ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

8 Ιουλίου 2019

Αθήνα, 1/7/2019


ΘΕΜΑ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ)
Image result for υπουργειοπαιδειασ

Α)Αριθμός μετεγγραφομένων:

Είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, ανά Σχολή ή Τμήμα των ΑΕΙ.

(Άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 4332/2015)

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική υπηρεσία του Υπ. Παιδείας για τι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ (άρθρο 21 παρ. 6 Ν. 4332/2015)

Β)Αίτηση για μετεγγραφή:

Υποβάλλεται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας του.

Γ) Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα Μετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 8.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί – Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Ομογενείς.

εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».

(Άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4332/2015 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4521/2018).

ε) Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (Τροποπ. Με το άρθρ. 83 παρ. 9 του ν. 4485/2017)

Δ) Ποιοι δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό 15%:

α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1897/1990).

β) Φοιτητές με αναπηρία (σωματική ή διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω που πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

γ) Φοιτητές που πάσχουν από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014) ΚΥΑ.

δ) Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) Υ.Α.

ε) Φοιτητές Κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων (Φ 151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007 )Υ.Α και άρθρο 59 εδ. δ’ Ν. 4415/2016

στ) Φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας (Ν. 4415/2016 άρθρο 59).

ζ)  Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφ’ όσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου – φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της οικογενείας του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των 12.500 ευρώ (άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μετεγγραφή των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών η υπ’ αριθμ. 37818/Ζ1/2018 (ΦΕΚ 862/Β/12-3-2018) Υ.Α., προβλέπει πολλές ακόμη προϋποθέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο κείμενο της Υ.Α.

Ε) Μοριοδότηση μετεγγραφών :

Οι μετεγγραφές γίνονται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα) :

αα) του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 6) (Άρθρο 48 παρ. 1 Ν. 4569/2018).

αβ) του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 6.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 4) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. β Ν. 4332/2015).

αγ) του δικαιούχου, εφ΄όσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 9.000 ευρώ (ΜΟΡΙΑ 3) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. γ’ Ν. 4332/2015)

β) Ορφανός και από τους δύο γονείς (ΜΟΡΙΑ 3) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. δ’ Ν. 4332/2015)

γ) Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (ΜΟΡΙΑ 2) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. ε’ Ν. 4332/2015)

δ) Μέλος τρίτεκνης οικογένειας (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. στ’ Ν. 4332/2015)

ε) Να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το ΚΕΠΑ ή να έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014 ΚΥΑ (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. η’ Ν. 4332/2015).

στ) Να είναι ορφανός από τον έναν γονέα (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. θ’ Ν. 4332/2015).

η) Να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (ΜΟΡΙΑ 1) (Άρθρο 21 παρ. 7 εδ. θ’ Ν. 4332/2015).

ΣΤ) Ισοψηφία:

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

 

Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ

 

Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ