Παιδιά Υπαλλήλων Δημοσίου-ΟΤΑ: Τα εισοδηματικά όρια για το 2ο Πρόγραμμα Παιδικών

29 Αυγούστου 2020

Δημοσιεύθηκε την 26η Αυγούστου η Κοινή Απόφαση των κ.κ. Θ.Σκυλακάκη, Δ.Μιχαηλίδου, Π.Θεοδωρικάκου και Κ.Πιερρακάκη για την υλοποίηση 2ου παράλληλου Προγράμματος Παιδικών Σταθμών, που αφορά και τους Δημοσίους Υπαλλήλους.Γιατί να πάει το παιδί στον παιδικό σταθμό;

Πρόκειται γιαΠρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικίαεγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι είναιμητέρες βρεφών και νηπίων, μητέρες νηπίων με αναπηρία, άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών.Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και να είναι

(α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (Α΄ και Β΄ βαθμού), ή

(β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/εςδεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

(γ) ωφελούμενοι σύμφωνα με τα στοιχεία α), β), οι οποίοι διαμένουν σε Δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.34 του ν.4704/2020, με το οποίο, ανεστάλη κατ’ εξαίρεση μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

Ι]Στο οικογενειακό εισόδημα: Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των 2 μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο Πρόγραμμα του/της αιτούντος/ούσας, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του Υπ.Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019). Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα αναλύεται ως εξής:

– Έως 30.000,00 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά

– Έως 33.000,00 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 3 παιδιά

– Έως 36.000,00 ευρώ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και

– Έως 39.000,00 ευρώ για μητέρες που έχουν από 5 και άνω

Ο ανωτέρω αριθμός παιδιών περιλαμβάνει: i) τέκνα μέχρι 18 ετών, ii) τέκνα έως 24 ετών, σε περίπτωση που σπουδάζουν καιiii) άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΙΙ] Στην οικογενειακή κατάσταση.

ΙΙΙ] Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

α) Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 – (Ε-Π) 300(όπου: “Ε” είναι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο “Γ2ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣΑΛΛΗΛ.”) και “Π” είναι το ποσό των 500 € για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του αρ.5 της ΚΥΑ (έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Αντί “συζύγων”, ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν.3719/2008 ή 4356/2015.

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον Πίνακα στη σελίδα 36234 του ΦΕΚ.

Για την επιλογή των ωφελούμενων θα εκδοθεί Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Το ποσό που καταβάλλεται από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για κάθε κατηγορία δομής/Θέσης από (Α1 έως Β2), ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως και με μέγιστη διάρκεια τους 11 μήνες, και όχι πέραν της 31/7/2021, ανεξαρτήτως κατηγορίας δομής. Δίνεται ως οικονομική στήριξη των ωφελούμενων και θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της σίτισης του βρέφους, ή του νήπιου. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο/η ωφελούμενος/η λάβει “αξία τοποθέτησης” (voucher), την οποία δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής, στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να την ενεργοποιήσει για πρώτη φορά, σε άλλη δομή και κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά την 1η ημέρα του μήνα, ή την 1ηεργάσιμη του μήνα, εκτός του τελευταίου μήνα (Ιούλιο).

Όλες οι λεπτομέρειες του Προγράμματος στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ εδώ