Αναδρομική «σφαγή» στους αποστράτους (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

3 Οκτωβρίου 2017


Η νέα περικοπή στη σύνταξη φτάνει έως και τα 309 ευρώ τον μήνα.
Μέχρι τις 31/12/2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4387/2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους συν­ταξιούχους στρατιωτικούς, που έλαβαν προχθές τη σύνταξη Οκτωβρίου. Νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που σε ορισμένες περιπτώ­σεις φτάνουν αθροιστικά και τα 309 ευρώ!

Οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω­μάτων Ασφαλείας αισθάνονται οργή για τις νέες οδυνη­ρές περικοπές στις ήδη πενιχρές συντάξεις τους. Και δη­λώνουν ότι στις επόμενες εκλογές τα κόμματα που με κυ­βερνητικές αποφάσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) οδήγησαν τους αποστράτους στη φτώχεια και την ανέχεια θα «εισπράξουν» την ψήφο διαμαρτυρίας τους.

Οι νέες περικοπές οφείλονται στην εφαρμογή του άρ­θρου 13 του Ν. 4387/2016, που προβλέπει επιβολή ορί­ου καταβολής συντάξεων για τις ατομικές συντάξεις, όριο ακαθάριστο 2.000 ευρώ και για δύο συντάξεις και πάνω όριο 3.000 ευρώ καθαρά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1/6/2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρ­θρου 20 παρ. 8 του Ν. 2084/1992.

Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετικές οδηγίες του υπουργεί­ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης (ΑΔΑ: 72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2), διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1/6/2016 μέχρι 31/12/2018:Μέχρι τις 31/12/2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγον­ται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Η καταβο­λή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ αναστέλλεται μέχρι και τις 31/12/2018. Όμως οι απόστρατοι θα πρέπει να επιστρέψουν αναδρομικά επιπλέον και ποσά που έχουν λάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού νόμου. Τα αναδρομικά που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου 2017 θα παρακρατηθούν σε δόσεις, από τη σύνταξη μηνός Νοεμβρίου. Τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1/6/2016 θα συμψη­φίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μη­νιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής:

α) Για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύν­ταξης μέχρι τα 1.000 ευρώ, παρακρατείται το ένα δέκατο αυτής.
β) Για το υπερβάλλον των 1.000 ευρώ ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης παρακρατείται το ένα έκτο αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της μηνιαίας δόσης θα κυμαίνεται από 50 ευρώ (η μικρότερη δόση) και θα φτά­νει μέχρι τα 280 ευρώ και η πρώτη δόση θα αφαιρεθεί από τη σύνταξη του Νοεμβρίου!

Εννοείται ότι οι μειώσεις στις συντάξεις των αποστράτων δεν σταματούν εδώ, καθότι υπάρχει και «ανάλογη» συνέχεια. Κατά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, θα επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις και θα περικοπεί το ποσό της προσωπικής διαφοράς μέχρι 18%! Έτσι, οι απόστρατοι θα «καταντήσουν» να λαμβάνουν, αντί συντάξε­ως, ένα πενιχρό επίδομα φτώχειας.