Ακύρωση αύξησης τροφείων σε δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολ

7 Μαρτίου 2017
IMG_1990

Γονείς διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη για την αύξηση τροφείων σε δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επρόκειτο δε για σηµαντικές αυξήσεις, σε ποσοστό 80%-120%, χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια µεταβολή ή βελτίωση στις προσφερόµενες παροχές. Η αιφνίδια και υπολογίσιµη αύξηση ανακοινώθηκε τον Σεπτέµβριο, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί οι εγγραφές (βάσει αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από τον Μάιο-Ιούνιο 2016), τα δε παιδιά είχαν ήδη τοποθετηθεί και φοιτούσαν στους σταθµούς. Σε αυτό το χρονικό σηµείο οι γονείς είχαν κάνει τον προγραµµατισµό τους και δεν είχαν πλέον δυνατότητα εγγραφής του παιδιού σε άλλον σταθµό.

Ως αιτιολογία για την απόφαση αύξησης των τροφείων, οι δήµοι επικαλούνταν µείωση των εσόδων τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στις δηµοτικές αρχές ότι η ενέργεια αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (ΚΥΑ 16065/2002) που ορίζει ότι «στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή». Για τον λόγο αυτό ζήτησε την επανεξέταση των σχετικών αποφάσεων των δήµων, που δεν µπορούσαν να ισχύσουν και να εφαρµοστούν σε αυτό το χρονικό διάστηµα για λόγους νοµιµότητας. Επίσης ζήτησε από την αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ακύρωσε τις αποφάσεις αναπροσαρµογής – αύξησης των τροφείων βάσει, µεταξύ άλλων, του σκεπτικού που είχε παρατεθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη. Οµοίως απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δήµων κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Πληροφορίες: 213 1306 767,  press@synigoros.gr