ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ .

18 Φεβρουαρίου 2018

Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ )

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΠΕΚΑ

Άρθρο 1 Ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης 1. Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετονοµάζεται σε Ορ- γανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016 (Α΄85). 2. Ο ΟΠΕΚΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Α- θήνα. 3. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκοπός του ΟΠΕΚΑ είναι: α) Η χορήγηση χρηµατοδοτούµενων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προνοιακών παροχών, επιδοµάτων, οι- κονοµικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονοµική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµά- των, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ) Η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτή- ρα του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ν. 3050/2002 (Α΄214). 2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παραγράφου 1: α) Συνιστάται στον ΟΠΕΚΑ Λογαριασµός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, και β) διατηρείται ο ΛΑΕ του ν. 3050/2002, µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Άρθρο 3 Πόροι 1. Πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι: α) Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την κάλυψη των παροχών του Λογαριασµού Προνοι- ακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την κάλυψη των πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας, ό- πως αποδοχών, λοιπών αµοιβών και αποζηµιώσεων προ- σωπικού, προµηθειών, του Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δ) οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεµατικών, ε) τα έσοδα από την οικονοµική συµµετοχή των προ- σώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3050/2002. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ΄, 15 Φεβρουαρίου 2018, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο- νοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος µεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα- ρόντος. Άρθρο 4 Παροχές και υπηρεσίες 1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής: α) το επίδοµα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/ 2018 (Α΄5), β) το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλι- στους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδεί- ας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύµ- φωνα µε το ν. 1296/1982 (Α΄128), το ν. 4093/2012 (Α΄222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος, δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασµού Αγρο- τικής Εστίας, σύµφωνα µε το ν. 3050/2002, ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήµα σε ά- τοµα µε αναπηρία: αα) επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγι- κούς και ακρωτηριασµένους [(ν.δ. 57/1973 (Α΄149), ν. 162/1973 (Α΄227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α΄ 36), άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213)], ββ) διατροφικό επίδοµα σε νεφροπαθείς, µεταµοσχευ- µένους πνευµόνων και µυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, µεταµοσχευ- µένους καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α΄2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998], γγ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), δδ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά νοητική υ- στέρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), εε) οικονοµική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγι- κών και ακρωτηριασµένων ανασφάλιστων και ασφαλι- σµένων του Δηµοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/ 1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄572)], στστ) ενίσχυση ατόµων µε συγγενή αιµολυτική αναι- µία (µεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – µικροδρεπανοκυτ- ταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορρο- φιλία κ.λπ.), Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998), ζζ) οικονοµική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόµων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), ηη) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε αναπηρία όρα- σης [άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 (Α΄212), ν.δ. 57/ 1973, ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979 (Α΄191), άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α΄69)], θθ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε εγκεφαλική παρά- λυση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998), ιι) εισοδηµατική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευµέ- νων χανσενικών και µελών των οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν.1137/1981 (Α΄60), άρθρο 22 του ν. 2646/1998], στ) προνοιακές παροχές, οικονοµικές και εισοδηµατι- κές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονο- µική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών οµάδων, ι- δίως: αα) το Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής σε ανασφάλι- στους υπερήλικες [ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α- σφαλίσεων Γ3/2435/1987 (Β΄435], ββ) η εισοδηµατική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110), άρθρο 22 του ν. 2646/1998], γγ) η Κάρτα µετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α΄268), άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3534/2007 (Α΄40)], ζ) το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως το άρθρο αυτό τροποποι- ήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α΄236)], η) προγράµµατα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 116 του ν.4488/2017 (Α΄137), θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους µονα- χούς και µοναχές που είναι εγγεγραµµένοι στα µοναχο- λόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκα- ταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήµατα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ηµεδαπής, πλην Ο- ΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και µοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και µοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά, ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύµφωνα µε ειδι- κότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί µέχρι σήµερα, ια) µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή µε κοινή από- φαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρµό- διων Υπουργών, µπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υ- λοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προ- γράµµατος ή οικονοµικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτι- κής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µέχρι 30.6.2018, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ, καταρτίζεται ο «Κανονι- σµός Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ» µε τον οποίο καθορίζονται: α) το είδος των χορηγούµενων από τον ΟΠΕΚΑ προ- νοιακών παροχών και υπηρεσιών και τα σηµεία επαφής και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµό- τητας και ένταξης των ενδιαφεροµένων στα σχετικά προγράµµατα, γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισµού, το ύψος του ποσού, ο χρόνος έναρξης καταβολής, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις αναστολής, τροποποίησης, διακοπής και επαναχορήγησης των πάσης φύσης παροχών, δ) ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων (ανά παροχή ή και ενιαία) και τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, τα αρµόδια όργανα παραλαβής τους, το εί- δος και το εύρος των διοικητικών ελέγχων, όπως ηλε- κτρονικές διασταυρώσεις και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι, 2 στ) τα αρµόδια όργανα απονοµής των παροχών, ζ) ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέ- ντων ποσών παροχών, η) τα θέµατα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυ- γές και το αρµόδιο Όργανο εξέτασής τους και κάθε άλλο συναφές µε τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ζήτηµα. 3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού της παραγράφου 2 τα ζητήµατα των περιπτώσεων α΄ έως η΄της παραγρά- φου 1, καθορίζονται, ανά παροχή – υπηρεσία ή οµάδα πα- ροχών – υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Εργα- σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης. 4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά, µέσω εξουσιοδοτηµέ- νων – διαπιστευµένων από τον Διοικητή υπαλλήλων αυ- τού, τα δηλωθέντα στοιχεία από τους αιτούντες οποια- δήποτε παροχή που απονέµει ο ΟΠΕΚΑ µε τις διαθέσι- µες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του πληροφορια- κού συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Ε- σωτερικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήµατος Πλη- ρωµών Συντάξεων, των πληροφοριακών συστηµάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι- σης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.), του Οργανισµού Απασχόλησης Ερ- γατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνο- µίας, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κα- θώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής, φορέα ή Υπουργεί- ου, που επίσης υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνε- χή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο, πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στα απολύτως αναγκαία στοιχεία και δεδοµένα των αιτούντων, µε την τήρηση των διατά- ξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 5. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διερευνά τις δυνατότητες σύναψης διµερών ή πολυµερών συµφωνιών διοικητικής συνεργασίας και συνδροµής για την ανταλλαγή, µε συµ- βατικό ή/και ηλεκτρονικό τρόπο, δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών µε φορείς, οργανισµούς και αρχές κοι- νωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και εισηγεί- ται σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή. Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης 1. Όργανα διοίκησης του ΟΠΕΚΑ είναι: α) το Διοικητι- κό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και β) ο Διοικητής. 2. Η θέση του Διοικητή [παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4169/1961 (Α΄81)] και η θέση του Υποδιοικητή (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1573/1985 (Α΄201) του ΟΓΑ, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αποτε- λούν εφεξής θέση Διοικητή και θέση Υποδιοικητή του Ο- ΠΕΚΑ, αντίστοιχα. 3. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, µε εµπει- ρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄33) και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη- σης. Διορίζονται µε τριετή θητεία, µε δυνατότητα ισό- χρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ανωτέρω διαδικασία. 4. Τον Διοικητή αναπληρώνει ο Υποδιοικητής σε περί- πτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατός του σε όλα τα καθήκοντά του, ως Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις κείµενες δια- τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Άρθρο 6 Σύνθεση – Αρµοδιότητες και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου 1. Το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ είναι εννεαµελές (9µελές) και α- ποτελείται από: α) τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊ- στάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Τοµέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Επιτελικής Δο- µής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό, γ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, προϊ- στάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Υπη- ρεσιών Υγείας, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό, δ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά- πτυξης και Τροφίµων, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµα- τος, µε τον αναπληρωτή του, της Γενικής Διεύθυνσης Α- γροτικής Ανάπτυξης ή της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι- κών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό, ε) έναν (1) υπάλληλο, προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµή- µατος, της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονο- µικών, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον αρµόδιο υπουργό, στ) έναν (1) ειδικό επιστήµονα, εξειδικευµένο σε θέ- µατα οικονοµικών ή κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας ή πληροφορικής, που ορίζεται από τον Υπουργό Εργα- σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, µε τον αναπληρωτή του, ιδίων ως άνω προσόντων, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), µε τον αναπληρωτή του, η) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο, µε τον αναπληρωτή του, της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας, της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία (3) Τέκνα Ελλάδας (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) και του Πανελλή- νιου Συλλόγου Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ του παρό- ντος επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από πίνα- κες υποδεικνυοµένων εκπροσώπων των ανωτέρω φορέ- ων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουρ- γού και περιέχουν διπλάσιο αριθµό εκπροσώπων. Αν πα- ρέλθει άκαρπη η ως άνω προθεσµία, ορίζονται µε από- φαση του Υπουργού. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος εκλέγεται µε καθολική, άµεση και µυστική ψηφο- φορία από το σύνολο των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ, µε τον αναπληρωτή του. Κατά την πρώτη συγκρότηση του 3 Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων, στο Δ.Σ. µετέχει, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων, ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΟΓΑ στο Δ.Σ. του ΟΓΑ, εφόσον δεν έχει λήξει η θητεία του. Σε πε- ρίπτωση συγκρότησης του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ κατά το µε- ταβατικό στάδιο εκλογής του εκπροσώπου των υπαλλή- λων, αυτός προτείνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΟΠΕΚΑ, προσωρινά, µέχρι τη διεξαγωγή των σχετικών εκλογών και την ανάδειξή του. 2. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει, χωρίς δικαί- ωµα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ένας υπάλλη- λος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊστάµενος Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον αρµόδιο Υπουργό. 3. Χρέη γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ. 4. Ο Υποδιοικητής µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριά- σεις του Δ.Σ., καθώς και στις συνεδριάσεις της Διαχειρι- στικής Επιτροπής του ΛΑΕ. 5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει χωρίς δικαί- ωµα ψήφου ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στον Ο- ΠΕΚΑ και σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του. 6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχουν χωρίς δι- καίωµα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές του ΟΠΕΚΑ. 7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ., µε τους αναπλη- ρωτές τους, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης µε τριετή θητεία. 8. Μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι- σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. 9. Για το διορισµό µέλους του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ ισχύ- ουν τα προσόντα και κωλύµατα διορισµού που αναφέρο- νται στα άρθρα 4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέ- ρους Α΄ του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ε- πιπλέον δεν διορίζεται, ούτε µπορεί να αποτελεί µέλος: α. ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση µε τον ΟΠΕΚΑ, ε- κτός του εκπροσώπου των υπαλλήλων, β. ο τελών σε οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση µε τον ΟΠΕΚΑ. Αν κατά την ηµέρα του διορισµού υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω κωλύµατα ή προκύψει µετά το διορισµό ή το µέλος του Δ.Σ. χάσει την ιδιότητα µε την οποία διορίστη- κε ως τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ., αυτό συνεπάγεται την έκπτωση από το αξίωµα µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης. Στην περίπτωση του εκπροσώ- που εργαζοµένων µε τον αναπληρωτή του, εκλέγεται νέος εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του. 10. Σε αντικατάσταση των µελών του Δ.Σ. που εκπί- πτουν, αποβιώνουν ή αποχωρούν µε οποιονδήποτε τρό- πο διορίζονται άλλα µέλη µε θητεία το υπόλοιπο της θη- τείας αυτών που αντικαθιστούν. Μέχρι το διορισµό των νέων µελών το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει νοµίµως, ε- φόσον µε τα λοιπά µέλη του, τακτικά ή αναπληρωµατικά, υπάρχει απαρτία και όχι πέραν του τριµήνου. 11. Αν λήξει η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ., καθώς και των αναπληρωτών τους, αυτή µπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια, µέχρι το διορισµό των νέων µελών και των αναπληρωτών τους, όχι όµως περισσότε- ρο από ένα τρίµηνο από τη λήξη της. 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης καθορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών, των εισηγητών, του γραµµατέα και λοιπών προ- σώπων που συµµετέχουν στο Δ.Σ., σύµφωνα µε τις κεί- µενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Μέχρι την έκδοση της προαναφε- ρόµενης απόφασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κεί- µενης νοµοθεσίας. 13. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέ- µατα διοίκησης και διαχείρισης του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) καθορίζει την πολιτική δράσης του ΟΠΕΚΑ προς εκ- πλήρωση των σκοπών του, β) εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα ανα- γκαία νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουρ- γίας του, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών είσπραξης εσόδων και διαχείρισης εξόδων του Οργανι- σµού, γ) εγκρίνει τον Προϋπολογισµό, Απολογισµό – Ισολο- γισµό κάθε οικονοµικού έτους και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισµού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του. Καµιά δαπάνη δεν αναλαµβάνεται και δεν εκτελεί- ται αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογι- σµό, δ) µεριµνά για την είσπραξη των πόρων των Λογαρια- σµών του ΟΠΕΚΑ, ε) αποφασίζει για κάθε θέµα που ανάγεται στην αρµο- διότητα του Διοικητή, αν ο Διοικητής αποφασίσει να το παραπέµψει σε αυτό για γνωµοδότηση ή λήψη απόφα- σης, στ) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΕΚΑ, ζ) αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση µελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οµάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί το Διοικητή για την υπογρα- φή των σχετικών συµβάσεων και αποφάσεων, η) αποφασίζει για τη διενέργεια και υλοποίηση των διαδικασιών για την προµήθεια ειδών, υπηρεσιών, έργων, µισθώσεων και εκµισθώσεων, θ) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών ειδών, υπηρεσιών, έργων, µι- σθώσεων και εκµισθώσεων, την τήρηση των οριζοµένων από αυτές, την παράταση της ισχύος τους, τη χορήγηση προκαταβολών σε προµηθευτές, εφόσον προβλέπεται α- πό τη σύµβαση, την κήρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή µη συµβατικών ρητρών, την καταγγε- λία των σχετικών συµβάσεων, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα, ι) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, τη διά- θεση χρηµατικών ποσών, έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ετησίως από τα έσοδα του ΟΠΕΚΑ, για τη διενέρ- γεια δαπανών που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς µε τους σκοπούς του Οργανισµού, όπως σεµι- νάρια, συµµετοχή σε διεθνείς συνδιασκέψεις, συνδροµή σε διεθνείς οργανισµούς, φιλοξενία ξένων αποστολών 4 που έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και λοιπά συναφή, καθώς και για τη διενέργεια δαπανών επικοινω- νιακής προβολής, ια) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης ως Κύριος Διατά- κτης του ΟΠΕΚΑ, ιβ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµέ- νου της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών του ΟΠΕΚΑ, την, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί χωρικής αρµοδιό- τητας, ανάθεση προς διεκπεραίωση εκκρεµών υποθέσε- ων-φακέλων παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης, ανα- σφάλιστων υπερηλίκων, αναπηρικών, οικογενειακών επι- δοµάτων κ.ά, αρµοδιότητας οργανικών µονάδων της Κε- ντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε οποιαδήποτε άλλη, µε τις κατά περίπτωση ίδιες αρµο- διότητες, οργανική µονάδα του ΟΠΕΚΑ. Οι αντιστοίχως αρµόδιοι προϊστάµενοι της οργανικής µονάδας, στην ο- ποία ανατίθενται υποθέσεις µε τον τρόπο αυτόν, είναι υ- πεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων και την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων-πράξεων. Με την απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται οι υποθέσεις που ανατίθενται, οι οργανικές µονάδες που τις αναλαµ- βάνουν, ο χρόνος και οι προθεσµίες διεκπεραίωσης, οι αρµόδιοι προϊστάµενοι για την παρακολούθηση του έρ- γου και την έκδοση των πράξεων και κάθε άλλο ανα- γκαίο ζήτηµα, ιγ) αποφασίζει τη διενέργεια προκήρυξης για την πρό- σληψη δικηγόρων µε έµµισθη εντολή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του παρό- ντος, ιδ) µε απόφασή του µπορεί να συγκροτεί Επιτροπές α- πό µέλη του Δ.Σ. ή από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και άλ- λους ειδικούς για τη µελέτη και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του, ιε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από την κείµενη περί ΟΓΑ νοµοθεσία και είναι συναφής µε τους σκοπούς του ΟΠΕΚΑ. 14. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στον Διοικητή, στα µέλη αυτού, στον Υποδιοικητή ή σε Προϊσταµένους Οργανικών µονάδων του ΟΠΕΚΑ ορι- σµένες αρµοδιότητές του, πλην των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 13. 15. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαί- ρεση είναι δυνατόν να συζητηθούν θέµατα που δεν περι- λαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, εφόσον είναι πα- ρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζή- τησή τους, καθώς και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα παριστάµενα µέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συµφωνούν για τη συζήτησή τους. 16. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα µέλη του ή οι αναπληρωτές τους και συµφωνούν στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης. 17. Το Δ.Σ. µπορεί να συνεδριάζει και µε χρήση ηλε- κτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις α- ναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συ- νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφά- λειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 18. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δι- οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) περί συλλο- γικών οργάνων. Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Διοικητή 1. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) ασκεί τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ και διασφαλίζει, λαµ- βάνοντας κάθε αναγκαίο µέτρο, την αποτελεσµατική, α- ποδοτική και εύρυθµη λειτουργία του για την επίτευξη των σκοπών του, β) συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, γ) µεριµνά για την εφαρµογή του συνόλου της νοµο- θεσίας που διέπει τον ΟΠΕΚΑ και εισηγείται προς το Δι- οικητικό Συµβούλιο τα ζητήµατα που απαιτούν νοµοθετι- κή ρύθµιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουρ- γίας του, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που α- φορούν τον ΟΠΕΚΑ, δ) υποβάλλει ερωτήµατα στο Γραφείο Νοµικού Συµ- βούλου του ΟΠΕΚΑ σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τον ΟΠΕ- ΚΑ και αποδέχεται ή µη τις εκδιδόµενες επ’ αυτών γνω- µοδοτήσεις, ε) ασκεί τις αρµοδιότητες για ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης του προσωπικού του ΟΠΕΚΑ σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµο- σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α΄26) και την κείµενη νοµοθεσία, στ) µε απόφασή του συγκροτεί Οµάδες Εργασίας που αποτελούνται από υπαλλήλους του Οργανισµού ή και ι- διώτες, οι οποίοι, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επι- στηµονικής κατάρτισης και πείρας τους, µπορούν να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότε- ρη λειτουργία του Οργανισµού µέσω της κατάρτισης µε- λετών, προτάσεων, πορισµάτων, εισηγήσεων και της διε- νέργειας ερευνών για θέµατα που είναι συναφή µε τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του Οργανισµού, ζ) υπογράφει, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., συµβάσεις που συνάπτει ο ΟΠΕΚΑ, όπως και άλλου πε- ριεχοµένου έγγραφα, η) εκπροσωπεί τον ΟΠΕΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται προσωπική εµφάνιση εκπροσώπου του ΟΠΕΚΑ ενώπιον οποιασδήποτε δικα- στικής ή άλλης Αρχής, αυτή ενεργείται από τον οριζόµε- νο, από τον Διοικητή, νοµικό σύµβουλο ή πάρεδρο ή δι- καστικό αντιπρόσωπο ή δικηγόρο, θ) αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τη δικαστική ε- πιδίωξη οποιασδήποτε απαίτησης σε χρήµα ή άλλης α- ξίωσης του ΟΠΕΚΑ ή την απόκρουση τέτοιου είδους α- ξιώσεων κατ’ αυτού, ιδίως επιχειρεί όλες τις κύριες ή πα- ρεπόµενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δί- κης, ασκεί αγωγές, ανταγωγές, παρεµβάσεις, προσεπι- κλήσεις, αγωγή κακοδικίας, ένδικα µέσα, ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων και επιδιώκει την εκτέλεση αυτών, ι) εκπροσωπεί τον Οργανισµό σε επιστηµονικά συνέ- δρια, εκδηλώσεις, σεµινάρια, ηµερίδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκο- πών του. Με απόφασή του µπορεί να αναθέσει την ως ά- νω εκπροσώπηση στον υποδιοικητή ή σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή άλλο υπάλληλο του Οργανισµού, ια) διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτα- 5 σης (Ε.Δ.Ε.) και ορίζει τον υπάλληλο που θα την ενεργή- σει, για τη διοικητική διερεύνηση θεµάτων, γεγονότων και υποθέσεων που είναι δυνατόν να πλήξουν το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισµού, ιβ) µπορεί να ζητήσει, εντός τριµήνου, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του π.δ. 78/1998 (Α΄72), οι οποίες εφαρµόζο- νται και για τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, την επα- νεξέταση υπόθεσης απονοµής οποιασδήποτε προνοια- κής παροχής, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η παροχή χορηγήθηκε παρά το νόµο, ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από την κείµενη περί ΟΓΑ νοµοθεσία και είναι συναφής µε τους σκοπούς του ΟΠΕΚΑ. 2. Τον Διοικητή απόντα, ελλείποντα ή κωλυόµενο ανα- πληρώνει στο σύνολο των αρµοδιοτήτων του ο Υποδιοι- κητής. Αν ο Υποδιοικητής απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύε- ται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυ- ντής, πλην της προεδρίας του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ. 3. Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ µπορεί να µεταβιβάζει, µε απόφασή του, ορισµένες από τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «Με εντολή Διοικητή» στον Υποδιοικητή ή σε Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του ΟΠΕΚΑ. Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης 1. Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει επιλεγεί µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής και διοριστεί µε την Φ.10034/Δ9/250/736/30.1.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 34) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει διοριστεί µε την Φ.10034/οικ.23603/6451/27.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386) α- πόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχί- ζουν νοµίµως να ασκούν τις αρµοδιότητές τους που προ- βλέπονται από τον παρόντα νόµο και την κείµενη νοµο- θεσία, ως Διοικητής και Υποδιοικητής του ΟΠΕΚΑ, αντί- στοιχα, και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη συγκρότηση νέ- ου Διοικητικού Συµβουλίου. 2. Μέχρι την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ο- ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4369/2016: α) η επιλογή του Διοικητή γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργα- σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης και β) ο Υποδιοικητής διορίζεται µε απόφαση του Υ- πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι- κής Αλληλεγγύης. 3. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, και όχι πέραν των τριών (3) µηνών από την έναρξη ι- σχύος του, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΓΑ, που συ- γκροτήθηκε µε την Φ.10034/33863/10430/21.8.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, συνεχίζει νοµίµως να λειτουργεί και να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και την κείµενη νοµοθεσία, ως Διοικητικό Συµβού- λιο του ΟΠΕΚΑ. 4. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη του παρόντος απο- φάσεις – πράξεις των Οργάνων Διοίκησης του ΟΓΑ εξα- κολουθούν και µετά την έναρξη της ισχύος του να παρά- γουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους για τον ΟΠΕΚΑ µέ- χρι τη λήξη, τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του. Άρθρο 9 Θέµατα προσωπικού 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕ- ΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθµό, µισθολογικό κλιµάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώµατα που απορρέουν από την προηγούµενη υπηρεσιακή του κατάσταση. 2. Το προσωπικό του ΟΓΑ, όπως αυτό καθορίστηκε µε την αριθµ. Φ.10034/61554/Δ9/16455/30.12.2016 απόφα- ση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄4320) και συνεχίζει να υπηρετεί στον Οργανισµό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ι- διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), καθίσταται µόνιµο προσωπικό δηµοσίου δικαίου. 3. Στο ως άνω µόνιµο προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, εξακο- λουθούν να εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8 και 9 του άρ- θρου 42 της 177647/8720/13-16.9.1961 (Β΄ 320) κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών, ό- πως η παράγραφος 8 συµπληρώθηκε µε την προσθήκη ε- δαφίου µε την 231704/23405/18.11-24.12.1968 κοινή α- πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (Β΄726), του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 και της περί- πτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµε- νης παραγράφου, για όλα τα θέµατα της εν γένει υπηρε- σιακής κατάστασης, τις µεταβολές αυτής και τα ζητήµα- τα πειθαρχικής ευθύνης το προσωπικό του ΟΠΕΚΑ υπά- γεται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26). 5. Οι κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, που διατηρήθη- καν στον Οργανισµό βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ- θρο 14 του ν. 4488/2017 (Α΄137), καθώς και όσες κενώ- θηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρού- νται και στον ΟΠΕΚΑ. Από αυτές, οι κατά την έναρξη ι- σχύος του παρόντος κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, παρέχεται η δυ- νατότητα χορήγησης από τον Λογαριασµό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του προϋπολογι- σµού του ΟΠΕΚΑ, εντόκων δανείων προς τους υπαλλή- λους του για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών οικονοµικών αναγκών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3586/2007 (Α΄151). 7. Οι προβλεπόµενες θέσεις ειδικών συνεργατών των Γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΟΓΑ (παρ. 1α, άρθρο 19, ν. 2556/1997 και παρ. 6 άρθρο 21, ν. 3144/2003) από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθί- στανται θέσεις ειδικών συνεργατών των γραφείων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΟΠΕΚΑ. Η κατοχή των εν λόγω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα 6 του δικηγόρου ή άλλη ελεύθερου επαγγελµατία. 8. Συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ πέντε (5) θέσεις δικηγό- ρων µε σχέση έµµισθης εντολής για τη νοµική υποστήρι- ξη του έργου των υπηρεσιών του. Η πλήρωση των θέσε- ων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄208). Με την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµ- βούλιο, καθορίζεται η ιδιότητα (παρά Πρωτοδίκαις, παρ’ Εφέταις, παρ’ Αρείω Πάγω) των προς πρόσληψη δικηγό- ρων, ύστερα από σχετική πρόταση του Προϊσταµένου του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ. 9. Το µισθολογικό καθεστώς των υπαγόµενων στις πα- ραγράφους 7 και 8 του παρόντος, ρυθµίζεται από τις οι- κείες διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176). Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα προσωπικού 1. Οι εκκρεµείς διαδικασίες διορισµών, µετατάξεων, α- ποσπάσεων και πάσης φύσης υπηρεσιακών µεταβολών του ΟΓΑ ολοκληρώνονται για λογαριασµό του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να απαιτείται επανάληψή τους. 2. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τον ΟΓΑ διατηρούνται σε ισχύ και µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και ως προς τον ΟΠΕΚΑ µέχρι τη λήξη τους. 3. Προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ, τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26). Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων η επιλογή, τοποθέτηση και αναπλήρωση προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ, µέχρι και σε επίπε- δο Διεύθυνσης, γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες ειδικές διατάξεις της απόφασης αριθµ. Ε4/Φ34 οικ. 4279/1971 (Β΄678) του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί ε- γκρίσεως του Κανονισµού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισµού Γεωργι- κών Ασφαλίσεων». Οι θέσεις ευθύνης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, προ- κηρύσσονται, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του ν. 4369/2016 (A΄33). 4. Μέχρι τη συγκρότηση των οικείων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατά- στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) και το ν. 4369/2016, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ υπάγονται για ό- λα τα ζητήµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης και πειθαρχικής ευθύνης στα οικεία υπηρεσιακά και πειθαρ- χικά συµβούλια του ΟΓΑ, τα οποία συνεχίζουν να λει- τουργούν και να ασκούν τις προβλεπόµενες από τα άρ- θρα 3 και 37 της 177647/8720/13-16.9.1961 κοινής από- φασης των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών «Κανο- νισµός Κατάστασης Προσωπικού ΟΓΑ» (Β΄320) και την Δια/24086/23.6.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄43) αρµοδιότητές τους. Άρθρο 11 Νοµική υποστήριξη 1. Η νοµική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, αυτοτελές Γραφείο του οποίου λειτουργεί στην έδρα του Οργανισµού. 2. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβού- λου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ ανήκουν: α) η εν γένει νοµική υποστήριξη των υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα της Διοί- κησης του ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις, γ) η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδι- κος συµβιβασµός του ΟΠΕΚΑ µέχρι του ποσού των σα- ράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέ- πεται από τις κείµενες διατάξεις, δ) η νοµική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ κατά την κατάρτι- ση συµβάσεων και ε) η νοµοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον ΟΠΕΚΑ. 3. Η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του ΟΠΕ- ΚΑ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, εκτός τοπικής αρµοδιότητας Αθηνών – Πειραιά, ανατίθεται στα αντί- στοιχα περιφερειακά Γραφεία Νοµικού Συµβούλου και στα περιφερειακά Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.. Επί των υποθέσεων Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ., στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3086/2002 (Α΄324), η ει- σήγηση επί των υποθέσεων αυτών εισάγεται ενώπιον της Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµ- βούλου του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ. Η δικαστική εκπρο- σώπηση και γενικά η υπεράσπιση των υποθέσεων του Ο- ΠΕΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των Πρωτοδικείων όπου δεν λειτουργεί Δικαστικό Γρα- φείο ανατίθεται σε δικηγόρους του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3086/2002. 4. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους λει- τουργεί Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλ- λήλους ΟΠΕΚΑ και δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, όπως αυτοί προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 και εποπτεύονται από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στον ΟΠΕΚΑ. 5. Ο ΟΠΕΚΑ έχει τα ουσιαστικά, δικονοµικά και οικο- νοµικά προνόµια του Δηµοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παρά- σταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρί- ου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος και µέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. 6. Οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή του ΟΠΕΚΑ έχουν -µε µόνη την ιδιότητα τους αυτή και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου – την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από τον νόµο για την παράσταση και υπεράσπιση του ΟΠΕΚΑ ενώπιον ό- λων των Δικαστηρίων και Αρχών και ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε εν- δεικνυόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την αµετάκλητη πε- ραίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. 7 Άρθρο 12 Μεταβατική διάταξη για θέµατα νοµικής υποστήριξης Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δικηγόροι στους οποίους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4261/2014, έχουν κατά περίπτωση ανατεθεί υπο- θέσεις των µη ασφαλιστικών αρµοδιοτήτων του ΟΓΑ στο πλαίσιο της εντολής και πληρεξουσιότητας που τους έ- χει δοθεί από το αρµόδιο Όργανο του ΟΓΑ, παρίστανται και συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις σχετικές δίκες για λο- γαριασµό του ΟΠΕΚΑ, ασκώντας όλες τις διαδικαστικές ενέργειες, πράξεις και ένδικα µέσα και βοηθήµατα επ’ ο- νόµατι του Οργανισµού αυτού. Άρθρο 13 Διοικητική οργάνωση του ΟΠΕΚΑ Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ διακρίνονται σε υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε υπηρεσίες των Περιφε- ρειακών Διευθύνσεων. Άρθρο 14 Διάρθρωση Ο ΟΠΕΚΑ έχει Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Α. Κεντρική Υπηρεσία 1. Υπηρεσίες υπαγόµενες απευθείας στον Διοικητή: α) Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου. β) Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης. γ) Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέρι- µνας. δ) Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου του Κρά- τους. 2. Γενική Διεύθυνση Παροχών 3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστή- ριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών. Η χω- ρική αρµοδιότητά τους εκτείνεται στους νοµούς της οι- κείας Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έχουν ως εξής: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακε- δονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 2. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ανατολικής Μακε- δονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή 3. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδο- νίας, µε έδρα την Κοζάνη 4. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Θεσσαλίας, µε έ- δρα τη Λάρισα 5. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία 6. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα 7. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη 8. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα 9. Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο. Άρθρο 15 Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου 1. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνε- ται στις παρακάτω οργανικές µονάδες: α) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Δαπανών γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιθεώρη- σης και Ελέγχου είναι: α) η κατεύθυνση, παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπά- γονται σε αυτή, β) η βελτίωση λειτουργίας των Υπηρεσιών ΟΠΕΚΑ µε την υλοποίηση και την αξιολόγηση αποτελεσµάτων εσω- τερικών ελέγχων, η άµεση αντιµετώπιση φαινοµένων διαφθοράς και η εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών µέ- τρων ως προς την τήρηση της νοµιµότητας και την κατα- πολέµηση πρακτικών κακοδιοίκησης, γ) η µέριµνα για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των χορηγούµενων από τον ΟΠΕΚΑ παροχών και υπηρεσιών, δ) ο σχεδιασµός για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των Ελεγκτών, η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµο- γών υποστήριξης του έργου και η διαρκής προσπάθεια για την βελτίωση µεθόδων και τον εντοπισµό παραβατι- κών συµπεριφορών, ε) η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διενεργηθέ- ντων ελέγχων, η σχετική ενηµέρωση του Διοικητή για τα αποτελέσµατα αυτών και η υποβολή εισήγησης για τη λήψη διορθωτικών µέτρων για την καταπολέµηση πρα- κτικών κακοδιοίκησης και φαινοµένων διαφθοράς. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ε- ξής: α) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου αα) Η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ε- λέγχου και η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήρι- ξης του εσωτερικού ελέγχου. ββ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τη Διεύ- θυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. γγ) Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων του εσωτερι- κού ελέγχου, η κατάρτιση των προγραµµάτων ελέγχου και η αξιολόγηση των κινδύνων. δδ) Η εισήγηση για τη συγκρότηση κλιµακίων ελε- γκτών, για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. εε) Η διενέργεια ειδικών διοικητικών, τακτικών ή πε- ριοδικών ελέγχων των υπηρεσιών και οργάνων του Ο- ΠΕΚΑ, οι οποίοι αφορούν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και τη συµφωνία των ενεργειών και των πράξε- ών τους µε την αρχή της νοµιµότητας. στστ) Η σύνταξη εκθέσεων – αναφορών προς τον Διοι- κητή του Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτά- σεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουρ- γιών, πρακτικών κακοδιοίκησης και παραβατικών φαινο- µένων. ζζ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίω- ση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά τον εσωτερι- κό έλεγχο. 8 ηη) Η παροχή ελεγκτικών – συµβουλευτικών αρµοδιο- τήτων, όπως: ααα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερι- κού ελέγχου (internal control) του Οργανισµού και η εισή- γηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, βββ) ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έ- λεγχος της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπα- νών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυ- ντήρια γραµµή εφαρµογής αριθµ. 52), όπως και του εσω- τερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανι- σµού, γγγ) η αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότη- τας και της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισµού, βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιο- νοµικής διαχείρισης, δδδ) η αξιολόγηση του προγραµµατισµού του σχεδια- σµού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Οργανι- σµού, εεε) ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προκει- µένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και αν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρ- κείς ασφαλιστικές δικλείδες / µηχανισµοί ελέγχου, θθ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του Οργανισµού. ιι) Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτα- σης, για τη διερεύνηση υποθέσεων παραβατικής συµπε- ριφοράς των υπαλλήλων, διαφθοράς, καθώς και σε περί- πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωµής. ιαια) Η επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων αν εντο- πιστούν µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες σε υπη- ρεσίες του Οργανισµού. β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Δαπανών αα) Η οργάνωση της λειτουργίας του εσωτερικού ε- λέγχου των δαπανών και η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρ- µογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου. ββ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τη Διεύ- θυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. γγ) Ο καθορισµός των προτεραιοτήτων του εσωτερι- κού ελέγχου, η κατάρτιση των προγραµµάτων ελέγχου και η αξιολόγηση των κινδύνων. δδ) Η εισήγηση για τη συγκρότηση κλιµακίων ελε- γκτών για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων δαπανών. εε) Η διενέργεια ειδικών, τακτικών ή περιοδικών διοι- κητικών, οικονοµικών και διαχειριστικών ελέγχων των υ- πηρεσιών και οργάνων του ΟΠΕΚΑ οι οποίοι αφορούν τόσο τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και τη συµφωνία των ενεργειών και των πράξεών τους µε την αρχή της νοµιµότητας. στστ) Η σύνταξη εκθέσεων – αναφορών προς το Διοι- κητή του Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτά- σεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουρ- γιών, πρακτικών κακοδιοίκησης και παραβατικών φαινο- µένων. ζζ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίω- ση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά τον εσωτερι- κό έλεγχο. ηη) Η παροχή ελεγκτικών – συµβουλευτικών αρµοδιο- τήτων, όπως: ααα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερι- κού ελέγχου (internal control) του Οργανισµού και η εισή- γηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, βββ) ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έ- λεγχος της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπα- νών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυ- ντήρια γραµµή εφαρµογής αριθµ. 52), όπως και του εσω- τερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανι- σµού, γγγ) η αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότη- τας και της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισµού, βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιο- νοµικής διαχείρισης, δδδ) η αξιολόγηση του προγραµµατισµού του σχεδια- σµού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Οργανι- σµού, εεε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περι- ουσίας του Οργανισµού µε την εξακρίβωση του ενεργη- τικού και παθητικού και του µισθολογικού κόστους, για τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης και κα- κοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή δια- φθοράς και την αποτροπή τους στο µέλλον, στστστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προ- κειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και αν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρ- κείς ασφαλιστικές δικλείδες / µηχανισµοί ελέγχου. θθ) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του Οργανισµού. ιι) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα- ταβολών του Οργανισµού. ιαια) Η διενέργεια οικονοµικού και διαχειριστικού ε- λέγχου των δηµόσιων υπολόγων και δηµόσιων διαχειρί- σεων που υπάγονται στον Οργανισµό. ιβιβ) Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικής έρευ- νας, προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέ- τασης, για τη διερεύνηση υποθέσεων παραβατικής συ- µπεριφοράς των υπαλλήλων, διαφθοράς, καθώς και σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωµής δηµό- σιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωµής. ιγιγ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προ- πληρωµής. ιδιδ) Η επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων αν εντο- πιστούν µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες σε υπη- ρεσίες του Οργανισµού. γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών αα) Η διενέργεια, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευ- θύνσεις του Οργανισµού, επιτόπιων τακτικών ή έκτα- κτων ελέγχων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας λή- ψης των παροχών του Οργανισµού. ββ) Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων ανα- φορικά µε τον τρόπο λειτουργίας και την τήρηση της αρ- χής της νοµιµότητας κατά την εκτέλεση εργασιών, οι ο- ποίες ανατίθενται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε πρόσωπα που συµβάλλονται ή συνεργάζονται µε τον Οργανισµό και δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του. γγ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Επιθεωρητών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Αν- θρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διε- 9 ρεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. δδ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελ- τίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την Επιθε- ώρηση. εε) Η εισήγηση για τη συγκρότηση εσωτερικών ή/και µικτών κλιµακίων ελέγχου µε άλλους ελεγκτικούς φο- ρείς. στστ) Η σύνταξη εκθέσεων – αναφορών προς τον Διοι- κητή του Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτά- σεων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουρ- γιών και παραβατικών φαινοµένων. Άρθρο 16 Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής: α) η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των γραφεί- ων του Διοικητή και του Υποδιοικητή του Οργανισµού, β) ο συντονισµός, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευ- τικού ελέγχου, των αρµοδίων υπηρεσιακών µονάδων, προκειµένου να συνταχθούν και να διαβιβαστούν αρµο- δίως οι σχετικές απαντήσεις, γ) η επιµέλεια της έκδοσης των αποφάσεων του Διοι- κητή, δ) η οργάνωση της επικοινωνίας της Διοίκησης µε τις υπηρεσιακές µονάδες του Οργανισµού, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά, ε) η µέριµνα για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχεί- ων από τις υπηρεσίες και από άλλες πηγές, η επεξεργα- σία αυτών και η κατάρτιση των επίσηµων στατιστικών πι- νάκων και δελτίων, στ) η µέριµνα για την έκδοση ετήσιου στατιστικού δελ- τίου το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται από τη Διοί- κηση του Οργανισµού, ζ) η παροχή στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων, µελε- τών και εκτιµήσεων στη Διοίκηση και στις Οργανικές µο- νάδες του Οργανισµού για την διαµόρφωση της πολιτι- κής του Οργανισµού και την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, η) η προβολή του έργου του Οργανισµού µε κάθε πρό- σφορο µέσο, θ) η οργάνωση των δηµόσιων εκδηλώσεων και η εν γέ- νει υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν τις δηµό- σιες και διεθνείς σχέσεις του Οργανισµού, ι) η µέριµνα για την έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, οδη- γών για την ενηµέρωση – πληροφόρηση των ενδιαφερο- µένων σχετικά µε τις παροχές και υπηρεσίες του Οργα- νισµού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονά- δες, ια) η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου Γραφείου Διοι- κητή και Υποδιοικητή Οργανισµού, ιβ) η παρακολούθηση του Τύπου και η ενηµέρωση της Διοίκησης και των οικείων Διευθύνσεων για κάθε δηµο- σίευµα σχετικό µε τον ΟΠΕΚΑ και η σύνταξη δελτίων τύ- που ή σχετικών απαντήσεων, ιγ) η εποπτεία και διαχείριση της ιστοσελίδας του Ορ- γανισµού και η µέριµνα για την ενηµέρωση και επικαιρο- ποίηση του περιεχοµένου της, σε συνεργασία µε τις λοι- πές οργανικές µονάδες και ιδίως µε τη Διεύθυνση Πλη- ροφορικής. Άρθρο 17 Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής: α) η ευθύνη για την λειτουργία του Ιατρείου της Κε- ντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, β) η άσκηση των καθηκόντων ιατρών εργασίας, σύµ- φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, γ) η µέριµνα για την τήρηση κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας του Οργανισµού και για τη λήψη µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας, δ) η αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και παροχή πρώτης βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης στο κοινό και στους υπαλλήλους, ε) οι εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυνα- µικού και Οργάνωσης, καθώς και προς κάθε αρµόδια υ- πηρεσία, σχετικά µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στ) η αξιολόγηση ιατρικών πιστοποιητικών που κατατί- θενται από υπαλλήλους του Οργανισµού ώστε εκ των υ- στέρων να ακολουθείται, η ανάλογα µε την περίπτωση, νόµιµη διαδικασία, ζ) η παροχή ιατρικών οδηγιών και συµβουλευτικών υ- πηρεσιών προς τους δικαιούχους των παροχών του Ο- ΠΕΚΑ, µέσω σχετικών έντυπων ή ηλεκτρονικών καταχω- ρίσεων κειµένων, άρθρων και µελετών, η) η µέριµνα για την εξασφάλιση της προσβασιµότη- τας των ΑµεΑ στα κτίρια του Οργανισµού και για τη βελ- τίωση της ποιότητας εξυπηρέτησής τους, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνω- σης, θ) η µέριµνα για διακίνηση της εισερχόµενης και εξερ- χόµενης αλληλογραφίας του Τµήµατος, έντυπης και η- λεκτρονικής σε συνεργασία µε το Τµήµα Κεντρικού Πρω- τοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτικής Υποστήρι- ξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνω- σης. Άρθρο 18 Γραφείο Υποστήριξης Νοµικού Συµβούλου του Κράτους 1. Αρµοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής: α) η υποβοήθηση του έργου του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, β) η νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του ΟΠΕΚΑ ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής ή και εξωδίκως, ύ- στερα από ανάθεση υποθέσεων από τον Διοικητή του Οργανισµού και σχετική εισήγηση του Γραφείου του Νο- µικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) η νοµική υποστήριξη του έργου του Οργανισµού, δ) η ενηµέρωση των υπηρεσιών του Οργανισµού και ι- δίως της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών, καθώς και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνω- σης επί νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών α- ποφάσεων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ- βερνήσεως και αφορούν τις παροχές κοινωνικής αλλη- λεγγύης που διαχειρίζεται ο Οργανισµός και θέµατα προσωπικού, καθώς και επί νοµολογίας δικαστηρίων για τα ανωτέρω θέµατα, ε) η συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιακών µονάδων του ΟΠΕΚΑ στη σύνταξη σχεδίων απαντήσεων της Διοί- 10 κησης, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ε- λέγχου, καθώς και σχεδίων απόψεων της Διοίκησης για υποθέσεις που άγονται ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής, στ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νοµικής φύσης που του ανατίθεται από το Δ.Σ. του Οργανισµού. 2. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου Υποστή- ριξης του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους έχει ως αντι- κείµενο: α) την παραλαβή, πρωτοκόλληση, έλεγχος δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και εισερχοµένων εγγράφων και ενηµέρωση, των αρµοδίων υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, για την πορεία των υποθέσεων, β) την επιµέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και δηµιουργία νέων δικογραφιών, γ) τη διαχείριση των υποβαλλοµένων ερωτηµάτων και των εκδιδοµένων γνωµοδοτήσεων, δ) τη διαχείριση των πρακτικών ή πράξεων της Τριµε- λούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του ΟΠΕΚΑ, και των υποβαλλόµενων από τους συνεργαζό- µενους δικηγόρους του ΟΠΕΚΑ προεισηγήσεων, ε) την έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση συνεργαζόµενων µε τον ΟΠΕΚΑ δικηγόρων στα Δικα- στήρια, στ) την τήρηση αρχείου και αναπαραγωγή των εγγρά- φων και δικογράφων του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του ΟΠΕΚΑ, ζ) την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Γραφείου, η) τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και σχεδίων απόψεων από τη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προ- σφυγών, για την υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και κάθε αρχής. Άρθρο 19 Γενική Διεύθυνση Παροχών Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών είναι οι εξής: α) ο αποτελεσµατικός συντονισµός των οργανικών µο- νάδων που υπάγονται σε αυτή για την έγκαιρη και σύν- νοµη χορήγηση ποιοτικών παροχών και υπηρεσιών, β) η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων, στις υπαγό- µενες στη Γενική Διεύθυνση Οργανικές µονάδες, ανθρώ- πινων και υλικών πόρων και η επιδίωξη της διαρκούς βελτίωσης και του εκσυγχρονισµού των διοικητικών δια- δικασιών και διεργασιών παραγωγής και διανοµής των παροχών και υπηρεσιών προς όφελος των εξυπηρετού- µενων, γ) η παρακολούθηση, µελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση της σχετικής µε τις παροχές και υπηρεσίες του Οργανι- σµού εµπειρίας και γνώσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η υποβολή προτάσεων προς τη Διοί- κηση του Οργανισµού για ανάληψη πρωτοβουλιών δια- µόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών, µε γνώµονα τις αρ- χές της αποτελεσµατικότητας και ανταποδοτικότητας. Άρθρο 20 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Παροχών Η Γενική Διεύθυνση Παροχών διαρθρώνεται στις εξής οργανικές µονάδες: 1) Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων 2) Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3) Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµι- κών Ενισχύσεων 4) Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας 5) Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών. Άρθρο 21 Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων 1. Η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων διαρθρώ- νεται στα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οι- κογενειών γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα- βολών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικογενεια- κών Επιδοµάτων είναι οι εξής: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα οικογε- νειακών επιδοµάτων, β) η εποπτεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής και η εν γένει διαχείριση όλων των θεµάτων στον τοµέα των οικογενειακών επιδοµάτων, γ) ο συντονισµός των ενεργειών και διαδικασιών και η επίλυση αµφισβητήσεων για όλα τα θέµατα αρµοδιότη- τας της Διεύθυνσης που ανακύπτουν από την συνδυα- σµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε το ενωσια- κό συντονιστικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας και τις Δι- µερείς Συµβάσεις, δ) ο συντονισµός των ενεργειών και των διαδικασιών για την προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε άλλες αρχές, φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και χω- ρών του εξωτερικού, ε) η εισήγηση προς τη Διοίκηση για τη σύνταξη οδη- γιών και εγκυκλίων, καθώς και η επίλυση αµφισβητήσεων κατά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, στ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων κα- ταβολής της παροχής, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών µεταβολών, ζ) η παρακολούθηση της νοµοθεσίας, καθώς και της νοµολογίας των δικαστηρίων επί θεµάτων οικογενεια- κών επιδοµάτων και η εισήγηση για την τροποποίηση-ε- ναρµόνιση της νοµοθεσίας και των σχετικών κανονιστι- κών διατάξεων, η) ο συντονισµός των εργασιών για όλα τα θέµατα που ανακύπτουν από τις σχέσεις του ΟΠΕΚΑ µε την Ε.Ε. και τους αρµόδιους φορείς των κρατών-µελών, καθώς και για θέµατα επαφών και σχέσεων µε τους εν λόγω φο- ρείς, θ) η ενηµέρωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών του ηλε- κτρονικού µητρώου δικαιούχων. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικογενειακών Ε- πιδοµάτων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών αα) Η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων για τη χορή- γηση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, διακοπή, επα- ναχορήγηση των οικογενειακών παροχών, καθώς και η 11 έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ββ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερό- µενους των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης αα΄, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συ- νεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων, δδ) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση, από και µε άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλα- ξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων όλων των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, πε- ριουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοµατού- χων και τις τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει, µε σκο- πό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµη- ση της απάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση κα- ταβολής των παροχών, εε) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους, στστ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για την επίλυση αµφισβητήσεων, ζζ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη δια- σφάλιση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών, ηη) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων, θθ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη- ροφορικής για την ψηφιοποίηση – µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών διαχείρισης των αιτήσεων, απονοµής των παροχών, ιι) η προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε τις αρ- µόδιες αρχές, τους φορείς και οργανισµούς κρατών-µε- λών της Ε.Ε., καθώς και χωρών µε τις οποίες έχει συνα- φθεί διµερής σύµβαση και η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την αντι- µετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί να ανακύπτουν από τη συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του συντονιστικού ενωσιακού δικαίου κοινωνικής ασφάλειας και των Διµερών Συµβά- σεων, ιαια) η διεκπεραίωση των εκκρεµών αιτήσεων και η ε- πιµέλεια της λειτουργίας και των συνεδριάσεων της Επι- τροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων επί υποθέσεων που α- φορούν τα καταργηθέντα από 1.11.2012 οικογενειακά ε- πιδόµατα [επίδοµα τρίτου παιδιού, ισόβια σύνταξη πολύ- τεκνης µητέρας και εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ] και τα καταργηθέντα από 1.1.2013 οικογε- νειακά επιδόµατα (πολυτεκνικό επίδοµα και επίδοµα τρί- τεκνης οικογένειας), µέχρι την περάτωσή τους, ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα- σης αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρ- µόδιου Οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφι- σβητείται η νοµιµότητα. β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οι- κογενειών: αα) Η µέριµνα, η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ε- νεργειών και η έκδοση των αποφάσεων-πράξεων για τη διαχείριση προνοιακών παροχών και προγραµµάτων για την ενίσχυση της οικογένειας, ββ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νο- µοθεσία, γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων, χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής, επα- ναχορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης οικογε- νειών, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, δδ) η µέριµνα για τη διαδικασία υποβολής των αιτηµά- των χορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης, εε) η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των προαναφε- ρόµενων αποφάσεων-πράξεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, και την κοινοποίησή τους στους ενδιαφεροµένους, στστ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων, ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για την επίλυση αµφισβητήσεων, ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους, θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων, ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη δια- σφάλιση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών, ιαια) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη- ροφορικής για την ψηφιοποίηση – µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών διαχείρισης των αιτήσεων, απονοµής των παροχών, ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα- σης αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρ- µόδιου οργάνου, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότη- τα. γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα- βολών: αα) Η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενερ- γειών και η έκδοση κάθε αναγκαίας απόφασης – πράξης για την πληρωµή των παροχών και την πίστωση των λο- γαριασµών των δικαιούχων, ββ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενη- µέρωση µε τις πάσης φύσεως µεταβολές, του ηλεκτρονι- κού Μητρώου επιδοµατούχων, γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των ληπτών, λόγω ε- σφαλµένης καταχώρισης των στοιχείων δικαιούχου, δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών απο- φάσεων – πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα πο- σά και η κοινοποίησή τους στο Τµήµα Εσόδων και Εί- σπραξης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, εε) η ανάπτυξη δράσεων για την είσπραξη αχρεωστή- τως καταβληθέντων ποσών επιδοµάτων σε θανόντες δι- 12 καιούχους, από πιστωτικά ιδρύµατα και συνδικαιούχους, στστ) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατού- χων, ζζ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία, σε συ- νεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, ηη) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη δια- σφάλιση της νοµιµότητας καταβολής των παροχών, θθ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι- τούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Δι- εύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών, ιι) η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη χρήση, σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύ- θυνσης, ιαια) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η η- λεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνερ- γασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές, ιβιβ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη- ροφορικής για την ψηφιοποίηση – µηχανοργάνωση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδικασιών για την έκδοση των βεβαιώσεων της Διεύ- θυνσης, ιγιγ) η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και η έκδοση όλων των αναγκαίων αποφάσεων-πράξεων για τη διαχείριση των εκκρεµοτήτων που αφορούν τα καταρ- γηθέντα µε την υποπαράγραφο ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οικογενειακά επι- δόµατα, τόσο για τις υποθέσεις της Κεντρικής Υπηρε- σίας όσο και των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Άρθρο 22 Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Η Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε ευά- λωτες οµάδες. β) Τµήµα χορήγησης παροχών ανασφάλιστων υπερη- λίκων. γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα- βολών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης παροχών κοι- νωνικής αλληλεγγύης είναι: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα των πα- ροχών κοινωνικής αλληλεγγύης, β) η εποπτεία για την διαχείριση όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της πολιτικής της χορήγησης παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης, γ) η παρακολούθηση των µεταβολών της σχετικής νο- µοθεσίας και νοµολογίας και η εισήγηση για την τροπο- ποίηση του νοµικού πλαισίου, δ) η εισήγηση προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων, για την παροχή διευκρι- νίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νο- µοθεσίας. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης παροχών κοινωνι- κής αλληλεγγύης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε ευά- λωτες οµάδες: αα) η µέριµνα για την υλοποίηση προγραµµάτων παρο- χών – οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες οµάδες, ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής, επα- ναχορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες ο- µάδες, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερό- µενους των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ’, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, δδ) η διαχείριση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλλη- λεγγύης, εε) η τήρηση αρχείου για τις αποφάσεις της υποπερί- πτωσης ββ΄ σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή, στστ) η αναζήτηση από άλλους φορείς και οργανι- σµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, περιου- σιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα ο- ποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νοµιµότητας κα- ταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων, ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρ- µογή της σχετικής νοµοθεσίας, ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, θθ) η διενέργεια ελέγχων της νοµιµότητας χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων σε συνεργασία µε τη Διεύ- θυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση και ο εκσυγχρονι- σµός της διαδικασίας και του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων και απονοµής των παροχών σε συνεργα- σία µε τις υπηρεσίες πληροφορικής, ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών, ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα- σης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/ 1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα. β) Τµήµα χορήγησης παροχών ανασφάλιστων υπερη- λίκων: αα) η µέριµνα για την υλοποίηση προγραµµάτων χορή- γησης παροχών ανασφάλιστων υπερηλίκων, ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής και διακοπής των παροχών, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσε- ων, γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερό- µενους των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ΄, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, δδ) η διαχείριση του προγράµµατος χορήγησης επιδό- µατος στεγαστικής συνδροµής σε ανασφάλιστους υπε- ρήλικες, εε) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ΄, στστ) η αναζήτηση, από άλλους φορείς και οργανι- 13 σµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, περιου- σιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα ο- ποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νοµιµότητας κα- ταβολής των παροχών, ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρ- µογή της σχετικής νοµοθεσίας, ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα χα- ρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατα- σταλτικών ελέγχων, ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, και ο εκσυγχρονι- σµός του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων και α- πονοµής των παροχών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πληροφορικής, ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών, ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανε- ξέ- τασης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των ο- ποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα. γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών-µεταβο- λών: αα) η καταβολή των παροχών στους δικαιούχους, ββ) ο έλεγχος και η διαρκής ενηµέρωση µε τις πάσης φύσεως µεταβολές του ηλεκτρονικού µητρώου επιδοµα- τούχων, γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς των ληπτών µε βάση ε- σφαλµένα στοιχεία, δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών απο- φάσεων – πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα πο- σά και η κοινοποίησή τους στο Τµήµα εσόδων και εί- σπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων της Διεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών, εε) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατούχων, στστ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία σε συνεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, ζζ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη δια- σφάλιση της νοµιµότητας καταβολής των παροχών, ηη) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι- τούντων στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών, θθ) η χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη χρήση, σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης, ιι) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η η- λεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνερ- γασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές, ιαια) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη- ροφορικής για την ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, κα- θώς και τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας και του συ- στήµατος έκδοσης των βεβαιώσεων της Διεύθυνσης, ιβιβ) η µέριµνα για την έκδοση κάθε πράξης, σχετικά µε τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του πα- ρόντος των δικαιούχων του ειδικού λογαριασµού του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012. Άρθρο 23 Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων 1. Η Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµι- κών Ενισχύσεων διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα χορήγησης αναπηρικών επιδοµάτων β) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπή- ρων γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα- βολών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων είναι: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα αναπηρι- κών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων, β) η εποπτεία για τη διαχείριση όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της πολιτικής της χορή- γησης των αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενι- σχύσεων, γ) η παρακολούθηση των µεταβολών της σχετικής νο- µοθεσίας και νοµολογίας και η εισήγηση για την τροπο- ποίηση του νοµικού πλαισίου, δ) η εισήγηση προς τη Διοίκηση του Οργανισµού για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρι- νίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νο- µοθεσίας. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης αναπηρικών επιδο- µάτων και οικονοµικών ενισχύσεων κατανέµονται µετα- ξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Στο Τµήµα χορήγησης αναπηρικών επιδοµάτων α- νατίθεται: αα) η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής αιτηµάτων για τη χορήγηση των αναπηρικών επιδοµάτων, ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και ε- παναχορήγησης των αναπηρικών επιδοµάτων, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, γγ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερό- µενους των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ΄, καθώς και η µέριµνα για την ορθή εκτέλεσή τους, σε συνεργα- σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, δδ) η τήρηση αρχείου για τις αποφάσεις της υποπερί- πτωσης ββ΄ σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των α- νωτέρω αποφάσεων-πράξεων, εε) η αναζήτηση, από άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, στοιχείων και πλη- ροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσια- κή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νοµιµότητας καταβο- λής των αναπηρικών επιδοµάτων, στστ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυ- κλίων, για την παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, ζζ) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, ηη) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα χα- ρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατα- σταλτικών ελέγχων, 14 θθ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων για τη νοµιµότητα χορήγησης των αναπηρικών επιδοµά- των, ιι) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκ- συγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος δια- χείρισης των αιτήσεων για την απονοµή των αναπηρικών επιδοµάτων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πληροφο- ρικής, ιαια) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων στην Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών. ιβιβ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανε- ξέ- τασης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων των ο- ποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα, ιγιγ) η µέριµνα για την εξέταση ή επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των αιτούντων ή των επιδοµατούχων, των οποίων η γνωµάτευση παύει να ι- σχύει, ιδιδ) η παραποµπή στη Δευτεροβάθµια αρµόδια υγειο- νοµική επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών ε- πιδοµάτων-οικονοµικών ενισχύσεων για να επανεξετα- στεί το ποσοστό αναπηρίας τους. β) Τµήµα χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπή- ρων: αα) η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής των αιτη- µάτων χορήγησης των αναπηρικών ενισχύσεων, ββ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και ε- παναχορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων, κα- θώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, γγ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως κα- ταβληθέντων ποσών των αναπηρικών επιδοµάτων, δδ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερό- µενους των αποφάσεων της υποπερίπτωσης ββ΄ και γγ΄, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργα- σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, εε) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων-πράξεων, στστ) η αναζήτηση από άλλους φορείς και οργανι- σµούς του εσωτερικού και του εξωτερικού εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, περιου- σιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων, τα ο- ποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νοµιµότητας κα- ταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων αναπήρων, ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για την παροχή διευκρινίσεων και την οµοιόµορφη εφαρ- µογή της σχετικής νοµοθεσίας, ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γένει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων, ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι- θεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων της νοµιµότητας χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσε- ων, ιαια) η ψηφιοποίηση, µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκ- συγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος δια- χείρισης των αιτήσεων απονοµής των αναπηρικών επι- δοµάτων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής, ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών, ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα- σης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων των ο- ποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα, ιδιδ) η µέριµνα για την εξέταση ή επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των αιτούντων ή των επιδοµατούχων, των οποίων η γνωµάτευση παύει να ι- σχύει, ιστιστ) η παραποµπή στη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικών επιδοµά- των-οικονοµικών ενισχύσεων για να επανεξεταστεί το ποσοστό αναπηρίας τους. γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα- βολών: αα) η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενερ- γειών και η έκδοση κάθε αναγκαίας απόφασης για την καταβολή των παροχών, ββ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενη- µέρωση µε τις πάσης φύσεως µεταβολές του ηλεκτρονι- κού µητρώου επιδοµατούχων, γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πιστώθηκαν στους λογαριασµούς ληπτών, µε βάση ε- σφαλµένα στοιχεία, δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών πράξε- ων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η κοινοποί- ησή τους στο Τµήµα εσόδων και είσπραξης αχρεωστή- τως καταβληθέντων της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπη- ρεσιών, εε) η µέριµνα για την είσπραξη χρηµατικών ποσών επι- δοµάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, στστ) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατού- χων, ζζ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία, σε συ- νεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, ηη) η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της νοµιµότητας της καταβολής των αναπη- ρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων σε συ- νεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, θθ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι- τούντων στη Διεύθυνση ενδικοφανών προσφυγών, ιι) η χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών µε τις αρµοδιό- τητες της Διεύθυνσης για κάθε νόµιµη χρήση, ιαια) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η η- λεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνερ- γασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές, ιβιβ) η ψηφιοποίηση-µηχανοργάνωση, καθώς και ο εκ- συγχρονισµός της διαδικασίας και του συστήµατος έκ- δοσης των βεβαιώσεων της Διεύθυνσης, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληροφορικής. Άρθρο 24 Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας 1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγη- σης προγραµµάτων, β) Τµήµα ελέγχου διανοµής παροχών και ελέγχου δα- πανών, γ) Τµήµα µητρώου δικαιούχων και παρόχων. 15 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Ε- στίας είναι: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρε- σίες του Οργανισµού, και άλλους φορείς όταν και όπου απαιτείται, για τα θέµατα των παροχών και υπηρεσιών του ΛΑΕ, β) η εποπτεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής και η διαχείριση όλων των θεµάτων για τη χο- ρήγηση των παροχών και υπηρεσιών του, γ) ο σχεδιασµός και η εποπτεία εφαρµογής προγραµ- µάτων αναψυχής, επιµόρφωσης και στήριξης των δικαι- ούχων των παροχών, δ) η διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότη- σης των προγραµµάτων της Αγροτικής Εστίας, ε) η εισήγηση τροποποίησης του κανονιστικού πλαισί- ου της λειτουργίας του ΛΑΕ, στ) η οργάνωση και ο σχεδιασµός δράσεων για την ε- νηµέρωση και πληροφόρηση των δικαιούχων σχετικά µε τις παροχές του. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και αξιολόγη- σης προγραµµάτων: αα) η συγκέντρωση των στοιχείων για την αξιολόγηση των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν, ββ) η µελέτη στοιχείων και η εισήγηση προς τη Διαχει- ριστική Επιτροπή για τον ετήσιο προγραµµατισµό χορή- γησης των παροχών του ΛΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και για την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους, γγ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Ο- ΠΕΚΑ για τον καθορισµό του αριθµού δικαιούχων που ε- ντάσσονται στα προγράµµατα και στις παροχές, οι προϋ- ποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε α- ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίησή τους, δδ) η παροχή διευκρινίσεων προς τη Διαχειριστική Επι- τροπή για την επίλυση των προβληµάτων που ανακύ- πτουν κατά τον προγραµµατισµό των παροχών, εε) η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στους δικαιού- χους και στους συνεργαζόµενους φορείς και επιχειρή- σεις, για τη χορήγηση των παροχών του ΛΑΕ, στστ) η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την υλοποίηση των προγραµµάτων, ζζ) ο σχεδιασµός και η εισήγηση δράσεων για την ενη- µέρωση των δικαιούχων για τις παροχές του ΛΑΕ και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, ηη) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης των προγραµµάτων της Αγροτικής Εστίας από την Ευρω- παϊκή Ένωση και άλλους φορείς, θθ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή σε συ- νεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και του απολογισµού του ΛΑΕ. β) Τµήµα ελέγχου διανοµής παροχών και ελέγχου δα- πανών: αα) η µέριµνα για τη διανοµή των παροχών του ΛΑΕ στους δικαιούχους, ββ) η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολο- γητικά, γγ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητι- κών που απαιτούνται για την απόδοση των δαπανών του ΛΑΕ, δδ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για θέ- µατα που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογη- τικών των δαπανών του ΛΑΕ, εε) η τήρηση αρχείου στατιστικών στοιχείων, αναφορι- κά µε τον έλεγχο των δαπανών του ΛΑΕ, στστ) η µέριµνα σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικο- νοµικών Υπηρεσιών για την αναζήτηση πόρων του ΛΑΕ, ζζ) η εισήγηση για τη διενέργεια ελέγχων της νοµιµό- τητας χορήγησης των παροχών και της τήρησης των ό- ρων των προγραµµάτων. γ) Τµήµα µητρώου δικαιούχων και παρόχων: αα) η µέριµνα για τη δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρω- ση του µητρώου δικαιούχων και παρόχων του ΛΑΕ, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανι- σµού, ββ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιό- τητες της Διεύθυνσης, για κάθε νόµιµη χρήση, γγ) η εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισµών, για τη σύναψη συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία του ΛΑΕ και τη χορήγηση των παροχών του στους δικαιούχους, καθώς και η εισήγηση για την καταγγελία των συµβάσεων αυ- τών, δδ) η τήρηση του µητρώου συµβάσεων που συνάπτο- νται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την προµήθεια α- γαθών και υπηρεσιών, αναγκαίων για τη λειτουργία του ΛΑΕ και τη χορήγηση των παροχών του στους δικαιού- χους, εε) η µέριµνα για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στστ) η παροχή διευκρινίσεων προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για την επίλυση των προβληµάτων που ανακύ- πτουν κατά τη σύναψη συµβάσεων. Άρθρο 25 Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών 1. Η Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών διαρθρώνε- ται στα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδοµά- των β) Τµήµα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών γ) Τµήµα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκ- κρεµούν δικαστικώς. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενδικοφα- νών Προσφυγών είναι: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρε- σίες του Οργανισµού, όπου απαιτείται, για θέµατα ενδι- κοφανών προσφυγών, β) η εποπτεία για την διαχείριση όλων των θεµάτων στον τοµέα των ενδικοφανών προσφυγών, γ) η σύνταξη απόψεων για την υποστήριξη των υποθέ- σεων του Οργανισµού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών, δ) η παρακολούθηση της νοµολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισµό. 16 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ενδικοφανών Προσφυγών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα εξέτασης προσφυγών αναπηρικών επιδοµά- των: αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εµπρόθεσµη εξέταση από το αρµόδιο Όργανο των α- σκουµένων από τους ενδιαφερόµενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων-πράξεων των καθ’ ύλην και τόπον αρµόδιων οργάνων του Οργανισµού, αναφορι- κά µε τα αναπηρικά επιδόµατα, ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερό- µενους και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικα- στικών πράξεων για την ενηµέρωση των προσφευγό- ντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού, γγ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή αρ- χείου των ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου, δδ) η εισήγηση για κάθε θέµα που αφορά την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Οργάνου. β) Τµήµα εξέτασης προσφυγών λοιπών παροχών: αα) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την εµπρόθεσµη εξέταση από το αρµόδιο Όργανο των α- σκουµένων από τους ενδιαφερόµενους ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων των καθ’ ύλην και τόπον αρµόδιων οργάνων του Οργανισµού, αναφορικά µε λοι- πές παροχές, ββ) η κοινοποίηση των αποφάσεων στους ενδιαφερό- µενους και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικα- στικών πράξεων για την ενηµέρωση των προσφευγό- ντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού, γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή αρ- χείου των ανωτέρω αποφάσεων του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων, δδ) η εισήγηση για κάθε θέµα που αφορά την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων. γ) Τµήµα εισηγητικών εκθέσεων επί διαφορών που εκ- κρεµούν δικαστικώς: αα) η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης, για όλες τις υποθέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφε- ρειακών Διευθύνσεων, που άγονται ενώπιον των Δικα- στηρίων και κάθε άλλης αρχής, σε συνεργασία µε τις αρ- µόδιες, κατά περίπτωση οργανικές µονάδες του Οργανι- σµού και το γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά- τους, ββ) η διαβίβαση των απόψεων µαζί µε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία των σχετικών φακέλων των ενδιαφεροµένων στο Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γγ) η ενηµέρωση των Οργάνων εξέτασης των προσφυ- γών για τη σχετική µε τις παροχές του ΟΠΕΚΑ νοµοθε- σία και νοµολογία, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµα- τα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, δδ) η τήρηση αρχείου των υποθέσεων σε έγγραφη και ηλεκτρονική µορφή, εε) η διαβίβαση των δικαστικών αποφάσεων για εκτέ- λεση στις αρµόδιες υπηρεσίες. Άρθρο 26 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονοµικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι- κής-Οικονοµικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης είναι οι εξής: α) η διασφάλιση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας όλων των υποδοµών και των οργανικών µο- νάδων του Οργανισµού και η ενίσχυσή τους µε τους α- ναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, µε τον πιο αποδοτικό τρόπο, προς όφελος των εξυπηρετουµένων από τον Οργανισµό, β) η αποτελεσµατική διαχείριση και ο συντονισµός των ενεργειών για όλα τα θέµατα που αφορούν το ανθρώπι- νο δυναµικό του Οργανισµού, την αξιοποίησή του, και την επαγγελµατική του ανάπτυξη, γ) ο διαρκής εκσυγχρονισµός, η προσαρµογή και ανά- πτυξη των υποδοµών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε γνώµονα την αρχή της διαλειτουργικότητας, δ) η ορθή και χρηστή οικονοµική διαχείριση, ε) η ανάπτυξη συστήµατος παροχής ποιοτικών υπηρε- σιών ενηµέρωσης, πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης των εξυπηρετουµένων, στ) η ανάπτυξη των πολιτικών για θέµατα ιατρικού ε- λέγχου παροχών, υγείας του προσωπικού, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων εργασίας και υποστήριξης ατό- µων ευπαθών οµάδων αρµοδιότητας του Οργανισµού, ζ) η παρακολούθηση, µελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση της σχετικής µε τα ζητήµατα αρµοδιότητάς της εµπει- ρίας και γνώσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επί- πεδο και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση του Ορ- γανισµού για ανάληψη πρωτοβουλιών διαµόρφωσης ε- ναλλακτικών πολιτικών, µε γνώµονα τις αρχές της απο- τελεσµατικότητας και ανταποδοτικότητας. Άρθρο 27 Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονοµικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστή- ριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές µονάδες: 1) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνω- σης.2) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3) Διεύθυνση Πληροφορικής. Άρθρο 28 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης 1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνω- σης διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές µονάδες: α) Τµήµα ανθρώπινου δυναµικού β) Τµήµα εκπαίδευσης, οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών γ) Τµήµα κεντρικού πρωτοκόλλου, εξυπηρέτησης και συµβουλευτικής υποστήριξης δ) Τµήµα λειτουργικής µέριµνας και εποπτείας υποδο- µών, υλικών και αποθηκών. 17 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης είναι οι εξής: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σ’ αυτήν µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λει- τουργία, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού και οργάνωσης, β) η διαχείριση και η εισήγηση στην Διοίκηση για όλα τα θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση, επι- µόρφωση, εκπαίδευση και επαγγελµατική εξέλιξη και α- νάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Οργανισµού, γ) η ευθύνη για την εκτίµηση και την εισήγηση αναφο- ρικά µε τον αριθµό του αναγκαίου προσωπικού, τους κλάδους, τις κατηγορίες και τις ειδικότητες προέλευσής του και την ορθολογική κατανοµή του, στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού, δ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του Οργανισµού της α- ποτελεσµατικότητας όλων των διοικητικών διαδικασιών και η εισήγηση για τον ανασχεδιασµό και τη µέγιστη δυ- νατή απλούστευσή τους, µε στόχο τη συνεχή αναβάθµι- ση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, ε) η ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του Οργανισµού, δεικτών µέτρησης της αποτε- λεσµατικότητας και αποδοτικότητας, συναφών µε τη στοχοθεσία του Οργανισµού, στ) η υποβολή τεκµηριωµένων προτάσεων εκσυγχρο- νισµού της οργανωτικής διάρθρωσης του Οργανισµού, ζ) η υλοποίηση µέτρων που αφορούν τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των α- ναγκών του προσωπικού, η) η εισήγηση για την ανάπτυξη του συστήµατος ενη- µέρωσης, πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήρι- ξης των συναλλασσοµένων µε τον Οργανισµό σε κεντρι- κό και περιφερειακό επίπεδο, ο συντονισµός των αρµο- δίων οργανικών µονάδων, η παρακολούθηση της λει- τουργίας του και η εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων, θ) η λειτουργική και τεχνική υποστήριξη όλων των υ- πηρεσιών του Οργανισµού, ι) η διαχείριση, ο συντονισµός των ενεργειών και η ει- σήγηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν τους Ανταποκριτές του Οργανισµού, ια) η τήρηση αρχείου σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή όλων των νόµων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών της Διοίκησης, ιβ) η συγκρότηση των πάσης φύσεως συλλογικών ορ- γάνων, συµβουλίων, επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµά- δων διοίκησης έργου, ιγ) η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που διέπει τον Ορ- γανισµό. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα- µικού και Οργάνωσης κατανέµονται µεταξύ των Τµηµά- των της ως εξής: α) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού: αα) η µέριµνα, η διαχείριση, η εκτέλεση όλων των α- παραίτητων διαδικαστικών ενεργειών, η εισήγηση και η έκδοση αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που αφορά την υ- πηρεσιακή κατάσταση και την εν γένει εξέλιξη του προ- σωπικού του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών συµβούλων, συνεργατών και µετακλητών υ- παλλήλων και ιδίως τις προσλήψεις, τους διορισµούς, τις αναλήψεις υπηρεσίας, τις άδειες, τις προκηρύξεις-προ- σκλήσεις για µετατάξεις, τις προαγωγές, τις αποσπά- σεις, τοποθετήσεις, µετακινήσεις, µεταθέσεις, παύσεις, παραιτήσεις, ββ) η τήρηση και διαρκής ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων και του µητρώου του προσωπικού, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, µε όλα τα απαραίτητα έγγρα- φα στοιχεία και δεδοµένα και η παροχή τους στους αρ- µόδιους φορείς, γγ) η διαχείριση θεµάτων που αφορούν το ωράριο ερ- γασίας του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Οργα- νισµού, η επιµέλεια για την καθηµερινή τήρησή του σε συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονάδες του και η σχετική ενηµέρωση της Διοίκησης του οργανισµού, δδ) ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την εφαρ- µογή του πειθαρχικού δικαίου και την κίνηση της σχετι- κής διαδικασίας, για την επιβολή των προβλεπόµενων πειθαρχικών κυρώσεων, εε) η υποστήριξη της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων του Οργανισµού µε την παροχή όλων των α- ναγκαίων στοιχείων των ατοµικών υπηρεσιακών φακέ- λων του προσωπικού, στστ) η µέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και α- νασχεδίαση περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, ζζ) η µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρο- νων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Οργανισµού, ηη) η µέριµνα για την τήρηση Μητρώου Ανταποκριτών και η εισήγηση για τον ορισµό και την παύση τους, τις ι- κανότητες, τις δεξιότητες και τους τρόπους, µεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση του έργου τους και εν γένει για κάθε ζήτηµα που αφορά τους Ανταποκριτές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η µέριµνα για την ε- νηµέρωση των Ανταποκριτών για κάθε ζήτηµα που αφο- ρά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη σχέση τους µε τον Οργανισµό, θθ) η παροχή απόψεων και η αποστολή στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµ- βούλου του Κράτους, για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, ιι) η εν γένει διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν συνεργαζόµενα -συµβαλλόµενα µε τον Οργανισµό πρό- σωπα, όπως είναι οι δικηγόροι, ιαια) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµο- διότητες του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση. β) Τµήµα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών: αα) ο χειρισµός των θεµάτων οργάνωσης και λειτουρ- γίας του Οργανισµού, η διαχείριση των αλλαγών, η µελέ- τη και η τεκµηριωµένη εισήγηση µέτρων οργανωτικού α- νασχεδιασµού, θέσπισης διαδικασιών και εξορθολογι- σµού της λειτουργίας των υπηρεσιών του, ββ) η µελέτη και η εισήγηση νοµοθετικών ή κανονιστι- κών ρυθµίσεων για την διοικητική οργάνωση των υπηρε- σιών, γγ) η µελέτη, εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγη- ση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφει- οκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση πε- ριττών διατυπώσεων, δδ) η επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που τηρείται από το Τµήµα Ανθρώπι- νου Δυναµικού όσον αφορά τον αριθµό και τις αριθµητι- κές µεταβολές του προσωπικού του Οργανισµού, τις ορ- γανικές θέσεις, τους κλάδους, τις κατηγορίες και ειδικό- 18 τητες προέλευσής του, καθώς και η εισήγηση για την ορ- θολογική κατανοµή του προσωπικού και των οργανικών θέσεων στις οργανικές µονάδες, µε συνεκτίµηση των προτάσεων όλων των Διευθύνσεων, εε) η µέριµνα για την έκδοση και δηµοσίευση στην Ε- φηµερίδα της Κυβερνήσεως των κανονιστικών πράξεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ή εξουσιοδότησης υπογρα- φής, του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διοικητή του Ορ- γανισµού ή άλλων οργάνων, σε υφιστάµενα όργανα, στστ) η εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθό- δων µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικό- τητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανι- σµού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, η αξιο- λόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και η διατύ- πωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του, ζζ) η επιµέλεια για τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας του Ορ- γανισµού, η τήρηση αρχείου πρακτικών των συνεδριάσε- ών τους, καθώς και η µέριµνα για την κοινοποίηση των α- ποφάσεων αυτών στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες του Οργανισµού, ηη) η εισήγηση για τον ορισµό εκπροσώπων του Οργα- νισµού σε συλλογικά όργανα, Οµάδες Εργασίας και Επι- τροπές Υπουργείων ή φορέων, θθ) η παρακολούθηση των µεταβολών της νοµοθεσίας και της νοµολογίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικα- στηρίων που σχετίζονται µε τον Οργανισµό και τις λει- τουργίες του, η ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών του Οργανισµού και η τήρηση αρχείου σε φυσική ή και η- λεκτρονική µορφή της σχετικής νοµοθεσίας, νοµολο- γίας, εγκυκλίων, ιι) η δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτι- σης και επιµόρφωσης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις του Οργανισµού και µε πιστοποιηµένους φορείς εκπαίδευσης. ιαια) η επιµέλεια για τη κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Οργανισµού και η επισήµανση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων του Οργανισµού που χρήζουν αποσαφήνισης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαι- ροποίησης, σε συνεργασία µε τις οργανικές µονάδες του Οργανισµού, ιβιβ) η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Οργανισµού που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή την αποσαφήνιση των νοµοθετικών ρυθµίσεων και η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας µε σκοπό την τήρηση των αρχών της κα- λής νοµοθέτησης, ιγιγ) η µέριµνα και ο συντονισµός των ενεργειών για τη σύνταξη, σε συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονά- δες, του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Οργανι- σµού και η εισήγηση για την έγκρισή του, ιδιδ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµο- διότητες του Τµήµατος για κάθε νόµιµη χρήση. γ) Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης: αα) η διαχείριση των εισερχόµενων εγγράφων του Ορ- γανισµού, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής, και η µέρι- µνα για τη χρέωση και διανοµή τους στις αρµόδιες υπη- ρεσίες του ΟΠΕΚΑ, ββ) η διαχείριση των εξερχόµενων εγγράφων του Ορ- γανισµού, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής και η µέριµνα για την αποστολή τους, γγ) η εισήγηση για την έκδοση οδηγιών, η χρήση και η εν γένει διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν το σύστηµα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Οργανισµού, καθώς και η µέριµνα για την ανάπτυξη και τη συντήρησή του, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάπτυξης και Συντή- ρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφά- λειας Συστηµάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής, δδ) η τήρηση εµπιστευτικού πρωτοκόλλου, εε) η παροχή, µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο, ενη- µέρωσης-πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νοµοθεσία που διέπει τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης των παρο- χών και υπηρεσιών του Οργανισµού, όσο και εξατοµικευ- µένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε ενδιαφεροµένου, στστ) η χορήγηση βεβαιώσεων στους ενδιαφεροµέ- νους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ορ- γανισµού, ζζ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρ- µόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού των πάσης φύσης αι- τήσεων, αναφορών και καταγγελιών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, ηη) η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ- µογής µέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις υπηρεσίες του Οργανισµού και η υποβολή προτάσεων για την λήψη διορθωτικών µέτρων, θθ) η µέριµνα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λει- τουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης – Ενηµέρωσης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Ε.Σ.Υ) του ΟΠΕΚΑ, ιι) η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του Τηλεφω- νικού Κέντρου του Οργανισµού, ιαια) η παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικών υπη- ρεσιών για την επιλογή και ένταξη των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτη- ριστικά και την κατάσταση της υγείας τους, σε προγράµ- µατα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Οργανισµού. δ) Τµήµα Λειτουργικής Μέριµνας και Εποπτείας Υπο- δοµών, Υλικών και Αποθηκών: αα) η εποπτεία της σωστής λειτουργίας και η µέριµνα για τη συντήρηση και επισκευή του υλικοτεχνικού εξο- πλισµού, πλην του µηχανογραφικού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και των αποθηκών του Οργανι- σµού και των δικτύων ηλεκτρισµού, ύδρευσης, κλιµατι- σµού και τηλεπικοινωνιών του, ββ) η παρακολούθηση των αναγκών των οργανικών µονάδων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανι- σµού σε αναλώσιµα, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και εργα- σίες φύλαξης, συντήρησης και επισκευής και η ενηµέρω- ση του Τµήµατος Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµι- κών Υπηρεσιών για τις ενέργειες αρµοδιότητάς του, γγ) η µέριµνα για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την εκτέλεση έργων συντή- ρησης και την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών της αρ- µοδιότητας του Τµήµατος, δδ) η µέριµνα για την επίβλεψη – έλεγχο της ποιότη- τας υλικών και κατασκευής, καθώς και το συντονισµό των υπό εκτέλεση έργων συντήρησης και προµήθειας υ- λικών, εε) η µέριµνα για την παρακολούθηση της έγκαιρης ε- κτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσµιών ως την οριστική παραλαβή τους, στστ) η υλοποίηση µέτρων προσβασιµότητας και λοι- πών διευκολύνσεων για τα άτοµα µε αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Οργανισµού, ύστερα από σχετι- 19 κές εισηγήσεις του Τµήµατος Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας, ζζ) η επιµέλεια για την υγιεινή, την ασφάλεια και την καθαριότητα των χώρων εργασίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέρι- µνας, ηη) η επιµέλεια για την οµαλή λειτουργία, λειτουργι- κότητα και ορθολογική κατανοµή των χώρων εργασίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, θθ) ο προγραµµατισµός της φύλαξης και του καθαρι- σµού των κτιριακών εγκαταστάσεων και των αποθηκών του Οργανισµού, η λήψη µέτρων πυρανίχνευσης και πυ- ρασφάλειας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ιι) η µέριµνα για την καταστροφή του γενικού αρχείου του ΟΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σε συ- νεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, ιαια) η µέριµνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξι- νόµηση και φύλαξη των προµηθευόµενων αναλωσίµων και του πάσης φύσεως υλικοτεχνικού εξοπλισµού (πλην του µηχανογραφικού), την καταγραφή των αποθεµάτων και την εκτίµηση των αναγκών προµήθειας και ανανέω- σής τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, και η χρεωπίστωσή τους σε υπαλλήλους και οργανικές µονάδες, ιβιβ) η µέριµνα για την παραλαβή του επιστρεφόµενου υλικού, ιγιγ) η έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του αρµόδιου τµήµατος για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης και για τη συµπλήρωση του υλικού ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης αποθεµάτων, ιδιδ) η τήρηση µητρώου παγίων, µητρώου εγκαταστά- σεων, µητρώου αποθήκης, παραστατικών διακίνησης α- ναλωσίµων και παραστατικών διακίνησης παγίων σε έγ- γραφη και ηλεκτρονική µορφή, ιειε) η ετήσια απογραφή των εγκαταστάσεων και του πάσης φύσης υλικού και εξοπλισµού, καθώς και η αποτί- µησή τους σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ιστιστ) η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος σε συ- νεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισµού σε µεταφορικά µέσα, ιζιζ) η µέριµνα για την αγορά, επισκευή, και συντήρηση των µεταφορικών µέσων του ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπη- ρεσιών, ιηιη) η µέριµνα για τη συντήρηση, φύλαξη και τον κα- θαρισµό των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, ιθιθ) η µέριµνα για την έκδοση αποφάσεων κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΠΕΚΑ, κκ) η θέση σε κυκλοφορία και απόσυρση των υπηρε- σιακών αυτοκινήτων του ΟΠΕΚΑ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρε- σιών, κακα) η υποβολή αιτηµάτων προς τους αρµόδιους φο- ρείς για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Οργανισµού σε όλη την Επικράτεια και κατ’ εξαίρεση έγκρισης οδήγησης υπηρε- σιακών οχηµάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού. Άρθρο 29 Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές µονάδες: α) Τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου και πληρωµής δαπανών β) Τµήµα ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών γ) Τµήµα εσόδων και είσπραξης αχρεωστήτως κατα- βληθέντων δ) Τµήµα προµηθειών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι: α) η εφαρµογή των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµι- κής διαχείρισης και ευθύνης κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση της οικονοµικής στρατηγικής του Οργανι- σµού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο προϋπολογισµό του, β) η παρακολούθηση και ο συντονισµός του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτήν, µε στόχο την αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση του Οργανι- σµού, την τήρηση των διαδικασιών πληρωµής των υπο- χρεώσεων του Οργανισµού και τη διασφάλιση της νοµι- µότητας και κανονικότητας των δαπανών του, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της δηµοσιονοµικής δια- χείρισης, καθώς και η συνεργασία µε τις άλλες υπηρε- σίες του Οργανισµού, όταν απαιτείται, για θέµατα οικο- νοµικής διαχείρισης του Οργανισµού, γ) η κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προ- ϋπολογισµού του Οργανισµού, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Οργανισµού και η µέριµνα για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και η συγκέντρωση και ε- πεξεργασία δηµοσιονοµικών στοιχείων, η παραγωγή σχετικών αναλύσεων και αναφορών και η αποστολή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες, δ) ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση των εσό- δων και εξόδων του Οργανισµού, ε) ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των προµηθει- ών του Οργανισµού και οι διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, στ) η υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν προνοι- ακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α- σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ανατίθενται στον Οργανισµό, ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού. 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπη- ρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ε- ξής: α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Πληρω- µής Δαπανών: αα) η κατάρτιση, τροποποίηση και αναµόρφωση του ε- τήσιου προϋπολογισµού του Οργανισµού, σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την κείµενη νοµοθεσία, ββ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογι- σµού και της διαχείρισης των δαπανών και η εισήγηση για την αναµόρφωσή του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε πα- 20 ρουσιαζόµενες ανάγκες, γγ) η επιµέλεια για την κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη µεταφορά τους στις υπηρεσια- κές µονάδες του Οργανισµού, δδ) η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και από- δοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών ο- φειλών, εε) η µέριµνα για την κανονική είσπραξη των επιχορη- γήσεων, των κρατικών χρηµατοδοτήσεων κάθε µορφής και η αποστολή εγγράφων αρµοδίως για την είσπραξη των οφειλόµενων ποσών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Οργανισµού, στστ) η συλλογή, επεξεργασία δηµοσιονοµικών στοι- χείων, η εκπόνηση σχετικών αναλύσεων και η σύνταξη δηµοσιονοµικών αναφορών, ζζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων των υπηρεσιακών µονάδων του Οργανισµού, ηη) η µέριµνα για την απόδοση σε άλλους φορείς α- παιτήσεων που προβλέπονται από νοµοθετικές διατά- ξεις, θθ) η κατάρτιση και ανάπτυξη των λογαριασµών λογι- στικής του Οργανισµού, όπως προβλέπεται από το λογι- στικό σχέδιο, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η κατάρ- τιση των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν, ιι) η µέριµνα για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισµού και απολογισµού του Οργανισµού και για την έγκριση τους από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, ιαια) η µέριµνα για τη διενέργεια ελέγχου των οικονο- µικών καταστάσεων του Οργανισµού από Ορκωτούς Λο- γιστές για την τελική έγκριση του Ισολογισµού, ιβιβ) η υποβολή των κατά νόµο δηλώσεων και στοιχεί- ων στην αρµόδια φορολογική αρχή, ιγιγ) η µέριµνα για την τήρηση και συµφωνία των πά- σης φύσεως λογαριασµών (τραπεζών, υπολόγων κ.λπ.), καθώς και ο έλεγχος και η συµφωνία των µηνιαίων αντι- γράφων λογαριασµών του Οργανισµού σε Τράπεζες (Ε- ΧΤRΑΙΤS) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσής τους µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου-εξόδου, ιδιδ) ο έλεγχος των ταµειακών παραστατικών του Ορ- γανισµού, ιειε) η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Οργανισµού και η µέριµνα για την εκκαθάριση ή τα- κτοποίησή τους, ιστιστ) η τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχεί- ου του λογιστηρίου, ιζιζ) η έκδοση εντολών πληρωµής προς τις τράπεζες, επιταγών µε βάση τα εγκεκριµένα χρηµατικά εντάλµατα που διαβιβάζονται στο τµήµα από το τµήµα εκκαθάρισης δαπανών, προκειµένου να καταβάλλονται στους δικαιού- χους οι πάσης φύσης δαπάνες και παροχές του Οργανι- σµού και να αποδίδονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι φόροι, το χαρτόσηµο, οι εισφορές, κ.λπ. στους αρµόδι- ους κατά περίπτωση φορείς, ιηιη) η παρακολούθηση των χρηµατικών υπολοίπων, η µέριµνα για τον εφοδιασµό των Τραπεζών που έχουν τα- µειακή διαχείριση µε τα αναγκαία χρηµατικά ποσά, η πα- ραλαβή και ο έλεγχος των υπό των Τραπεζών αποστελ- λοµένων δικαιολογητικών πληρωµής των παροχών και δαπανών, ιθιθ) ο σχεδιασµός µακροπρόθεσµης στρατηγικής α- ξιοποίησης των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί επενδύσεων και επενδυτικής συµπερι- φοράς, κκ) η παρακολούθηση και αποτίµηση του χαρτοφυλακί- ου της κινητής περιουσίας του Οργανισµού, κακα) η µέριµνα για την ανάθεση υπηρεσιών συµβού- λου επενδύσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης, καθώς και η συνεργασία µε τον σύµβουλο επενδύσεων για τον καλύτερο σχεδιασµό της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισµού, κβκβ) η µέριµνα για την ανάθεση της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων του Οργανισµού σε διαχειρίστρια τράπεζα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε συνερ- γασία µε το Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης, κγκγ) η εισήγηση στο Δ.Σ. για τη διενέργεια επενδύσε- ων σε κινητές αξίες ή ρευστοποίηση κινητών αξιών, ύ- στερα από εµπεριστατωµένη και πλήρως αιτιολογηµένη οικονοµική έκθεση και η εκτέλεση των σχετικών αποφά- σεων, κδκδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστή- ρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, κεκε) η παροχή στοιχείων αρµοδιότητας του Τµήµα- τος, σε δηµόσιες ή άλλες αρχές, φορείς και οργανι- σµούς του κράτους, κστκστ) η µέριµνα για τη συµπλήρωση των κανονιστι- κών διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων λογιστικού και οικονοµικού περιεχοµένου, κζκζ) η επιµέλεια για την ενηµέρωση των υπηρεσιών του Οργανισµού για οικονοµικά θέµατα, κηκη) η χορήγηση λοιπών βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες του τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση, κθκθ) η καταχώρηση στοιχείων και η τήρηση των Μη- τρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, β) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών: αα) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υ- ποχρεώσεων, ύστερα από τεκµηριωµένο αίτηµα του δια- τάκτη και καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσε- ων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύ- σεων, σύµφωνα µε το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), ββ)ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµε- νης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γγ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του π.δ.80/2016, δδ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του Ορ- γανισµού µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών και η έκδοση τίτλου πληρωµής (χρηµατικό ένταλ- µα), εε ) η εκκαθάριση των δαπανών του ΛΑΕ και η σύντα- ξη των σχετικών τίτλων πληρωµής, καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου, στστ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατά- κτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονι- κότητας των δαπανών και η υποβολή της µε το σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρ- 21 µογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική κοινο- ποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, ζζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµε- νες διατάξεις διαδικασία του επί τόπου ελέγχου, ηη) η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηµατικών ε- νταλµάτων προπληρωµής, θθ) η µέριµνα για την έγκριση των τίτλων πληρωµής, καθώς και για τη διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Επιτρό- που του Ελεγκτικού Συνέδριου, ιι) η διαβίβαση των εγκεκριµένων τίτλων πληρωµής στο τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Πληρωµής Δαπανών για εξόφληση, ιαια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Οργανισµού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισµό του, ιβιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών α- ναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώ- σεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισµού, ιγιγ) η παρακολούθηση, επεξεργασία, εκκαθάριση και πληρωµή αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσε- ων και µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών-δαπανών του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισµού, των φυσικών προσώπων που απασχολεί µε οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και αποζηµιώσεων φοιτη- τών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υ- πηρεσίες του Οργανισµού, σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ιδιδ) η τήρηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πλη- ροφορικής, του µισθολογικού µητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, καθώς και η υλοποίηση της µισθο- λογικής εξέλιξης, η χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογι- κού περιεχοµένου, κρατήσεων και εισφορών, ιειε) η µέριµνα για την απόδοση των επί της µισθοδο- σίας πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρων, κρα- τήσεων προστίµων, χαρτοσήµου, διατροφών κ.λπ. ή κα- ταλογισµών, ιστιστ) η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών, καθώς και πάσης φύσεως υπο- χρεώσεων αυτού προς τον Οργανισµό, ιζιζ) η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του Οργανισµού, ιηιη) η απόδοση των εισφορών του προσωπικού του Οργανισµού προς τους ασφαλιστικούς φορείς, ιθιθ) η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταστάσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, κκ) η επιµέλεια υποβολής δήλωσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών (περιοδικές και οριστική δήλωση του Οργανι- σµού), κακα) η έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, κβκβ) η µέριµνα για την αναζήτηση αχρεωστήτως κα- ταβληθέντων ποσών από µισθοδοτούµενους υπαλλή- λους του Οργανισµού και τρίτους και η µέριµνα για την έκδοση καταλογιστικών ή συµψηφιστικών αποφάσεων, κγκγ) η ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Υ- πουργείου Οικονοµικών των ετήσιων αποδοχών του προσωπικού του Οργανισµού και η εκτύπωση βεβαιώσε- ων αποδοχών για φορολογική χρήση, κδκδ) η µέριµνα για τη διαχείριση και αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, κεκε) η µέριµνα για έκδοση, απόδοση και εποπτεία υ- πολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, κστκστ) η έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου και η ηλεκτρονική υποβολή τους µέσω taxisnet, κζκζ) η µέριµνα για την έκδοση καταλογιστικών απο- φάσεων για τον καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, κα- θώς και για τον λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής αρµο- διότητας του τµήµατος, κηκη) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστή- ρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κθκθ) η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων για λογι- στική τακτοποίηση, κικι) η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων, κιακια) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κιβκιβ) η καταχώρηση στοιχείων των δικαιούχων δαπα- νών κα η τήρηση του µητρώου αυτών, κιγκιγ) η συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δε- σµεύσεων και η υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύ- θυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών, κιδκιδ) η µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης ο- φειλών. γ) Τµήµα Εσόδων και Είσπραξης Αχρεωστήτως Κατα- βληθέντων: αα) η συγκεντρωτική παρακολούθηση της πορείας, της είσπραξης και απόδοσης των πάσης φύσεως και πηγής εσόδων και πόρων του Οργανισµού, ββ) η διενέργεια όλων των αναγκαίων, κατά νόµο, ε- νεργειών, πράξεων και διαδικασιών για την αναζήτηση και είσπραξη των απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ, από οποιαδή- ποτε αιτία που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλης δι- εύθυνσης ή τµήµατος, µετά την έκδοση καταλογιστικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, γγ) η διενέργεια διακανονισµών µε οφειλέτες ή άλ- λους φορείς και ο συµψηφισµός οφειλών µε απαιτήσεις του Οργανισµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για οφειλές ή απαιτήσεις που δεν υπάγονται στην αρµοδιό- τητα άλλης υπηρεσιακής µονάδας, δδ) η µέριµνα για την είσπραξη από το προσωπικό του Οργανισµού, καθώς και από τρίτους επιδικασθεισών δα- πανών εφόσον αυτές δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλης υπηρεσιακής µονάδας, εε) η παροχή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στοιχείων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε δηµόσιες ή άλλες αρχές και οργανισµούς του κράτους ή οποιοδήπο- τε άλλο φορέα, στστ) η µέριµνα για την ενηµέρωση των καρτελών των οφειλετών του Οργανισµού, ζζ) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιό- τητες του Τµήµατος για κάθε νόµιµη χρήση. δ) Τµήµα Προµηθειών: αα) η µέριµνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτηµά- των και προδιαγραφών προµηθειών αγαθών, έργων και υπηρεσιών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Οργανι- σµού και η µέριµνα για την κατάρτιση του ετήσιου τακτι- κού προγράµµατος προµηθειών του Οργανισµού, ββ) η µέριµνα για την κοστολόγηση και προσδιορισµό 22 της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προµήθεια α- γαθών έργων και υπηρεσιών και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την εξεύρεση βέλ- τιστης οικονοµικής αποτίµησης αυτών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, γγ) ο προγραµµατισµός και ο καθορισµός προδιαγρα- φών για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, συµβά- σεων µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµ- βάσεων που συνάπτονται µε ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, δδ) η συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυν- σης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης για τη συ- γκρότηση ειδικών επιτροπών µε αντικείµενο τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προµηθειών και ειδικών ό- ρων διακηρύξεων, όπου απαιτείται, εε) η χορήγηση βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιό- τητες του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρήση, στστ) η υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προµήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών και η µέρι- µνα για την κατάρτιση, σύναψη, παρακολούθηση και η ε- κτέλεση των σχετικών συµβάσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις επιτροπές παραλαβών, σύµ- φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί προµηθειών του Δηµοσίου και Δηµοσίων Έργων, ζζ) η υλοποίηση των έκτακτων προµηθειών αγαθών έρ- γων και υπηρεσιών, ηη) η µέριµνα για τη διενέργεια διαγωνισµών και τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν τα ακίνητα του Οργα- νισµού και συγκεκριµένα την αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση, παραχώρηση µε χρησιδάνειο, ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες δια- τάξεις, θθ) η µέριµνα για την υλοποίηση, την εκτέλεση και τη διαχείριση προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνιακές πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει στον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 116 του ν. 4488/2017, ιι) η µέριµνα για την υλοποίηση των διαγωνιστικών δια- δικασιών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για την εκποίηση άχρηστων υλικών και για την εκποίηση ή καταστροφή τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπη- ρεσίες, ιαια) η διαβίβαση στο Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης, των πάσης φύσης δικαιολο- γητικών για την πληρωµή προµηθευτών, µισθωµάτων, κοινοχρήστων δαπανών, λογαριασµών Οργανισµών Κοι- νής Ωφελείας, τελών Τηλεπικοινωνιών και λοιπών δαπα- νών αρµοδιότητας του τµήµατος, ιβιβ) η επεξεργασία των στοιχείων των τηλεπικοινω- νιακών υπηρεσιών και τελών µέσω του ΕΣΥΠ, ιγιγ) η αποστολή απολογιστικών και λοιπών στοιχείων στους αρµόδιους φορείς, ιδιδ) η παροχή απόψεων και στοιχείων στα δικαστήρια, σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, για ζητήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, ιειε) η µέριµνα για τη διαµόρφωση ετήσιων και µεσο- πρόθεσµων προγραµµάτων στέγασης που περιλαµβά- νουν τη µελέτη, κατασκευή, αγορά, µίσθωση, επέκταση, διαρρύθµιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Οργανισµού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, ιστιστ) η µέριµνα για τη σύνταξη κτιριολογικών προ- γραµµάτων, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραµµάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και η µέριµνα για την υλοποίησή τους, ιζιζ) η µέριµνα για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Οργανισµού σε ιδιόκτητα ή µισθωµένα ακίνητα, ιηιη) η µέριµνα για τη διασφάλιση της κυριότητας, της νοµής και της κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Ορ- γανισµού, ιθιθ) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Οργανισµού, κκ) η µέριµνα για την είσπραξη των µισθωµάτων εκµί- σθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισµού και κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια σε συνεργασία µε το Γραφείο Νο- µικού Συµβούλου, αν η είσπραξη δεν είναι δυνατή, κακα) η µέριµνα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρε- σίες για τη διενέργεια αυτοψιών, την κατάρτιση γνωµα- τεύσεων και προδιαγραφών επί τεχνικών θεµάτων, όπως τοπογραφικών – στατικών – αρχιτεκτονικών – πυρασφά- λειας, καθώς και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων – πραγ- µατογνωµοσυνών για τα ακίνητα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και για εκείνα που πρόκειται να αγοραστούν ή να ενοικια- στούν, κβκβ) η τήρηση µητρώου ακινήτων του Οργανισµού σε έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή και η διαρκής ενηµέρωση του για τις εκτελούµενες στα κτίρια εργασίες, όπως µε- τατροπές, προσθήκες, κγκγ) η µέριµνα συµπλήρωσης φορολογικών και λοι- πών εντύπων που αφορούν την ακίνητη περιουσία του Οργανισµού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Άρθρο 30 Διεύθυνση Πληροφορικής 1. η Διεύθυνση Πληροφορικής διαρθρώνεται στα πα- ρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρ- µογών β) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων γ) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστη- µάτων δ) Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων και Οφειλετών. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφορι- κής είναι: α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική λει- τουργία τους, β) η εισήγηση για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Οργανισµού σε θέµατα πληροφορικής, γ) ο σχεδιασµός των έργων πληροφορικής µε σκοπό τον εξορθολογισµό των διαδικασιών, την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων και την τεχνολογική αναβάθµιση των υποδοµών, καθώς και ο προγραµµατισµός ενεργειών για τη διαθεσιµότητα-προ- µήθεια των τεχνολογικών µέσων που απαιτούνται κάθε φορά, δ) η υποστήριξη της λειτουργίας της Διοίκησης και ό- λων των Οργανικών µονάδων του Οργανισµού σε θέµα- τα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ε) η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εφαρµο- γών και των συστηµάτων, στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 23 3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής κα- τανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: α) Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρ- µογών: αα) η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών για την εξυ- πηρέτηση των εσωτερικών αναγκών του Οργανισµού, η παρακολούθηση της λειτουργίας τους, η αντιµετώπιση προβληµάτων και η προσαρµογή τους σε νέες επιχειρη- σιακές απαιτήσεις, σε συνεργασία µε όλες τις οργανικές µονάδες του ΟΠΕΚΑ, ββ) η υλοποίηση όλων των αναγκαίων κατά περίπτωση διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων, για την δηµιουρ- γία, τήρηση, επικαιροποίηση, ασφάλεια, µε τη χρήση ΤΠΕ, πάσης φύσης καταστάσεων και ηλεκτρονικών αρ- χείων (µισθολογικών, µητρώου δικαιούχων παροχών κ.ά.), αποφάσεων-πράξεων, διοικητικών εγγράφων και ε- ντύπων, πληροφοριακών δελτίων, βεβαιώσεων, στατιστι- κών στοιχείων κ.ά., και ο έλεγχος και η πιστοποίηση της ορθότητας και της συµφωνίας τους, µε τις επιχειρησια- κές προδιαγραφές, απαιτήσεις και οδηγίες των αρµό- διων για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, υπηρε- σιακών µονάδων του Οργανισµού, γγ) η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών για την πα- ροχή υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ προς τον πολίτη, απευθείας ή µέσω άλλων φορέων εξυπηρέτησης, όπως τα ΚΕΠ ή τα ΚΕΚ, δδ) η διασύνδεση µε άλλους φορείς, εσωτερικού και ε- ξωτερικού, µε ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, εε) η συµµετοχή στην τεκµηρίωση και αξιολόγηση των µηχανογραφικών εφαρµογών, η εκτίµηση των απαιτήσε- ων σε µηχανογραφικά µέσα και ανθρώπινο δυναµικό και η σύνταξη µελετών σκοπιµότητας σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Ε- ξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων, στστ) η συγκέντρωση και παροχή δεδοµένων στις αρ- µόδιες Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ ή άλλων δηµοσίων φο- ρέων. β) Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού-Δικτύων και Ασφάλειας Συστηµάτων: αα) η διαχείριση της πολυεπίπεδης δοµής των συστη- µάτων Πληροφορικής, η διαχείριση του εξοπλισµού (εξυ- πηρετητές, Η/Υ, εκτυπωτές, δικτυακός εξοπλισµός), του Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) ΟΠΕΚΑ, διαχείριση Βάσεων Δεδοµένων και Εξυπηρετητών εφαρµογών (Application Servers) και η αποδοτική λειτουργία του συνό- λου του εξοπλισµού πληροφορικής που υποστηρίζει τα κεντρικά συστήµατα (εντός ΟΠΕΚΑ ή στο G-Cloud), την ιστοσελίδα ΟΠΕΚΑ και τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), ββ) η διαχείριση του δικτύου ΟΠΕΚΑ µε χρήση των υ- ποδοµών του κυβερνητικού δικτύου, γγ) η διαχείριση ασφαλείας δεδοµένων και εξοπλι- σµού, βάσει στρατηγικής για την αντιµετώπιση των σύγ- χρονων κινδύνων των ΤΠΕ και την εφαρµογή οργανωµέ- νου πλαισίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας (back up) των κρίσιµων δεδοµένων και εφαρµογών, δδ) η διαχείριση λογαριασµών και δικαιωµάτων πρό- σβασης των χρηστών στις εφαρµογές, η διαχείριση των λογαριασµών Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου (IVR), η υποστήριξή του λογι- σµικού για εξυπηρετητές και Η/Υ (Servers και Ps), η δια- χείριση εν γένει του περιβάλλοντος λειτουργίας των ε- φαρµογών, εε) η διαχείριση των χώρων των εγκαταστάσεων εξο- πλισµού πληροφορικής της δοµηµένης καλωδίωσης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στστ) η µέριµνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξι- νόµηση και φύλαξη των µηχανογραφικών αναλωσίµων και του πάσης φύσεως εξοπλισµού πληροφορικής, την καταγραφή των αποθεµάτων, την χρεωπίστωσή τους σε υπαλλήλους και οργανικές µονάδες και την τήρηση µη- τρώου εξοπλισµού πληροφορικής και ηλεκτρονικού αρ- χείου αποθήκης, ζζ) η τεκµηρίωση – αξιολόγηση των συστηµάτων πλη- ροφορικής και η εκτίµηση των απαιτήσεων σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό, η παρακολούθηση των τεχνο- λογικών εξελίξεων και η υποβολή προτάσεων αναβάθµι- σης των υποδοµών του Οργανισµού, ηη) η σύνταξη µελετών σκοπιµότητας και τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισµούς προµήθειας εξο- πλισµού πληροφορικής και λογισµικού και η παρακολού- θηση των σχετικών συµβάσεων, ως προς την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων των προµηθευτών και την τή- ρηση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης, θθ) η εποπτεία της σωστής λειτουργίας και η µέριµνα για τη συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως µηχα- νογραφικού εξοπλισµού, ιι) η δηµιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικής διαδικα- σίας λήψης βλαβών, µέσω ειδικής εφαρµογής, για την υ- ποδοχή αιτηµάτων για την επίλυση προβληµάτων και την εξυπηρέτηση χρηστών υπαλλήλων του Οργανισµού, µε την παροχή βοήθειας πρώτου και δεύτερου επιπέδου υ- ποστήριξης (τηλεφωνικά/µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου και επί τόπου) και την προώθηση προβληµάτων σε προµηθευτές ή άλλες οργανωτικές µονάδες, γ) Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστη- µάτων: αα) η µέριµνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λει- τουργία των πληροφοριακών συστηµάτων του Οργανι- σµού, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος της λειτουργικότη- τας των εφαρµογών που αναπτύσσει το Τµήµα Ανάλυ- σης, Ανάπτυξης και Συντήρησης εφαρµογών, ββ) ο έλεγχος της ορθότητας των δεδοµένων, τα ο- ποία καταχωρίζονται στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΠΕΚΑ και οι τακτικοί έλεγχοι για την ποιότητα και ακε- ραιότητα των δεδοµένων, γγ) η υποστήριξη και η ενηµέρωση των χρηστών, κα- θώς και η καταγραφή παρατηρήσεων, προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Πληροφορι- κής για βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εφαρµογών και για τυχόν νέες απαιτήσεις διασυνδέσεων, στο πλαί- σιο της διαλειτουργικότητας του Δηµοσίου Τοµέα, σε συνεργασία µε Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντή- ρησης εφαρµογών, δδ) η αντιµετώπιση των προβληµάτων των εφαρµογών σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο η διαβίβαση στο Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης εφαρ- µογών για βελτιώσεις – τροποποιήσεις, εε) η απόδοση ΑΜΚΑ στους συναλλασσόµενους µε τον Οργανισµό πολίτες και η διενέργεια των σχετικών µεταβολών, στστ) η µέριµνα για διακίνηση της εισερχόµενης και ε- ξερχόµενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, έντυπης και ηλεκτρονικής, σε συνεργασία µε το Τµήµα του Κε- ντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτι- κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµι- κού και Οργάνωσης, ζζ) η διαχείριση δικαιωµάτων χρηστών Ηλεκτρονικού 24 Πρωτοκόλλου, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Κε- ντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτησης και Συµβουλευτι- κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµι- κού και Οργάνωσης, ηη) η ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στα πληρο- φοριακά συστήµατα για τις Διευθύνσεις του Οργανισµού και η µαζική επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και οι διαδικασίες υποστήριξης και συντονισµού των Διευθύν- σεων και των αναδόχων εταιρειών, οι οποίες είναι υπεύ- θυνες για τις πληρωµές µισθοδοσίας, τις λοιπές παροχές σε χρήµα του Οργανισµού, τις εφαρµογές Λογιστηρίου και Προσωπικού, Παρουσιολογίου, Ηλεκτρονικού Πρω- τοκόλλου, θθ) η τεχνική υποστήριξη χρηστών των διαδικτυακών εφαρµογών του Οργανισµού. δ) Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων και Οφειλετών: αα) η δηµιουργία και τήρηση Ενιαίου Μητρώου δικαι- ούχων παροχών, µε µετάπτωση του Μητρώου δικαιού- χων, το οποίο ήδη τηρείται σε άλλους Φορείς, µε ταυτο- ποίηση όλων των πολιτών σε µία µοναδική εγγραφή, µε σκοπό την ενιαία παρακολούθηση όλων των παροχών που λαµβάνουν σε συνεργασία, ββ) η δηµιουργία και τήρηση Ενιαίου Μητρώου Οφειλε- τών, για όλες τις παροχές του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα περι- λαµβάνει όλους όσοι έλαβαν αχρεωστήτως ποσά επιδο- µάτων, τα οποία δεν δικαιούνταν, γγ) η τήρηση Μητρώου δικαιούχων Αγροτικής Εστίας και Μητρώου συµβεβληµένων επαγγελµατιών – παρόχων των προγραµµάτων Αγροτικής Εστίας, δδ) ο προσδιορισµός και η αναλυτική περιγραφή της µορφής των δεδοµένων που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος παροχών, καθώς και η µέρι- µνα για τη µετάπτωση των παλαιών δεδοµένων Μητρώ- ου και Πληρωµών από ήδη υπάρχοντα Μητρώα στην µορφή που απαιτείται για την ένταξή τους στο νέο, υπό δηµιουργία, Μητρώο του ΟΠΕΚΑ, εε) ο προσδιορισµός και η καταγραφή της διαδικασίας ένταξης στο Μητρώο των νέων δικαιούχων, της υλοποίη- σης των µεταβολών και ο έλεγχος της ποιότητας και α- κεραιότητας δεδοµένων, στστ) η δηµιουργία αναφορών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης και Προγραµµατισµού µε στατιστικά στοιχεία για την Διοίκηση και άλλες Αρχές, ζζ) η αµφίδροµη συνεργασία µε άλλους Φορείς που τηρούν ή δηµιουργούν Μητρώα ενδιαφέροντος ΟΠΕΚΑ και παρακολούθηση των τεκταινοµένων στην Δηµόσια Διοίκηση σχετικά µε τη δηµιουργία Εθνικών Μητρώων, µε σκοπό την διαλειτουργικότητα µεταξύ ΟΠΕΚΑ και των Φορέων αυτών. Άρθρο 31 Περιφερειακές Υπηρεσίες Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Άρθρο 32 Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων – Αρµοδιότητες 1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση διαρθρώνεται στα α- κόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παρο- χών και Ενδικοφανών Προσφυγών. β) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Οικογενειακών Επι- δοµάτων και Διοικητικής Μέριµνας. 2. Επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Διευθύν- σεων του Οργανισµού είναι: α) ο συντονισµός και η εποπτεία των εργασιών για τη µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο χορήγηση των παροχών και υπηρεσιών του Οργανισµού στα πρόσωπα που κατοικούν στις περιοχές όπου εκτείνεται η αρµοδιό- τητά τους, β) η υποστήριξη της λειτουργίας του Οργάνου εκδίκα- σης ενστάσεων και η εν γένει διαχείριση όλων των θε- µάτων στον τοµέα των ενδικοφανών προσφυγών, γ) η εύρυθµη λειτουργία των οργανικών τους µονά- δων, δ) η αποτελεσµατική παροχή ενηµέρωσης, πληροφό- ρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης των πολιτών. 3. Οι αρµοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισµού κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων τους ως εξής: α) Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παρο- χών και Ενδικοφανών Προσφυγών: αα) η µέριµνα για την υλοποίηση των προγραµµάτων προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων σε ευάλωτες οµάδες και ανασφάλιστους υπερήλικες, ββ) η διαχείριση των αιτηµάτων χορήγησης των προ- νοιακών επιδοµάτων, γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας του Τµήµατος και η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και πράξεων χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης, διακοπής και επαναχορήγησης των παροχών κοινωνικής αλληλεγ- γύης και των αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ε- νισχύσεων καθώς και των απορριπτικών αποφάσεων, δδ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως κα- ταβληθέντων ποσών επιδοµάτων, εε) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµε- νους των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης γγ΄, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργα- σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων,. ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενη- µέρωση µε τις πάσης φύσης µεταβολές του ηλεκτρονι- κού Μητρώου δικαιούχων, ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση µε άλ- λους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του ε- ξωτερικού όλων των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, πε- ριουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των δικαιούχων και τις µεταβολές που έχουν επέλθει, µε σκοπό τη δια- σφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση της α- πάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των παροχών, θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ε- νεργειών και πράξεων για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί να ανακύπτουν από τη συνδυασµέ- νη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των Διµερών Συµ- βάσεων, ιι) η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ενεργειών και η έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων και πράξεων για τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της πε- ρίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρό- ντος που αφορούν τους δικαιούχους της παροχής του ει- 25 δικού λογαριασµού του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/ 2012, ιαια) η διαχείριση του επιδόµατος στεγαστικής συν- δροµής σε ανασφάλιστους υπερήλικες, ιβιβ) η διαχείριση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλλη- λεγγύης, ιγιγ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυ- σης οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονε- κτικές περιοχές, ιδιδ) η µέριµνα για το συµψηφισµό των οφειλόµενων ποσών µε τα ποσά των παροχών του Οργανισµού, ιειε) η διαχείριση των ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων και πράξεων, αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και η µέριµνα για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων επί των προσφυγών και την εκτέλεση αυτών, ιστιστ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέ- τασης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των ο- ποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα, ιζιζ) η παροχή εισηγητικών εκθέσεων και απόψεων και όλων των απαιτούµενων στοιχείων προς την αρµόδια Δι- εύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, ιηιη) η ενηµέρωση του Οργάνου εκδίκασης ενστάσεων επί της σχετικής µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος νο- µοθεσίας και νοµολογίας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυν- ση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, ιθιθ) η διαχείριση όλων των θεµάτων και η εκτέλεση ό- λων των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την εµπρόθεσµη εξέταση των ασκουµένων από τους ενδια- φερόµενους ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης, κκ) η κοινοποίηση των αποφάσεων του οργάνου εκδί- κασης ενστάσεων και η διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για την ενηµέρωση των προ- σφευγόντων και την εκτέλεση των αποφάσεων από τα αρµόδια προς τούτο όργανα, κακα) η τήρηση σε έγγραφη ή και ηλεκτρονική µορφή αρχείου των σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυν- σης αποφάσεων του οργάνου εκδίκασης ενστάσεων, κβκβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην Διεύθυν- ση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον η έναρξη άσκησης της αρµοδιότητας διαχείρι- σης των προσφυγών από το Τµήµα δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, κγκγ) η µέριµνα για την επανεξέταση από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές των επιδοµατούχων και δικαιού- χων για τους οποίους έχει λήξει η ισχύς της σχετικής γνωµάτευσης, κδκδ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ε- πιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της ορθότητας καταβολής των παρο- χών, κεκε) η εισήγηση και η παραποµπή στην αρµόδια δευ- τεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή αιτούντων ή δικαιού- χων αναπηρικών επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσε- ων προς επιβεβαίωση του ποσοστού αναπηρίας, κστκστ) η παροχή ενηµέρωσης και πληροφόρησης τό- σο γενικής, για τη νοµοθεσία που διέπει τη θεµελίωση δικαιώµατος λήψης των προνοιακών παροχών και υπη- ρεσιών του Οργανισµού, όσο και εξατοµικευµένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε ενδιαφε- ρόµενου καθώς και η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προ- ώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού των κά- θε φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών που υ- ποβάλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, κζκζ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητή- µατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρή- ση, κηκη) η συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), στην υπ’ αριθµ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή α- πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄854), καθώς και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α΄236), αναφορικά µε τα προγράµ- µατα παροχών του ΟΠΕΚΑ. β) Τµήµα Χορήγησης Οικογενειακών Επιδοµάτων και Διοικητικής Μέριµνας αα) η µέριµνα για την καταβολή των οικογενειακών ε- πιδοµάτων και η υλοποίηση των προγραµµάτων για την κοινωνική στήριξη των οικογενειών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, ββ) η διαχείριση των αιτηµάτων χορήγησης των επιδο- µάτων, γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας του Τµήµατος και η εισήγηση για την έκδοση πράξεων χορή- γησης, τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης των οικογενειακών επιδοµάτων κα- θώς και των απορριπτικών αποφάσεων, δδ) η εισήγηση για τον καταλογισµό αχρεωστήτως κα- ταβληθέντων ποσών επιδοµάτων, εε) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµε- νους των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης γγ΄, καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργα- σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, στστ) η τήρηση σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων, ζζ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενη- µέρωση µε τις πάσης φύσης µεταβολές του ηλεκτρονι- κού Μητρώου επιδοµατούχων, ηη) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση µε άλ- λους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και του ε- ξωτερικού όλων των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, πε- ριουσιακή και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοµατού- χων και τις µεταβολές που έχουν επέλθει, µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση της απάτης και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των επιδοµάτων, θθ) η διαχείριση και η εκτέλεση των διαδικαστικών ε- νεργειών και πράξεων για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί να ανακύπτουν από τη συνδυασµέ- νη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των Διµερών Συµ- βάσεων, ιι) η µέριµνα για το συµψηφισµό των οφειλόµενων πο- σών µε τα ποσά των παροχών του Οργανισµού, ιαια) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ε- πιθεώρησης και Ελέγχου, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων προς διαπίστωση της ορθότητας καταβολής των παρο- χών, ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αιτούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στο Τµήµα Χο- ρήγησης και Ελέγχων Προνοιακών Παροχών και Ενδικο- φανών Προσφυγών ή στη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προ- σφυγών της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον η έναρξη ά- 26 σκησης της σχετικής αρµοδιότητας διαχείρισης των προ- σφυγών από το Τµήµα Χορήγησης και Ελέγχων Προνοι- ακών Παροχών και Ενδικοφανών Προσφυγών δεν έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανι- σµού, ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα- σης των αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/ 1998 αρµοδίου οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποί- ων αµφισβητείται η νοµιµότητα, ιδιδ) η παροχή σχεδίων απόψεων και όλων των απαι- τούµενων στοιχείων προς την αρµόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας, για υποθέσεις που εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, ιειε) η ενηµέρωση των του οργάνου εκδίκασης ενστά- σεων επί της σχετικής µε τις αρµοδιότητες του Τµήµα- τος νοµοθεσίας και νοµολογίας, σε συνεργασία µε τη Δι- εύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών της Κεντρικής Υπη- ρεσίας, ιστιστ) η µέριµνα για την επάρκεια όλων των υλικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία όλων των µέσων και εγκαταστάσεων που διαθέτει ή χρησιµοποιεί η Περι- φερειακή Διεύθυνση, ιζιζ) η διαχείριση και πληρωµή των µικροδαπανών προς κάλυψη των άµεσων αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµι- κών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανι- σµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό του άρθρου 43, ιηιη) η παροχή στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού και Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας όλων των α- παιτούµενων στοιχείων που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση, ιθιθ) η παροχή ενηµέρωσης και πληροφόρησης τόσο γενικής, για τη νοµοθεσία που διέπει τη θεµελίωση δικαι- ώµατος λήψης των οικογενειακών παροχών του Οργανι- σµού, όσο και εξατοµικευµένης, όσον αφορά την πορεία της ατοµικής υπόθεσης κάθε ενδιαφερόµενου, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, κκ) η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ- µογής µέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των α- τόµων µε αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της επικοινωνίας των πο- λιτών µε τις υπηρεσίες της και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών µέτρων, σε συνεργασία µε τη Διεύ- θυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης της Κε- ντρικής Υπηρεσίας, κακα) η παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικών υπη- ρεσιών για την επιλογή και ένταξη των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτη- ριστικά και την κατάσταση της υγείας τους, σε προγράµ- µατα παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης του Οργανισµού, κβκβ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση και προώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού των πάσης φύσης αιτήσεων, αναφορών και καταγγελιών. που υποβάλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι, κγκγ) η χορήγηση πάσης φύσης βεβαιώσεων για ζητή- µατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, για κάθε νόµιµη χρή- ση, κδκδ) η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η έκδο- ση ακριβών αντιγράφων και φωτοαντιγράφων και η επι- κύρωσή τους, όπου αυτό απαιτείται, κεκε) η συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), στην υπ’ αριθµ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29.3.2016 κοινή α- πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄854), καθώς και στο άρθρο 16 του ν. 4445/2016 (Α΄236), αναφορικά µε τα προγράµ- µατα παροχών του ΟΠΕΚΑ. 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των προβλεπόµενων ως άνω αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων των Περι- φερειακών Διευθύνσεων, µε γνώµονα την αρχή της ποι- οτικής και αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των προσώ- πων που εµπίπτουν στη χωρική αρµοδιότητα τους. Μέχρι την έναρξη άσκησης των αρµοδιοτήτων από τις οργανι- κές µονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, οι αρµο- διότητες αυτές ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας. 5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού δύναται να α- νατίθεται στις πλησιέστερες υφιστάµενες περιφερεια- κές διευθύνσεις, η διαχείριση υποθέσεων παρακείµενων περιοχών που δεν υπάγονται στις χωρικές αρµοδιότητες των περιφερειακών διευθύνσεων του άρθρου 14. Άρθρο 33 Κατανοµή και ανάθεση υποθέσεων Με απόφαση του Προϊσταµένου Διεύθυνσης, υποθέ- σεις απονοµής προνοιακών παροχών, ανασφάλιστων υ- περηλίκων και αναπηρικών και οικογενειακών επιδοµά- των, µπορεί να ανατίθενται σε άλλο Τµήµα της Διεύθυν- σης από αυτό στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτουν, µε σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπε- ραίωσή τους. Άρθρο 34 Θέσεις προσωπικού Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ΟΠΕΚΑ ανέρχο- νται συνολικά σε τριακόσιες ογδόντα τρεις (383). Άρθρο 35 Κατανοµή οργανικών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα 1. Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού κατα- νέµονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): (174) αα) Κλάδος Διοικητικού-Οικονοµικού, θέσεις εκατόν σαράντα δύο (142) ββ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις είκοσι τρεις (23) γγ) Κλάδος Στατιστικής, θέση µία (1) δδ) Κλάδος Μεταφραστών, θέση µία (1) εε) Κλάδος Ιατρών, θέσεις δύο (2) στστ) Κλάδος Κοινωνιολόγων, θέσεις δύο (2) ζζ) Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις δύο (2) ηη) Κλάδος Μηχανικών, θέση µία (1) β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): (84) αα) Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις εξήντα µία (61) ββ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δέκα (10) γγ) Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις έντεκα (11) δδ) Κλάδος Μηχανικών, θέσεις δύο (2) γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): (85) 27 αα) Κλάδος Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις εβδοµή- ντα (70) ββ) Κλάδος Προσωπικού Η/Υ, θέσεις δώδεκα (12) γγ) Κλάδος Τηλεφωνητών, θέση (1) δδ) Κλάδος Οδηγών, θέσεις δύο (2) δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): (17) αα) Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις δεκατέσ- σερις (14) ββ) Κλάδος Τηλεφωνητών, θέσεις τρεις (3) Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανι- κής θέσης του κλάδου ΥΕ Τηλεφωνητών, αυτή µεταφέ- ρεται στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού. 2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση ερ- γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατα- νέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, ως εξής: α) Εκπαιδευτική βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ- σης (ΔΕ): Ειδικότητα Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις είκοσι δύο (22) β) Εκπαιδευτική βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού, θέση µία (1) Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανι- κής θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτή µετα- τρέπεται σε κενή οργανική θέση µονίµου προσωπικού, α- ντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού. Οι εν λόγω κενές θέσεις µπο- ρεί στη συνέχεια να ανακατανεµηθούν σε άλλες κατηγο- ρίες και κλάδους, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3. 3. Για την κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κα- τηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρε- σιών του ΟΠΕΚΑ, καθώς και για την ανακατανοµή των κενών θέσεων προσωπικού σε κατηγορίες και κλάδους, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄174). Άρθρο 36 Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στους νέους κλάδους / ειδικότητες 1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό- ντος υπάλληλοι του Οργανισµού κατατάσσονται στις ορ- γανικές θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 35 ως εξής: α. Μόνιµοι υπάλληλοι: αα) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοίκησης και ΠΕ Δι- οικητικού-Οικονοµικού κατατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού. ββ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρ- µογών όλων των ειδικοτήτων κατατάσσονται στον κλά- δο ΤΕ Μηχανικών. γγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Υπαλλή- λων Β΄, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Δακτυλογρά- φων και ΔΕ Εργοδηγών κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. δδ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ Αρχειοθετών και ΥΕ Κλητήρων κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. εε) Οι υπάλληλοι του κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ιατρών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Τηλεφωνητών κατατάσσο- νται στους νέους αντίστοιχους οµώνυµους κλάδους. β. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): αα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών Υ- παλλήλων Β΄ και ΔΕ Διοικητικού κατατάσσονται στην ει- δικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. ββ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων κατα- τάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. 2. Για τις κατατάξεις προσωπικού, σύµφωνα µε την πα- ράγραφο 1, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ. Άρθρο 37 Θέµατα προσωποπαγών θέσεων Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετού- ντες σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι κατατάσσο- νται στις οργανικές θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 35, σύµφωνα µε το άρθρο 36, και οι προσω- ποπαγείς τους θέσεις καταργούνται. Παράλληλες δε- σµεύσεις κενών οργανικών θέσεων από υπαλλήλους που κατείχαν προσωποπαγή θέση παύουν να ισχύουν. Άρθρο 38 Προσόντα διορισµού – πρόσληψης 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 5 του πα- ρόντος, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθε- τα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέ- ων του δηµοσίου τοµέα. 2. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Στατιστικής της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, επιπλέ- ον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Ε- πιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµ- µάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ι- σότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, α- ντίστοιχης ειδικότητας. 3. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνιολό- γων της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, επι- πλέον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύου- σες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσό- ντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτι- κής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρω- πολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Αν- θρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολο- γίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 28 4. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνικών Λειτουργών της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ- σης, επιπλέον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγο- ρίας ΠΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, απαιτεί- ται: α) πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνι- κής Διοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επι- λογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχο- λών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη- τας και β) άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουρ- γού και γ) βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύµφωνα µε το ν. 4488/2017 (Α΄137). 5. Για το διορισµό υπαλλήλων στον κλάδο Κοινωνικών Λειτουργών της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, επιπλέον των προσόντων που καθορίζονται από τις ισχύ- ουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό των προ- σόντων διορισµού ή πρόσληψης υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται: α) πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικό- τητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Ε- πιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό- τητας, β) άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουρ- γού και γ) βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύµφωνα µε το ν. 4488/2017. 6. Για κάθε κατηγορία, ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται, κατά πε- ρίπτωση, µε τη σχετική προκήρυξη ή µε την απόφαση µε- τάταξης ή µεταφοράς, αν η θέση πληρούται µε µετάταξη ή µεταφορά. Άρθρο 39 Περιγράµµατα θέσεων των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων 1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύν- σεων είναι τα εξής: α) η ευθυγράµµιση των στρατηγικών σκοπών των Γενι- κών Διευθύνσεων µε την αποστολή του ΟΠΕΚΑ, β) ο συντονισµός των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση, για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων, γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στη Διοί- κηση του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλα- κτικών επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του Οργανι- σµού, δ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ και των λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, ε) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσε- ων, στ) η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι, ζ) η έγκριση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων, η) η εισήγηση στη Διοίκηση για την ετήσια στοχοθεσία και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δει- κτών απόδοσης, θ) η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης µε την υπο- βολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανα- σχεδιασµού στη Διοίκηση του Οργανισµού, ι) η αξιολόγηση του προσωπικού, σύµφωνα µε το ι- σχύον θεσµικό πλαίσιο, ια) η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαι- τείται, ιβ) η άσκηση της εποπτείας επί της σύνταξης εγκυ- κλίων του Οργανισµού, σε συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση και το Τµήµα Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµο- διότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νο- µοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατά- ξεις και δεν αντίκεινται στα ανωτέρω, διατηρούνται σε ι- σχύ. Άρθρο 40 Περιγράµµατα θέσεων των προϊσταµένων Διευθύνσεων 1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Διευθύνσεων εί- ναι τα εξής: α) η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της Δι- εύθυνσης µε το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυν- σης στην οποία υπάγεται, β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επι- χειρησιακών στόχων, γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης και των λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπι- κού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραµµατισµένοι στό- χοι και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης για την κατανο- µή του ανθρώπινου δυναµικού, στ) η εξέταση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, για τυχόν τροποποιήσεις, ζ) η εισήγηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώ- πινου Δυναµικού και Οργάνωσης και τους Προϊσταµέ- νους των Τµηµάτων, για τη διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας των υποκείµενων οργανικών µονάδων και τον προσδιορισµό των δεικτών µέτρησης αυτής, η) η αξιολόγηση του προσωπικού, σύµφωνα µε το ι- σχύον θεσµικό πλαίσιο, θ) η εποπτεία της παρουσίας των υπαλλήλων της Διεύ- θυνσης, η παρακολούθηση και έγκριση, όπου προβλέπε- ται, των αδειών και απουσιών τους και η παροχή των α- ναγκαίων σχετικών πληροφοριών στη Διεύθυνση Ανθρώ- πινου Δυναµικού και Οργάνωσης, ι) η παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών και η υ- ποβολή προτάσεων οργανωτικών, λειτουργικών και επι- 29 χειρησιακών βελτιώσεων για τις οργανικές µονάδες της Διεύθυνσης, ια) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται, ιβ) η εισήγηση για τη σύνταξη εγκυκλίων της αρµοδιό- τητάς τους. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµο- διότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νο- µοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατά- ξεις και δεν αντίκεινται στα ανωτέρω, διατηρούνται σε ι- σχύ. 3. Καθήκοντα που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και ασκούνται από προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες, µε τις διατάξεις του πα- ρόντος, συγχωνεύονται ή καταργούνται ή διευρύνονται µε την ενσωµάτωση νέων οργανικών µονάδων, ασκού- νται από την έναρξη ισχύος αυτού, από τους προϊσταµέ- νους των αρµόδιων οργανικών µονάδων του αυτού επι- πέδου, εφόσον οι σχετικές αρµοδιότητες από τις οποίες αυτά απορρέουν δεν εκχωρούνται σε οργανικές µονά- δες επιπέδου Τµήµατος. Άρθρο 41 Περιγράµµατα θέσεων των προϊσταµένων Τµηµάτων 1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Τµηµάτων είναι τα εξής: α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµο- διοτήτων µε τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκεί- µενης Διεύθυνσης, β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου- σίαση των απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τµήµατος, δ) η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου στους υ- παλλήλους του Τµήµατος, ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε τις υπηρε- σίες του εποπτεύοντος Υπουργείου και τους λοιπούς φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, στ) ο προσδιορισµός των επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η παροχή ευκαιριών µάθησης για το σύ- νολο αυτού, ζ) η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθεσίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτο- βουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλ- λήλων, η) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ι- σχύον θεσµικό πλαίσιο, θ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει- τουργίας του Τµήµατος και την τήρηση των προβλεπόµε- νων προθεσµιών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρµοδιότητάς του, ι) η εποπτεία της παρουσίας των υπαλλήλων του Τµή- µατος, η παρακολούθηση και έγκριση, όπου προβλέπε- ται, των αδειών και απουσιών τους και η παροχή των α- ναγκαίων σχετικών πληροφοριών στη Διεύθυνση Ανθρώ- πινου Δυναµικού και Οργάνωσης, ια) η εξέταση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας του Τµήµατος, ιβ) Τα ειδικότερα καθήκοντα που απορρέουν από τις α- νωτέρω περιγραφόµενες αρµοδιότητες των Τµηµάτων. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµο- διότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νο- µοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατά- ξεις και δεν αντίκεινται στα ανωτέρω, διατηρούνται σε ι- σχύ. Άρθρο 42 Κλάδοι Προϊσταµένων οργανικών µονάδων 1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονοµικής Υπο- στήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενι- κή Διεύθυνση Παροχών προΐσταται υπάλληλος οποιου- δήποτε κλάδου της κατηγορίας ΠΕ. 2. Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου προΐστα- ται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 3. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής προΐσταται υπάλλη- λος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτού, υ- πάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. 4. Στις Διευθύνσεις Οικογενειακών Επιδοµάτων, Παρο- χών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπηρικών Επιδοµά- των και Οικονοµικών Ενισχύσεων προΐστανται υπάλλη- λοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινω- νιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και, ελλείψει αυ- τών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Κοινωνικών Λει- τουργών. 5. Στη Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών προΐστα- ται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού. 6. Στις λοιπές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οι- κονοµικού και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστι- κού. 7. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλ- ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογι- στικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ- γών. 8. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ε- λέγχου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητι- κού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 9. Στο Τµήµα Γραµµατείας Διοίκησης προΐσταται υπάλ- ληλος οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας της κατηγο- ρίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 10. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων Οικογενειακών Ε- πιδοµάτων, Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανα- πηρικών Επιδοµάτων και Οικονοµικών Ενισχύσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οι- κονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λει- τουργών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. 11. Στο Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονοµικής Μέριµνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, ΠΕ Διοικητικού-Οι- κονοµικού. 12. Στο Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Εξυπηρέτη- σης και Συµβουλευτικής Υποστήριξης και στο Τµήµα Λει- τουργικής Μέριµνας, Εποπτείας Υποδοµών, Υλικών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότη- τας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. 13. Στο Τµήµα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρµογών και στο Τµήµα Ανάπτυξης και Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού – Δικτύων και Ασφάλειας 30 Συστηµάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστα- νται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλεί- ψει αυτών, ΤΕ Πληροφορικής. 14. Στο Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστηµάτων και στο Τµήµα Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μη- τρώου Δικαιούχων και Οφειλετών της Διεύθυνσης Πλη- ροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πλη- ροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 15. Στα λοιπά Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονο- µικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµ- µατέων. 16. Στα Τµήµατα των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οι- κονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λει- τουργών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστι- κού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Κοινωνι- κών Λειτουργών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. Άρθρο 43 Οικονοµική διαχείριση και έλεγχος 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισµού, καταρτίζεται ο Κα- νονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει- τουργίας του ΟΠΕΚΑ, µε τον οποίο θα ρυθµίζονται θέµα- τα, όπως, οι γενικές αρχές οικονοµικής διαχείρισης, η κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση προϋπολογισµού, οι διαδικασίες εκτέλεσης δαπανών του προϋπολογισµού, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων, οι διατάκτες δαπανών, οι διαδικασίες διάθεσης πιστώσεων και έκδοσης επιτρο- πικών ενταλµάτων, οι διαδικασίες έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής, οι διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, υπόλογοι-ευθύνες-καταλογι- σµοί, βιβλία στοιχεία και οικονοµικές καταστάσεις, η δια- χείριση υλικού, καταλογισµοί παραγραφές -κατασχέσεις –εκχωρήσεις, επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων, συµβάσεις και προµήθειες, µίσθωση και εκµίσθωση ακί- νητων, καταστροφή άχρηστων κινητών πραγµάτων, αγο- ρά ακινήτων, οργάνωση οικονοµικών υπηρεσιών. 2. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος του ΟΠΕΚΑ ταυτί- ζεται µε το ηµερολογιακό. 3. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ καταρτίζουν Προϋπολογισµό για το οικονοµικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα ετήσια έ- σοδα και έξοδα. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Προϋ- πολογισµός εκτελείται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. 4. Για το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας και το Λογα- ριασµό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρε- σιών συντάσσονται χωριστοί Προϋπολογισµοί και Ισολο- γισµοί – Απολογισµοί. 5. Ο Προϋπολογισµός και Ισολογισµός – Απολογισµός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας και ο Προϋπολογι- σµός και Ισολογισµός – Απολογισµός του Λογαριασµού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών περι- λαµβάνονται σε ιδιαίτερο τµήµα στο γενικό Προϋπολογι- σµό και Ισολογισµό – Απολογισµό του ΟΠΕΚΑ. Οι διοικη- τικές δαπάνες του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται από το Λογα- ριασµό Προνοιακών Παροχών. Στο κλείσιµο κάθε οικονο- µικού έτους οι εν λόγω δαπάνες κατανέµονται στους λο- γαριασµούς του ΟΠΕΚΑ ως εξής: α) Οι διοικητικές δαπάνες που βαρύνουν και τους δύο λογαριασµούς, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των παροχών του κάθε λογαριασµού, στο σύνολο των παρο- χών του ΟΠΕΚΑ. β) Οι διοικητικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά σε ένα λογαριασµό, εξ ολοκλήρου στο λογαριασµό αυ- τό. Η κατανοµή της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΕΚΑ. 6. Οι οικονοµικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ εφαρµόζουν το διπλογραφικό σύστηµα για την τήρηση των λογιστι- κών βιβλίων, σύµφωνα µε το π.δ. 80/1997 (Α΄68) και το ν. 4270/2014 (Α΄43). 7. Οι εισπράξεις και πληρωµές του ΟΠΕΚΑ εκτελού- νται από διαχειρίστρια τράπεζα, η οποία επιλέγεται µε διαγωνισµό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο δια- γωνισµός για την επιλογή της διαχειρίστριας τράπεζας προκηρύσσεται το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) µήνες α- πό την έναρξη ισχύος του παρόντος. 8. Η διαχείριση του ΟΠΕΚΑ υπόκειται σε ετήσιο κατα- σταλτικό έλεγχο διενεργούµενο από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές. Η έκθεση των ορκωτών λογιστών – ελεγκτών υποβάλλεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ και κατόπιν υποβάλλεται στο εποπτεύον Υπουργείο. 9. Ο ΟΠΕΚΑ υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλ- τικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε θέµα ανα- φορικά µε την οικονοµική διαχείριση και έλεγχο του Ο- ΠΕΚΑ, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτό δεν ρυθµίζεται από τον Κανονισµό Οικονοµικής Ορ- γάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας. Άρθρο 44 Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα οικονοµικής διαχείρισης 1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Οικονοµικής Ορ- γάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ, σύµ- φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 43, για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Διαχείρισης και Λογιστικού του ΟΓΑ, που έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ.70031/395/1966 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (Β΄200), εφόσον αυ- τές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και του ν. 4270/2014. 2. Ο ΟΠΕΚΑ εξυπηρετείται από την τράπεζα η οποία έ- χει επιλεγεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον ΟΓΑ, µέχρι την οριστική επιλογή διαχειρίστριας τρά- πεζας, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 43. 3. Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός του ΟΓΑ εξακο- λουθεί να εκτελείται, µέχρι την κατάρτιση και έγκριση του νέου Προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΑ. 31 Άρθρο 45 Γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών – παραγραφή – απόδοση παροχών στους κληρονόµους και έξοδα κηδείας 1. Κάθε προνοιακή παροχή, επίδοµα, οικονοµική ενί- σχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους λαβόντες, και επιστρέ- φεται άτοκα ή συµψηφίζεται µε το σύνολο των χορηγού- µενων παροχών. Σε περίπτωση µη επιστροφής τους, α- ναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 2. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δό- σεις, το ύψος καθεµιάς από τις οποίες δεν µπορεί να υ- περβαίνει το ένα πέµπτο (1/5) του µεικτού µηνιαίου πο- σού των παροχών ή εφάπαξ στην περίπτωση αναδροµικά χορηγούµενων παροχών. Αν το δικαιούµενο µεικτό µηνι- αίο ποσό των παροχών είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, παρακρατείται πλήρως µέχρι την εξόφληση της ο- φειλής. 3. Για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέ- ντων ποσών εκδίδεται απόφαση καταλογισµού από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του ο- φειλέτη, η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθµός αυτής, τα έγγραφα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη, η αιτιολογία έκδοσης, το ο- φειλόµενο ποσό, η χρονική περίοδος µέσα στην οποία εισπράχθηκε αχρεωστήτως το καταλογιστέο ποσό, κα- θώς επίσης ο τρόπος επιστροφής του. Κατά της καταλο- γιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη- θεισών παροχών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 46. H προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν ανα- στέλλουν την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέ- ντων ποσών µέσω συµψηφισµού. 4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι αχρεω- στήτως καταβληθείσες σε αυτόν παροχές αναζητούνται από τους νόµιµους κληρονόµους του ή συµψηφίζονται µε οφειλόµενες στο θανόντα και στους νόµιµους κληρο- νόµους του αναδροµικές παροχές. Αν το δικαιούµενο ποσό δεν επαρκεί για την εξόφληση της οφειλής, το πο- σό που υπολείπεται, αναζητείται από τους δικαιούχους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά την κλη- ρονοµική τους µερίδα. 5. Αν στον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου πα- ροχών από τον ΟΠΕΚΑ υπάρχει συνδικαιούχος και ανα- ληφθούν ποσά που πιστώθηκαν αχρεωστήτως στο λογα- ριασµό µετά το θάνατο του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, όταν το υπόλοιπο του κοινού λογα- ριασµού δεν αρκεί για την επιστροφή τους, µπορεί να α- ναζητούνται και από τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασµού. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), εφαρ- µόζεται και για τον ΟΠΕΚΑ. 6. Αν το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεω- στήτως είναι µικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, δεν αναζη- τείται. 7. Οποιαδήποτε προνοιακή παροχή, επίδοµα, σύνταξη ή οικονοµική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕ- ΚΑ και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο, καταβάλ- λεται στους νόµιµους κληρονόµους αυτού, ύστερα από αίτηση και προσκόµιση των αναγκαίων για την απόδειξη της κληρονοµικής τους ιδιότητας δικαιολογητικών. Τα ο- φειλόµενα ποσά καταβάλλονται, χωρίς ευθύνη του ΟΠΕ- ΚΑ έναντι άλλων δικαιούχων, οι οποίοι µπορεί να στρα- φούν µόνο κατά των λαβόντων. 8. Σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.1296/1982, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον ε- πιµεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας, µέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α- σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύ- στερα από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων κη- δείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Εκκρεµείς, κα- τά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, αιτήσεις καταβολής εξόδων κηδείας για αποβιώσαντες ανασφά- λιστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής. 9. Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε δικαιούχους του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012 αναζητούνται. Άρθρο 46 Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών µέσων 1. Κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρµοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ για: α) χορήγηση, β) απόρριψη, γ) διακοπή, δ) ανάκληση, ε) τροποποίηση και στ) καταλογι- σµό-συµψηφισµό πάσης φύσης προνοιακών παροχών, ό- πως επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων ή συντάξεων, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώ- πιον του Οργάνου του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών, που αρχίζει από την κοινο- ποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και πράξεων. 2. Οι αποφάσεις και πράξεις της παραγράφου 1 κοινο- ποιούνται εγγράφως σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 43 και το άρθρο 57 του π.δ. 78/1998 και ηλεκτρο- νικά σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄290) και τα άρθρα 21 έως 23 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η εν- δικοφανής προσφυγή κατά των προαναφερόµενων απο- φάσεων και πράξεων ασκείται µε την αποστολή της µέ- σω ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 και το ν. 3979/2011 ή µε την κατάθεσή της στην αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Ο- ΠΕΚΑ, όπου και καταχωρίζεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα, εφαρµοζοµένων, κατά τα λοιπά, των διατά- ξεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α΄45). 3. Το Όργανο της παραγράφου 1 υποχρεούται να απο- φανθεί µέσα σε ένα τρίµηνο από την άσκηση της προ- σφυγής. 4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής όταν ο λόγος της απόρριψης ερείδεται σε στοιχεία που αντλούνται α- πό άλλες αρχές (ΑΑΔΕ κ.λπ.) ως προς τα εισοδηµατικά – περιουσιακά κριτήρια, για την καταβολή προνοιακών πα- ροχών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (παροχές, επίδοµα, οικο- νοµική ενίσχυση, σύνταξη). 5. Δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά αποφάσεων του αρµόδιου Οργάνου του ΟΠΕΚΑ για την απονοµή των επι- δοµάτων ή οικονοµικών ενισχύσεων, κατά το µέρος που αφορούν την περί αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρµό- διων υγειονοµικών επιτροπών. 6. Η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται την ανα- 32 στολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης. 7. Για τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία εξέτα- σης των προσφυγών, καθώς και τον τρόπο και την εν γέ- νει λειτουργία του αρµοδίου Οργάνου, εφαρµόζονται τα άρθρα 40 έως 43, 45 και 58 του π.δ. 78/1998 (Α΄72). 8. Οι εκκρεµείς ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Όργανο του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998, το οποίο κα- θίσταται αυτοδίκαια Όργανο του ΟΠΕΚΑ και οι αποφά- σεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Οργανισµού αυ- τού. 9. Οι εκκρεµείς προσφυγές του άρθρου 8 της υπ’ α- ριθµ. Δ27/οικ.25530/790/21-29.11.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι- σης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄3180) εξετάζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Άρθρο 47 Ενοποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.) 1. Στον ΟΠΕΚΑ δηµιουργείται από τη Διεύθυνση Πλη- ροφορικής, µε βάση τις σχετικές έγγραφες επιχειρησια- κές οδηγίες και αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις των αρµόδιων για τη χορήγηση, διακοπή, επαναχορήγηση, τον καταλογισµό και την είσπραξη των αχρεωστήτως κα- ταβληθέντων ποσών, υπηρεσιών του Οργανισµού, «Ενο- ποιηµένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (Ε.Μ.Ο.), στο οποίο καταχω- ρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών πα- ροχών και οικονοµικών ενισχύσεων του Οργανισµού, κα- θώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες. 2. Στο Ε.Μ.Ο. καταχωρίζονται όλα τα αναγκαία, σύµ- φωνα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες για: α) την ταυτοποίηση των δικαιούχων προνοιακών παροχών και οικονοµικών ενισχύσεων, β) τον προσδιορισµό του εί- δους και του ύψους του ποσού αυτών, γ) τον έλεγχο των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων και των σχε- τικών µεταβολών τους, δ) την παρακολούθηση των πλη- ρωµών και των µεταβολών τους, ε) τον προσδιορισµό των οφειλετών και του ύψους της οφειλής τους, καθώς και στ) την εν γένει υποστήριξη των διοικητικών διαδικα- σιών χορήγησης ή µη, αναστολής, επαναχορήγησης, διακοπής και ανάκτησης των απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ α- πό αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. 3. Τα απαραίτητα για την τήρηση του Ε.Μ.Ο. δεδοµέ- να, στοιχεία και πληροφορίες αντλούνται µε απευθείας και σε πραγµατικό χρόνο διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε., των αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), κα- θώς και από κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδοµένων και µη- τρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που τηρεί δεδο- µένα και στοιχεία που σχετίζονται µε τη σύννοµη χορή- γηση των προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ, µε τήρηση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί προστα- σίας των προσωπικών δεδοµένων και σύµφωνα µε το φορολογικό απόρρητο. Τα ως άνω στοιχεία και δεδοµέ- να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση των παροχών του ΟΠΕΚΑ και απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµοσιοποί- ησή τους. 4. Δικαίωµα πρόσβασης, επεξεργασίας και εν γένει α- ξιοποίησης, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρό- ντος, των δεδοµένων και στοιχείων του Ε.Μ.Ο. έχει συ- γκεκριµένο και ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Διοικη- τή του Οργανισµού προσωπικό του ΟΠΕΚΑ. 5. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούµενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Πλη- ροφορικής του ΟΠΕΚΑ. 6. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄50), πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτι- κά µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του α- πορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 2472/1997. 7. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατά- ξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών. 8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από ει- σήγηση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, καθορίζονται: α. τα κοινά ή και ανά παροχή, στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες, που καταχωρίζονται και τηρούνται στο Ε.Μ.Ο., β. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ε.Μ.Ο. γ. ζητήµατα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Ε.Μ.Ο. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, δ. οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολι- τικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρή- σης, κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινω- νιών, εµπιστευτικότητα και ε. κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ανάπτυξη και λει- τουργία του Ε.Μ.Ο. στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµα- τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016. Άρθρο 48 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας και ένταξης των ενδιαφεροµένων στα προγράµµατα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λει- τουργικά µε τα Κέντρα Κοινότητας. 2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδε- σης ο ΟΠΕΚΑ, υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα Κοι- νότητας: α) επικαιροποιηµένο πληροφοριακό-ενηµερωτι- κό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, σχετικά µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράµµατα παροχών και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώ- σεις, τόσο των ενδιαφεροµένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του, β) οδηγίες σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συµπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούµενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς επίσης και γ) δυνατότητα πρόσβασης, σε εξου- σιοδοτηµένους – διαπιστευµένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του δηµάρχου του οικείου ΟΤΑ α΄ βαθµού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές µε τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ηλεκτρονικές εφαρµογές. 3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού του ν. 4445/2016 (Α΄236) και της εκπλήρωσης του σκοπού τους: α) να υποδέχονται τους ενδιαφεροµένους, β) να τους παρέχουν ενηµέρω- 33 ση για τα προγράµµατα προνοιακών παροχών και υπηρε- σιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των εν- διαφεροµένων στα εν λόγω προγράµµατα, όπως µε την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραποµπή αιτήσε- ων και τυχόν δικαιολογητικών στην αρµόδια, κατά περί- πτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ. Άρθρο 49 Τροποποίηση διατάξεων ΟΓΑ 1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 προστίθεται η φράση «και τον ΟΠΕ- ΚΑ». 2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄214) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις παροχές του ΛΑΕ δικαιούνται να συµµετέχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που µεταφέρθηκαν από τον Ο- ΓΑ και ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον παραµένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.» 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συµµετοχή στα προ- γράµµατα του ΛΑΕ από αριθµό δικαιούχων µεγαλύτερο του καθοριζόµενου µε τις ανωτέρω αποφάσεις, η επιλο- γή γίνεται µε κλήρωση, η οποία διεξάγεται µε τη διαδικα- σία που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.» 4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πρόσωπα του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 1 καταβάλλουν µηνιαίο ποσο- στό συµµετοχής, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 0,25% ε- πί των τακτικών συντάξιµων αποδοχών τους για τους εν ενεργεία υπαλλήλους και 0,25% επί των ποσών κύριας σύνταξής τους για τους συνταξιούχους πρώην υπαλλή- λους ΟΓΑ.» 5. Η παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 αντικαθί- σταται ως εξής: «10. Από 1.1.2017 οι ασφαλισµένοι του παρόντος άρ- θρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, κατα- βάλλουν ποσοστό συµµετοχής υπέρ αυτού, καταργού- µενης της κρατικής επιχορήγησης. Η συµµετοχή βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό συµµετοχής ορίζε- ται στο 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυ- τού.» 6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69Γ του ν. 4387/2016 καταργείται και στο άρθρο προστίθεται πα- ράγραφος 5 ως εξής: «5.α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του ΕΦΚΑ οι πάσης φύσης αµοιβές και αποζηµιώσεις των Ανταποκρι- τών του ΟΓΑ καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ και βαρύ- νουν τον προϋπολογισµό του. Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αναφέρονται σε αρµοδιότητες του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΟΓΑ σχετικά µε τον ορισµό, την α- ντικατάσταση, την παύση, καθώς και µε όλα εν γένει τα ζητήµατα που αφορούν το θεσµό των Ανταποκριτών, νο- ούνται ότι αναφέρονται σε αντίστοιχες αρµοδιότητες του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΕΦΚΑ και ισχύουν έναντι αυτών. β) Μέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προσωπικοί φάκελοι, το µηχανογραφηµένο µητρώο, καθώς και οι λοιπές µηχανογραφικές εφαρµο- γές που τηρούνται στον πρώην ΟΓΑ για τους Ανταποκρι- τές, περιέρχονται στον ΕΦΚΑ. Οι λεπτοµέρειες της δια- δικασίας παράδοσης-παραλαβής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ.» 7. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4387/ 2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση των εκκρεµών αιτήσεων, η ως άνω παροχή καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 1η του επόµενου της υποβολής της αίτησης µήνα, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρόσωπο αυτό συ- ντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5 της υποπα- ραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση της σύνταξης ανα- σφάλιστου υπερήλικα, διαφορετικά από την 1η του επό- µενου µήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος.» Άρθρο 50 Τελικές διατάξεις 1. Τα άρθρα 13 έως και 42 του παρόντος συνιστούν τον Οργανισµό του ΟΠΕΚΑ, κατά την έννοια των διατά- ξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄174) και βάσει αυτού ο ΟΠΕΚΑ µπορεί να συµµετάσχει ως υπηρεσία υ- ποδοχής στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας, κατ’ εφαρ- µογή του ν.4440/2016 (Α΄ 224). 2. Ο ανωτέρω Οργανισµός του ΟΠΕΚΑ µπορεί να τρο- ποποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφω- να το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 , ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ και µε πρότα- ση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης περί ΟΓΑ νοµοθεσίας που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα του παρόντος ή αντίκειται στις διατάξεις του, καταργεί- ται. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Άρθρο 51 Υλοποίηση προγράµµατος χρηµατοδότησης Δήµων για την ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας 1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγ- γύης σε Δήµους των οποίων οι υπηρεσίες ή νοµικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονη- πιακούς σταθµούς, υλοποιείται πρόγραµµα χρηµατοδό- τησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τµηµάτων βρεφι- κής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήµο, µε έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος εντός του έ- τους 2018. 2. Οι δαπάνες χρηµατοδότησης θα καλυφθούν από πι- στώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης. 3. Η χρηµατοδότηση καλύπτει: α) εργασίες ανακαίνι- σης, επισκευής και διαµόρφωσης υφιστάµενων κτιρια- κών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νοµή στους Δήµους ή νοµικά τους πρόσωπα ή είναι παραχωρηµένοι σε αυτούς κατά χρήση ή µισθωµέ- 34 νοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές µελέτες και υπηρεσίες και β) το κόστος προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουρ- γία των νέων τµηµάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων. 4. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράµµατος της παραγράφου 1 είναι η «Ελληνική Ε- ταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΕΤΑΑ). Η µεταβίβαση των αναγκαίων πόρων από τον Ειδικό Φο- ρέα 33_220 στην ΕΕΤΑΑ, οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος και η διαχείριση των µεταβιβαζόµενων πόρων από την ΕΕΤΑΑ καθορίζονται µε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Εργα- σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτε- ρικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και προϋπο- θέσεις σχεδιασµού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδό- τησης και διαχείρισης του ως άνω προγράµµατος, οι Δή- µοι οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε τις υπηρεσίες ή τα νοµικά τους πρόσωπα, οι διαδικασίες εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος, οι ενέρ- γειες και δράσεις των φορέων χρηµατοδότησης, διαχεί- ρισης και υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο- µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Άρθρο 52 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α΄22) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι φορείς της παραγράφου 1 που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρε- ούνται να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο έως τις 30.6.2018.» Άρθρο 53 Θέµατα προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄41), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016 και 2017 χωρίς την τήρηση των κείµενων περί ανα- λήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόµιµες και δύνανται να εκκαθαριστούν από τις αρµόδιες οικονο- µικές υπηρεσίες των ανωτέρω φορέων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄145).» 2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012, µετά την φράση «υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» προστί- θεται η φράση «για κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών ανα- γκών του». 3. Στο τέλος του δωδέκατου εδαφίου της παρ. Α1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Συγκεκριµένα για το έτος 2017, οι σχετικές αποφά- σεις των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν δηµοσιευτεί ή πρόκειται να δηµοσιευτούν ε- ντός του α΄ εξαµήνου έτους 2018, ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2017 κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανά- ληψης υποχρεώσεων.» Άρθρο 54 Παράταση προθεσµίας του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) Η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α΄78) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2018 Άρθρο 55 Διαδικασία απόδειξης γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί 1. Όπου απαιτείται η γνώση της γλώσσας ή της τοπι- κής διαλέκτου Ροµανί, η γνώση αυτή αποδεικνύεται: α) µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ( Α΄75) του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνεται ότι γνωρίζει επαρ- κώς τη γλώσσα ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα δοµηµένο διάλο- γο σε αυτήν ή β) µε εξέταση από τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 2. Με απόφαση του φορέα, ο οποίος θέτει ως κριτήριο τη γνώση της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί, συγκροτείται τριµελής επιτροπή εξετάσεων, η οποία α- ποτελείται από ένα στέλεχος του φορέα, έναν εκπρόσω- πο της Ένωσης Ελλήνων Ροµά Διαµεσολαβητών και έ- ναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Οµοσπονδίας Ροµά ή, ελλείψει αυτής, της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας των Ελλήνων Ροµά. Η προετοιµασία των φακέλων, η κλήση των υποψη- φίων και οι συνεδριάσεις της επιτροπής διενεργούνται µε φροντίδα του ως άνω φορέα, µε κάθε πρόσφορο µέσο και τηρούνται πρακτικά. Κατά τη διαδικασία της εξέτα- σης οι υποψήφιοι καλούνται να ανταποκριθούν µε επάρ- κεια στην επικοινωνία µέσα από έναν δοµηµένο διάλογο στη γλώσσα ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά. Η διαπίστωση της επιτροπής ότι ο υποψήφιος δεν µπο- ρεί να επικοινωνήσει µε επάρκεια σε ένα δοµηµένο διά- λογο στη γλώσσα ή την τοπική διάλεκτο των Ροµά, συ- νεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του από την προκηρυσσόµενη διαδικασία. Η απόφαση της επιτροπής είναι δεσµευτική για το φορέα. Η επιλογή του τρόπου απόδειξης της γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ροµανί είναι στη δια- κριτική ευχέρεια του φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1. Η διαδικασία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 α- κολουθείται υποχρεωτικά από τον οικείο φορέα, για ό- λους τους υποψηφίους, όταν γίνονται, σε οποιοδήποτε στάδιο και µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, σχετικές καταγγελίες από συνυποψήφιους ή τρίτους ή υποβάλλο- νται ενστάσεις ή εάν µετά από ελέγχους των αρµοδίων οργάνων προκύπτουν ενδείξεις ότι κατατέθηκαν ψευ- δείς υπεύθυνες δηλώσεις. 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 έχουν εφαρµογή και στις δια- δικασίες πρόσληψης Διαµεσολαβητών για Ροµά της παρ. 3.5 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ23/οικ.14435-1135/30.3.2016 (Β΄854) «Καθορισµός ε- λάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοι- νότητας». Στις περιπτώσεις που, πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, υπάρχουν καταγγελίες, ενστάσεις ή ευρήµα- 35 τα ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές, από τα οποία προ- κύπτουν ότι υποψήφιοι ή επιλεγέντες για τις θέσεις Δια- µεσολαβητών για Ροµά στα Παραρτήµατα Ροµά των Κέ- ντρων Κοινότητας δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπό- θεση της γνώσης της τοπικής διαλέκτου, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδα- φίου, οι Δήµοι ακολουθούν για όλους τους υποψηφίους τη διαδικασία της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 και αναδιαµορφώνουν τους πίνακες κατάταξης, σύµφωνα µε την απόφαση της επιτροπής. Εάν διαπιστωθεί ότι προσληφθείς δεν πληροί την προϋπόθεση της γνώσης της τοπικής διαλέκτου, η σύµβασή του καταγγέλλεται και στη θέση του προσλαµβάνεται ο επόµενος στη σειρά κατάταξης, που πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Άρθρο 56 Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236) Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236) α- ντικαθίσταται ως εξής: «8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί- δεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2731/1999 (Α΄138) δύναται να επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 33- 220) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοι- χης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προ- ϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδο- σκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπι- κά σωµατεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιηµένα ως Φορείς παροχής υπηρε- σιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται, πέραν της κείµενης νοµοθεσίας, επιπλέον κριτήρια και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων. Αν η επιχορήγηση γίνεται µέσω των Πε- ριφερειών µε µεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολο- γισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φορείς επιχορήγησης κα- τά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 ( Α΄52) εί- ναι οι Περιφέρειες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να καθο- ρίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την επιχο- ρήγηση των νοµικών προσώπων, τον έλεγχο που διενερ- γείται από κάθε εµπλεκόµενη αρχή, καθώς και κάθε ανα- γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διά- ταξης.» Άρθρο 57 Χρηµατοδότηση Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης κατασκηνώσεων 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος που αποτελούσε αρµοδιό- τητα του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν) του β.δ. 289/1976 (Α΄89) και των παιδικών εξο- χών του κρατικού προγράµµατος που αποτελούσε αρµο- διότητα του Π.Ι.Κ.Π.Α., ανατίθεται στους οικείους Οργα- νισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» 2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 αντικαθί- σταται ως εξής: «6. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο για το γενικό σχεδιασµό του ετήσιου κρατικού κατασκηνωτικού προ- γράµµατος. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτε- ρικών και Οικονοµικών ορίζονται πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, και όχι πέραν της 15ης Α- πριλίου κάθε έτους, οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτο- διοίκησης α΄βαθµού, στους οποίους ανατίθεται η οργά- νωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο- νοµικών, η οποία εκδίδεται πριν από την έναρξη της κα- τασκηνωτικής περιόδου και όχι πέραν της 15ης Απριλίου κάθε έτους, ορίζονται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι- καίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα οποία ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των κα- τασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο- νοµικών, δύναται να ανατίθενται στους ειδικούς πιστο- ποιηµένους φορείς του άρθρου 5 υποστηρικτικές υπηρε- σίες για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων, προς όφελος ευάλωτων κατηγοριών πληθυσµού εντός του κρατικού προγράµµατος ή συµπληρωµατικά αυτού. δ. Η χρηµατοδότηση των κατασκηνώσεων των περι- πτώσεων α΄, β΄ και γ΄ διενεργείται µε µεταβίβαση των αναγκαίων πόρων στους φορείς στους οποίους ανατίθε- ται η οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, από τις πιστώσεις που εγ- γράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ε. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ή µε όµοιες, καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουρ- γίας των κατασκηνώσεων, οι κατηγορίες και ο αριθµός των φιλοξενούµενων ατόµων, ο αριθµός κατά ειδικότητα του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία αυτών, η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού, η τοποθεσία, το ύψος και οι ειδικότεροι όροι χρηµατοδότησης των φορέ- ων, στους οποίους ανατίθεται η οργάνωση και λειτουρ- γία των κατασκηνώσεων, οι αναγκαίες δαπάνες συντή- ρησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρ- µογή του παρόντος. στ. Τα διοικητικά συµβούλια των κατασκηνώσεων ορί- ζονται µε απόφαση του φορέα στον οποίο ανατίθεται η οργάνωση και η λειτουργία τους.» 3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 του ν. 3106/2003 (Α΄30) καταργούνται. 36 Άρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4456/2017 (Α΄24) Το άρθρο 48 του ν. 4456/2017 (Α΄24) τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δή- µων από διαταγές πληρωµής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, και αφορούν αξιώσεις από προµήθειες αγα- θών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήµοι δύ- νανται να επιχορηγούνται από τα χρηµατικά διαθέσιµα του προγράµµατος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηµατικά διαθέσι- µα ύψους έως εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθη- κών και Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», τα οποία µεταφέρονται στο λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τη- ρείται στο ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηµατικά διαθέσιµα του ως άνω προγράµµατος δεν α- φορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφά- σεις, εφόσον, ως προς το νόµω βάσιµο αυτών, υπάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση µε αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αντίθετης νοµολογίας α- νώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου Εσωτερικών µπορεί να ζητά τη γνώµη του οικείου γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.» β) Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρό- ντος άρθρου εφαρµόζονται και για την εξόφληση υπο- χρεώσεων δήµων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει µε ο- ποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄190).» Άρθρο 59 Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 (Α΄28) αντικαθίσταται ως εξής: «αβ) δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των υποψη- φίων, στην περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας των άρθρων 18 και 19 του παρόντος νόµου.» Άρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 1. Η παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής: «21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι ε- ξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νό- µου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) δεν εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, β) εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, γ) αυτοί εί- ναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν. 4172/ 2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δηµό- σιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθµισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρµοζοµένης αναλο- γικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λό- γω λύσεις ρύθµισης της παρούσας περιλαµβάνουν ισό- ποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισµένες µηνιαίες δόσεις, απαλλαγή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, δυνα- τότητα απαλλαγής από µέρος ή το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και δυνατό- τητα διαγραφής µέρους της βασικής οφειλής µε κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδηµα και την αξία της περι- ουσίας των οφειλετών τους. Η υπαγωγή σε ρύθµιση οφειλών κατ’ εφαρµογή της παρούσας παραγράφου επιφέρει την αυτοδίκαιη απώ- λεια των τυχόν υφιστάµενων ρυθµίσεων για τις οφειλές που υπάγονται σε αυτήν. Στις ρυθµίσεις οφειλών της παρούσας παραγράφου ε- φαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 14, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων αυτής, καθώς και των πα- ραγράφων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Με την υπαγωγή στις ως άνω ρυθµί- σεις αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθµιζόµενων ο- φειλών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών και δεν συ- µπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής. Τα ευεργετήµατα της ρύθµισης επεκτείνονται σε πρό- σωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως µε τον οφειλέτη του πρώτου εδαφίου για το σύνολο ή µέρος των ρυθµι- ζόµενων οφειλών και υποβάλλουν αίτηση ρύθµισης από κοινού µε αυτόν. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α- σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουρ- γού Οικονοµικών εξειδικεύονται τα κριτήρια του δεύτε- ρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, δύναται να ε- ξαιρεθούν κατηγορίες οφειλών από τις ρυθµίσεις αυτής, καθορίζεται η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του τε- λικού προς αποπληρωµή ποσού, του ύψους και του αριθ- µού των δόσεων, καθώς και του επιτοκίου αυτών και γε- νικώς ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την ε- φαρµογή αυτής.» 2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ ε- ξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/ 2017 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλογικά και για οφειλές που είναι βεβαιωµένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ τρί- των. Άρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) διαγράφεται η φράση «δυνάµει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ως ίσχυαν». 2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «εφαρµοζόµενης αναλό- γως της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρµοζόµενων αναλόγως των παραγράφων 3 και 5». 3. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από 1.1.2018 και των διατάξεων της παραγράφου 2 από 17.1.2018. 37 Άρθρο 62 Η ειδική αποζηµίωση ποσού επτά (7) ευρώ που προ- βλέπεται για τα µέλη των Υγειονοµικών Επιτροπών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5α του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) χορηγείται και στον ιατρό, ο οποί- ος συνεπικουρεί την Υγειονοµική Επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως εξειδικεύεται στο άρ- θρο 2 παράγραφοι 10 και 11 της υπ’ αριθµ. Δ12/ Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφα- σης. Άρθρο 63 Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 προστί- θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι αιτούντες του προηγούµενου εδαφίου απαλλάσ- σονται, κατά την εξέτασή τους από τις Υγειονοµικές Επι- τροπές ΚΕΠΑ, από την υποχρέωση καταβολής παράβο- λου, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ. Φ 40021/26407/2051/ 2006 (Β’ 1829) υπουργική απόφαση.» Άρθρο 64 Η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) α- ντικαθίσταται ως εξής: «5. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Στέγαση και Επα- νένταξη», που παρατάθηκε µέχρι τις 31.3.2018, παρατεί- νεται από τη λήξη του µέχρι τις 28.2.2019. Η ισχύς της υπ’ αριθµ. Δ23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης (Β΄ 1602) και των ήδη συναφθεισών, δυνάµει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προγραµµατι- κών συµβάσεων παρατείνεται αυτοδίκαια, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 28.2.2019.» Άρθρο 65 Επίδοµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων 1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε 6, ως εξής: «5. Το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρ- τισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγη- το, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαι- ωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ- πολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο- ποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρα- κτήρα.» 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από 1.1.2018. 38 Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. 39 Αθήνα, 2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ