«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας

21 Φεβρουαρίου 2017
images.jpg009

Αθήνα  21 – 02 – 2017
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016


Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄, 18-04-2013), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36, Α΄, 12-02-2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, Α΄, 01-04-2014) και με το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69, Α΄, 02-07-2015) και με το άρθρο 55 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33, Α΄, 27-02-2016).

Ειδικότερα, η παράγραφος 3 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 ορίζει τα εξής:

«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν τη λήξη του δικαιώματος, με την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δε φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δε χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ‘όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του και λήγει στις 30.6.2017».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ