Σημαντικότερες διατάξεις Πολυνομοσχεδίου ΥΠ.ΕΣ. για τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών

7 Απριλίου 2017

Δόθηκε στη δημοσιότητα το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις” που περιλαμβάνει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.

Παρακάτω παραθέτουμε τα θέματα που ρυθμίζονται στο πολυνομοσχέδιο.
Υπενθυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο δεν είναι στην τελική του μορφή, συνεπώς μέχρι να ψηφιστεί στη Βουλή ενδέχεται να υποστεί τροποποιήσεις.
Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά για την τελική μορφή του νομοσχεδίου όταν αυτό ψηφιστεί.

Έως τότε, οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν τα εξής:
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΙΡΕΤΑ ΌΡΓΑΝΑ
Α. Διορισμοί- κατάταξη- προαγωγές προσωπικού
Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Γ. Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
Δ. Αποσπάσεις
Ε. Μετατάξεις
ΣΤ. Προϊστάμενοι
Ζ. Παροχές σε υπαλλήλους
Η. Αποδοχές προσωπικού
Θ. Πειθαρχικά
Ι. Αιρετά όργανα ΟΤΑ
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Θέματα Οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ
Β. Θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού , απολογισμού
Γ. Ρυθμίσεις Οφειλών
Δ. Έσοδα ΟΤΑ
Ε. Πληρωμές ΟΤΑ
ΣΤ. Φορολογικά θέματα
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Δ.Ε.Υ.Α.
Β. Κοινωφελείς, Ανώνυμες και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Γ. Δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α. ΔΗΠΕΘΕ
Β. Λοιπές Εταιρίες- Νομικά Πρόσωπα
V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Β. Παιδικές χαρές- παιδότοποι- παιδικοί σταθμοί
Γ. Αδειοδοτήσεις
Δ. Παραχωρήσεις
Ε. Μεταβίβαση περιουσίας σε ΟΤΑ
ΣΤ. Προγραμματικές συμβάσεις
Ζ. Αρμοδιότητες ΟΤΑΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΙΡΕΤΑ ΌΡΓΑΝΑ

Α. Διορισμοί- κατάταξη- προαγωγές προσωπικού
-Ρυθμίζεται το θέμα των καταταγέντων σε πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους ενώ έχουν εκδοθείαποφάσεις κατανομής, δεν μπορούν εντούτοις να διοριστούν λόγω κατάργησης των αρχικών φορέων διορισμού τους (άρθρο 77)

-Ρυθμίζονται θέματα διορισμών βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015 (άρθρο 78)

-Προτείνεται η κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007. (άρθρο 79)

-Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων, που κατά τη συγχώνευση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΟΔΣΑ) απασχολούνται με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να απασχολούνται στους Περιφερειακούς Συνδέσμους, να καταταγούν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με την έκδοση πράξης κατάταξης του οργάνου διορισμού των περιφερειακών συνδέσμων, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (άρθρο 80)

-Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. (άρθρο 86)

-Συμπληρώνεται το άρθρο 28 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους πίνακες προακτέων και μη, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Ν.3584/07, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. (άρθρο 89)

-Παρέχεται η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας με τακτικό, μοναδικό στον κλάδο υπάλληλο που απουσιάζει, λόγω κύησης, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, για την κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας. (άρθρο 90)

-Αντικαθίσταται η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας δεν απαιτείται να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό των υπαλλήλων για την κατάταξή τους σε ανώτερο κλάδο και ορίζεται ότι χρονικό σημείο αναφοράς είναι η ύπαρξη των τυπικών προσόντων κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. (άρθρο 96)

-Ρυθμίζεται το ζήτημα της κατάταξης των μουσικών μελών των ορχηστικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, βάσει Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), που θα καταρτιστεί από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα οικεία νομικά πρόσωπα αυτών, εντός προθεσμίας εντός έτους από τη δημοσίευση του νόμου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες, μπάντες και λοιπά μουσικά σύνολα. (άρθρο 100)

Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
-Συμπληρώνεται η αρχική διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για την αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και με τους υπάλληλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ενός μηνός, μετά την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει. (άρθρο 103)

Γ. Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου και η μετατροπή αυτούαπό μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών, κτιρίων των οποίων το ωράριο έχει επεκταθεί, καθηκόντων καθαρισμού σχολικών μονάδων και πέραν αυτών, στις οποίες είχαν αρχικώς τοποθετηθεί. (άρθρο 84)

-Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους των ΟΤΑ. (άρθρο 91)

-Εξασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης των αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/07) και σε όσους υπαλλήλους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (άρθρο 92)

-Ρυθμίζεται το θέμα του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 93)

Δ. Αποσπάσεις
-Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), να αιτηθούν εκ νέου την απόσπασή τους,χωρίς να απαιτείται η παρέλευση τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης (άρθρο 82)

-Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), και δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποσπώνται ως ειδικοί σύμβουλοι – ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτεςΔημάρχου ή Προέδρου Συνδέσμου, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. (άρθρο 83)

-Προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δικηγόρων με έμμισθη εντολή από ΟΤΑ για την κάλυψη των αναγκών των Ανεξάρτητων Αρχών σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης και για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. (άρθρο 117)

Ε. Μετατάξεις
-Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, υπηρετούν, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σεΑποκεντρωμένες Διοικήσεις ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, να μεταταγούν σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή αντίστοιχα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στον τόπο που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. (άρθρο 96)

-Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014, βάσει της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ότι «οιυπάλληλοι που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις για τη θέση που καταλαμβάνουν», με έναρξη ισχύος το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 4305/2014. (άρθρο 102)

-Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες  ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. (άρθρο 102)

-Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. (άρθρο 102)

ΣΤ. Προϊστάμενοι
– Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν και για τους Γενικούς Διευθυντές του Δημοσίου. (άρθρο 81)

-Ρυθμίζονται θέματα για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 88)

Ζ. Παροχές σε υπαλλήλους
-Ρυθμίζονται θέματα για την απόδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 94)

-Συμπληρώνεται το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ καθώς και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων (άρθρο 34)


Η. Αποδοχές προσωπικού
-Συμπληρώνεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄156) και προβλέπεται αποζημίωση στα μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,   που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών. (άρθρο 38)

-Ρυθμίζεται το θέμα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), και το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. (άρθρο 95)

-Ρυθμίζεται το θέμα της μισθοδοσίας των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αυτοδικαίως και από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (11-5-2015) κατέλαβαν τις επανασυσταθείσες θέσεις στους Δήμους. Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων (άρθρο 96)

– Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές  που συμμετέχουν στην Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (άρθρο 98)

-Ρυθμίζεται το ζήτημα των αποδοχών των μουσικών των Ο.Τ.Α. βάσει της κατάταξής τους, με σημείο αναφοράς το βασικό μισθό της κατηγορίας του μουσικού, όπως αυτός έχει οριστεί σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και χρήση ειδικών συντελεστών υπολογισμού του αντίστοιχου, ανά ειδική κατηγορία, μισθού. Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος οργάνου για τη συντήρηση και την επισκευή του και επιδόματος βιβλιοθήκης στους Αρχιμουσικούς. (άρθρο 100)

-Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας τουπροσωπικού αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του λοιπού καλυπτόμενου από τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. (άρθρο 104)


Θ. Πειθαρχικά
-Προτείνεται η παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ γιαμη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 97)

-Αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 σχετικά με την παροχή από τον οικείο δήμο, περιφέρεια, τα νομικά πρόσωπα αυτών και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικής συμπαράστασης σε υπάλληλο ο οποίος διώκεται ποινικώς για αδικήματα, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 99)

Ι. Αιρετά όργανα ΟΤΑ
– Προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους χωρίς τους υφιστάμενους πληθυσμιακούς περιορισμούς που θέτει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 92 του ν. 3852/2010. (άρθρο 35)

-Προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια ενώ παράλληλα, εισάγεται το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό. (άρθρο 35)

-Προτείνεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 (A’ 33) μέσω παροχής μέσων διευκόλυνσης για την επιβοήθηση του έργου λόγω της θέσης ευθύνης τους και στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία είναι αιρετοί σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού. (άρθρο 36)ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Θέματα Οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ
-Τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 171 του ν. 3463/2006 με σκοπό να διευκρινιστούν τα κριτήρια επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο δύναται να κατατίθενται τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων ή τα έσοδά των Δήμων που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. (άρθρο 39)

-Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και αίρεται ο περιορισμός ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μπορεί να γίνει η κατάθεση της πάγιας προκαταβολής και παρέχεται η δυνατότητα να κατατίθεται αυτή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. (άρθρο 40)

-Επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 33 του ν. 4257/2014 προς διευκόλυνση της διαδικασίας της υποχρεωτικής εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης στα Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και συνδέσμους των δήμων. (άρθρο 41)

-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3463/2006 για αναλογική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των Δήμων περί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αυτοί υποχρεούνται να συντάσσουν, όπως π.χ. τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης τους, από τα Ιδρύματα. (άρθρο 45)

-Καθορίζονται σε μια ενιαία διάταξη οι υπόχρεοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι κυρώσεις, σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστερημένης ενσωμάτωσης των οικονομικών τους στοιχείων. (άρθρο 42)


Β. Θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού , απολογισμού
– Ρυθμίζεται το ζήτημα των μειωμένων εσόδων από τέλη και η αδυναμία ισοσκέλισης αυτών με τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των μικρών πληθυσμιακά δήμων, παρέχοντας τη δυνατότητα στο Δήμο να καλύψει το ποσό που δεν μπορεί ρεαλιστικά να εισπραχθεί από τέλη, από άλλα και μη προορισμένα για ειδικό σκοπό έσοδά του. (άρθρο 48)

-Αντικαθίσταται το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 και παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, να μεταφέρονται πιστώσεις από έργο σε έργο, ή/και προς ενίσχυση άλλων πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό, ή για εγγραφή νέων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί, υπό την επιφύλαξη της ανταποδοτικότητας ή του ειδικευμένου χαρακτήρα των πιστώσεων και τυχόν ειδικότερων διατάξεων. (άρθρο 50)


Γ. Ρυθμίσεις Οφειλών
-Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 και αίρεται η επιβάρυνση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, έως την 30η Νοεμβρίου 2014, οφειλών των δήμων και των περιφερειών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. (άρθρο 46)

-Δίνεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ολοκληρωθεί κατασχετήρια διαδικασία εις βάρος δήμων για οφειλές των ν.π.δ.δ. τους που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, νασυμψηφίζουν τα σχετικά ποσά από τους θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους προς απόδοση. (άρθρο 47)

– Τροποποιείται το άρθρο 81 του ν. 4316/2014 προκειμένου να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες των ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (άρθρο 51)

-Εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. ,που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν. (άρθρο 53)

-Συμπληρώνεται το άρθρο 167 του ν. 3463/2006 και επεκτείνεται στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων με τις οποίεςπαρατείνεται και αναστέλλεται η καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσειςσεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. (άρθρο 54)

-Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) που προβλέπει την κατάθεση παραβόλου κατά τις διατάξεις του ν. 2648/1998 (Α’ 238) καθώς καθίσταται άνευ ουσίας εφόσον, έχει ήδη αντικατασταθεί η παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006, με το άρθρο 48 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) όπου προβλέπεται ότι τυχόν προβλεπόμενο από την νομοθεσία που ισχύει για οφειλέτες του Δημοσίου, παράβολο κατατίθεται υπέρ του Δήμου. (άρθρο 59)

-Αντικαθίσταται η παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α΄2) και διευκολύνεται η καταβολή των υποχρεώσεων των δημοτών προς τους Δήμους που απορρέουν από οφειλές αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. (άρθρο 67)

Δ. Έσοδα ΟΤΑ
– Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 και δίνεται η δυνατότητα και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ναεισπράττουν από τους εκάστοτε υπόχρεους ειδικούς φόρους, παράβολα, τέλη ενσήμων, χαρτόσημα, πρόστιμα κλπ μέσω «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» (P.O.S.) καθώς και δια μεταφοράς χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών (web banking). (άρθρο 44)

-Καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων για παραβάσεις του άρθρου 21 ν. 4039/2012 (Α’ 15) περί προστασίας σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και θεσμοθετείται, η διαδικασία είσπραξής τους από τους δήμους, στα όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση. (άρθρο 55)

– Συμπληρώνεται η παρ. 9 της υποπαρ. Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και προβλέπεται η διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και κυρώσεων σχετικά με το Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου. (άρθρο 58)

-Επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού , στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 60)

-Τροποποιείται το άρθρο 32 του Ν.4304/14 καθώς ο όρος «προσαυξήσεις» που υπάρχει στο άρθρο δεν αφορά τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. επιβαρύνσεις, αλλά σχετίζεται με τα πρόστιμα που προβλέπονται σε βάρος των παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας, από ειδικότερες διατάξεις, που ρυθμίζουν τις συνέπειες της μη υποβολής δήλωσης, υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής. (άρθρο 61)

– Τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 2539/1997 (Α’244) αναφορικά με το επιβαλλόμενο, υπέρ των δήμων, τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και αφενός αποσαφηνίζεται το υποκειμενικό πεδίο επιβολής του τέλους αυτού, και αφετέρου επανακαθορίζεται το επιβαλλόμενο ποσοστό. (άρθρο 62)

– Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 12 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171), και προβλέπεται η αύξηση των ποσοστών επί τη βάσει των οποίων υπολογίζεται το σχετικό δικαίωμα χρήσης πόσιμου ύδατος υπέρ των δήμων, καθώς επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του δικαιώματος αυτού. (άρθρο 63)

-Αντικαθίστανται η παρ. 3 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 και η περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των υπηρεσιών των δήμων σε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τους υπόχρεους και τηρούνται από άλλους φορείς με απώτερο στόχο την περεταίρω βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων τους. (άρθρο 65)

– Προβλέπεται η απόδοση, σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας, χρηματικών διαθεσίμων του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρο 68)

Ε. Πληρωμές ΟΤΑ
-Συμπληρώνεται το άρθρο 69Ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προτείνεται οι περιπτώσεις τακτοποίησης εκκρεμοτήτων με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων να καθορίζονται ειδικά για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. (άρθρο 74)


ΣΤ. Φορολογικά θέματα
-Συμπληρώνεται το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α’167) και προτείνεται η εξαίρεση των ΟΤΑ  από την καταβολή του φόρου εισοδήματος που τους αντιστοιχεί για όσα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., εφόσον πρόκειται για ακίνητα δημοσίου χαρακτήρα που εξυπηρετούνκοινωνικό σκοπό. (άρθρο 64)

–Συμπληρώνεται το άρθρο 283 του ν.3852/2010 και προτείνεται η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας υπέρ συνδέσμων και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. (άρθρο 52)
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. Δ.Ε.Υ.Α.
Στο Μέρος Πρώτο του Πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Ειδικότερα:
-Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 1069/80 και επανακαθορίζεται η διαδικασία σύστασης και το αντικείμενοδραστηριότητας των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 1)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 1069/80 και ορίζεται αναλυτικά η σύνθεση και ο τρόπος ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 2), το οποίο προτείνεται να ισχύσει με την έναρξη της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων, που θα αναδειχθούν από τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές. (άρθρο 16)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 1069/80 και επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 3)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 1069/80 και επανακαθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή (άρθρο 4)

Αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ν. 1069/1980 σχετικά με το ποιοι αποτελούν πόρους της επιχείρησης (άρθρο 5)

-Τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 1069/80 και εισάγονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 6)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 1069/80 και προβλέπεται διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των ορκωτών ελεγκτών που διενεργούν τον διαχειριστικό έλεγχο των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 7)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 1069/80 και ρυθμίζονται θέματα για τη διαδικασία ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού και των δημοτών (άρθρο 8)

-Τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1069/1980, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών των Δ.Ε.Υ.Α. και να προσαρμοστεί στα γενικώς ισχύοντα για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 9)

-Ενοποιούνται τα άρθρα 25 και 26 του ν. 1069/1980 σε ένα ενιαίο άρθρο, που καθορίζει τους όρους διαμόρφωσης τηςτιμολογιακής πολιτικής των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 10)

– Προσδιορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 11)

– Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α. η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). (άρθρο 12)

– Ρυθμίζεται το θέμα της κατάταξης του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. που προέκυψαν από συγχωνεύσεις και ειδικότερα το κατά πόσο, στις σχετικές ρυθμίσεις περί της κατάταξης στις νέες επιχειρήσεις του προσωπικού των συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνεται ή όχι και το προσωπικό της προϋπάρχουσας –απορροφώσας- επιχείρησης. (άρθρο 13)

– Προβλέπεται ένα πλαίσιο δυνητικής παροχής ταμειακών διευκολύνσεων προς τις Δ.Ε.Υ.Α., με τη πρόβλεψη της δυνατότητας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τους οικείους Δήμους. (άρθρο 14)

-Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 και προβλέπεται, σε συμμόρφωση προς όσα έγιναν δεκτά από σειρά σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η υπαγωγή του προσωπικού και των Δ.Ε.Υ.Α. σε διατάξεις μισθολογικού περιεχομένου, που αφορούν τους φορείς του κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και οι οποίες θέτουν όριο στις μειώσεις μισθολογικών αποδοχών στις οποίες μπορεί να υποβληθεί το προσωπικό των φορέων αυτών. (άρθρο 15)

-Καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης από τις Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 90)


Β. Κοινωφελείς, Ανώνυμες και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ΟΤΑ

-Αντικαθίστανται οι παρ. 7, 7α, 7β, 8 και 9, του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, και ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία λύσης των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., όπως η κάλυψη της ζημίας που προκύπτει κατά τησυγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), και η καταβολή οφειλών ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α.  από τους ΟΤΑ που κατέχουν την πλειοψηφία ή το σύνολο των μετοχών τους (άρθρο 17)

-Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού λυθεισών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 17)

-Συμπληρώνεται η παρ.  3 του άρθρου 252 του ν.3463/2006 και εξαιρούνται ρητά οι πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α  από τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. των εταιρειών αυτών. (άρθρο 18)

-Τροποποιείται το άρθρο 52 του ν. 4403/2016 και ενισχύεται το ήδη υφιστάμενο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, που προβλέπει τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υποψηφιότητας μιας πόλης για το θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» και προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης της αντίστοιχης επιχείρησης από τον οικείο Ο.Τ.Α., καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ τους. (άρθρο 22)


Γ. Δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
– Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στον οικείο Δήμο (άρθρο 17)

-Παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους, στα όρια των οποίων δε λειτουργούσαν και δε λειτουργούν δημοτικές επιχειρήσειςμε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, να συμμετέχουν σε υφιστάμενες τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε όμορους δήμους ή τουλάχιστον σε δήμους που βρίσκονται εντός της ίδιας περιφέρειας. (άρθρο 19)

-Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 και αίρεται η αναστολή των προσλήψεων που προέβλεπε η διάταξη αυτή ειδικά για τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. (άρθρο 20)

– Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του π.δ. 25/1988, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα, χωρίς περιορισμό, χρηματοδότησης από τον οικείο ΟΤΑ συσταθέντος ραδιοφωνικού (πλέον ραδιοτηλεοπτικού) σταθμού, ως ειδική διάταξη, δεν καταργήθηκε αλλά εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη δημοσίευση και ισχύ νεότερων διατάξεων, γενικού χαρακτήρα, οι οποίες αναφέρονται κατά τρόπο γενικό στην απαγόρευση επιχορήγησης από τους ΟΤΑ των υπ’ αυτών συνιστώμενων δημοτικών επιχειρήσεων. (άρθρο 21)IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. ΔΗΠΕΘΕ
-Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και εξαιρούνται τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) από τη ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 8 του άρθρου 265 του ν.3463/2006 για τις ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ και επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων που η σύστασή τους γίνεται μετά την 1.1.2011, με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 262 του ν.3852/2010, περί υποχρεωτικής λύσης, εφόσον για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις, μετά διετία από την ίδρυσή τους, είναι ζημιογόνες, ή τα ίδια κεφάλαιά μειωθούν κάτω του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου. (άρθρο 24)

– Συμπληρώνεται το άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και προβλέπεται ειδική αποζημίωση για μετακινούμενους των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας («ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.») εκτός έδρας, καθώς και για τη διανυκτέρευση των μετακινούμενων. (άρθρο 24)

Β. Λοιπές Εταιρίες- Νομικά Πρόσωπα
-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 16 του πδ 75/2011 (Α’ 182) και συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 21 του πδ 75/2011, σχετικά με τις συνεδριάσεις των συμβουλίων των Π.Ε.Δ. και την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του Κανονισμού Προσωπικού. (άρθρο 33)

-Στο κεφάλαιο πρώτο του Μέρους τρίτου του πολυνομοσχεδίου (άρθρα 105-111) ρυθμίζονται θέματα λειτουργίαςΕυρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας («Ε.Ο.Ε.Σ.»)

-Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. (άρθρο 112)V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
-Δίνεται παγίως η δυνατότητα μεταφοράς συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους από ν.π.δ.δ. των Ο.Τ.Α. στους οικείους δήμους, με την αντίστοιχη μεταφορά του προσωπικού που καλύπτει τις ανάγκες των προγραμμάτων. (άρθρο 23)

– Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 111 του ν.3852/2010 για την κατ’ εξαίρεση, συνέχιση λειτουργίας διαδημοτικών επιχειρήσεων των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας που προβλεπόταν στη συστατική τους πράξη και συμμετείχαν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς εκπλήρωση των σκοπών που τίθενται με τα προγράμματα αυτά. (άρθρο 25)

-Παρατείνεται η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού. (άρθρο 101)

– Προβλέπεται η μη δυνατότητα κατάσχεσης, παρακράτησης και συμψηφισμού των πληρωμών της ΕΕΤΑΑ προς τους αναδόχους που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικών προγραμμάτων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς και «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρα Πρόληψης του άρθρου 61 του ν.3459/2006 (Α’ 103)». (άρθρο 113)

Β. Παιδικές χαρές- παιδότοποι- παιδικοί σταθμοί
-Επικαιροποιείται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ που ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. (άρθρο 26)

-Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία της παιδικής χαράς στο πολιτιστικό πάρκο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Επίσης, προτείνεται η έκδοση ΚΥΑ, με την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου. (άρθρο 27)

-Παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (A’ 33) μέχρι την οποία θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία αυτών, η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου. (άρθρο 30)

Γ. Αδειοδοτήσεις
– Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958  β.δ., και ρυθμίζονται θέματα αποκατάστασης κοινοχρήστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο. (άρθρο 56)

-Παρατείνεται η ισχύς των ενεργών μισθωτικών συμβάσεων περιπτέρων και κυλικείων που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 έως τη συμπλήρωση 10ετίας και ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή, ο μισθωτής μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του περιπτέρου μέχρι και 2 έτη. (άρθρο 57)


Δ. Παραχωρήσεις
-Συμπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α’ 171), ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα παραχώρησης –έως και δέκα ημέρες- από τους δήμους κοινόχρηστων χώρων, χωρίς δημοπρασία, με σκοπό τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, που αφορούν εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεις τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. (άρθρο 66)


Ε. Μεταβίβαση περιουσίας σε ΟΤΑ
-Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 και αποσαφηνίζεται ότι, μετά την κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός από την περιουσία του, που περιέρχεται στο δήμο που το έχει συστήσει, αυτός αναλαμβάνει και όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων. (άρθρο 69)

-Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, μαζί με τον εξοπλισμό τους, ακίνητα χαρακτηρισμένα, στα οικεία ρυμοτομικά σχέδια, ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης, που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν περιέλθει στις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ανήκαν σε αυτές κατά κυριότητα, χωρίς να έχουν ανεγερθεί σε αυτά, σχολικές μονάδες (άρθρο 71)

-Καθορίζεται η προθεσμία για τη μεταγραφή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. (άρθρο 72)

ΣΤ. Προγραμματικές συμβάσεις
-Τροποποιείται η παρ. 1.α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και επιδιώκεται η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ώστε να συμπεριληφθεί στο αντικείμενό τους και η υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους και επιπλέον να συμμετέχουν ως κύριοι συμβαλλόμενοι σε προγραμματικές συμβάσεις τόσο τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του ν.3852/2010 όσο και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης. (άρθρο 73)

-Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με τη Δ.Ε.Η. ή/ και με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. ή με άλλο νομικό πρόσωπο που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, με στόχο την απομάκρυνση πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές (άρθρο 75)

Ζ. Αρμοδιότητες ΟΤΑ
-Συμπληρώνεται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Ε της υπ’αριθμ. Α2/29542/5347/1991 Υ.Α. (ΦΕΚ 707 Β’), και προβλέπεται η Χρήση ρυμουλκούμενων και από Δήμους για την αποκομιδή απορριμμάτων. (άρθρο 76)

-Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.391/1982 (ΦΕΚ Α’73/1982) στην οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την τέλεση πολιτικών γάμων (άρθρο 116)

-Παρατείνεται η προθεσμία λειτουργίας αμαξοστασίων Δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετούντων μέσα μαζικής μεταφοράς. (άρθρο 118)

-Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3448/2006 και παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών στην ιδιωτική πρωτοβουλία. (άρθρο 119)