Εγκύκλιος με τα νέα δεδομένα στη λειτουργία ΟΤΑ και Δημοσίου

17 Μαρτίου 2020

Σε συνέχεια έκδοσης της νέας ΠΝΠ , το Υπουργείο Εσωτερικών άμεσα απέστειλε Εγκύκλιο για την εφαρμογή της.Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΆ

Απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και εστιάζει στα ζητήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης κατά την περίοδο του κορωνοϊού.

Σε αυτήν αποτυπώνεται αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο για

– την εκ περιτροπής εργασία,

– την εργασία εξ αποστάσεως,,

– το προσωπικό ασφαλείας,

– τον περιορισμό ή τη διεύρυνση των ωρών εισόδου του κοινού τις Υπηρεσίες,

– τις απευθείας αναθέσεις για υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων,

– τα μέτρα διευκόλυνσης των Υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,

– την αναστολή υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας,

– την άδεια ειδικού σκοπού,

– την γενικές οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς το θεσμικό πλαίσιο εξελίσσεται τάχιστα από ΠΝΠ σε ΠΝΠ, αντιστοίχως αλλάζουν και οι οδηγίες στις διαδοχικές Εγκυκλίους. Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για κάθε ζήτημα ο ενδιαφερόμενος να αναζητά την πιο πρόσφατη διάταξη και Εγκύκλιο.

Από το περιεχόμενο της Εγκυκλίου, αξίζει να σημειωθεί για την είσοδο του κοινού στις Υπηρεσίες, η αναφορά πως η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν, αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αναφορικά με τα μέτρα διευκόλυνσης Υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, η Εγκύκλιος ρητώς επισημαίνει για Υπάλληλους οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, ότι υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού.

Για τις μετακινήσεις Υπαλλήλων, ο Υπουργός σημειώνει πως συνιστάται η καθολική αναστολή μετακινήσεων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς σκοπούς, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, να αναστείλουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυτής, να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία τους, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα για την παροχή σχετικών οδηγιών.

Όσον αφορά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας,  τονίζεται η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος, φέροντας την ευθύνη των υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, για τα οποία παρέχει την τηλεργασία.  Το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι προσοχή πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού – απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός και πως ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζονται και να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.

Όλες οι λεπτομέρειες για την τρόπο παροχής εργασίας από τους Υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ και τη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ