Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ το 2020 (οδηγίες)

31 Οκτωβρίου 2019

Image result for προσληψεις αναπληρωτων

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ για το 2020 περιγράφουν έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκαν σε δήμους και περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται:

– οι προσλήψεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ένταξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

– οι προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης.

Εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό, οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α΄ και β’ Βαθμού.

Επισημαίνεται ότι, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4623/2019 στις αρμοδιότητες των οργάνων των ΟΤΑ, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού, για την υποβολή αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων απαιτείται:

– για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

– για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων: απόφαση του οικείου Συμβουλίου

– για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,

– για θέσεις νομικών προσώπων των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Συμβουλίου

Παράλληλα  όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και προς έναρξη της προετοιμασίας των φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι για την εν θέματι προεργασία θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ειδικότερες οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν, ενώ για την προετοιμασία εγγραφής των αιτημάτων τους να χρησιμοποιηθεί, ως εργαλείο προεργασίας, το συνημμένο αρχείο xls με την ονομασία EP2020.xls. Παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας όπως κοινοποιήσουν άμεσα το παρόν, μετά των συνημμένων του, στους φορείς που εποπτεύουν ή συμμετέχουν, προκειμένου για την ενημέρωση και την ανάλογη προετοιμασία αυτών.

Επισημαίνεται ότι για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτημάτων έτους 2020 από τους φορείς επίκειται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου με την οποία, μεταξύ άλλων, θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες ως προς τη μεθοδολογία καταχώρησης και υποβολής των αιτημάτων προσλήψεων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό».https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97.pdf