Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονι

24 Φεβρουαρίου 2017
images.jpg3333

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»,
β) της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του  ν. 711/1977 (Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευταία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
γ) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του ν. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 40/23.02.2007),
δ) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε) του π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών»,
στ) την αριθ. οικ.4402/88/24-1-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β’127),
ι) την αριθμ. οικ.26398/28-4-2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Την αναγκαιότητα ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και της καταγραφής και ελέγχου των νομίμως κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με τη χρήση συστημάτων Τ.Π.Ε. και τη λειτουργική διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του Υ.ΥΠ.ΜΕ. με άλλους φορείς, με σκοπό την συστηματική ανταλλαγή δεδομένων και ενημέρωση των τηρούμενων αρχείων σε πραγματικό χρόνο.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση προμήθειας ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ)
1. Κάθε φορτηγό δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκίνητο και κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης (Τ.Λ.Δ.Χ.) οφείλει να φέρει έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα – ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα), επικολλημένο σε σταθερό σημείο, εντός του οχήματος και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης. Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη. Μετά τη λήξη ισχύος του, ο ιδιοκτήτης οφείλει να εφοδιάσει εκ νέου κάθε όχημα του με έγκυρο ΗΑΣ. Το Η.Α.Σ. αντικαθίσταται εφόσον μεταβληθούν τα βασικά δεδομένα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 4.
2. Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. ή του Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης  έγκυρου ΗΑΣ.

Άρθρο 2
Φορείς και Σύστημα Χορήγησης Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος
1. Ως φορείς χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος δύνανται να οριστούν όλα τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα που εκ του καταστατικού τους εκπροσωπούν ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή / και των Τ.Λ.Δ.Χ., καθώς και τα συνδικαλιστικά όργανα της παρ. 3 του άρθρου αυτού, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Φορείς Χορήγησης».
2. Τα ενδιαφερόμενα συνδικαλιστικά όργανα υποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του συνδικαλιστικού οργάνου στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Συνδυασμένων Μεταφορών ή / και Επιβατικών Μεταφορών).
β) Ισχύον καταστατικό του συνδικαλιστικού οργά- νου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες τροποποιήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκ του καταστατικού τους εκπροσώπηση ιδιοκτητών Φ.Δ.Χ. ή / και Τ.Λ.Δ.Χ. και, συνακόλουθα, το καταρχήν σχετικό τους δικαίωμα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε διάστημα τριών (3) μηνών από τον ορισμό του συνδικαλιστικού οργάνου ως «Φορέα Χορήγησης», ο φορέας χορήγησης θα παραδώσει στους υποδεικνυόμενους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αρχές Ελέγχου πενήντα (50) τερματικές
συσκευές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4. Κατόπιν ελέγχου από τις Διευθύνσεις Συνδυασμένων
Μεταφορών ή / και Επιβατικών Μεταφορών συμμόρφωσης ως προς τα ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, για την έγκριση του αιτούμενου συνδικαλιστικού οργάνου ως φορέα χορήγησης του ΗΑΣ. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.ΥΠ. ΜΕ. χορηγεί βάσει της ανωτέρω απόφασης κωδικό φορέα χορήγησης.
3. Ειδικά το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ.) προσκομίζουν εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της παρούσης στη Δ/νση Συνδυασμένων Μεταφορών ή Επιβατικών Μεταφορών αντίστοιχα, υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να υφίστανται ως «Φορείς χορήγησης», καθώς και ότι εντός τριών (3) μηνών δεσμεύονται να παραδώσουν στους υποδεικνυόμενους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αρχές Ελέγχου πενήντα (50) τερματικές συσκευές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4.
Για τις ανωτέρω ΠΣΧΕΜ και ΓΕΠΟΕΤ δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης του αιτούμενου συνδικαλιστικού οργάνου ως φορέα χορήγησης του ΗΑΣ. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.ΥΠ.ΜΕ. ενημερώνεται εγγράφως για τη συμμόρφωση τους ως προς τα ανωτέρω, προκειμένου να τους χορηγήσει κωδικό φορέα χορήγησης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους στην υποχρέωση χορήγησης τερματικών συσκευών, θα επέρχεται αναστολή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, του δικαιώματος τους ως Φορέα Χορήγησης για το χρονικό διάστημα έως την παράδοση των τερματικών συσκευών.
Σε περίπτωση που οι ΠΣΧΕΜ και ΓΕΠΟΕΤ δεν επιθυμούν να παραμείνουν ως Φορείς Χορήγησης υπό τους όρους της παρούσης, οι ανωτέρω υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση (Συνδυασμένων ή Επιβατικών Μεταφορών), παραμένοντας φορείς χορήγησης για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
4. Γενική  Περιγραφή Συστήματος
Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) είναι τύπου αυτοκόλλητης ηλεκτρονικής ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα).
Κάθε Φορέας Χορήγησης υποχρεούται με δική του ευθύνη:
(α) Να προμηθεύεται, να χορηγεί και να εγκαθιστά στα Φ.Δ.Χ. ή / και στα Τ.Λ.Δ.Χ. των αιτούμενων ιδιοκτητών τους, ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα). Το ΗΑΣ χορηγείται στον αιτούμενο ιδιοκτήτη σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι ή όχι μέλος του συγκεκριμένου Φορέα Χορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χορήγησης εκπροσωπεί την κατηγορία του οχήματος για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα.
(β) Να εγκαταστήσει και να λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ώστε να παρακολουθεί μηχανογραφικά τη χορήγηση και εγκατάσταση των ΗΑΣ στα Φ.Δ.Χ. ή / και στα Τ.Λ.Δ.Χ.
(γ) Να ανταλλάσσει ηλεκτρονικά αρχεία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
(δ) Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα για τον έλεγχο όργανα του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (στο εξής «Αρχές Ελέγχου»), κατάλληλες τερματικές συσκευές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και να αναλάβει το κόστος λειτουργίας, συντήρησης, αντικατάστασης τους, καθώς και την απόσυρση τους για όλο το χρονικό διάστημα που αυτές χρησιμοποιούνται από τις αρχές ελέγχου στις οποίες τις χορήγησε.
(ε) Να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των Αρχών Ελέγχου στη χρήση των τερματικών συσκευών, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ελέγχους.
(στ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος από ειδικευμένο προσωπικό, τη λειτουργία του από κατάλληλα εκπαιδευμένους χρήστες και τέλος την επαρκή φύλαξη των χώρων εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διαθεσιμότητα και ασφάλεια του συστήματος και των δεδομένων.
(ζ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση των σχετικών με αυτή απαιτούμενων διαδικασιών.
5. Βασικές αρχές ΠΣ των Φορέων Χορήγησης: Το ΠΣ τηρεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:
(α) Τηρεί σύστημα πρόσβασης με διακριτούς ρόλους και εξουσιοδοτημένους χρήστες.
(β) Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης του ΠΣ έχει προσωπικό κωδικό πρόσβασης (login) και κωδικό ασφαλείας (password).
(γ) Κάθε ενέργεια, δημιουργίας νέας εγγραφής, μεταβολής εγγραφής ή διαγραφής σε αρχεία του ΠΣ καταγράφεται, με τήρηση του είδους ενέργειας, των στοιχείων του χρήστη, της ημερομηνίας και της ώρας.
6. Τηρούμενα αρχεία στο ΠΣ των Φορέων Χορήγησης: Ο κάθε Φορέας Χορήγησης οφείλει να τηρεί τα  ακόλουθα αρχεία:
(α) Αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» με τα ακόλουθα πεδία:
1. επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στη περίπτωση των εταιρειών (πλην των ΙΜΕ -ΕΠΕ),
2. διεύθυνση κατοικίας ή έδρα εταιρείας,
3. αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
4. ειδικός αριθμός δικαιώματος (μόνο για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα),
5. αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,
6. αριθμός πλαισίου οχήματος,
7. εργοστάσιο κατασκευής,
8. τύπος οχήματος,
9. έδρα και νομός,
10. ημερομηνία μεταβολής και ώρα συστήματος Υ.ΥΠ.ΜΕ.,
11. ημερομηνία και ώρα δημιουργίας εγγραφής,
12. κωδικός αριθμός ταυτότητας (ταυτοτικός αριθμός) της ηλεκτρονικής ετικέτας που αποδίδεται,
13. κωδικός της Δ/νσης Μεταφορών που χορήγησε τη βεβαίωση (μόνο για τα Τ.Λ.Δ.Χ.),
14. αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης (μόνο για τα Τ.Λ.Δ.Χ.),
15. ημερομηνία της βεβαίωσης (μόνο για τα Τ.Λ.Δ.Χ.),
16. ημερομηνία και ώρα τοποθέτησης,
17. στοιχεία εγκαταστάτη,
18. στοιχεία χρήστη ΠΣ,
19. Ημερομηνία έναρξης ισχύος,
20. Ημερομηνία λήξης ισχύος.
Σε περίπτωση πλέον του ενός ιδιοκτητών (συνιοδιοκτησία), τα πεδία 1 έως 3 αφορούν τον πρώτο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη σειρά αναγραφής στην αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας.
Τα πεδία 1 έως και 10 αντλούνται από το αρχείο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που τηρείται στο Υ.ΥΠ.ΜΕ., σε πραγματικό χρόνο, κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρονική ετικέτα, οι δε φορείς χορήγησης οφείλουν να τα τηρούν αναλλοίωτα.
(β) Αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες» με τα ακόλουθα πεδία:
1. ο ταυτοτικός αριθμός ηλεκτρονικής ετικέτας που καταργήθηκε,
2. η αιτία για την οποία καταργήθηκε η ηλεκτρονική ετικέτα (φθορά, απώλεια, ανανέωση, τροποποίηση βασικών δεδομένων, σφάλμα καταχώρησης),
3. η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής,
4. τα στοιχεία χρήστη ΠΣ.
(γ) Αρχείο «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες» με τα ακόλουθα πεδία:
1. προσωπικός αριθμός χρήστη (User Id.).
2. Ονοματεπώνυμο.
3. Ημερομηνία εξουσιοδότησης.
4. Ημερομηνία  ανάκλησης εξουσιοδότησης.
5. Ρόλος χρήστη.

Άρθρο 3
Περιγραφή Ηλεκτρονικής Ετικέτας – διαδικασία χορήγησης
1. (α) Η αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας Radio Frequency Identification (RFIDtag).
(β) Η ηλεκτρονική ετικέτα φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό ταυτότητας. Αυτός ο μοναδικός ταυτοτικός αριθμός της ηλεκτρονικής ετικέτας πρέπει να είναι αναγνώσιμος μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης από απόσταση μερικών εκατοστών του μέτρου. Δεν είναι αναγκαία η κρυπτογράφηση των στοιχείων της ηλεκτρονικής ετικέτας.
2. (α) Για τη χορήγηση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ο κάθε ιδιοκτήτης Φ.Δ.Χ. ή / και Τ.Λ.Δ.Χ., ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, υποχρεούται να απευθυνθεί σε εγκεκριμένο Φορέα Χορήγησης (ανάλογα με το είδος του οχήματος, φορτηγό ή λεωφορείο) και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε, υπό τους όρους της παρούσης, να του χορηγηθεί και να τοποθετηθεί ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα σε κάθε Φ.Δ.Χ. ή / και Τ.Λ.Δ.Χ. του αιτούντος. Εφόσον εκ- δοθεί άδεια κυκλοφορίας η οποία επιφέρει υποχρέωση εφοδιασμού με ΗΑΣ, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 1 της παρούσας, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, να υποβάλει σχετική αίτηση στο Φορέα Χορήγησης. Στο διάστημα αυτό δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.
(β) Ειδικά σε ό,τι αφορά τα Τ.Λ.Δ.Χ., προκειμένου να χορηγηθεί το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα απαιτείται από τον κάθε ιδιοκτήτη η προσκόμιση, σε φορέα χορήγησης που εκ του καταστατικού του εκπροσωπεί Τ.Λ.Δ.Χ., βεβαίωσης από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου ότι το συγκεκριμένο Τ.Λ.Δ.Χ. (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου οχήματος) στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει τεθεί σε κυκλοφορία νόμιμα ή κυκλοφορεί νόμιμα σε αντικατάσταση άλλου (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου αποχαρακτηρισθέντος οχήματος). Επίσης, στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται εάν έχει ή δεν έχει χορηγηθεί αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων λόγω κλοπής, απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αυτών.
3. Κατά τη χορήγηση της ηλεκτρονικής ετικέτας στο Φ.Δ.Χ. ή στο Τ.Λ.Δ.Χ., με μέριμνα του κάθε Φορέα Χορήγησης εκτελούνται τα ακόλουθα:
(α) Ελέγχεται αν κάθε ηλεκτρονική ετικέτα φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό ταυτότητας.
(β) Διαπιστώνεται η συνέπεια των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με τα στοιχεία του οχήματος (αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.).
(γ) Διαπιστώνεται η συνέπεια των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με τα δεδομένα (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.) που αντλούνται από το αρχείο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που τηρείται στο Υ.ΥΠ. ΜΕ. σε πραγματικό χρόνο.
(δ) Δημιουργείται νέα εγγραφή στο αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» σύμφωνα με την παράγραφο 6(α) του άρθρου 2 , εγγράφονται δε στην ηλεκτρονική ετικέτα τα πεδία της παραγράφου 6(α) του άρθρου 2 με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Εγγράφεται επίσης, ο κωδικός του φορέα χορήγησης.
(ε) Η ηλεκτρονική ετικέτα κατά την εγκατάσταση της, επικολλάται εντός του οχήματος και επί του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα (παρμπρίζ). Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής ετικέτας στο όχημα κάθε προσπάθεια αποκόλλησης προκαλεί την καταστροφή  της.
(στ) Σε περίπτωση
(Ι) απώλειας ή καταστροφής της ηλεκτρονικής ετικέτας,
(ΙΙ) αλλαγής βασικών δεδομένων όπως αναφέρονται στη παράγραφο 2γ του άρθρου 4,
(III) λήξης ισχύος της ηλεκτρονικής ετικέτας, η ηλεκτρονική ετικέτα θεωρείται άκυρη. Στην περίπτωση (Ι) ο ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οφείλει άμεσα να δηλώσει την απώλεια ή καταστροφή της ηλεκτρονικής ετικέτας σε Αστυνομική Αρχή και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση στο Φορέα Χορήγησης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο φορέας χορήγησης δημιουργεί σχετική εγγραφή και στο αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες» που τηρεί στο πληροφοριακό του σύστημα και περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, πριν τη χορήγηση της ηλεκτρονικής ετικέτας.
(ζ) Ο κάθε Φορέας Χορήγησης υποχρεούται να χορηγεί στον κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίωση κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση έγκυρου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, εάν αυτό δεν χορηγηθεί αυθημερόν. Η βεβαίωση έχει ισχύ έως τη χορήγηση του σήματος και δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται χωρίς χρέωση.

Άρθρο 4
Τερματικές συσκευές, έλεγχος οχημάτων και διαλειτουργικότητα με το Υπ.ΥΠ.ΜΕ.
1. Περιγραφή τερματικών συσκευών και λειτουργιών κατά τον έλεγχο Φ.Δ.Χ. και Τ.Λ.Δ.Χ.:
Οι τερματικές συσκευές είναι τεχνολογίας υπολογιστή χειρός και έχουν ενσωματωμένες ή κατάλληλα προσαρμοσμένες πρόσθετες ηλεκτρονικές διατάξεις, που παρέχουν λειτουργίες ανάγνωσης ηλεκτρονικών ετικετών (RFID reader) και διασύνδεσης δεδομένων με δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελούν είναι:
(α) Ταυτοποίηση του χρήστη της τερματικής συσκευής, που αποτελεί εξουσιοδοτημένο όργανο ελέγχου.
(β) Ανάγνωση και εμφάνιση στην οθόνη της τερματικής συσκευής του ταυτοτικού αριθμού και των δεδομένων της ηλεκτρονικής ετικέτας που βρίσκεται εγκατεστημένη σε Φ.Δ.Χ. ή Τ.Λ.Δ.Χ. και έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας ή είχε χορηγηθεί με προϊσχύουσες αποφάσεις.
(γ) Αποστολή μέσω υπηρεσιών διαδικτύου στο ΠΣ του Υ.ΥΠ.ΜΕ. όλων των στοιχείων της ηλεκτρονικής ετικέτας που αναγνώστηκαν, των στοιχείων ταυτοποίησης του οργάνου της Αρχής Ελέγχου, της ημερομηνίας και ώρας ελέγχου, της τοποθεσίας ελέγχου και τυχόν παρατηρήσεων, καθώς και εμφάνιση στην οθόνη της τερματικής συσκευής του αποτελέσματος του ελέγχου που περιγράφεται στην παρ. 2.γ του παρόντος άρθρου.
2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:
(α) διαθέτει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων, μέσω υπηρεσίας διαδικτύου, στους φορείς χορήγησης τα ακόλουθα πεδία ανά όχημα:
1. επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στη περίπτωση των εταιρειών (πλην των ΙΜΕ -ΕΠΕ) όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας,
2. η διεύθυνση κατοικίας ή έδρα εταιρείας,
3. ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
4. ο ειδικός αριθμός δικαιώματος (μόνο για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα),
5. ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,
6. ο αριθμός πλαισίου οχήματος,
7. το εργοστάσιο κατασκευής,
8. ο τύπος του οχήματος,
9. η έδρα και ο νομός,
10. η ημερομηνία μεταβολής και η ώρα συστήματος Υ.ΥΠ.ΜΕ.
Σε περίπτωση πλέον του ενός ιδιοκτητών (συνιδιοκτησία), τα πεδία 1 έως 3 αφορούν τον πρώτο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη σειρά αναγραφής στην αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας.
(β) Λαμβάνει μέσω υπηρεσιών διαδικτύου από τους Φορείς Χορήγησης αντίγραφα των αντίστοιχων εγγραφών που καταχωρούνται στα αρχεία τους «Αποδιδόμενες ηλεκτρονικές ετικέτες», «Ανενεργές ηλεκτρονικές ετικέτες» και «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2.
(γ) Λαμβάνει μέσω υπηρεσιών διαδικτύου από τις τερματικές συσκευές τα δεδομένα που περιγράφονται στην παράγραφο 1.γ του παρόντος άρθρου και ελέγχει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής ετικέτας  συγκρίνοντας τα δεδομένα της με τα αντίστοιχα που είναι καταχωρημένα στο Αρχείο Αποδιδόμενες Ετικέτες, στο Αρχείο Ανενεργές Ετικέτες και στο Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υ.ΥΠ.ΜΕ.
Σε περίπτωση ύπαρξης εγγραφής στο Αρχείο Αποδιδόμενες Ετικέτες χωρίς την ύπαρξη εγγραφής στο Αρχείο Ανενεργές Ετικέτες και εφόσον δεν υφίστανται αποκλίσεις των δεδομένων της ετικέτας από το αρχείο Αποδιδόμενες Ετικέτες και από το Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υ.ΥΠ.ΜΕ. στα βασικά δεδομένα [αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός πλαισίου οχήματος, επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στη περίπτωση των εταιρειών (πλην των ΙΜΕ -ΕΠΕ), αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ειδικός αριθμός δικαιώματος (μόνο για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα)] και υπό τον όρο ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ισχύος της ηλεκτρονικής ετικέτας, τότε επιστρέφεται στην τερματική συσκευή αποτέλεσμα «έγκυρο ΗΑΣ» και ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται αποτέλεσμα
«άκυρο ΗΑΣ» και επιβάλλονται από το όργανο ελέγχου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις – Κυρώσεις
1. Οι ιδιοκτήτες των Τ.Λ.Δ.Χ., οι οποίοι δεν έχουν εφοδιάσει τα οχήματά τους με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ηλεκτρονική ετικέτα) οφείλουν να τα εφοδιάσουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Μετά την παρέλευση του προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον διαπιστωθεί από Αρχή Ελέγχου μη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ» σε ΤΛΔΧ, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του οχήματος. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση από Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω όχημα ή προσκομίσει τη βεβαίωση της παρ. 3(ζ) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα.
2. Εφόσον διαπιστωθεί από Αρχή Ελέγχου μη ύπαρξη ή η ένδειξη «άκυρο Η.Α.Σ.» σε ΦΔΧ επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3446/06 (Α’ 49), όπως ισχύει.
3. Για τα ηλεκτρονικά αναγνώσιμα σήματα των Φ.Δ.Χ. και Τ.Λ.Δ.Χ. τα οποία έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εμφανίζονται ενεργά («έγκυρα»), η προθεσμία της υποχρέωσης αντικατάστασης τους , σύμφωνα με το άρθρο 1, λήγει με το πέρας της τετραετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 6
Διάθεση των τερματικών συσκευών
Η διάθεση των τερματικών συσκευών του άρθρου 4 στις αρχές ελέγχου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.
Εάν μετά το πέρας ενός έτους από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας δεν έχουν διατεθεί τριακόσιες (300) τερματικές συσκευές, οι Φορείς Χορήγησης οφείλουν να διαθέσουν από κοινού, πέραν των 50 συσκευών που υποχρεούται να διαθέσει έκαστος δυνάμει του άρθρου 2 της παρούσας, όσες συσκευές απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των τριακοσίων (300).
Η μη συμμόρφωση των Φορέων Χορήγησης προς τα ανωτέρω επιφέρει την προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ως Φορέα Χορήγησης για χρονικό διάστημα έως την παράδοση των τερματικών συσκευών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 7
Ανάκληση του δικαιώματος Φορέα Χορήγησης ΗΑΣ
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, το δικαίωμα Φορέα Χορήγησης ΗΑΣ είναι δυνατό να ανακληθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε το δικαίωμα χορήγησης ΗΑΣ.
β) Εφόσον ο Φορέας Χορήγησης δεν συμμορφώνεται
στις διατάξεις της παρούσας.
γ) Κατόπιν αιτήματος του Φορέα Χορήγησης.

Άρθρο 8
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, καταργούνται οι αριθ. Γ5/39124/3125/08 (ΦΕΚ 213 Β’) και αριθ. Γ456/34931/3345/13 (ΦΕΚ 2257 Β’) αποφάσεις, καθώς και οι τροποποιήσεις τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ