Τα δικαιολογητικά για να λάβετε το νέο επίδομα παιδιού

24 Ιανουαρίου 2018
images09090

Σε έξι διμηνιαίες δόσεις θα χορηγείται από φέτος το νέο ενιαίο Επίδομα Παιδιού, με πρώτη δόση να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Μαρτίου (λίγο πριν το Πάσχα).

Η προκαταβολή του νέου επιδόματος παιδιού θα γίνει -αναγκαστικά- με βάση τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 και δηλώθηκαν το 2017, ενώ μόλις υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2018 (με τα εισοδήματα του 2017) και το έντυπο Α21 μέσω του TAXISnet, τότε θα γίνει συμψηφισμός στα ποσά που έλαβαν οι δικαιούχοι για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Ουσιαστικά μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση τα νέα κριτήρια, το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από αυτό που δικαιούται τότε θα του δοθεί το επιπλέον, ή θα αναγκαστεί να επιστρέψει αυτό που δεν του αναλογεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως από φέτος η υποβολή του νέου Α21 θα είναι ηλεκτρονική και θα μοιάζει με την «συνταγή» που ακολουθήθηκε στην διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος. Η αίτηση Α21 θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης, από τις 2 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και 31 Δεκεμβρίου.

Θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από το ποσό που δικαιούται, η διαφορά συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα μέχρι την αποπληρωμή της.

Η επεξεργασία της αίτησης και η χορήγηση του επιδόματος παιδιού γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε ισχύ, όπου απαιτούνται.

Τα νέα ποσά του επιδόματος

Υπενθυμίζεται πως το νέο επίδομα παιδιού διαμορφώνεται εως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία: σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία: είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται σε παιδιά έως 18 ή 19 ετών που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή έως 24 αν σπουδάζουν. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους.

Ειδικότερα το επίδομα καταβάλλεται :
(α) για παιδιά γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης,
(β) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,
(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια,
(δ) για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.

Τα δικαιολογητικά

Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ να αποστείλει τα εξής δικαιολογητικά:

– Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

– Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα.

– Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω