά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι μητέρες αυτές,  προκειμένου να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την παροχή του χρηματικού βοηθήματος.

2 α. Επί του προκειμένου σάς επισημαίνουμε ότι το εδ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, που αντικατάστησε το άρθρο δεύτερο του Ν. 1910/1944, ορίζει ρητά:

«Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα […]

β. Το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου 3454/2006 ορίζει:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

 

3. Περαιτέρω το άρθρο 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) στην παρ. 9 ορίζει:   

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Αποφάσεως κ.λπ. καταργείται».

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σάς παρακαλούμε να αποσαφηνισθεί άμεσα πως οι πολύτεκνες μητέρες, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Εγκύκλιό σας, προκειμένου να αποδείξουν την πολυτεκνικής τους ιδιότητα θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου, στον οποίο αυτές είναι εγγεγραμμένες συνοδευόμενο απαραιτήτως από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Σε διαφορετική περίπτωση η Εγκύκλιό σας είναι μη σύννομη και ελλοχεύει ο κίνδυνος να εμπλακούν οι πολύτεκνες μητέρες σε δικαστικές περιπέτειες στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος α.α.                      Ο Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής

Νικόλαος Φωτόπουλος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος