«Διαμαρτυρία υπερπολύτεκνων γονέων σχετικά με την έλλειψη θεσπίσεως προσαυξημένων εισοδηματικών κριτ

2 Δεκεμβρίου 2020

Του:

 

προσαυξημένων εισοδηματικών κριτηρίων για άνω των 6 τέκνων γονείς, όπου αφορά

σε θέσεις για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στην περίοδο 2020-21»

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

Ημερομ. Κατάθεσης:

 

110627/10/2020

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΕΡΩΤΗΣΗ

 

Θεσσαλονίκη, 26/10/2020

 

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ : «Διαμαρτυρία υπερπολύτεκνων γονέων σχετικά με την έλλειψη θεσπίσεως

Κύριε

Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Αύξηση

των εισοδηματικών κριτηρίων για «voucher» στους βρεφονηπιακούς σταθμούς» του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και Εσωτερικών, αποφάσισαν σημαντική αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων όσον

αφορά στο «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή Φροντίδας και

Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας». Μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση, του

Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα

εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 6.000 ευρώ σε κάθε κατηγορία και ενώ, έως τώρα, στο εν

λόγω πρόγραμμα, ως ύψιστο οικογενειακό εισόδημα προβλέπονταν τα 39.000 ευρώ, επέρχεται

πλέον αύξηση αυτού στα 45.000 ευρώ. Αναλυτικά, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν για μητέρες

που έχουν από δύο (2) παιδιά και ανέρχονται αυξητικά έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ

για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. Σύμφωνα με τις εύλογες διαμαρτυρίες των

ως άνω, δεν γίνεται καμία αναφορά σε προσαυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για μητέρες που

έχουν από έξι (6) παιδιά και άνω, ενώ πρόκειται περί τις 610 οικογένειες, οι οποίες έχουν έως και

10 ανήλικα τέκνα!

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να στηρίξετε την υπερπολύτεκνη οικογένεια, η οποία στις μέρες μας πλήττεται πιο

σοβαρά από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα, με προσαρμογή και αύξηση των εισοδηματικών

κριτηρίων, όσον αφορά στο «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή

Φροντίδας και Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» και για εκείνες τις υπερπολύτεκνες

μητέρες που έχουν από έξι (6) τέκνα και άνω, καθώς και θεσπίζοντας αντίστοιχη προσαύξηση για

όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις μητέρων με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό τέκνων και

προβλεπόμενη αναλογική αύξηση ανά κάθε τέκνο πέραν των έξι (6);

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 101 10 – Αθήνα

TELEFAX: 210 5203872

Πληροφορίες: Ι. Μαθιουδάκη

Τηλέφωνο: 2131516733 e-mail:

ypertns@ypakp.gr

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 2111Ε

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών

για την Παροχή Φροντίδας και Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 1106/27-10-2020 Ερώτηση.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο

Κυριάκο, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με το άρθρο 35 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ 133/Α’), «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης

οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε

πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, μέσω παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά

προσχολικής ηλικίας, με στόχο την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της

παιδικής προστασίας. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. μ.

Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020 (3538/Β’), Δ11/οικ.37914/1660/24-9-2020 (4330/Β’) και Δ11/οικ.45036 /1973/

2-11-2020 ( 4948/Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Με το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται ο κύκλος των ωφελούμενων και στις οικογένειες των υπαλλήλων του

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημά τους. Επιπλέον,

αυξάνεται ο αριθμός των ωφελουμένων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυξάνεται το εισοδηματικό

κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος κατά 3.000 ευρώ για κάθε κατηγορία, με αποτέλεσμα να εντάσσονται

οικογένειες, οι οποίες αποκλείονταν από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση εναρμόνισης επαγγελματικής και

οικογενειακής ζωής, λόγω εισοδήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. Δ11/οικ.32940/1376/ 14-08-2020 ΚΥΑ , το συνολικό οικογενειακό

εισόδημα, ως κριτήριο για τη χορήγηση voucher διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των παιδιών

ως εξής:

-‘Εως 30.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

 

1

 

-‘Εως 33.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

-‘Εως 36.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και

-‘Εως 39.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω

Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο για τον υπολογισμό του εισοδήματος,

περιλαμβάνει : α) τέκνα μέχρι 18 ετών, β) τέκνα έως 24 ετών, σε περίπτωση που σπουδάζουν και γ) άτομα με

αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ακολούθως, με την υπ’ αρ. Δ11/οικ. 37914/1660/2020 (ΦΕΚ 4330/Β/5-10-2020) ΚΥΑ, το συνολικό

οικογενειακό εισόδημα ως κριτήριο για τη χορήγηση voucher αυξήθηκε κατά 6.000 ευρώ ανά κατηγορία και

διαμορφώθηκε ως εξής:

-‘Εως 36.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

-‘Εως 39.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

-‘Εως 42.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και

-‘Εως 45.000,00 ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με τη τρέχουσα δράση «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ενώ η δαπάνη του ανέρχεται σε ποσό ύψους τριάντα

εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα Ε.Φ. 1033-202 ΑΛΕ 2310889001.

Γ ια την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των προγραμμάτων και λόγω της μακράς εμπειρίας και

τεχνογνωσίας, φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης, έχει ορισθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι, η παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό

παιδιών προσχολικής ηλικίας, είναι βασικός πυλώνας της μέριμνας για τα παιδιά, της προάσπισης των

δικαιωμάτων των παιδιών στην πρόσβαση και λήψη ποιοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προ της εντάξεως

αυτών στο σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της προσπάθειας για τη βελτίωση των

δημογραφικών δεικτών στη χώρα μας. Ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάγκη στήριξης των γονέων

στο συνδυασμό των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη δημιουργία οικογένειας και την άσκηση

επαγγέλματος. Κατά την τρέχουσα περίοδο (’20-’21) το άθροισμα των θέσεων που επιδοτήθηκαν από τα δύο

προαναφερόμενα προγράμματα υπερέβη τον συνολικό αριθμό παροχής voucher κάθε προηγούμενης

περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο συνεχίζει να εξετάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών

πόρων για τη στήριξη και επέκταση του προγράμματος.

 

IOANNA IOANNA MATHIOUDAKI Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

MATHIOUDAKI Νον 20 2020 01:16:PM

 

ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ