Μέχρι τις 18 Μαρτίου οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

15 Μαρτίου 2022
images.jpg30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 11.03.2022
Μέχρι τις 18 Μαρτίου οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για
το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Έως
σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί 105.000 αιτήσεις.
Το 8μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους ανέργους που
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Στόχος
του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού
(μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε
«προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να
αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.
Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
ανέργων μέσω κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε
πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ανέργων.
Συνολικά θα απασχοληθούν σε 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες 11.801 άνεργοι
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114
άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
(ΠΕ), ενώ οι 25.000 θέσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:
 Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες
ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του
περασμένου καλοκαιριού)
 Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
 Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους
του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmatakoinophelous-kharaktera
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikht